Jak se chovat při a po mimořádné situaci

9.5.2023

Požár

Požár je možné charakterizovat jako nežádoucí, neovládané a zpravidla již neovladatelné hoření. Na rozdíl od jiných živelných pohrom (vichřice, povodně, zemětřesení apod.), kterým nejde zabránit, vzniká požár v řadě případů z důvodů nedbalosti, neopatrnosti nebo úmyslně. Často je druhotným účinkem jiných mimořádných událostí, nehod, havárií či technických poruch.

9.5.2023

Povodeň

Povodeň je přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škodu. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.

9.5.2023

Bouřky a vichřice

Bouřky jsou doprovázeny elektrickými, optickými a zvukovými jevy. Nebezpečí v bouřce představuje zásah bleskem, způsobující ve většině případů smrt zasažené osoby, případně vznik požárů u zasažených objektů.

9.5.2023

Narušení dodávky el. energie velkého rozsahu (tzv. blackout)

Pojmem blackout označujeme rozsáhlý výpadek dodávek elektrické energie na velkém území po dobu desítek hodin nebo dnů, který zasáhne velké množství obyvatel. Takový výpadek může nastat v důsledkumimořádné události v přenosové soustavě (rozpad elektrizační soustavy).

9.5.2023

Havárie s únikem nebezpečných látek

Havárie s únikem nebezpečné látky je škodlivý děj, při kterém se nebezpečná látka ocitla mimo kontrolu v tak velkém množství, že jsou ohroženi lidé, zvířata a životní prostředí. Nebezpečí látky spočívá v jejich vlastnostech. Za nebezpečné se považují látky hořlavé, výbušné, jedovaté, žíravé a jinak zdraví škodlivé.

9.5.2023

Tísňové volání

Jste-li svědky události, při které může dojít nebo už došlo k ohrožení života nebo zdraví osob, vniku velkých materiálních škod či ohrožení životního prostředí, a je zřejmé, že u této události nezasahují záchranné složky, volejte ihned číslo tísňového volání