Predikce trhu práce - KOMPAS

Projekt má 3 hlavní cíle:

  1. 1. Tvorbu predikce trhu práce na národní úrovni
  2. 2. Tvorbu predikcí regionálních trhů práce
  3. 3. Rozšíření odborného pracoviště pro monitorování a predikce trhu práce na MPSV

V minulých letech byly učiněny kroky, které se pokusily vytvořit jednotlivé prvky systému předvídání potřeb trhu práce v ČR. Od roku 1999 byly v ČR vytvářeny kvantitativní modely (podle nizozemského vzoru), které porovnávají nabídku pracovní síly s její poptávkou.

Z dosud dosažených výstupů vyplynulo, že pro ČR je v oblasti predikcí vhodné použít kombinovaný kvantitativně-kvalitativní prognostický postup zjišťování budoucích kvalifikačních potřeb podpořený monitoringem trhu práce. Projekt KOMPAS tak nestaví „na zelené louce“, ale vychází z doposud získaných informací, a to jak pozitivních zjištění, tak identifikovaných nedostatků.

I když predikce na národní úrovni jsou v ČR rozvinuty lépe ve srovnání s predikcemi na regionální úrovni, je nezbytné práce zaměřit i na zdokonalení této úrovně. Současně je však třeba dosáhnout výstupů platných i pro regionální úroveň, neboť dosavadní výstupy ukazují, že národní úroveň predikcí je nedostatečná pro kvalifikovaná rozhodnutí činěná na regionální úrovni. Tato skutečnost vyžaduje vedle užití kvantitativní metody i uplatnění kvalitativních metod doplněných vhodně nastaveným monitoringem trhu práce. Získání kvalitních výstupů z modelů na národní i regionální úrovni dále napomůže vstup plošně sbíraných dat popř. dat získaných z velkého vzorku populace, zejména pak dat ČSSZ (po určitých úpravách) a dat ISPV.

12.2.2019

Regionální dokumenty

Dokumenty/analýzy Královéhradeckého kraje s vazbou na trh práce a vzdělávání