Informace Sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

3. 7. 2008 Autor: Hana Vojtěchová

Informace Sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky týkající se aktivity scientologů v oblasti primární prevence.
Odbor školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje se s tímto stanoviskem plně ztotožňuje a doporučuje ředitelům škol, aby popisované aktivity ve školách odmítli realizovat.


Informace Sekretariátu
Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

NÁZEV

Aktivity scientologů v oblasti primární protidrogové prevence

Společné stanovisko Výboru zástupců resortů (VZR), MŠMT, MV, NPC a Sekretariátu RVKPP

Datum

25.5.2005

ÚVOD

Jako v uplynulých letech, i letos se koná cykloběh s mottem ŘEKNI NE DROGÁM. Účastníci navštěvují představitele obcí a rozdávají veřejnosti informační materiály. V loňském roce zaujaly dále uvedené orgány k této akci společné stanovisko. Sekretariát RVKPP stanovisko vydal formou tiskové zprávy. Nyní stanovisko znovu rozesíláme jako informaci pro obce a resorty.

Společné stanovisko bylo přijato těmito orgány resp. pracovišti:

Výbor zástupců resortů (VZR; orgán Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky),

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT),

Ministerstvo vnitra (MV),

Národní protidrogová centrála Policie ČR (NPC),

Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (Sekretariát RVKPP).

Společné stanovisko k aktivitám scientologů
v oblasti primární protidrogové prevence

TEXT STANOVISKA

 1. VZR, MŠMT, MV, NPC a Sekretariát RVKPP se distancují od aktivit scientologů v  protidrogové oblasti v ČR a považují je za rizikové pro mládež i dospělé. Tyto aktivity byly v ČR letos již podruhé prezentovány jako protidrogová kampaň v období předcházejícím Světovému dni proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi, vyhlášenému OSN na 26. červen, pod názvem „Řekni NE drogám, řekni ANO životu“. (v r. 2003 pod názvem Běh za Českou republiku bez drog 2003 a Cyklomaraton za Českou republiku bez drog 2003). V rámci letošní kampaně byly nabízeny tiskoviny (např. informace o jednotlivých drogách a brožura Jak mluvit s dětmi o drogách). Představitelé měst a obcí byli vyzýváni, aby podepsali prohlášení „Město bez drog“ (podepsala jej dle médií např. náměstkyně primátora města Liberec Dagmar Helšusová) a bylo jim nabízeno školení v oblasti protidrogové prevence (o jehož využití dle tisku uvažuje např. město Litomyšl). Za znepokojující je možné považovat to, že někteří komunální a dokonce i vrcholní politici podceňují rizika spojená s podporou aktivit skupiny, která v oblasti protidrogové prevence nemá žádnou odbornou kvalifikaci, a podléhají jednoduchým sloganům aniž by si uvědomili, že svojí podporou umožňují další šíření názorů scientologů a matení široké veřejnosti, pro kterou by volení političtí představitelé měli být jedním ze vzorů.
 2. Program „Řekni NE drogám, řekni ANO životu“ není v souladu se základními požadavky na primárně preventivní programy, stanovenými MŠMT. Jedná se zejména o požadavky (v závorce kurzívou vyznačeno, které požadavky zejména nejsou splňovány):
  1. dlouhodobost a systematičnost programů (program scientologů má charakter sportovní akce - kampaně),
  2. návaznost na další programy a aktivity (program scientologů nenavazuje na žádné odborně uznávané programy a aktivity),
  3. spolupráce se školami a školskými zařízeními a zařízeními pro volný čas dětí a mládeže,
  4. pravdivost informací (materiály scientologů obsahují zavádějící a vědecky nepodložená tvrzení),
  5. preference menších a cílených aktivit před akcemi s vysokým počtem účastníků, které se ukázaly být jednoznačně nejméně efektivní,
  6. odborná kvalifikace (scientologové nabízejí programy prostřednictvím osob bez adekvátního vzdělání a odborných zkušeností).
 1. Preventivní protidrogové programy nabízené scientology obsahují manipulativní prvky zřejmě s cílem získat další příznivce této organizace, která je v některých zemích i některými odborníky v ČR označována za sektu. V  materiálech či ve vystoupeních aktivistů není vždy jasně uváděno, že se jedná o programy scientologů (tzv. scientologické církve).

 1. Skutečnost, že se jedná o skupinu uplatňující výrazně manipulativní postupy, vede VZR, MŠMT, MV, NPC a Sekretariát RVKPP k vyjádření jednoznačně odmítavého stanoviska vůči aktivitám scientologů v protidrogové oblasti v ČR. Upozorňujeme dále, že tato skupina je zařazena mezi skupiny, na které jsou zaměřeny programy prevence proti působení sekt (MŠMT a MV).
 2. MŠMT upozorňuje vedení škol a školských zařízení, že podporou programů prováděných scientology se mohou vystavit riziku stížností až trestního stíhání ze strany rodičů nezletilých žáků resp. ze strany zletilých studentů, neboť byli upozorněni na rizika spojená se scientologií. V případě podpory těchto programů a umožnění vstupu do školy by totiž mohlo dojít k zanedbání povinnosti ochrany dětí a mládeže před nebezpečným vlivem sekt.

Přílohy

Příloha č. 1 - Postup škol a školských zařízení pro oblast primární prevence sociálně nežádoucích jevů (včetně výskytu drog)

Příloha č. 2 -Informace o scientologii - obsahuje vybrané informace z otevřených zdrojů,včetně odkazů na související webové stránky

Další informace poskytuje

Mgr. Vladimír Sklenář - zástupce ředitele Sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Tel. kontakt: 296 153 222 (asistentka)

PaedDr. Jiří Pilař, ředitel odboru speciálního školství a institucionální výchovy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Tel. 266 106 630.


Příloha č. 1 - Postup škol a školských zařízení pro oblast primární prevence sociálně nežádoucích jevů (včetně výskytu drog)

Postup škol a školských zařízení pro oblast primární prevence sociálně patologických jevů včetně výskytu drog upravují následující školské předpisy:

 • Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č.j.: 20 006/2007-51, zejména čl. IV, odst. 4, 5

Kromě toho mají školy a školská zařízení pro programy prevence užívání návykových látek k dispozici následující metodické materiály:

 • Školní preventivní programu pro mateřské a základní školy
 • a školská zařízení, zejména jeho čl. 2.2.
 • Pedagogové proti drogám
 • Materiály uveřejněné na webu odrogach.cz
 • Metodické materiály v rámci programu o.s. Člověk v tísni Jeden svět na školách

Dále jsou k dispozici například tyto odborné materiály:

 • Národní strategie protidrogové politiky na období 2001 - 2004
 • Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na období 2001-2004
 • pracovní verze návrhu standardů primární prevence užívání návykových látek vytvořená v rámci projektu Phare Twinning 2000 (Příloha č. 3 Závěrečné zprávy č. 1: Primární prevence užívání návykových látek)
 • materiály pracovní skupiny Primární prevence, která se podílí na přípravě Národní strategie protidrogové politiky na období 2005 - 2009
 • Evaluace a diagnostika preventivních programů

Metodické a odborné materiály v obecné rovině zakotvují doporučené preventivní programy a navazující intervence a definují, co je v současnosti považováno za vhodnou a podporovanou preventivní aktivitu.

***

Zpracováno na základě podkladů od úseku prevence v odboru speciálního školství a institucionální výchovy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Dotazy je možno směřovat na ředitele odboru, PaedDr. Jiřího Pilaře (tel. 266 106 630).

Příloha č. 2 - Informace o scientologii

V souvislosti se Světovým dnem proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi - v červnu 2003 poprvé a zejména pak v červnu 2004 - publikovala česká média (zejména tištěná) značné množství článků, popisujících aktivitu scientologů v oblasti primární protidrogové prevence. Jedná se o program „Řekni NE drogám, řekni ANO životu“, který byl prezentován v desítkách měst ČR v rámci tzv. cyklo-běhu. Skupina osob, které podle médií jsou členy scientologické církve, byla přijímána vysokými představiteli měst a obcí (starostové či jejich zástupci); někteří z představitelů měst a obcí dokonce podepisovali dokument předložený scientology, označovaný v médiích jako „Město bez drog“. Na závěr akce údajně byly listiny předány i zástupci Senátu ČR; měly být předány i Poslanecké sněmovně ČR a zástupcům Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu ve Vídni.

Akce probíhá i v roce 2005 a začaly o ní opět být uveřejňovány články v médiích. Články lze najít v Monitoru médií, který denně uveřejňuje národní drogový informační portál www.drogy-info.cz (web spravovaný Národním monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závislosti, které je součástí Sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky).

V ČR scientologové zřejmě působí jako občanské sdružení, podle ČTK však hodlali předložit žádost o registraci jako církev. Pražská mise Scientologické církve (organizace scientologické církve působí v mnoha zemích světa; původní organizace vznikla ve Spojených státech amerických v r. 1954) působí na adrese
Jindřišská 7, Praha 1. Její „oficiální webové stránky“ na adrese http://www.scientologie.cz/ obsahují i sekci „Tisková kancelář Scientologické církve pro ČR a SR“, kde je možno najít i zpravodajství z tzv. cyklo-běhu.


Aktivity scientologie (Scientology) resp. scientologické církve (churches of Scientology) jsou formulovány a nabízeny takovým způsobem, že mohou u nedostatečně informovaného člověka snadno získat důvěru. Na zahraničních webech lze najít například:

http://www.drugsalvage.org/

http://www.drugsalvage.org/drug-salvage.htm

http://www.scientology.org/en_US/results/introservice/booklets/drugs.html

Některé z prezentovaných preventivních programů mohou na první pohled působit seriózně a velmi dobrá grafická úroveň a současná povrchnost prezentací může snadno zmást, nejen laiky. Např. různé typy běžně v zahraničí realizovaných komunitních programů prevence nejsou na první pohled k rozeznání od programu prezentovaného scientology na internetové adrese:

http://www.drugsalvage.org/page06.htm

Společnost pro výzkum sekt (ČR) upozornila, že již v první polovině 90. let byl zaznamenán pokus scientologů získat nové příznivce prostřednictvím pseudoléčebných programů pro závislé. V ČR byl tento program nabízen pod mezinárodním označením Narconon.

Scientologové jsou některými zdroji v ČR označováni za sektu s poměrně vysokým stupněm nebezpečnosti, podobně jako je tomu např. v Německu a dalších zemích. Česká Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů (jejíž některé programy jsou podporovány MK ČR a MZ ČR) na svém webu www.sekty.cz publikovala práci Zdeňka Vojtíška „Netradiční náboženství u nás“(1. vydání, Dingir 1998). Autor zařadil scientologickou církev mezi „netradiční náboženské směry“, kde uvádí řadu aktivit různého charakteru (od satanismu, přes antroposofii až po, například, Svědky Jehovovy). Ve stati popisuje vznik a aktivity scientologické církve v mezinárodních souvislostech. Uvádí mj.:

„Ačkoliv scientologická církev vystupuje někdy jako náboženství a někdy nabízí své produkty jako nejmodernější vědecké objevy, ve skutečnosti je především prosperující firmou. Tento podnik vymyslel a zorganizoval spisovatel sci-fi a brakové literatury LAFAYETTE RONALD HUBBARD. , muž, jemuž se sice nepodařilo získat žádné ucelené vzdělání, ale jehož fantazie a schopnost fabulovat byly bezesporu obdivuhodné. HUBBARD využil za války četby několika děl z oboru psychologie a psychiatrie (jeho spisy obsahují např. pod jinými pojmy některé teorie a poznatky SIGMUNDA FREUDA) a v roce 1950 publikoval svou nejznámější knihu Dianetika - moderní věda o duševním zdraví. Od vydání této knihy si HUBBARD sliboval revoluci v přístupu k otázkám lidské duše.

Odborná veřejnost však HUBBARDOVY teorie odmítla a způsobila tak HUBBARDOVU fanatickou nenávist zejména vůči psychologům a psychiatrům. Tato nenávist se projevuje kromě jiného i vytvořením Občanské komise za lidská práva (CCHR, nedávno začala působit i u nás), která se snaží získávat a dokumentovat svědectví o zločinech psychiatrie a vyvolávat ve veřejnosti strach z psychiatrických metod.

Odmítnutí odborníků však HUBBARDOVI nezabránilo v zakládání tzv. Dianetických center, působících „psychoterapeuticky“ na základě jeho teorií. I když se zpočátku jednalo o naprosto světskou záležitost, v roce 1955 se HUBBARDOVI následovníci stali Scientologickou církví. Důvodem byla pravděpodobně neutuchající odborná kritika, problémy s výrobou a aplikací HUBBARDOVÝCH „léčiv“ a snaha dosáhnout daňových výhod. Přerod v „církev“ se udál doslova přes noc obléknutím vedoucích Dianetických center do talárů, zřízením „kaplí“ a vydáním několika HUBBARDOVÝCH instrukcí, jak provádět scientologické „křty“, svatby či pohřby. Za symbol scientologie byl také přijat kříž, který má vytvářet dojem „církve“. Ve skutečnosti má však tento kříž původ v esoterické a satanistické etapě HUBBARDOVA života (HUBBARD se stal roku 1946 členem lóže O. T. O. v kalifornské Pasadeně) a jeho osm konců oficiálně symbolizuje osm „dynamik života“ podle scientologie.“

Zdeněk Vojtíšek „Netradiční náboženství u nás“ (1. vydání, Dingir 1998; převzato z www.sekty.cz).

Je však nutno zdůraznit, že názor odborníků na charakter scientologie není jednotný a pohybuje se od jejího zařazování mezi nebezpečné sekty, přes označení „filozofie“ až po označování za nevědeckou (quasi odbornou) skupinu osob, která církevní statut (zne)užívá k získání daňových výhod. Podle některých internetových zdrojů se za (nad) veřejnou částí scientologie ještě skrývá skupina utajovaná, která veřejnou část vy-/zneužívá. Rozbor podal například Vít Profant v článku „Dianetika a scientologie“, který vznikl jako přepracování staršího článku IVANA O. ŠTAMPACHA a je k dispozici na http://sweb.cz/vit.p/streva/scientol.html

***

Zpracováno na základě podkladů od úseku prevence v odboru speciálního školství a institucionální výchovy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a internetových zdrojů.

Praha, 25.5.2005

SEKRETARIÁT RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY

INFORMACE - Aktivity scientologů

3

Soubory ke stažení