Smart akcelerátor+ Královéhradeckého kraje

25. 7. 2023 Autor: Lenka Dušková

Základní údaje

 • Registrační číslo projektu: CZ.02.01.02/00/22_009/0003506
 • Název projektu: Smart akcelerátor+ Královéhradeckého kraje I
 • Doba realizace: 1.1.2023 – 31.12.2026
 • Žadatel: Královéhradecký kraj
 • Partner: Centrum investic, rozvoje a inovací

Cíl projektu

Cílem projektu je všestranný rozvoj výzkumného a inovačního prostředí v Královéhradeckém kraji a implementace Strategie inteligentní specializace (RIS3) Královéhradeckého kraje. Strategie určuje obory chytré specializace Královéhradeckého kraje a stanovuje cíle kraje v oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovací. Krajská RIS3 strategie je součástí tzv. národní RIS3 strategie. Implementací krajské RIS3 strategie Královéhradecký kraj zároveň splňuje podmínku Evropské komise kladenou na členské státy pro čerpání finančních zdrojů z Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období EU 2021-2027.

Projekt Smart akcelerátor+ Královéhradeckého kraje I přispěje k naplňování těchto cílů, kterými jsou zvyšování inovační výkonnosti firem, propojovaní akademické a firemní sféry, orientace výzkumu na aplikace, rozvoji lidských zdrojů pro oblast výzkumu a inovací, propagace výzkumných a inovačních úspěchů vysokých škol a firem z kraje. Projekt věcně navazuje na předchozí projekty Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje I a Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje II, v rámci kterého, byl vytvořen tým, tvořený pracovníky Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a Centra investic, rozvoje a inovací.

Výstupy projektu Smart akcelerátor+ Královéhradeckého kraje I směřují k posílení konkurenceschopnosti Královéhradeckého kraje, která je založena na mezinárodně úspěšných firmách s aktivní účastí v nadnárodních platformách a mezinárodních projektech, jejichž produkce je postavena především na inovacích. K dosažení tohoto cíle budou realizovány mimo jiné následující obecné aktivity:

 • Inkubační a akcelerační programy realizované na podporu začínajících a etablovaných firem (např. příprava sociálního inkubátoru) 
 • Podpora realizace společných projektů firem a výzkumných organizací (dotační program Asistenčních voucherů, development RIS3 strategických intervencí – partnerských projektů) 
 • Motivace absolventů vysokých škol s technickým nebo přírodovědným zaměřením k zaměstnání v regionu (budování marketingového brandu kraje) 
 • Podpora mezinárodní mobility studentů a zaměstnanců výzkumných organizací (např. formou přípravy mezinárodních projektů podpořených asistenčními vouchery) 
 • Vzájemná informovanost veřejných výzkumných infrastruktur a subjektů aplikační sféry o svých plánovaných aktivitách a záměrech a zapojení VaV kapacit regionu do komerčních aktivit (např. realizace procesu podnikatelského objevování na krajské úrovni, propagace úspěchů krajských výzkumných organizací) 
 • Navázaná mezioborová partnerství veřejných výzkumných organizací a firem díky činnosti RIS3 developerů

Klíčové aktivity projektu jsou následující:

 • Řízení projektu – zajišťuje realizaci EDP procesu (entrepreneurial discovery process = proces neustálého hledání, identifikování a vyhodnocování podnikatelských příležitostí) na území kraje. Při této aktivitě spolupracuje s institucemi jako např. CzechInvest, Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje a jinými odbornými institucemi, dále se seskupeními a platformami např. Rada pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje.
 • Základní tým – je tvořen zaměstnanci Odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací Královéhradeckého kraje a Centra investic, rozvoje a inovací. Bude zajišťovat komplexní podporu rozvoje výzkumného/inovačního prostředí v kraji s využitím RIS3 strategie, komunikaci v rámci kraje, aktualizaci a projednání RIS3 strategie a Akčního plánu RIS3 strategie, organizace Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje, konání krajských inovačních platforem, přípravu strategických intervencí v kraji a komunikační a informační servis krajské RIS3 strategie vůči partnerům, kteří jsou odpovědní za realizaci národní RIS3 strategie.
 • Vzdělávání a rozvoj kompetencí – cílem aktivity je posilovat kompetence pracovníků základního týmu, posilovat relevantní kompetence odborníků z partnerských organizací a cílových skupin projektu (např. studenti SŠ a VŠ, pracovníci výzkumných organizací atd.), kteří jsou zapojeni do rozvoje inovačního prostředí v kraji a do realizace strategických intervencí naplňujících RIS3 v kraji, posilovat relevantní kompetence pracovníků veřejné správy v kraji, kteří se podílejí na schvalování a implementaci krajské RIS3 strategie.
 • Mapování, analýzy a evaluace – v rámci této aktivity bude zajištěna aktualizace krajské RIS3 strategie. Dále jsou realizovány aktivity, jejichž cílem je průběžně mapovat a sledovat změny a vývoj výzkumného/inovačního prostředí v kraji a výzkumných/technologických trendů. Na základě výstupů dojde k aplikaci nových poznatků v rámci dalšího rozvoje výzkumu a inovací v regionu.
 • Asistence – součástí této aktivity bude aktivní vyhledávání projektových záměrů veřejných i soukromých organizací působících v oblasti výzkumu a inovací. V rámci této aktivity bude připraven a vyhlášen dotační program Asistenční vouchery (dotační program financovaný z rozpočtu projektu Smart akcelerátor+ KHK I.
 • Pilotní ověření – v průběhu realizace projektu budou pilotně ověřeny tři intervenční nástroje: Inovační vouchery, Kreativní vouchery pro výzkumné organizace a Královéhradecký kariérní koridor.
 • Marketingová a komunikační strategie kraje – cílem aktivity je posílit komunikaci a marketing inovačního systému kraje směrem dovnitř i vně daného regionu včetně zahraničí, a to realizací marketingové strategie a komunikačního plánu, které byly připraveny v rámci předcházejících projektů Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje I a II.

Kontaktní osoby

Mgr. Tereza Bergerová
Krajská RIS3 koordinátorka
mobil: 702 210 109
e-mail: tbergerova@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Daniela Antropiusová
Krajská RIS3 manažerka
mobil: 720 026 499
e-mail: antropiusova@cirihk.cz

Smart akcelerátor+ Královéhradeckého kraje