Metodická doporučení

22. 9. 2023 Autor: Roman Pavlíček

Upozorňujeme na níže uvedená vybraná metodická doporučení a vybrané Zprávy MF ČR.


Metodický pokyn CHJ č. 15 – Správa majetku v souladu s principy 3E (pdf, 970 kB, 20.10.2022 10:30)
Metodický pokyn CHJ č. 17 – Audit vnitřního kontrolního systému v orgánech veřejné správy (pdf, 864 kB, 20.10.2022 10:32)
Metodický pokyn CHJ č. 19 – Praktická příručka pro řídicí kontrolu (pdf, 759 kB, 20.10.2022 10:34)

Metodické doporučení k činnosti ÚSC č. 6.3 - Správa obce v době mezi konáním voleb do zastupitelstva obce a zvolením nových obecních orgánů (pdf, 905 kB, 16.9.2022 12:24)

Metodický pokyn CHJ č. 23 – Metodická příručka: Povinnost aplikace principů 3E při hospodaření územních samosprávných celků (pdf, 1654 kB, 30.9.2022 9:02)

Metodický pokyn CHJ č. 12 - Vzorová směrnice o finanční kontrole pro příspěvkové organizace (pdf, 340 kB, 30.10.2020 10:41)
Metodický pokyn CHJ č. 12 - Vzorová směrnice o finanční kontrole pro příspěvkové organizace (docx, 130 kB, 30.10.2020 10:40)
Metodický pokyn CHJ č. 11 - Vzorová směrnice o řízení rizik ve veřejné správě (pdf, 516 kB, 6.10.2020 10:14)
Metodický pokyn CHJ č. 11 - Vzorová směrnice o řízení rizik ve veřejné správě (docx, 138 kB, 6.10.2020 10:15)
Metodický pokyn CHJ č. 10 - Vzorová směrnice o finanční kontrole pro obce (pdf, 724 kB, 30.10.2020 10:52)
Metodický pokyn CHJ č. 10 - Vzorová směrnice o finanční kontrole pro obce (docx, 148 kB, 30.10.2020 10:53)
Metodická příručka pro zadavatele - Zpracování smluvní dokumentace pro úklidové služby (pdf, 1148 kB, 6.10.2020 10:10)
Metodická příručka pro zadavatele - Zpracování smluvní dokumentace pro nákup kancelářských potřeb (pdf, 1178 kB, 6.10.2020 10:03)
Metodický pokyn CHJ č. 9 - Vzorová směrnice o finanční kontrole pro dobrovolné svazky obci (pdf, 318 kB, 14.2.2020 10:18)

Metodické doporučení k aktuálním změnám v oblasti odměňování členů zastupitelstev ÚSC platným od 1.1.2020 (pdf, 478 kB, 14.2.2020 10:03)

Metodický pokyn CHJ č. 7 - Řízení rizik spojených s hospodařením obce (pdf, 1205 kB, 20.3.2019 11:55)

Metodické doporučení MV ČR č. 13 - Obecní úřad (pdf, 383 kB, 18.3.2019 10:13)

Metodické doporučení MV ČR č. 12 - Rada obce, starosta obce, tajemník obecního úřadu (pdf, 430 kB, 18.3.2019 10:31)

Metodické doporučení MV ČR č. 5.4 - Nová právní úprava odměňování (pdf, 723 kB, 18.3.2019 10:12)

Shrnutí zásadních důsledků nové právní úpravy právních poměrů a odměňování členů zastupitelstev obcí (pdf, 680 kB, 18.3.2019 10:19)

Metodické doporučení MV ČR č. 7.2 - Povinnost obcí při nakládání s obecním majetkem (pdf, 604 kB, 18.3.2019 10:13)

Metodický návod pro vedení elektronické úřední desky (pdf, 69 kB, 18.3.2019 11:48)

Metodická pomůcka k postupu při vymáhání nedoplatku na místním poplatku (pdf, 387 kB, 18.3.2019 11:54)

Metodické doporučení MV ČR k činnosti obcí k organizačně-technickému zabezpeční funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (pdf, 841 kB, 18.3.2019 10:41)

Zprávy MF ČR

Zprávy MF č. 2/2021 ze dne 8. dubna  2021

1. Informace k dotacím poskytnutým ze státního rozpočtu v roce 2021 obcím na práce spojené se sčítáním lidu, domů a bytů

Zprávy MF č. 1/2021 ze dne 4. února 2021

1. Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2021
2. Metodika financování krajů pro rok 2021

Zprávy MF č. 3/2020 ze dne 30. listopadu 2020

1. Metodický pokyn k části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M

Zprávy MF č. 1/2020 ze dne 31. ledna 2020

1. Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2020
2. Metodika financování krajů pro rok 2020
3. Úprava Metodického postupu

Zprávy MF č. 2/2019 ze dne 27. března 2019

1. Směrnice Ministerstva financí č.j. MF – 27 047/2018/1203 ze dne 22. února 2019, kterou se mění směrnice Ministerstva financí č.j. MF – 62 970/2013/12 – 1204, o postupu obcí a krajů při financování voleb, ve znění směrnice č.j. MF – 6 629/2018/1203
2. Úplné znění směrnice č.j. MF – 62 970/2013/12 – 1204 ze dne 19. prosince 2013, o postupu obcí a krajů při financování voleb, ve znění směrnice č.j. MF – 6 629/2018/1203 a směrnice č.j. MF – 27 047/2018/1203 s vyznačením posledních úprav
3. Seznam platných právních předpisů pro územní samosprávné celky

Zprávy MF č. 1/2019 ze dne 18. ledna 2019

1. Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2019
2. Metodika financování krajů pro rok 2019
3. Změna v Metodickém postupu č.j. MF – 28 980/2017/1201 k provedení zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
4. Změna v Metodickém postupu č. j. MF – 28 979/2017/1201 k provedení vyhlášky č. 224/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění
5. Jednorázová náhrada podle nařízení vlády č. 165/1997 Sb.

Zprávy MF č. 4/2018 ze dne 1.října 2018

1. Cena za distribuci hlasovacích lístků
2. Zvýšení odměn členů okrskových volebních komisí (OVK) a povinné odvody obce z odměn
3. Stanoviska Ministerstva vnitra ke zvýšení odměn členů okrskových volebních komisí (OVK)
4. Informace Ministerstva práce a sociálních věcí o účasti na nemocenském pojištění členů volebních komisí a o placení pojistného na sociální pojištění z jejich zvláštních odměn v roce 2018

Zprávy MF č. 3/2018 ze dne 10. září 2018

1. Směrnice Ministerstva financí, kterou se mění směrnice Ministerstva financí č.j. MF 62 970/2013/12 – 1204, o postupu obcí a krajů při financování voleb
2. Úplné znění směrnice č.j. MF – 62 970/2013/12 – 1204, o postupu obcí a krajů při financování voleb, ve znění směrnice č.j. MF – 6 629/2018/1203

Zprávy MF č. 1/2018 ze dne 26. ledna 2018

1. Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2018
2. Metodika financování krajů pro rok 2018
3. Výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Zprávy MF č. 7/2017 ze dne 3. listopadu 2017

1. Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace – doplnění

Zprávy MF č. 5/2017 ze dne 21. září 2017

1. Judikatura ke správě odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 250/2000 Sb.

Zprávy MF č. 4/2017 ze dne 11. září 2017

1. Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace
2. Úvěry poskytované obcemi a nový zákon o spotřebitelském úvěru
3. Povaha sdělení poskytovatele o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace podle správního soudu
4. Dotazy k poskytování dotací z územních rozpočtů
5. Metodický postup k provedení vyhlášky č. 464/2016 Sb.
6. Pravidla rozpočtové odpovědnosti – oprava

Zprávy MF č. 3/2017 ze dne 28. února 2017

1. Změny v rozpočtové skladbě od 1. ledna
2. Úpravy rozpočtu
3. Použití rozpočtové skladby před její novelizací a po ní pro rozpočet nového roku
4. Provádění změn rozpočtu

Zprávy MF č.2/2017 ze dne 15. února 2017

1. Pravidla rozpočtové odpovědnosti

Kompletní přehled všech zpráv MF.