Mapy kraje

23. 1. 2024

Upozornění: Mapy se otevírají v novém okně.

 • Správní členění
  Hranice územních jednotek, Obce s rozšířenou působností, Pověřené obecní úřady, Stavební úřady, Katastr nemovitostí.
   
 • Organizace založené nebo zřízené  Královéhradeckým krajem
  Organizace sociální péče, kulturní organizace, zdravotnická zařízení, organizace z oblasti dopravy, ZOO Dvůr Králové, školy a školská zařízení. 
   
 • Kultura a památková péče
  Památkově chráněná území, muzea a galerie, kulturní organizace, území s archeologickými nálezy, archeologické zóny
   
 • Příroda
  Evropsky významné lokality, ptačí oblasti, zvláště chráněná území - národní parky, přírodní památky, rezervace, chráněšné krajinné oblasti, územní systém ekologické stability (ÚSES)
   
 • Vodní hospodářství
  suché nádrže (poldry), čistírny odpadních vod (ČOV), hlásné profily a srážkoměrné stanice, ochranná pásma vodních zdrojů, CHOPAV - chráněné oblasti přirozené akumulace vod
   
 • Doprava
  silniční databanka - silnice (úseky), ostatní komunikace, křižovatky, uzly, mosty, podjezdy,přejezdy, pasport, konstrukce, sčítání, kilometráž