Ochrana obyvatelstva

3.5.2023

Varování

Varování je souhrn technických a organizačních opatření zabezpečujících včasné upozornění obyvatelstva na hrozící nebo nastalou mimořádnou událost vyžadující realizaci opatření na ochranu obyvatelstva.

3.5.2023

Evakuace

Evakuace je jedním z nejúčinnějších opatření, která se používají při ochraně obyvatelstva před následky mimořádných událostí. Je souhrnem opatření zabezpečujících přemístění osob, hospodářského zvířectva a věcných prostředků z ohroženého území do neohroženého prostoru. Vztahuje se na všechny osoby v místě ohroženém mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se podílejí na záchranných pracích, řízení evakuace nebo vykonávají jinou neodkladnou činnost.

3.5.2023

Nouzové přežití

Nouzovým přežitím se rozumí dočasný způsob přežití obyvatelstva postiženého následky mimořádných událostí nebo krizových situací.