Komplexní studie progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

20. 12. 2013 Autor: Daniel Všetečka

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 9. prosince 2013 schválilo svým usnesením č. ZK 11/603/2013 Komplexní studii progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

Studie je hlavním výstupem projektu Královéhradeckého kraje s názvem „Realizace Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje“ financovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, prioritní osy 4 Rozvoj podnikatelského prostředí, oblast podpory 4.2, pod registračním číslem CZ.1.13/4.2.00/21.01121.

Komplexní studie je jedním z významných koncepčních dokumentů pro rozvoj regionálního inovačního systému Královéhradeckého kraje. Navazuje na schválenou koncepci Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje a více rozpracovává její prioritu č. 3 zaměřenou na podporu progresivních odvětví ve výzkumu, vývoji a inovacích. Komplexní studie analyzuje 6 vybraných odvětví (biomedicína, textilní průmysl, strojírenství a automotive, potravinářství a zemědělství, informační a komunikační technologie, obnovitelné zdroje a energetika) ve výzkumu, vývoji a inovacích s cílem zjistit jaký je aktuální stav používaných nebo vyvíjených technologií, hlavních výzkumných směrů, identifikovat bariéry spolupráce a možnosti transferu technologií, identifikovat stěžejní výzkumné směry a technologie do budoucna, identifikovat průřezové platformy a navrhnout opatření pro podporu jejich dalšího rozvoje.

Komplexní studie představuje analytický nástroj pro strategický přístup k podpoře inovací a zvýšení konkurenceschopnosti a zvyšování kvality lidských zdrojů Královéhradeckého kraje. Důležitým nástrojem k dosažení tohoto cíle je podpora spolupráce výzkumu a vývoje s podnikovou sférou a přenos know-how a zkušeností mezi subjekty zabývajícími se tématikou inovací v teoretické i praktické rovině.

Souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí ke koncepci „Komplexní studii progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací“

Souhlasné stanovisko MŽp (pdf, 176 kB, 20.12.2013 13:09)

Závěrečná konference projektu

Ve středu 11. prosince 2013 se v Hradci Králové v Novém Adalbertinu uskutečnila závěrečná konference projektu pod názvem 1. Fórum investic, rozvoje a inovací v Královéhradeckém kraji, kterou navštívilo více než 80 účastníků z řad výzkumných organizací, podnikové sféry, zprostředkujících institucí a veřejné správy. Více informací o konferenci naleznete zde.

Text studie ke stažení

Komplexní studie (pdf, 2576 kB, 20.12.2013 13:13)

Příloha č. 1 - Analýzy progresivních odvětví (pdf, 2370 kB, 20.12.2013 13:13)

Příloha č. 2 - Technologický foresight (pdf, 1487 kB, 20.12.2013 13:14)