Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

2. 7. 2020 Autor: Jitka Macková

Aktualizace č. 2 ZÚR Královéhradeckého kraje byla pořízena na základě Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje schválené Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (červenec 2014 – září 2016). Tato zpráva byla schválena dne 6. 2. 2017 usnesením č. ZK/3/9131/2017 a obsahovala konkrétní požadavky na změnu platných Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, ve znění Aktualizace č. 1. Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje nabyla účinnosti dne 12. 7. 2019. 

Proces pořízení a projednání aktualizace zásad územního rozvoje je upraven zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), a vztahují se na něj i některá ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“).

Společné jednání o návrhu Aktualizace č. 2 ZÚR Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území se podle požadavku § 37 stavebního zákona uskutečnilo dne 9. 11. 2017.  Na základě uskutečněného projednání byly vyhodnoceny jeho výsledky a byl zpracován podle § 38 odst. 2 stavebního zákona pro veřejné projednání. Veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 2 ZÚR Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území se podle požadavku § 39 stavebního zákona se uskutečnilo dne 19. 12. 2018. Na základě uskutečněného projednání byly vyhodnoceny jeho výsledky a byl zpracován návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek. Tyto návrhy byly podle požadavku § 39 odst. 4 stavebního zákona doručeny dotčeným orgánům pro uplatnění jejich stanoviska a poté byl návrh Aktualizace č. 2 ZÚR Královéhradeckého kraje předložen Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje podle § 41 odst. 1 ke schválení. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje Aktualizaci č. 2 ZÚR Královéhradeckého kraje schválilo dne 17. 6. 2019 usnesením č. ZK/21/1643/2019. Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje nabyla účinnosti dne 12. 7. 2019.

Do listinné podoby Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, včetně dokladové části je možné nahlédnout na odboru územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, kancelář č. N2.416 (2.NP), v rámci úředních hodin, uvedených na internetových stránkách Královéhradeckého kraje nebo v jiný čas po předchozí telefonické dohodě.

Soubory ke stažení:

Zpráva u platňování Zásad územního rovzoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období:

Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje:

Vyhodnocení vlivů aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje na udržitelný rozvoj území:

Výpis usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje: