Návrh plánu péče o PP Na víně

12. 2. 2014 Autor: Lenka Peterková

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 zákona, možnost se seznámit se zpracovaným plánem péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Na víně, ležící v katastrálním území Újezd pod Troskami. S plánem péče (v celém rozsahu) je možné se seznámit na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové v úřední dny, tj. pondělí a středa od 8:00 hod. do 17:00 hod.

Písemné připomínky k plánu péče se doporučuje Obci Újezd pod Troskami a vlastníkům dotčených pozemků - předat na krajský úřad v termínu do 12.03.2014.

Soubory ke stažení

  • Příloha M6 (pdf, 411 kB, 12.2.2014)

    Rozšíření vybraných význačných druhů rostlin v roce 2013

  • Příloha M1 - M6 (pdf, 1868 kB, 12.2.2014)

    M1: Orientační mapa s vyznačením PP Na víně M2: Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma M3: Mapa dílčích ploch a objektů M4: Lesnická mapa typologická M5: Mapa stupňů přirozenosti lesních porostů

  • Plán péče o PP Na víně (pdf, 406 kB, 12.2.2014)