Poskytnutí finanční podpory žadatelům z výzvy č. 23OPK01 - 1. část

3. 11. 2023 Autor: Jitka Hejlová

Rada Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 30. 10. 2023 (č. usnesení RK/31/1679/2023) schválila 1. část žádostí o poskytnutí finanční podpory v celkové výši 13 689 550 Kč žadatelům, kteří předložili své žádosti v rámci dotačního programu č. 23OPK01 - Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti a úspěšně splnili podmínky hodnocení.

Seznam žádostí doporučených/nedoporučených k poskytnutí finanční podpory je uveden v příloze. S úspěšnými žadateli bude uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Návrh smlouvy je žadateli zasílán e-mailem do 30 pracovních dní (nejpozději 60 pracovních dní), po schválení dotace Radou KHK. Dotace je vyplácena až po řádném podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a po schválení závěrečného vyúčtování (tj. po doložení všech požadovaných dokumentů).

Zbývající žádosti budou Radě KHK předloženy ke schválení/neschválení dotace do konce roku 2023.

Soubory ke stažení