Evropská unie, EHP, granty a dotace - evropská spolupráce

Finanční podpora v rámci Evropské územní spolupráce je realizována ve třech základních oblastech spolupráce:

  1. Přeshraniční spolupráce (značena písmenem A)
  2. Nadnárodní spolupráce (značena písmenem B)
  3. Meziregionální spolupráce (značena písmenem C)

Tyto oblasti spolupráce jsou doplněny dvěma tzv. síťovými programy - ESPON 2013 (monitorovací síť pro evropské územní plánování) a INTERACT II (program se zaměřuje na šíření znalostí, zkušeností a dalších výstupů programů přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce, v rámci programu nebudou realizovány nové projekty).

Platí zásada, že jednotlivá programová období jsou značena římskými čísly. Česká republika vstoupila do Evropské unie v roce 2004. Pokud pomineme programy předvstupních politik Společenství, mohla ČR první finanční prostředky z fondů EU začít čerpat v programovém období 2004 – 2006, které je značeno římským číslem III. Současné programové období (2007 – 2013) je značeno římským číslem IV.

Více informací

Přehled programů Evropské územní spolupráce