Úplné znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje po vydání Aktualizace č. 1

12. 12. 2019

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje rozhodlo o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje dne 10. 9. 2018. Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje nabyla účinnosti dne 3. 10. 2018.

Do listinné podoby Úplného znění Úplného znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje po Aktualizaci č. 1 je možné nahlédnout na odboru územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, kancelář č. N2.416 (2.NP), v rámci úředních hodin, uvedených na internetových stránkách Královéhradeckého kraje nebo v jiný čas po předchozí telefonické dohodě.

webová prezentace: Úplné znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje po vydaání Aktualizace č. 1

Soubory ke stažení

 • GRAFICKÁ ČÁST (zip, 50518 kB, 14.9.2018)

  • I.2.c. Výkres typů krajin podle stanovených cílových charakteristik
  • I.2.d. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
  • II.2.a. Koordinační výkres

 • GRAFICKÁ ČÁST (zip, 43943 kB, 14.9.2018)

  • I.2.a. Výkres uspořádání území kraje obsahující rozvojové oblasti, rozvojové osy a specifické oblasti
  • I.2.b.1. Výkres ploch a koridorů
  • I.2.b.2. Výkres územního systému ekologické stability

 • TEXTOVÁ ZPRÁVA (pdf, 1613 kB, 14.9.2018)

  Úplné znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje po Aktualizaci č. 1