Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

22. 9. 2021 Autor: Pavla Hofmanová

Aktualizace č. 1 ZÚR Královéhradeckého kraje byla pořízena na základě Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje schválené Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (listopad 2011 – červen 2014). Tato zpráva byla schválena dne 23. 6. 2014 usnesením č. ZK/15/916/2014 a obsahovala jak obecné, tak i konkrétní požadavky na změnu platných Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, které byly schváleny Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 8. 9. 2011 usnesením č. ZK/22/1564/2011. Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje KHK nabyla účinnosti dne 3. 10. 2018.

Proces pořízení a projednání aktualizace zásad územního rozvoje je upraven zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), avztahují se na něj i některá ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“).

Společné jednání o návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území se podle požadavku § 37 stavebního zákona uskutečnilo dne 14.12. 2015. V rámci společného jednání byly uplatněny nové požadavky na vymezení návrhového koridoru územní rezervy DS2r – koridoru pro přeložku silnice I/11 v úseku Hradec Králové – Blešno – Nepasice, tzv. Severní tangenty a jako koridoru pro veřejně prospěšnou stavbu. Důvodem tohoto požadavku bylo ukončení procesu EIA k tomuto záměru a vydání souhlasného závazného stanoviska k jedné z posuzovaných variant, a to k variantě tzv. tyrkysové. Na základě výsledků jednání ktěmto uplatněným požadavkům na zapracování předmětného návrhového koridoru do obsahu Aktualizace č. 1 ZÚR Královéhradeckého kraje bylo přistoupeno ke zpracování Pokynů pro zpracování Nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR Královéhradeckého kraje podle § 38 odst. 3 stavebního zákona. Tyto pokyny byly podle § 38 odst. 3 projednány spříslušnými dotčenými orgány a poté spolu s odůvodněním předloženy Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje dne 12. 9. 2016 ke schválení (usnesení č. ZK/31/2166/2016). Tyto pokyny jsou pak podle § 38 odst. 3 stavebního zákona změnou Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (listopad 2011 – červen 2014).

Na základě schválených Pokynů pro zpracování Nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR Královéhradeckého kraje byl zpracován Nový návrh Aktualizace č. 1 ZÚR Královéhradeckého kraje pro společné jednání a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území. Společné jednání oNovém návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR Královéhradeckého kraje se uskutečnilo dne 8. 12. 2016. Na základě uskutečněného projednání byly vyhodnoceny jeho výsledky a byla zajištěna úprava Nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR Královéhradeckého kraje podle § 38 odst. 2 stavebního zákona pro veřejné projednání.

Veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území se podle požadavku § 39 stavebního zákona se uskutečnilo dne 14. 12. 2017. Na základě uskutečněného projednání byly vyhodnoceny jeho výsledky a byl zpracován návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek. Tyto návrhy byly podle požadavku §39 odst. 4 stavebního zákona doručeny dotčeným orgánům pro uplatnění jejich stanoviska. Po uplynutí lhůty pro uplatnění stanovisek dotčených orgánů k výše uvedeným návrhům a byla zajištěna úprava návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR Královéhradeckého kraje vsouladu svýsledky projednání. Návrh Aktualizace č. 1 ZÚR Královéhradeckého kraje byl předložen Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje podle § 41 odst. 1 ke schválení. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje Aktualizaci č. 1 ZÚR Královéhradeckého kraje schválilo dne 10. 9. 2018 usnesením č. ZK/15/1116/2018.

Do listinné podoby Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, včetně dokladové části 1 je možné nahlédnout na odboru územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, kancelář č. N2.416 (2.NP), v rámci úředních hodin, uvedených na internetových stránkách Královéhradeckého kraje nebo v jiný čas po předchozí telefonické dohodě.

Soubory ke stažení

 • Zpráva o uplatňování ZUR Královehradeckého kraje (pdf, 1235 kB, 14.9.2018)

  Zpráva o uplatňování ZUR Královehradeckého kraje

 • Pokyny pro zpracování nového návrhu aktualizace (pdf, 455 kB, 14.9.2018)

  Pokyny pro zpracování nového návrhu aktualizace

 • TEXTOVÁ ČÁST (pdf, 13209 kB, 5.10.2018)

  VÝROKOVÁ ČÁST A ODŮVODNĚNÍ
  (obsahem odůvodnění je mimo jiné vypořádání připomínek a rozhodnutí o námitkách)

 • GRAFICKÁ ČÁST (pdf, 55184 kB, 14.9.2018)

  • I.2.a. Výkres uspořádání území kraje obsahující rozvojové oblasti, rozvojové osy a specifické oblasti

 • GRAFICKÁ ČÁST (pdf, 45542 kB, 14.9.2018)

  • I.2.b.1. Výkres ploch a koridorů

 • GRAFICKÁ ČÁST (zip, 33727 kB, 14.9.2018)

  • I.2.b.2. Výkres územního systému ekologické stability
  • I.2.c. Výkres typů krajin podle stanovených cílových charakteristik
  • I.2.d. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

 • TEXTOVÁ ČÁST (zip, 340 kB, 14.9.2018)

  ODŮVODNĚNÍ

 • GRAFICKÁ ČÁST (zip, 25691 kB, 14.9.2018)

  • II.2.a. Koordinační výkres
  • II.2.b. Výkres širších vztahů

 • TEXTOVÁ ČÁST (pdf, 2945 kB, 14.9.2018)

  VYHODNOCENÍ VLIVŮ AKTUALIZACE Č. 1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

  Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA)

 • GRAFICKÁ ČÁST (zip, 37496 kB, 14.9.2018)

  • III.A.2.a. Část A | Vlivy na osídlení a kulturní hodnoty území
  • III.A.2.b. Část A | Vlivy na vodní prostředí
  • III.A.2.c. Část A | Vlivy na horninové prostředí

 • GRAFICKÁ ČÁST (zip, 40476 kB, 14.9.2018)

  • III.A.2.d. Část A | Vlivy na půdu a lesní ekosystémy
  • III.A.2.e. Část A | Vlivy na přírodu a krajinu

 • TEXTOVÁ ČÁST (pdf, 1648 kB, 14.9.2018)

  Vyhodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

 • GRAFICKÁ ČÁST (pdf, 16133 kB, 14.9.2018)

  • III.B.2. Část B | Vlivy na lokality Natura 2000

 • Výpis usnesení Zastupitelstva KHK (pdf, 718 kB, 5.10.2018)

 • TEXTOVÁ ČÁST (pdf, 1452 kB, 14.9.2018)

  Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území