Škola podporující zdraví

29. 4. 2011 Autor: Dagmar Anschlagová

Projekt Škola podporující zdraví je jasně zpracovanou, certifikovanou a realizovanou filozofií výchovy ke zdraví u dětí, žáků, studentů i učitelů. Do tohoto projektu mohou být zařazeny mateřské, základní a střední školy z celé České republiky. Aktualizace, doplněna kapitola "Jak se připravit na vstup do sítě Škol podporujících zdraví".

PROJEKT ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ

Škola podporující zdraví (dále jen ŠPZ) je projekt Světové zdravotnické organizace (WHO), do kterého se zapojila i Česká republika. Vychází z usnesení vlády České republiky ze dne 30. října 2002 č. 1046 k Dlouhodobému programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky - Zdraví pro všechny v 21. století a z dokumentu Ministerstva zdravotnictví ČR Č.j.: HEM-300-16.10.02/28915 - Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR - Zdraví pro všechny v 21. století ( více viz www.mzcr.cz ).

Projekt Škola podporující zdraví je jasně zpracovanou, certifikovanou a realizovanou filozofií výchovy ke zdraví u dětí, žáků, studentů i učitelů. Do tohoto projektu mohou být zařazeny mateřské, základní a střední školy z celé České republiky.

Záměrem programu ŠPZ je aplikovat strategii podpory zdraví na podmínky školy a přispět k její účasti na vlastní proměně a rozvoji. V praxi školy to znamená, že všechno, co se ve škole dělá záměrně (vyučovací kurikulum, školou organizované činnosti), a rovněž všechno, co se v ní děje živelně (skryté kurikulum, kultura či ethos školy), se pedagogové učí promýšlet a ovlivňovat pod zorným úhlem obou pólů možných důsledků, jaké má působení školy na zdraví svých lidí žáků, pedagogů, zaměstnanců, rodičů, spoluobčanů v obci důsledků pozitivních (projektivních, podporujících zdraví) a negativních (rizikových, ohrožujících zdraví).

Cílem proměny je trvale umožňovat optimální vývoj a rozvoj každého jednotlivce, žáka a učitele v součinnosti s rodiči a obcí, po stránce tělesné, duševní, sociální a duchovní.

Koordinací celého projektu se do roku 2006 zabýval Státní zdravotní ústav v Praze. V letošním roce se koordinace přesouvá z celostátní úrovně i na úroveň krajskou. Záměrem je ustavit krajské sítě škol podporujících zdraví.

Základní škola zařazená do sítě ŠPZ se opírá o tři pilíře.

První pilíř - Pohoda prostředí

 1. Pohoda věcného prostředí
 2. Pohoda sociálního prostředí
 3. Pohoda organizačního prostředí

Druhý pilíř - Zdravé učení

 1. Smysluplnost výuky
 2. Možnost výběru a přiměřenost výuky
 3. Spoluúčast a spolupráce ve výuce
 4. Motivující hodnocení žáka

Třetí pilíř -Otevřené partnerství

 1. Škola jako demokratické společenství
 2. Škola jako vzdělávací středisko obce

Mateřská škola zařazená do sítě ŠPZ se opírá o tři pilíře.

První pilíř Pohoda prostředí

 1. Učitelka podporující zdraví
 2. Věkově smíšené třídy
 3. Rytmický řád života a dne
 4. Tělesná pohoda a volný pohyb
 5. Zdravá výživa
 6. Spontánní hra
 7. Podnětné věcné prostředí
 8. Bezpečné sociální prostředí
 9. Participativní a týmové řízení

 Druhý pilíř - Zdravé učení a formální kurikulum podpory zdraví v MŠ

Třetí pilíř Otevřené partnerství

 1. Partnerské vztahy s rodiči
 2. Spolupráce mateřské a základní školy
 3. Začlenění mateřské školy do života obce

 

Jak se připravit na vstup do sítě Škol podporujících zdraví (dále jen ŠPZ)

Postup je společný pro školy mateřské, základní i střední.

Škola, která projeví zájem o vstup do sítě, projde určitým procesem přípravy. Příprava spočívá v dosažení komunikace, spolupráce a dohody mezi co nejvíce lidmi ve škole jako předpokladu pro týmovou práci, kterou naplňování programu ŠPZ vyžaduje ze sobě vlastní podstaty.

Doporučené kroky přípravy:

Iniciativa a studium příruček k programu ŠPZ

Základní kádr školy (nejenom vedení) se seznámí s filozofií a metodikou programu Škola podporující zdraví, která je obsažena ve dvou základních rukovětích:

 • Havlínová M.; Vencálková E. (Eds.) Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. Praha: Portál 2008
 • Havlínová M.; Kopřiva P.; Mayer I.; Vildová Z. a kol. Program podpory zdraví ve škole. Praha: Portál 2006

a využije i dalších dostupných doplňkových publikací:

 • Havlínová M. Zdravá mateřská škola. Praha: Portál 1995
 • Kopřiva P. Naše mateřská škola na cestě ke zdraví. Kroměříž: Spirála 1996
 • Kopřiva P. a kol. Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála 2006
 • Křivohlavý J. Psychologie zdraví. Praha: Portál 2001
 • Kovaliková S. Integrovaná tematická výuka. Kroměříž: Spirála 1995
 • Kolář M. Bolest šikanování. Praha: Portál 2001

Rozšiřování okruhu informovaných, čtení, dílny, diskuse, kontakty v síti ŠPZ

Ti, kteří se seznámili s programem ŠPZ, informují o něm další lidi ve škole, aby rozšířili okruh obeznámených pro budoucí debatu. Ředitel, pedagogický sbor, zaměstnanci, rodiče, starší žáci, případně i partneři školy se scházejí, poskytují si informace a vedou diskuse o programu, jeho filozofii a metodice, vyměňují si názory, uvažují o potřebách a možnostech školy z hlediska programu. V případě nejasností hledají zdroje hlubších informací (literatura, přednášky, kurzy, konzultace).

Společné rozhodnutí o přijetí programu ŠPZ

Po této době studia a diskusí se ujasní, zda se lidé ve škole identifikují s programem ŠPZ a zda si ho přejí realizovat. To je situace, kdy se již mohou rozhodnout, zda se chtějí přihlásit a začít si připravovat svůj školní projekt. V této fázi je důležité, aby došlo ve škole k otevřenému jednání za účasti většiny výše zmíněných aktérů školy, aby bylo velmi určitým způsobem zřejmé, že jde o rozhodování a aby rozhodnutí, které účastníci přijmou, bylo výrazem skutečně jejich vůle (ano nebo ne). Může se ukázat, že k přijetí účasti školy v programu by vůle a zájem byly, ale že účastníci mají nejasnosti nebo i pochybnosti. Potom to znamená, že předchozí kroky přípravy nebyly dostatečně dlouhé a důkladné, že předpoklady ještě nedozrály a že je třeba v přípravě pokračovat a její kvalitu zlepšit.

Využití možnosti podat předběžnou přihlášku garantovi

Jestliže se lidé ve škole rozhodli pro program ŠPZ, mají možnost školu předběžně ohlásit svůj zájem o přijetí do sítě ŠPZ garantovi projektu Zdravá škola, Státnímu zdravotnímu ústavu (dále jen SZÚ). Učiní tak formou tzv. předběžné přihlášky.

Škola deklaruje svůj zájem dopisem, který bude v rozsahu cca 1-2 stran (na jednom listu A4) obsahovat:

 • úplný název a adresu školy, číslo telefonu/faxu a jméno ředitele/ky
 • prezentaci školy (základní údaje vč. názvu přijatých vzdělávacích programů)
 • odpověď na tři otázky:
 1. Proč školu program Škola podporující zdraví zajímá?
 2. Kdo všechno projevuje o program ŠPZ zájem (ředitel, učitele, rodiče, žáci, obec, jiný partner)?
 3. Co od programu ŠPZ pro sebe očekává?

Předběžnou přihláškou si škola vytvoří možnost kontaktu s koordinačním pracovištěm garanta programu Škola podporující zdraví.

Předběžná přihláška bude úředně zaregistrována, pokud ji škola zašle v doporučené zásilce na adresu přesně dle vzoru:

Národní koordinátor programu Škola podporující zdraví

Centrum odborných činností, Státní zdravotní ústav,

Šrobárova 48, 100 42 Praha 10.

Volba postupu ke zpracování školního projektu v týmech

Rozhodnutím o záměru účastnit se programu ŠPZ a případnou předběžnou přihláškou k zařazení do sítě ŠPZ, vstupuje škola do fáze tvorby svého vlastního školního programu. Zvolí si postup, podle něhož si bude připravovat projekt, přičemž může buď využít nabídky Státního zdravotního ústavu na absolvování výcviku k přípravě projektu, nebo si vystačit s popisem metodiky tvorby projektu, jak ji poskytuje metodika programu ŠPZ.

Rozvinutí týmové práce ve škole na projektu

Podle zvoleného postupu začne konat přípravné práce k vypracování projektu pro realizaci svého programu školy podporující zdraví. Nejdůležitějším krokem tvorby programu je analýza výchozí situace ve škole z hlediska naplňování principů a zásad programu ŠPZ. Z výsledků analýzy se snáze odvíjejí realizovatelné, řiditelné a zhodnotitelné cíle (koncepce školy podporující zdraví nebo podle staršího označení rámcový projekt) a z takto stanovených cílů přiměřené prostředky a činnosti (prováděcí plán). Proběhla-li přípravná fáze ve škole dostatečně dlouho a kvalitně, to znamená, že bylo dosaženo spolupráce a dohody, ukáže se to na pracích spojených s analýzou stavu školy z hlediska podpory zdraví. Analýza musí být výsledkem týmové práce, aby byla co nejblíže realitě, jinak je bezcenná a nestane se dobrým nástrojem k dalším krokům, jejichž správnost a užitečnost je pak rovněž ohrožena.

Písemný produkt týmového zpracování projektu

Písemné zpracování školního projektu pro realizaci programu podpory zdraví je kvalitativně novým stupněm v rozvoji školy. Bude-li se mu škola věnovat, podaří se jí tím vytvořit kvalitního pomocníka, který bude plnit nejméně tři funkce najednou:

 • především škole bude sloužit jako dobrý nástroj k řízení její činnosti;
 • škola se jím bude prezentovat svým partnerům a na veřejnosti,
 • škola jej bude moci předložit garantovi programu ŠPZ k výběrovému řízení, jakož i komukoliv dalšímu a získat tím jeho posouzení.

Hodnocení týmem v SZÚ

Pokud jsou autoři školního projektu, vedení školy a další partneři školy spokojeni s kvalitou školního projektu, pošlou ho v elektronické a tištěné formě na výše uvedenou adresu.

Členové koordinačního týmu SZÚ projekt posoudí a dají škole písemně svou zpětnou vazbu.

Vyplyne-li ze zpětné vazby, že by škole pomohly další podpůrné aktivity, budou jí poskytnuty ještě před dalším krokem.

Návštěva školy zástupci garanta programu ŠPZ

Uskuteční se přátelská návštěva ve škole, jíž se zúčastní:

 • představitelé programu ŠPZ (zástupce koordinačního týmu ŠPZ, zúčastněný poradce ŠPZ, další zástupci krajského koordinačního týmu příslušného kraje);
 • partneři školy, které si škola chce sama pozvat (např. zřizovatel, zástupci rodičů).

Návštěva školy slouží k seznámení se s podmínkami, ve kterých se bude projekt realizovat a zároveň s nositeli, garanty projektu ve škole. Zároveň návštěva slouží jako zpětná vazba pro zástupce školy a platforma pro diskuzi.

Kulatý stůl

Koordinační tým SZÚ uspořádá kulatý stůl, pozve k němu školu/školy, jež splňují podmínky přijetí a dávají záruky perspektivního rozvoje. Zde proběhne závěrečný krok: přijetí do sítě s osvědčením a uzavření smlouvy mezi novou ŠPZ a SZÚ.

U kulatého stolu škola představí svou cestu k programu ŠPZ a to, s jakými problémy se na této cestě setkala a jak je řešila. Kulatého stolu se zúčastní minimálně 2 3 zástupci přijímané školy (ředitel, zástupce ředitele, poradce programu ŠPZ, který se školou spolupracoval).

Krajská síť škol podporujících zdraví

Krajská síť škol podporujících zdraví Královéhradeckého kraje byla ustavena dne 4. 10. 2006 v prostorách Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje za účasti dvou zástupců Státního zdravotního ústavu v Praze Mgr. Tomáše Blahy a Bc. Lucie Marešové, dále zástupců škol zapojených do tohoto projektu, zástupců Krajské hygienické stanice, Zdravotního ústavu se sídlem v Hradci Králové a pracovníků odboru školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Byl vytvořen výkonný výbor krajské sítě ŠPZ ve složení:

Mgr. Jolana Lásková, ZŠ Nové Město nad Metují

Mgr. Jaroslava Pavlů ,ZŠ a MŠ Nechanice

Jana Jurenková ,ZŠ K. J. Erbena a MŠ Korálka Miletín

 

Předsedou výboru byla zvolena Mgr. Jolana Lásková.

Školy ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí, odborem školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Zdravotním ústavem se sídlem v Hradci Králové a dalšími partnery se budou podílet na:

 

 • udržení a rozšíření sítě ŠPZ;
 • vzájemné výměně zkušeností pracovníků v oblastí podpory zdraví a zdravého životního stylu;
 • šíření podpory zdraví do škol prostřednictvím ŠVP;
 • získávání partnerů pro realizaci podpory zdraví a na dalších aktivitách.

 

Podrobnější informace získáte na webových stránkách www.program-spz.cz.

 

Seznam škol, které jsou  zaregistrovány v síti Škola podporujících zdraví

stav k 30. 4. 2011

 • Mateřská škola Korálka, Miletín, Bidlova 297
 • Mateřská škola, Opočno
 • Mateřská škola, Hostinné, Tyršovy sady 676
 • Základní škola Dobré
 • Základní škola Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884
 • Základní škola, Jičín, Husova 170
 • Základní škola a Mateřská škola, Nechanice, Pražská 2
 • Základní škola Karla IV., Nový Bydžov, Karla IV. 209
 • Základní škola Malecí, Nové Město nad Metují, Školní 1000
 • Základní škola a Mateřská škola, Pecka
 • Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, Školní 88
 • Základní škola, Sobotka, Jičínská 136
 • Základní škola V Domcích, Trutnov, V Domcích 488
 • Základní škola Úpice - Lány, Úpice, Palackého 793
 • Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru 283
 • Církevní základní škola, Borohrádek, Nádražní 233
 • Gymnázium, Broumov, Hradební 218
 • Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740
 • Obchodní akademie, Hořice, Šalounova 919
 • Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234
 • Střední škola, základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549

Další informace

Literatura

 1. Informační leták Škola podporující zdraví nabídka rozvojově-preventivního programu pro každou školu . SZÚ 2003.
 2. M. Havlínová, E. Vencálková (eds.), J. Havlová, I. Lacinová, N. Petrasová, H. Sedláčková, Z. Syslová, L. Šprachtová a kol.: Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. Praha: Portál 2006.
 3. M. Havlínová, P. Kopřiva, I. Mayer, Z. Vildová a kol.: Program podpory zdraví ve škole. Praha: Portál 1998.
 4. Měsíčník Učitelské listy (agentura Strom). Od ročníku 2000-01 do ročníku 2005-06 byly publikovány samostatné tematické přílohy programu Škola podporující zdraví.
 5. Otevřený dopis ředitele SZÚ o nové strategii rozvoje programu Škola podporující zdraví adresovaný všem školám umožňujícím povinnou školní docházku.

Důležité kontakty

 

Mgr. Jolana Lásková

(poradkyně pro Královéhradecký kraj)

Základní škola Nové Město nad Metují Malecí

tel.: 491 474016

e-mail: jolana.laskova@zsmaleci.cz

 

Bc. Růžena Jirásková

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

tel.: 495 058 530

e-mail: ruzena.jiraskova@khshk.cz

 

Mgr. Dagmar Anchlagová

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

tel.: 495 817 379

e-mail: danschlagova@kr-kralovehradecky.cz

Soubory ke stažení