Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

1. 8. 2023 Autor: Ing. Pavla Hofmanová, DiS.

Aktualizace č. 5 ZÚR KHK byla pořízena na základě Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje schválené Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (únor 2018 – duben 2021). Tato zpráva o uplatňování byla schválena dne 13. 09. 2021 (č. usnesení ZK/7/449/2021).

Jak z obsahu této zprávy vyplynulo, A5 ZÚR KHK byla pořizována zkráceným postupem podle § 42a odst. 1 stavebního zákona. Součástí A5 ZÚR KHK bylo i posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí, a to na základě stanoviska Ministerstvo životního prostředí ze dne 9. 6. 2021, č. j. MZP/2021/710/2653, v rámci kterého podle § 42 odst. 1 stavebního zákona zároveň stanovilo požadavky na posouzení A5 ZÚR KHK z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví podle § 10i zákona č. 100/2001 Sb. Součástí A5 ZÚR KHK bylo rovněž posouzení vlivu na EVL a PO, neboť vybrané orgány ochrany přírody nevyloučily ve svých stanoviscích významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany a celistvost EVL nebo PO.

Veřejné projednání návrhu A5 ZÚR KHK, včetně vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území se uskutečnilo podle § 42b odst. 2 až 4 stavebního zákona a § 39 odst. 1 stavebního zákona dne 09. 08. 2022.

A5 ZÚR KHK se podle § 6 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, projednávala pouze v měněných částech. Pouze k těmto měněným částem bylo pak možné uplatnit písemné námitky, připomínky, stanoviska a vyjádření.

Ve lhůtě do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání mohly proti návrhu A5 ZÚR KHK podat své námitky podle § 42b odst. 4 a § 39 odst. 2 stavebního zákona obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím, vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní a technické infrastruktury (oprávněný investor) a zástupce veřejnosti. Tyto námitky musely být podány podle § 22 odst. 3 stavebního zákona písemně a podle § 39 odst. 2 stavebního zákona musely obsahovat odůvodnění a vymezení dotčeného území. V rámci této zákonné lhůty nebyla uplatněna žádná námitka.

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje Aktualizaci č. 5 ZÚR Královéhradeckého kraje schválilo dne 27.3.2023 usnesením č. ZK/18/1306/2023. K nabytí účinnosti došlo dne 9.5.2023.

Do listinné podoby A5 ZÚR KHK, včetně dokladové části je možné nahlédnout na odboru územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Švendova 1282, 500 03 Hradec Králové, v rámci úředních hodin uvedených na internetových stránkách Královéhradeckého kraje nebo v jiný čas po předchozí telefonické dohodě.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

VÝROKOVÁ ČÁST AKTUALIZACE č. 5 ZÚR KHK:

Textová část: 

Grafická část:

 

ODŮVODNĚNÍ AKTUALIZACE č. 5 ZÚR KHK:

Textová část: 

 

Grafická část:

 

VYHODNOCENÍ VLIVŮ AKTUALIZACE č. 5 ZÚR KHK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ:

A. SEA:

B. NATURA 2000:

C-F:

VÝPIS USNESENÍ ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE: