Obecné informace

28. 3. 2019 Autor: Pavel Kavalír

V programovém období 2014 – 2020 je finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva poskytována fyzickým osobám prostřednictvím Královéhradeckého kraje z Operačního programu Životní prostředí. Jedná se o novou generaci tzv. kotlíkových dotací, které byly v minulosti realizovány z národních zdrojů.


V průběhu let 2015 - 2020 půjde postupně o tři grantová schémata s celkovým objemem finančních prostředků cca 600 mil. Kč. Prostředky z prvního grantového schématu ve výši 220 mil. Kč byly konečným uživatelům rozdělovány v průběhu let 2016 - 2017. V letech 2017 - 2018 bude kraj rozdělovat dalších 200 mil. Kč v rámci druhé vlny. Třetí vlna Kotlíkových dotací se očekává po roce 2019 s podobným objemem finančních prostředků.

Podpora je poskytována pouze na zdroje tepla, která splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES a jejich prováděcích předpisů na tzv. ekodesign zdrojů vytápění.

Podporovaná opatření

Předmětem podpory je v současné době výměna nevyhovujícího kotle na tuhá paliva 1. nebo 2. emisní třídy (dle ČSN EN 303-5) za:

 • automatický kotel kombinovaný na uhlí a biomasu,
 • kotel spalující výhradně biomasu (ruční i automat)
 • tepelné čerpadlo,
 • plynový kondenzační kotel.

Nově pořizovaný zdroj vytápění musí být registrován v Seznamu výrobků a technologií spravovaným Státním fondem životního prostředí (Kotlíkové dotace – 2. kolo, 67. výzva OPŽP od 2017)                 

Předpokládaná výše podpory

 • 75 % v případě kombinovaného automatického kotle na uhlí a biomasu, nejvýše však 75 000 Kč;
 • 75 % v případě plynového kondenzačního kotle, nejvýše však 95 000 Kč;
 • 80 % v případě kotle pouze na biomasu s ruč. přikládáním, nejvýše však 100 000 Kč;
 • 80 % v případě tepelného čerpadlo nebo automat. kotle pouze na biomasu, nejvýše však 120 tis. Kč.

Podpora bude dále navýšena o částku 7 500 Kč v případě, že je výměna kotle realizována ve správním území obce, která byla Ministerstvem životního prostředí označena jako prioritní z hlediska ochrany ovzduší.

V Královéhradeckém kraji se tato možnost týká celkem 114 obcí (viz aktuální výzvu)

Způsobilé výdaje

Za způsobilé výdaje projektu budou považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak:

 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na pevná paliva, resp. tepelného čerpadla, resp. plynového kondenzačního kotle,
 • stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem (v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění),
 • náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu),
 • náklady na projektovou dokumentaci.

Výdaje jsou způsobilé od 15.7. 2015.

Požadovaná dokumentace

 • Žádost o poskytnutí dotace - příjem žádostí probíhá elektronicky (podrobnosti viz v aktuální výzvě)
 • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a na komínové těleso (z fotografie musí být zřetelné, že kotel je dosud připojen)
 • Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., pokud k výměně zdroje vytápění dojde po 31. 12. 2016. (Pokud byla výměna zdroje vytápění provedena před tímto datem, lze nahradit jiným dokladem prokazujícím třídu kotle, např. fotografie štítku kotle, návod k obsluze či jiné dokumenty spolu s vyplněným čestným prohlášením - viz vzor, v případě kotlů, u kterých třída nebyla stanovena lze nahradit pouze čestným prohlášením).
 • Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu.
 • Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podíluk bytové jednotcea rovněž k rodinnému domu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků bytové jednotky.
 • Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě.

 

Pozn.: V rámci první vlny Kotlíkových dotací (2016-2017) byla základní podmínkou pro přidělení dotace skutečnost, že budova, v níž mělo dojít k výměně zdroje vytápění, spadala z hlediska energetické náročnosti budovy do třídy C - úsporná. U ostatních objektů pak bylo možné opatření zrealizovat pouze za předpokladu, že současně s výměnou zdroje vytápění byla provedena tzv. „mikro“ energetická opatření (viz níže), příp. žadatel provedl opatření ke snížení energetické náročnosti budovy prostřednictvím jiných dotačních zdrojů (např. Nová zelená úsporám). Tato podmínka již pro tzv. druhou vlnu Kotlíkových dotací neplatí, žadatel, který bude současně s projektem výměny zdroje vytápění realizovat projekt v programu Nová zelená úsporám (NZÚ) však získá bonus až 40 000,- Kč dle podmínek programu NZÚ (bonus poskytuje SFŽP nikoli kraj!).

 

 

Soubory ke stažení

Fotogalerie