Územní studie

23.7.2018

Územní studie Krajiny Královéhradeckého kraje

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu pořídil Územní studii krajiny Královéhradeckého kraje ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Územní studie krajiny má dvě části – Analytickou a Návrhovou. Analytická část byla pořízena ve II. pololetí roku 2017 a návrhová v I. pololetí roku 2018. Územní studie Krajiny Královéhradeckého kraje byla dokončena v červnu 2018.

17.10.2017

Studie územních dopadů rozvoje průmyslové zóny Solnice - Kvasiny - Rychnov nad Kněžnou

Tato územní studie byla pořízena ve vazbě na plánovaný rozvoj stávající průmyslové zóny Solnice – Kvasiny – Rychnov nad Kněžnou, a jejím základním cílem je vyhodnocení územní připravenosti řešeného území na plánovaný rozvoj průmyslové zóny Solnice – Kvasiny – Rychnov nad Kněžnou z pohledu územně plánovací dokumentace kraje a dotčených měst a obcí Královéhradeckého kraje. Data o této studii byla vložena do evidence územně plánovací činnosti a tím se stala jedním z územně plánovacích podkladů pro pořizování územně plánovacích dokumentací Královéhradeckého kraje a vybraných obcí Královéhradeckého kraje.

11.1.2017

Studie vybraných problémů dopravní infrastruktury ovlivňujících nebo podmiňujících využití a uspořádání území ve vybrané části regionu Podkrkonoší

Předmětem územní studie, pořízené dle § 30 stavebního zákona, je zejména posouzení stanovených okruhů otázek spojených s dopravní infrastrukturou (stávající i navrhovanou v platných územně plánovacích dokumentacích nebo prověřovanou v rámci dříve pořízených územních studií) v řešeném území ve vazbě na stávající situaci v území a dále s ohledem na záměry na provedení změn v území zejména v oblasti rekreace, cestovního ruchu a zvýšení atraktivity území z pohledu rozvoje ekonomiky, včetně návrhu možných řešení.

4.12.2014

Posouzení možnosti variantního řešení severozápadního obchvatu Častolovic jako možného variantního řešení ve vztahu k výsledkům pořízené územní studie

Předmětem této územní studie je prověření dalšího možného propojení stávající silnice II/318 v prostoru obce Synkov – Slemeno, k. ú. Synkov (kde se z ní odpojuje silnice II/321 směr Deštné v Orlických horách) a I/11 západně od zastavěného území městyse Častolovice v rámci jeho správního území.