Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

30. 3. 2021 Autor: Jitka Macková

Aktualizace č. 4 ZÚR Královéhradeckého kraje byla pořízena na základě žádosti oprávněného investora – Ředitelství silnic a dálnic ČR a Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje rozhodlo o jejím pořízení zkráceným postupem podle § 42a - § 42c zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), dne 25. 3. 2019 usnesením č. ZK/19/1474/2019.

Veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 4 ZÚR Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území se podle požadavku § 42b odst. 2 až 4 stavebního zákona a § 39 odst. 1 stavebního zákona uskutečnilo dne 25. 2. 2020.  Na základě uskutečněného projednání byly vyhodnoceny jeho výsledky a byl zpracován návrh rozhodnutí o námitce a návrh vyhodnocení připomínky. Tyto návrhy byly podle požadavku § 39 odst. 4 stavebního zákona doručeny dotčeným orgánům pro uplatnění jejich stanoviska a poté byl návrh Aktualizace č. 4  ZÚR Královéhradeckého kraje předložen Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje podle § 41 odst. 1 ke schválení. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje Aktualizaci č. 4 ZÚR Královéhradeckého kraje schválilo dne 22. 6. 2020 usnesením č. ZK/29/2304/2020.

 

Do listinné podoby Aktualizace č. 4 ZÚR Královéhradeckého kraje, včetně dokladové části je možné nahlédnout na odboru územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, kancelář č. N2.416 (2.NP), v rámci úředních hodin, uvedených na internetových stránkách Královéhradeckého kraje nebo v jiný čas po předchozí telefonické dohodě.

 

DOKUMENTACE KE STAŽENÍ

Textová část vč. odůvodnění:

Grafická část vč. odůvodnění:

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území:

A. SEA

B. NATURA 2000

C. VVURU

 

Výpis usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje: