Návrh plánu péče o stávající přírodní památku Hřídelecká hůra na období 2016 - 2025

27. 10. 2015 Autor: Ivana Bartošová

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 zákona, možnost se seznámit se zpracovaným návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Hřídelecká hůra, ležící v katastrálním území Hřídelec.

S návrhem plánu péče je možné se seznámit na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové a to zejména v úřední dny, tj. pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin.

Písemné připomínky k návrhu plánu péče se doporučuje městu Lázně Bělohrad a vlastníkům dotčených pozemků předat na krajský úřad v termínu do 13.11.2015.

Soubory ke stažení

 • Návrh plánu péče (pdf, 263 kB, 27.10.2015)

  o stávající přírodní památku Hřídelecká hůra na období 2016 - 2025

 • Příloha T1 (pdf, 138 kB, 27.10.2015)

  Popis dílčích ploch na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich

 • Příloha T2 (pdf, 105 kB, 27.10.2015)

  Soupis druhů cévnatých rostlin, zjištěných v PP Hřídelecká hůra v sezóně 2015

 • Příloha M1 (pdf, 487 kB, 27.10.2015)

  Orientační mapa s vyznačením území

 • Příloha M2 (pdf, 277 kB, 27.10.2015)

  Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma

 • Příloha M3 (pdf, 243 kB, 27.10.2015)

  Mapa dílčích ploch

 • Příloha M4 (pdf, 231 kB, 27.10.2015)

  Mapa dílčích ploch na podkladu katastrální mapy

 • Fotodokumentace (pdf, 187 kB, 27.10.2015)