Seminář k dotačním příležitostem pro spolupráci s partnery z jihovýchodní Evropy, spolupráce se Zakarpatskou oblastí

1. 3. 2024 Autor: Roman Klíma

V rámci podpory mezinárodní spolupráce jsou již několik let organizovány na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje semináře k využití evropských dotačních programů a fondů. Během výjezdu krajské delegace do partnerské Zakarpatské oblasti na Ukrajině se dne 18. května 2017 v městě Ťačiv uskutečnil seminář pro partnery ze Zakarpatí. Díky pozitivním ohlasům a zájmu o danou problematiku se ve dnech 19.-20. dubna 2018 uskutečnil opět na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje seminář k dotačním příležitostem pro spolupráci s partnery z jihovýchodní Evropy (více níže). Další navazující seminář se uskutečnil dne 16. května 2018 opět v městě Ťačiv v ukrajinské Zakarpatské oblasti. Cílem bylo představit dotační programy a fondy dalším zájemcům ze Zakarpatské oblasti, kteří neměli možnost přijet do Hradce Králové, probíhaly konzultace již rozpracovaných i nových projektových záměrů. Dne 22. ledna 2020 se uskutečnil Den Ukrajiny ve Vrchlabí, s možnostmi využití dotací byli seznámeni další čeští a ukrajinští zájemci (více níže).

Seminář ve dnech 19.-20. dubna 2018 v Hradci Králové

Dne 19. dubna 2018 se v sále zastupitelstva Krajského úřadu Královéhradeckého kraje uskutečnil seminář, na kterém byly prezentovány vybrané programy a fondy vhodné pro spolupráci českých a zahraničních partnerů. Následně proběhlo představení zahraničních účastníků zejména ze Zakarpatské oblasti Ukrajiny, na které navazoval workshop českých a zahraničních účastníků pro iniciaci společných projektů v různých oblastech spolupráce.

Program semináře (pdf, 336 kB, 10.4.2018 9:30)

Program semináře (in Russian language) (pdf, 339 kB, 30.4.2018 14:48)


Úvodní vystoupení

Bc. Pavel Hečko - radní Královéhradeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje, grantů a dotací

Ing. Roman Klíma - oddělení evropských grantů, Královéhradecký kraj

Ing. Hana Doležalová - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (Eurocentrum HK), Mgr. Lucie Hylmarová - Úřad vlády ČR (Eurocentrum Pardubice):

Eurocentrum Hradec Králové a Pardubice (pdf, 2236 kB, 30.4.2018 13:45)

Mgr. Nataliya Dotsenko - předsedkyně Regionálního ukrajinského spolku ve východních Čechách:

Regionální ukrajinský spolek ve východních Čechách (pdf, 3727 kB, 30.4.2018 13:48)


Prezentace vybraných programů a fondů

Mgr. Tereza Tkadlečková - Odbor Evropské územní spolupráce, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR:

Interreg Danube (pdf, 2552 kB, 23.4.2018 19:41)

Mgr. Marek Pavlík - zástupce výkonného ředitele Mezinárodního visegrádského fondu, Bratislava:

Mezinárodní visegrádský fond (pdf, 653 kB, 23.4.2018 19:42)

Mgr. Alžběta Trtková - regionální spolupráce, Dům zahraniční spolupráce Praha:

Komunitární program Erasmus+ (pdf, 1211 kB, 23.4.2018 19:52)

Ing. Veronika Korittová, Mgr. Michaela Vlková - Národní informační centrum pro evropský výzkum, Technologické centrum Akademie věd ČR:

Rámcový program Horizon 2020 (pdf, 1083 kB, 30.7.2019 11:02)

Peter Korsby - Project Team Leader, Iniciativa Mayors for Economic Growth, Tbilisi, Gruzie:

Iniciativa Mayors for Economic Growth (in Russian language) (pdf, 1497 kB, 30.4.2018 14:47)

Ing. Roman Klíma - regionální expert k programům cíle Evropská územní spolupráce, oddělení evropských grantů, Královéhradecký kraj:

Přeshraniční programy v rámci Evropského nástroje sousedství a některé další programy využitelné pro spolupráci s partnery z JV Evropy (pdf, 2564 kB, 23.4.2018 19:53)

(rekapitulace všech prezentovaných programů a fondů, dále např. komunitární program Kreativní Evropa, program U-Lead with Europe, EHP a Norské fondy - Fond pro regionální spolupráci apod.)


Vystoupení zahraničních účastníků

Alexander Lyzanets - předseda Zakarpatské oblastní pobočky Ukrajinské federace hendikepovaných sportovců s poškozením pohybového aparátu, Užhorod, Ukrajina:

Nové sportovní středisko


Tisková zpráva - 19. dubna 2018

Fotogalerie - 19. dubna 2018


Dne 20. dubna 2018 se uskutečnily další prezentace (evropské fondy, projekty Pardubického kraje a Hradecko - pardubické aglomerace) a komentované prohlídky výstupů konkrétních evropských projektů realizovaných v Hradci Králové (program druhého dne byl určen pro zahraniční účastníky).

Program pro zahraniční účastníky (pdf, 348 kB, 30.4.2018 14:05)

Program pro zahraniční účastníky (in Russian language) (pdf, 353 kB, 30.4.2018 14:48)

Úvodní prezentace v Knihovně města Hradce Králové

PhDr. Radka Kozlová - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (Eurocentrum Pardubice):

Evropské fondy v teorii a praxi (pdf, 1807 kB, 30.4.2018 13:57)

PhDr. Radka Kozlová - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (Eurocentrum Pardubice):

Integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace (in English language) (pdf, 1060 kB, 30.4.2018 14:46)


Tisková zpráva - 20. dubna 2018

Příspěvek v periodiku U nás v kraji (strana č. 4 a 7)

Příspěvek v periodiku Eurolisty (strana č. 8)

Příspěvek v periodiku Hradečák (strana č. 2)

Východočeská televize V1 - 20. dubna 2018 (od 2:10 min.)

Fotogalerie - 20. dubna 2018


V průběhu dne došlo i k samostatnému setkání zástupců Katastrálního úřadu města Užhorod a Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj. Kromě prohlídky pracoviště byla předmětem setkání i diskuse nad možnostmi budoucí vzájemné spolupráce.

Fotogalerie - návštěva na Katastrálním úřadě pro Královéhradecký kraj

Dvoudenní seminář splnil všechna očekávání. Bylo iniciováno mnoho projektových záměrů v různých oblastech (kultura, životní prostředí, spolupráce škol, spolupráce hendikepovaných občanů apod.), uskutečnily se i diskuse za účelem navázání partnerské spolupráce měst a obcí. Proběhlo několik setkání zahraničních účastníků se zástupci kraje (Bc. Pavel Hečko - radní Královéhradeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje, grantů a dotací), statutárního města Hradce Králové (Ing. Anna Maclová - náměstkyně primátora pro oblast sociálních věcí, zdravotnictví, kultury a cestovního ruchu) i řady dalších subjektů.


Seminář dne 16. května 2018 v městě Ťačiv

Dne 16. května 2018 se v rámci výjezdu delegace Královéhradeckého kraje do ukrajinské Zakarpatské oblasti uskutečnil v městě Ťačiv navazující seminář k dotačním příležitostem u mezinárodních programů a fondů. Přítomným účastníkům byly představeny dotační možnosti pro spolupráci českých a ukrajinských partnerů, až do večerních hodin a následující den pokračovaly konzultace projektových záměrů, které byly zahájeny v Hradci Králové, iniciovány byly i nové projektové záměry. Zástupci Královéhradeckého kraje měli možnost navštívit některé instituce, nemocnice, školy, turisticky zajímavá místa apod., což rovněž napomohlo k iniciaci společných projektových záměrů.


Fotogalerie - navazující seminář v městě Ťačiv k dotačním příležitostem u mezinárodních programů a fondů, spojený s návštěvou institucí a zajímavých míst v Ťačivském rajónu

M-Studio - reportáž k výjezdu delegace Královéhradeckého kraje do Zakarpatské oblasti


Den Ukrajiny ve Vrchlabí dne 22. ledna 2020

Den Ukrajiny ve Vrchlabí pořádalo město Vrchlabí ve spolupráci s dalšími partnery, v rámci programu se uskutečnilo mnoho prezentací a doprovodných aktivit. Českým a ukrajinským zájemcům byla určena prezentace "Možnosti dotací na mezinárodní spolupráci".

Možnosti dotací na mezinárodní spolupráci (pdf, 6618 kB, 4.8.2020 16:03)


Česko-ukrajinská spolupráce - online konference, 5. - 6. 10. 2020, Praha

Jedním z cílů konference bylo představit zástupcům ukrajinských obcí a dalších subjektů možné formy spolupráce s partnery z ČR/EU a dotační programy, ze kterých lze spolupráci spolufinancovat.

Možnosti spolupráce na lokální úrovni se zahraničním partnerem a zdroje financování (pdf, 4751 kB, 23.9.2021 9:49)


Česko-ukrajinské fórum - seminář, 19. 10. 2021, Dubove

Jedním z cílů semináře byla rekapitulace programového období 2014-2020 a prezentace dotačních příležitosti v rámci mezinárodních programů a fondů v novém programovém období 2021-2027.

Dotační příležitosti pro Zakarpatskou oblast - CZ verze (pdf, 6062 kB, 7.2.2022 0:43)

Dotační příležitosti pro Zakarpatskou oblast - UA verze (pdf, 6070 kB, 21.2.2022 16:14)


Programy podpory činnosti spolků, 14. - 15. 12. 2023, Lądek-Zdrój

Poslední setkání v rámci přeshraničního projektu "Společně pro Ukrajinu".

Příklady realizovaných přeshraničních projektů v KHK (pdf, 5221 kB, 19.12.2023 13:28)

Dotační příležitosti pro Zakarpatskou oblast (pdf, 7249 kB, 1.3.2024 17:28)


Příprava společných projektů

Na základě uskutečněných seminářů a doprovodných aktivit je v současnosti v přípravě velký počet společných projektů, do kterých budou zapojeni partneři z Královéhradeckého kraje a partneři zejména ze Zakarpatské oblasti na Ukrajině. Projekty budou zaměřeny na spolupráci v oblasti regionálního rozvoje, cestovního ruchu, kultury, vzdělávání, zdravotnictví apod. Již proběhlo několik setkání k iniciaci společných projektů, další setkání jsou v přípravné fázi.

Spolupráce v oblasti péče o osoby se zdravotním postižením


Další webové odkazy ke spolupráci se Zakarpatskou oblastí

Výjezd delegace Královéhradeckého kraje do Zakarpatské oblasti

Královéhradecký kraj a Zakarpatská Ukrajina uzavřely partnerství

Hejtman přivítal ukrajinskou delegaci

Královéhradecký kraj uzavře partnerskou smlouvu s ukrajinskou Zakarpatskou oblastí

Kraj navazuje spolupráci se Zakarpatskou oblastí

Delegace z ukrajinské Zakarpatské oblasti navštívila Královéhradecký kraj


Tato webová stránka bude průběžně rozšiřována o další výstupy ze semináře a z navázané partnerské spolupráce.