Územní plánování

Další odkazy

19.4.2023

Úplné znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje po vydání Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje rozhodlo o vydání Aktualizace č. 1 ZÚR KHK dne 10. 9. 2018, o vydání Aktualizace č. 2 ZÚR KHK dne 17. 6. 2019, o vydání Aktualizace č. 4 ZÚR KHK dne 22. 6. 2020, o vydání Aktualizace č. 3 ZÚR KHK dne 22. 3. 2021 a o vydání Aktualizace č 5 ZÚR KHK dne 27. 3. 2023. K nabytí účinnosti Aktualizace č. 5 ZÚR KHK došlo dne 9.5.2023.

19.4.2023

Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

Aktualizace č. 5 ZÚR KHK byla pořízena na základě Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje schválené Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (únor 2018 – duben 2021). Tato zpráva o uplatňování byla schválena dne 13. 09. 2021 (č. usnesení ZK/7/449/2021).

29.6.2022

Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje - návrh pro veřejné projednání

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, jako příslušný orgán územního plánování, dle § 7 odst. 1, písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ustanoveními § 42b a § 39 odst. 1 stavebního zákona oznamuje, že byl zpracován návrh Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje (dále jen „Aktualizace č. 5 ZÚR KHK“), pro veřejné projednání, včetně vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.