Sociální prevence - úvod, kontakty

24. 4. 2024 Autor: Martina Smudková

Zpráva obsahuje základní informace o problematice sociální prevence včetně užitečných kontaktů a odkazů na vyhledávaní služeb sociální prevence.

Sociální prevence představuje souhrn aktivit ovlivňující proces socializace a sociální integrace a aktivity zaměřené na změnu nepříznivých společenských a ekonomických podmínek, které jsou považovány za jednu z příčin páchání trestné činnosti. Sociální prevence je součástí sociální politiky. Efektivita sociální prevence je obtížně statisticky či ekonomicky měřitelná, lze na ni jen usuzovat, a to z hlediska odhadů sociálních perspektiv jedinců - objektů preventivního působení.

Krajský úřad zajišťuje v rámci své činnosti odbornou a metodickou pomoc obcím při výkonu přenesené působnosti v oblasti realizace činností sociální práce dle ustanovení § 92 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (§ 67 odst. 1 písm. c) a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Služby sociální prevence upravuje zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v § 53 až § 70

Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.

Vyhledání služeb sociální prevence zde:

Kontakty na pracovníky agendy sociální práce a prevence Krajského úřadu Královéhradeckého kraje:

 Ing. Zdeňka Plocová, MBA, Dis.
 Tel: 495 817 380
  Email: zplocova@khk.cz
 
 Mgr. Nikola Kozová,
 Tel: 495 817 433
 Email: nkozova@khk.cz 

Případně i další kolegové zajišťující agendu sociální práce na KÚ Královéhradeckého kraje. Většinu běžných záležitostí osob dotýkající se sociální prevence vyřídí i sociální pracovníci na úřadech obcí II. a III. typu.