Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje - návrh pro veřejné projednání

1. 7. 2022 Autor: Ing. Pavla Hofmanová, DiS.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, jako příslušný orgán územního plánování, dle § 7 odst. 1, písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ustanoveními § 42b a § 39 odst. 1 stavebního zákona oznamuje, že byl zpracován návrh Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje (dále jen „Aktualizace č. 5 ZÚR KHK“), pro veřejné projednání, včetně vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.

Dokumentace návrhu Aktualizace č. 5 ZÚR KHK a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území je v souladu s ustanovením § 172 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), od 4. července 2022 vystavena k veřejnému nahlédnutí.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu dále v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 stavebního zákona oznamuje, že veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 5 ZÚR KHK se bude konat:

v úterý 9. srpna 2022 od 9:00 hodin v zasedací místnosti 9-N2.906 (sál zastupitelstva) Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.

Aktualizace č. 5 ZÚR KHK se podle § 6 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, pořizuje, projednává a bude se vydávat v měřítku 1 : 100 000. Aktualizace č. 5 ZÚR KHK se projednává a následně se bude vydávat pouze v měněných částech. Pouze k těmto měněným částem je pak možné uplatnit písemné námitky a připomínky.

Materiály ke stažení:

Výroková část:

Odůvodnění:

Vyhodnocení vlivů:

Část A (SEA)

Část B (NATURA 2000)

Část C - F