Prověření územně technických podmínek pro vymezení koridoru přeložky silnice II. třídy, tzv. obchvatu Častolovic dle varianty E

26. 6. 2019 Autor: Pavla Hofmanová

Obsahem této územní studie je odborné posouzení možností vymezení koridoru pro tzv. obchvat Častolovic (varianta E vyplývající z dříve zpracované územní studie Návrh a posouzení umístění koridoru silnice propojující městys Častolovice, respektive město Kostelec nad Orlicí s městem Rychnov nad Kněžnou včetně posouzení umístění koridoru silnice II/318 dle ZÚR KHK se zohledněním dopravních vazeb regionálního, popřípadě nadregionálního významu) tak, aby vedením koridoru bylo minimalizováno nebo zcela vyloučeno dotčení ochranného pásma kulturní památky zámku v Častolovicích, a to s ohledem na stávající stav a vývoj řešeného území, jeho hodnoty, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů, možnosti a podmínky změn v území a vyhodnocování udržitelného rozvoje území.

Soubory ke stažení