Plány obnovy

2.2.2024

Plán ochrany památkové zóny Hradec Králové

Opatření obecné povahy, kterým se podle § 6a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vylučuje část povinností stanovených vlastníkům nemovitostí nacházejících se na území Městské památkové zóny Hradec Králové-část žádat o vydání rozhodnutí nebo závazného stanoviska podle § 14 odst. 2 uvedeného zákona k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénní úpravě, umístění nebo odstranění reklamního zařízení, umístění nebo odstranění reklamního nebo informačního poutače, pokud nejde o reklamní zařízení podle stavebního zákona, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracem na této nemovitosti