OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

27. 11. 2008 Autor: Petra Hnátová

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřený na zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních – Oblast podpory 1.1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 15. července 2015 výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro základní a střední školy na podporu technického a jazykového vzdělávání.

Výzva č. 57 je zveřejněna na stránkách www.op-vk.cz pod tímto odkazem: http://www.op-vk.cz/cs/zadatel/vyzvy-op-vk/vyzvy-op-vk/nove-vyzvy/vyzvy-ipo/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-individualnich-projektu-ostatnich-oblast-podpory-1-1-1.html.

Realizace projektů bude zahájena 1. září 2015 a ukončena 31. prosince 2015.

Pro maximální zjednodušení budou projekty realizovány formou šablon klíčových aktivit:

  1. Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy.
  2. Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy.
  3. Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém/ německém/francouzském jazyce formou blended learningu.
  4. Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém/ německém/francouzském jazyce formou blended learningu.

Témata výzvy byla vybrána tak, aby byla v souladu s Koncepcí jazykového vzdělávání a s vyhlášeným Rokem technického vzdělávání.

Alokace výzvy činí 460 mil. Kč. Finanční prostředky budou příjemcům podpory poskytnuty prostřednictvím ex-ante platby ve výši 100 % schváleného rozpočtu projektu.

Výzva je zaměřena na základní a střední školy (se sídlem mimo hl. město Prahu). Při dodržení stanovených finančních limitů pro projekt bude moci každá:

  • základní škola předložit jednu žádost o finanční podporu složenou z libovolného počtu a kombinace uvedených šablon. Výjimkou je šablona č. 1, kterou si základní škola může vybrat pouze jednou.
  • střední škola předložit jednu žádost o finanční podporu složenou z libovolného počtu a kombinace šablon č. 3 a č. 4.

 

Informace pro příjemce o možnostech provádění změn v době udržitelnosti

Od 24. 3. 2015 je účinný Metodický dopis č. 34, který se zabývá změnami v období udržitelnosti.

Stejně jako v období realizace projektu, může příjemce i v období udržitelnosti projektu odhalit potřebu odchylky v plnění stanovených povinností vyplývající z právního aktu. V této chvíli je možnost změny realizovat formou nepodstatné či podstatné změny projektu v období udržitelnosti. Návrhy podstatných změn musejí být schváleny všemi partnery projektu, kterých se dotýkají, a to v písemné formě s podpisem statutárního zástupce nebo statutárního orgánu organizace partnera/partnerů.

Doporučuje se charakter změn konzultovat s poskytovatelem podpory předem.

Informace ke schvalování změn v udržitelnosti (docx, 106 kB, 27.3.2015 10:57)
Výňatek z Metodického dopisu č. 34

Výsledky 5. výzvy v oblasti podpory 3.2

V sekci Výzvy byl zveřejněn Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci v rámci pátévýzvy druhého globálního grantu oblasti podpory 3.2.

Výzva č. 5 v oblasti podpory 3.2

Královéhradecký kraj vyhlašuje dne 15. 4. 2013 pátou kolovou výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

Finanční podpora bude poskytována za účelem rozvoje nabídky dalšího vzdělávání a na podporu vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek působících v oblasti dalšího vzdělávání.

Celý text výzvy naleznete v sekci "Globální granty OP VK - Výzvy".

Další informace poskytne Odbor grantů a dotací, oddělení evropských grantů.

 

Výsledky 2. výzvy z 2. globálních grantů Prioritní osy 1 a 4. výzvy z oblasti podpory 3.2

V sekci Výzvy byly zveřejněny Seznamy grantových projektů OP VK schválených k realizaci v rámci druhé výzvy druhého globálního grantu oblastí podpory 1.1, 1.2 a 1.3 a čtvrté výzvy v oblasti podpory 3.2.

 

Upozornění pro příjemce finanční podpory v OP VK

Do sekce Zadávací řízení bylo přidáno upozornění pro příjemce ve vazbě na změnu zákona o veřejných zakázkách.

 

Nejčastější typy nesrovnalostí v grantových projektech

V sekci Dokumenty, Metodiky byl zveřejněn materiál týkající se nejčastějších typů nesrovnalostí zjištěných v grantových projektech OP VK.

 

Způsob předkládání monitorovací zprávy

V sekci Monitorovací zprávy byl zveřejněn návod na předkládání příloh k monitorovací zprávě pro příjemce, kteří předkládají MZ v elektronické podobě v Benefitu7.


Informace o globálních grantech Královéhradeckého kraje

Program je realizován prostřednictvím globálních grantů Královéhradeckého kraje. Grantové projekty je možné podávat do oblastí podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení a 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání.

Orientujte se podle menu umístěného v levé části obrazovky.

Další informace týkající se individuálních projektů (jedná se o projekty nadregionálního charakteru podávané přímo na MŠMT) naleznete v samostatné sekci "Programové období 2007 - 2013" - "Národní programy a iniciativy" - "Tematické operační programy" - "OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (individuální projekty)".

 

Kontaktním místem pro příjemce OP VK je Odbor grantů a dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

 

Kontaktní osoby pro období udržitelnosti grantových projektů:

Mgr. Pavel Kavalír
vedoucí oddělení evropských grantů
místnost N3 440, tel.: 495 817 286
e-mail: pkavalir@kr-kralovehradecky.cz

 

Mgr. Iva Skalská
projektová manažerka
místnost N3 444, tel.: 495 817 274
e-mail: iskalska@kr-kralovehradecky.cz