Plánování v oblasti vod

22.7.2020

Ucelená politika samosprávy Královéhradeckého kraje o vodě

„Ucelena politika Královéhradeckého kraje o vodě“ je materiálem vypracovaným pro potřeby rozhodovacích procesů Královéhradeckého kraje v otázkách týkajících se záležitostí vodního hospodářství na území Královéhradeckého kraje, a to v rámci jeho samostatné působnosti.

20.8.2019

Návrh Ucelené politiky Královéhradeckého kraje o vodě

Návrh „Ucelené politiky Královéhradeckého kraje o vodě“ je materiálem vypracovaným pro potřeby rozhodovacích procesů Královéhradeckého kraje v otázkách týkajících se záležitostí vodního hospodářství na území Královéhradeckého kraje, a to v rámci jeho samostatné působnosti.

29.3.2016

Informativní seminář v oblasti plánování vod

Dne 24. 3. 2016 se v zasedací místnosti Albrechta z Valdštejna Regiocentra Nový pivovar, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, uskutečnil pro zastupitele Královéhradeckého kraje seminář.

20.8.2015

Oznámení o vyhodnocení podaných připomínek

Podle § 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 19 odst. 4 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů, bylo k 20. 8. 2015 zveřejněno vyhodnocení podaných připomínek k návrhům:

1.2.2011

Plán oblasti povodí Horního a středního Labe byl schválen Radou KHK

Usnesením č. RK/14769/2010 schválila Rada Královéhradeckého kraje, v souladu s ustanovením § 25 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, závaznou část Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe pro správní obvod Královéhradeckého kraje. Tímto byla završena kapitola tvorby a schvalování Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe.

4.11.2009

Aktualní informace z plánování oblasti vod

Konečný návrh Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe byl schválen v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje na jeho desátém zasedání, které se uskutečnilo dne 2. 12. 2009. Plán oblasti povodí Horního a středního Labe byl schválen za podmínky, že nejpozději do 22. 12. 2009 bude doplněn o informativní přílohu, obsahující seznam výhledových vodních nádrží na území Královéhradeckého kraje, obsaženém ve Směrném vodohospodářském plánu (příloha č. 34).