Projekty

24. 1. 2024

Upozornění: Projekty se otevírají v novém okně.

 • Nově vyhlašovaná záplavová území v Královéhradeckém kraji
   
 • Covid-19
  - očkovací místa Covid-19
  - pročkovanost Covid-19
  - nakažení Covid-19 
  - vyléčení Covid-19
  - zemřelí Covid-19
   
 • Digitální povodňový plán
  Digitální povodňový plán Královéhradeckého kraje. Potvrzení o souladu s Povodňovýn plánem České republiky vydáno: Ministerstvo ŽP dne 22.12. 2004 pod zn. 4061/OOV/004.
   
 • Editor dat povodňového plánu
  Internetová databáze povodňových plánů, povodňových komisí, důležitých organizací a objektů povodňového plánu, pro autorizované uživatele možnost editace těchto údajů.
   
 • Portál územního plánování
  - ÚPD obcí: Informativní webová prezentace vybraných textových a grafických částí ÚPD obcí
  - ZÚR: Zásady územního rozvoje KHK
  - ÚAP: Územní analytixké podklady kraje a ORP
  - Bezešvý výkres: Výkresy územních plánů (obcí) oříznuté hranicemi řešeného území daného územního plánu.
  - WMS: Služby OGC standardu WMS 3.1 a v souladu s nároky INSPIRE.
  - MiNiS: Minimální standard pro zpracování ÚP v GIS a CAD. KHK požaduje zpracování ÚP dle standardu MiNiS
   
 • Plán vodovodů a kanalizací
  Stanovuje základní koncepci optimálního rozvoje zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod společně s časovým upřednostněním v jednotlivých lokalitách řešeného území s ohledem na naléhavost řešení, možnosti financování nebo spolufinancování a ekonomickou průchodnost navržených technických řešení v tomto kraji včetně případného řešení vlastnických vztahů.
   
 • Koncepce protipovodňové ochrany Královéhradeckého kraje
  Vzhledem ke stále častěji se opakujícím povodním a vzhledem k nedostatečné ochraně území Královéhradeckého kraje, byla v letch 2007-2009 zpracována: Koncepce protipovodňové ochrany Královéhradeckého kraje.

  ​​​​Koncepce ochrany přírody a krajiny
 • Komplexní zhodnocení  současného stavu přírodních složek v kraji.
   
 • Investiční příležitosti
  Informace o nejzajímavějších rozvojových lokalitách v kraji.