Možnosti získání dotací dle jednotlivých tematických cílů

28. 8. 2017 Autor: Roman Klíma

Dotační rozcestník odkazuje na tyto programy (ke každému programu je uveden kontaktní e-mail):

Program Interreg V-A ČR - Polsko (Interreg ČR-PR) Ing. Roman Klíma

Operační program Zaměstnanost (OP ZAM) esf@mpsv.cz

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) opvvv@msmt.cz

Integrovaný regionální operační program (IROP) irop@mmr.cz

Program rozvoje venkova (PRV) Ing. Josef Tabery

Operační program Životní prostředí (OP ŽP) dotazy@sfzp.cz

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) programy@agentura-api.org

Operační program Doprava (OP D) info@opd.cz

Operační program Rybářství (OP R) posta@mze.cz

 

 č. tematický cíl program
Interreg ČR-PR OP ZAM OP VVV IROP PRV OP ŽP OP PIK    
1. Posilování výzkumu, technologického rozvoje a inovací OP ČR - PR     ROP PRV        
2. Zlepšení přístupu k ICT, využití a kvality ICT OP ČR - PR       PRV OP ŽP OP PI    
3. Zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků OP ČR - PR OP LZZ OP VK ROP PRV        
4. Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech odvětvích OP ČR - PR     ROP PRV OP ŽP OP PI    
5. Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a jejich řízení       ROP PRV        
6. Zachování a ochrana životního prostředí a Podpora účinného využívání zdrojů OP ČR - PR     ROP PRV        
7. Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách OP ČR - PR     ROP PRV OP ŽP      
8. Podpora udržitelné a kvalitní zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil OP ČR - PR OP LZZ   ROP PRV   OP PI    
9. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a diskriminaci OP ČR - PR OP LZZ   ROP   OP ŽP      
10. Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení OP ČR - PR     ROP PRV        
11. Zvyšování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných subjektů a zlepšování účinnosti veřejné správy OP ČR - PR       PRV        

 

1 OP ČR-Polsko Prioritní osa II. – Podpora rozvoje podnikatelského prostředí a cestovního ruchu

Oblast podpory:
2.2 Podpora rozvoje cestovního ruchu


2 OP ČR-Polsko Prioritní osa I. – Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik

Oblast podpory:
1.2 Ochrana životního prostředí


3 OP ČR-Polsko Prioritní osa II. – Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí a cestovního ruchu

Oblast podpory:
2.3 Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání


4 OP ČR-Polsko Prioritní osa II. – Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí a cestovního ruchu

Oblast podpory:
2.3 Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání


6 OP ČR-Polsko Prioritní osa I. - Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik

Oblast podpory:
1.1 Posilování dostupnosti


7 OP ČR-Polsko Prioritní osa I. - Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik, Prioritní osa II. - Podpora rozvoje podnikatelského prostředí a cestovního ruchu

Oblast podpory (Prioritní osa I.):
1.2 Ochrana životního prostředí

1.3 Prevence rizik

 

Oblast podpory (Prioritní osa II.):
2.2 Podpora rozvoje cestovního ruchu


8 OP ČR-Polsko Prioritní osa II. - Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí a cestovního ruchu

Oblast podpory:
2.1 Rozvoj podnikatelského prostředí


9 OP ČR-Polsko Prioritní osa I. - Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik

Oblast podpory:
1.3 Prevence rizik


10 OP ČR-Polsko Prioritní osa II. - Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí a cestovního ruchu

Oblast podpory:
2.2 Podpora rozvoje cestovního ruchu


11 OP ČR-Polsko Prioritní osa III. Podpora spolupráce místních společenství

Oblast podpory:
3.1 Územní spolupráce veřejných institucí
3.2 Podpora společenských, kulturních a volnočasových aktivit
3.3 Fond mikroprojektů


3 OP Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osy

Prioritní osa 1 - Adaptabilita
Prioritní osa 2 - Aktivní politiky trhu práce
Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
Prioritní osa 4 - Veřejná správa a veřejné služby
Prioritní osa 5 - Mezinárodní spolupráce

 


8 OP Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osy

Prioritní osa 1 - Adaptabilita
Prioritní osa 2 - Aktivní politiky trhu práce


9 OP Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osy

Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti (opatření na zamezení vyloučení ohrožených skupin obyvatelstva z trhu práce - zdravotně postižení, mladiství, romská komunita apod.)


3 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání

Oblasti podpory:
1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
1.2 Rovné příležitosti žáků
1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Prioritní osa 2 - Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblasti podpory:
2.1 Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji
2.2 Vyšší odborné vzdělávání
2.3 Vysokoškolské vzdělávání
2.4 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
2.5 Partnerství a sítě

Prioritní osa 3 - Další vzdělávání

Oblasti podpory:
3.1 Systémový rámec dalšího vzdělávání
3.2 Individuální další vzdělávání
3.3 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Prioritní osa 4 – Národní systémové aktivity


1 Regionální operační program  Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských oblastí (revitalizace památek v rámci komplexní obnovy historických center měst a obcí)

Oblasti podpory:
2.1 Rozvoj regionálních center
2.2 Rozvoj měst
2.3 Rozvoj venkova


3 Regionální operační program  Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských oblastí (výstavba a rozvoj infrastruktury v oblasti sociální péče)

Oblasti podpory:
2.1 Rozvoj regionálních center
2.2 Rozvoj měst
2.3 Rozvoj venkova


4 Regionální operační program  Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských oblastí (rekonstrukce, modernizace základních, středních a vyšších škol podmiňující zavádění nových vzdělávacích programů nebo alternativních forem vzdělávání)

Oblasti podpory:
2.1 Rozvoj regionálních center
2.2 Rozvoj měst
2.3 Rozvoj venkova


5 Regionální operační program  Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských oblastí (rozvoj infrastruktury zdravotní péče)

Oblasti podpory:
2.1 Rozvoj regionálních center
2.2 Rozvoj měst


6 Regionální operační program  Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury, Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských oblastí, Prioritní osa 3 - Cestovní ruch

Oblasti podpory (Prioritní osa 1):
1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury (modernizace silnic II. a III. třídy s napojením na TEN-T)
1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území (rozvoj veřejné hromadné dopravy a sítě cyklostezek)
1.3 Rozvoj veřejných mezinárodních letišť

Oblasti podpory (Prioritní osa 2 - investice do dopravního napojení průmyslových zón):
2.1 Rozvoj regionálních center
2.2 Rozvoj měst
2.3 Rozvoj venkova

Oblasti podpory (Prioritní osa 3):
3.1 Rozvoj infrastruktury v oblasti CR (budování sítě cyklostezek s napojením na turistické atraktivity)


7 Regionální operační program  Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury, Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských oblastí, Prioritní osa 3 - Cestovní ruch

Oblasti podpory (Prioritní osa 1):
1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
1.3 Rozvoj veřejných mezinárodních letišť

Oblasti podpory (Prioritní osa 2):
2.1 Rozvoj regionálních center
2.2 Rozvoj měst
2.3 Rozvoj venkova

Oblasti podpory (Prioritní osa 3):
3.1 Rozvoj infrastruktury v oblasti CR (zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu)


8 Regionální operační program  Prioritní osa 3 - Cestovní ruch, Prioritní osa 4 - Rozvoj podnikatelského prostředí

Oblasti podpory (Prioritní osa 3):
3.1 Rozvoj infrastruktury v oblasti CR (podpora rekonstrukce, výstavby ubytovacích zařízení apod.)

Oblasti podpory (Prioritní osa 4):
4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání (revitalizace "brownfields" pro rozvoj podnikatelských aktivit)


9 Regionální operační program  Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských oblastí (investice vedoucí ke zvýšení bezpečnosti obyvatel a ochrany majetku, např. kamerové systémy)

Oblasti podpory:
2.2 Rozvoj měst
2.3 Rozvoj venkova


10 Regionální operační program  Prioritní osa 3 - Cestovní ruch

Oblasti podpory:
3.1 Rozvoj infrastruktury v oblasti CR (podpora rekonstrukce, výstavby ubytovacích zařízení, rekonstrukce kulturních, historických památek s vazbou na CR, výstavba cyklostezek apod.)
3.2 Marketingové aktivity v oblasti CR (propagace turistických oblastí apod.)


1 Program rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013

Opatření III.2.2:
Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (obnova památek, historických objektů, kulturních prvků apod. v obcích do 500 obyvatel)


2 Program rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013

Skupina opatření II.1.:
Udržitelné využívání zemědělské půdy - určeno pro osoby provozující zemědělskou činnost, vlastníky nebo nájemce zemědělské půdy

Skupina opatření II.2.:
Udržitelné využívání lesní půdy (péče o krajinu - biopásy, louky, pastviny; péče o lesy apod.) - určeno pro osoby provozující zemědělskou činnost, vlastníky nebo nájemce zemědělské půdy

Skupina opatření III.2.:
Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech (čističky odpadních vod, kanalizace a vodohospodářská infrastruktura) - určeno pro obce do 2000 ekvivalentních obyvatel


3 Program rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013

Opatření I.3.4:
Využívání poradenských služeb - určeno pro osoby podnikající v zemědělství, lesnictví a vodním hospodářství

Opatření III.3.1:
Vzdělávání a informace - vzdělávání hospodářských subjektů působících na venkově (zakládání a rozvoj mikropodniků v cestovním ruchu, službách apod.)


4 Program rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013

Opatření III.2.1:
Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby (rekonstrukce a obnova školských, zdravotnických a sociálních zařízení v obcích do 500 obyvatel)


5 Program rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013

Opatření III.2.1:
Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby (rekonstrukce a obnova školských, zdravotnických a sociálních zařízení v obcích do 500 obyvatel)


6 Program rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013

Opatření III.2.1:
Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby (budování a obnova dopravní infrastruktury - místní komunikace v obcích do 500 obyvatel)

Podopatření II.2.4.2:
Neproduktivní investice v lesích - podpora výstavby a rekonstrukce lesních cest sloužících jako stezky, cyklostezky do šíře 2 m, odpočinková stanoviště, přístřešky v lesích apod.


7 Program rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013

Opatření III.2.1:
Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby (budování a obnova obecní infrastruktury - místní komunikace, výstavba a rekonstrukce občanského vybavení, zlepšování vzhledu obcí, tvorba územních plánů v obcích do 500 obyvatel, rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury, kanalizace v obcích do 2 000 obyvatel)

Opatření IV.1.1:
Místní akční skupina - podpora činnosti místních akčních skupin s územní působností venkovského území s 10 000 až 100 000 obyvateli)

Opatření IV.1.2:
Realizace místní rozvojové strategie - podpora projektů dle Strategického plánu Leader místní akční skupiny

Opatření IV.2.1:
Realizace projektů spolupráce zaměřených na využití příkladů nejlepší praxe, inovace a přenos znalostí


8 Program rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013

Skupina opatření I.1:
Opatření zaměřená na restrukturalizaci a rozvoj fyzického kapitálu a podporu inovací (modernizace zemědělských podniků, investice do lesů, přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, odborné vzdělávání zemědělců)

Opatření III.1.1:
Diverzifikace činnosti nezemědělské povahy - stavební obnova, výstavba budov, ploch za účelem diverzifikace zemědělských aktivit, např. zpracovatelský průmysl, stavebnictví, opravy motorových vozidel apod., výstavba zařízení pro zpracování a využití obnovitelných zdrojů paliv v obcích do 2 000 obyvatel

Opatření III.1.2:
Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje - podpora zakládání a rozvoje mikropodniků zabývajících se nezemědělskými aktivitami (stavební obnova prostor sloužících k drobné výrobě, např. truhlářství, tesařství, oprava strojů apod.) v obcích do 2 000 obyvatel

Opatření III.1.3:
Podpora cestovního ruchu - rekonstrukce a výstavba malokapacitních ubytovacích zařízení v obcích do 2 000 obyvatel


10 Program rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013

Opatření III.1.3:
Podpora cestovního ruchu - rekonstrukce a výstavba malokapacitních ubytovacích zařízení v obcích do 2 000 obyvatel

Podopatření II.2.4.2:
Neproduktivní investice v lesích - podpora výstavby a rekonstrukce lesních cest sloužících jako stezky, cyklostezky do šíře 2 m, odpočinková stanoviště, přístřešky v lesích apod.

 


11 Program rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013

Opatření IV.1.1:
Místní akční skupina - podpora činnosti místních akčních skupin s územní působností venkovského území s 10 000 až 100 000 obyvateli)

Opatření IV.1.2:
Realizace místní rozvojové strategie - podpora projektů dle Strategického plánu Leader místní akční skupiny

Opatření IV.2.1:
Realizace projektů spolupráce zaměřených na využití příkladů nejlepší praxe, inovace a přenos znalostí

 


2 Operační program Životní prostředí

Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní:
Projekty zaměřené na výstavbu a rekonstrukci vodohospodářské infrastruktury, kanalizací a ČOV v obcích nad 2 000 obyvatel, projekty zaměřené na snižování povodňových rizik (úprava koryt vodních toků, výstavba poldrů atd.)

Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí:
Projekty zaměřené na snižování emisí, např. centrální rozvody tepla, plynofikace, rekonstrukce a výměna topných zařízení s cílem snížení emisí atd.

Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie:
Projekty zaměřené na úsporu energií (např. zateplování, výměna oken u veřejných budov - školy, úřady apod.), projekty zaměřené na využívání zdrojů odpadního tepla (např. výměníky) a projekty zaměřené na využívání obnovitelných zdrojů energie (např. výstavba zdrojů tepla a elektřiny využívajících OZE - kotelny na biomasu, fotovoltaické zdroje elektřiny, větrnné, vodní elektrárny apod.)

Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží:
Projekty zaměřené na zkvalitnění nakládání s odpady (např. systémy separace sběru odpadů, sběrné dvory, recyklace, překladiště, třídičky odpadů, rekultivace starých skládek, sanace kontaminovaných lokalit apod.)

Prioritní osa 5 – Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik:
Budování infrastruktury pro program REACH, investiční podpora aplikace zavádění technik a inovací k omezování průmyslového znečištění, podpora informačních systémů monitorujících průmyslové znečištění apod.

Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny:
Projekty zaměřené na podporu biodiverzivity v území (péče o významné ptačí lokality, mokřady apod.), projekty zaměřené na obnovu krajinných struktur a optimalizaci vodního režimu krajiny (obnova alejí, výsadba městských parků, městské zeleně, úprava břehových porostů, výstavba poldrů, retenčních prostor apod.), prevence sesuvů a skalních řícení

Prioritní osa 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu:
Výstavba a rekonstrukce vzdělávacích, poradenských a informačních center zabývajících se environmentální problematikou (správy CHKO, NP, ekologická centra, centra ZOO, botanické zahrady apod.)


4 Operační program Životní prostředí

Prioritní osa 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu:
Výstavba a rekonstrukce vzdělávacích, poradenských a informačních center zabývajících se environmentální problematikou (správy CHKO, NP, ekologická centra, centra ZOO, botanické zahrady apod.)


7 Operační program Životní prostředí

Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní:
Projekty zaměřené na výstavbu a rekonstrukci vodohospodářské infrastruktury, kanalizací a ČOV v obcích nad 2 000 obyvatel, projekty zaměřené na snižování povodňových rizik (úprava koryt vodních toků, výstavba poldrů atd.)

Oblast podpory 6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny:
Projekty zaměřené na obnovu alejí, výsadbu městské zeleně apod.


9 Operační program Životní prostředí

Oblast podpory 1.3 - Omezování rizika povodní:
Projekty zaměřené na budování protipovodňových informačních systémů, povodňových plánů, úprava koryt vodních toků a výstavba poldrů

Oblast podpory 6.4 - Optimalizace vodního režimu krajiny:
Obnova retenční funkce krajiny, výstavba poldrů, omezování eroze břehů apod.


2 Operační program Podnikání a inovace

Program Eko-energie:
Podpora úspory energie v podnikatelských objektech (zateplení budov, výměna oken, výměna otopných systémů), výroba dřevěných briket a pelet, podpora výstavby a rekonstrukce vodních elektráren, výstavba bioplynových stanic a dalších zdrojů energie využívajících OZE


4 Operační program Podnikání a inovace

Program Školící střediska:
Výstavba, rekonstrukce, pořízení či vybavení školicích center nebo školicích místností pro podnikatele působící ve zpracovatelském průmyslu


8 Operační program Podnikání a inovace

Programy:
S-záruka - zvýhodněná sazba na záruku za úvěry poskytované podnikatelským subjektům ve vybraných odvětvích.

ICT a strategické služby - dotace na vývoj specializovaného software, vývoj specifických služeb spojených s vývojem software

ICT v podnicích - dotace na pořízení hardware, software v podnicích zpracovatelského průmyslu

Eko-energie - podpora úspory energie v podnikatelských objektech (zateplení budov, výměna oken, výměna otopných systémů), výroba dřevěných briket a pelet, podpora výstavby a rekonstrukce vodních elektráren, výstavba bioplynových stanic a dalších zdrojů energie využívajících OZE

Inovace-Projekt - podpora podnikatelů ve zpracovatelském průmyslu, kteří uvádějí na trh svůj nový výrobek

Inovace-Patent - podpora ochrany patentů, ochranných známek, průmyslových vzorů apod.

Potenciál - podpora zavádění a zvyšování kapacit společností pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit (budování vědecko-technických pracovišť apod.)

Spolupráce - podpora vzniku a rozvoje kooperačních odvětvových seskupení (tzv. klastrů a technologických platforem)

Prosperita - podpora vzniku a rozvoje tzv. podnikatelských inkubátorů, vědecko-technických parků, center pro transfer technologií atd.

Školící střediska - výstavba, rekonstrukce, pořízení či vybavení školicích center nebo školicích místností pro podnikatele působící ve zpracovatelském průmyslu

Nemovitosti - podpora rekonstrukce nevyužívaných průmyslových a zemědělských areálů (tzv. brownfields) s cílem jejich nového využití

Marketing - podpora propagace firem (propagační materiály, web, účast na veletrzích apod.)