Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. 16 417/87-VI/1

10. 10. 2018 Autor: Ing. Milan Smolik

Prohlášení památkových rezervací historických jader měst Kutné Hory, Českého Krumlova, Jindřichova Hradce, Slavonic, Tábora, Žatce, Hradce Králové, Jičína, Josefova, Litomyšle, Pardubic, Znojma, Nového Jičína, Olomouce, obce Kuks s přilehlým komplexem bývalého hospitálu a souborem plastik v Betlémě, souboru technických památek Stará huť v Josefském údolí u Olomučan a archeologických lokalit Libodřický mohylník, Slavníkovská Libice, Třísov, Tašovice, Bílina, České Lhotice, Staré Zámky u Líšně a Břeclav-Pohansko. Obesní úřady obcí s rozšířenou působností: DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, HRADEC KRÁLOVÉ, JAROMĚŘ, JIČÍN

 

 16 417/87-VI/1

Výnos

ministerstva  kultury  České  socialistické republiky

ze dne 21. prosince 1987

o prohlášení historických jader měst Kutné Hory, Českého Krumlova, Jindřichova Hradce, Slavonic, Tábora, Žatce, Hradce Králové, Jičína, Josefova, Litomyšle, Pardubic, Znojma,

Nového Jičína, Olomouce, obce Kuks s přilehlým komplexem bývalého hospitálu a souborem plastik v Betlémě, souboru technických památek Stará huť v Josefském údolí u Olomučan

a archeologických   lokalit   Libodřický   mohylník,  Slavníkovská Libice,  Třísov,  Tašovice,  Bílina,  České  Lhotice,  Staré Zámky u Líšně a Břeclav-Pohansko za památkové rezervace

 

Ministerstvo kultury České socialistické republiky v dohodě se  zúčastněnými ústředními úřady a po projednání s příslušnými krajskými národními výbory podle § 4 odstavce 1 zákona číslo 22/1958 Sb., o kulturních památkách, stanoví:

 

§ 1

 Historická jádra měst Kutné Hory, Českého Krumlova, Jindřichova Hradce, Slavonic, Tábora, Žatce, Hradce Králové, Jičína, Josefova, Litomyšle, Pardubic, Znojma, Nového Jičína, Olomouce, obec Kuks s přilehlým komplexem bývalého hospitálu a souborem plastik v Betlémě, soubor technických památek Stará huť v Josefském údolí u Olomučan a archeologické lokality Libodřický mohylník, Slavníkovská Libice, Třísov, Tašovice, Bílina, České Lhotice,  Staré  Zámky  u Líšně a Břeclav-Pohansko (dále jen "lokality") se prohlašují                      

za památkové rezervace.

 

§ 2

 Účelem prohlášení lokalit uvedených v § 1 za památkové rezervace (dále jen "rezervace")je zabezpečit zvýšenou ochranu významným historickým urbanistickým celkům a dokladům lidské činnosti, zajistit potřebnou péči o jejich zachování, obnovu a prezentaci, aby jako organická součást životního prostředí sloužily kulturním, výchovným, společenským a hospodářským potřebám socialistické společnosti.

 

§ 3

 (1) Rozsah rezervací je vymezen:

 

a) pro historická jádra měst:

Kutná Hora, okres Kutná Hora                                               v příloze I.

Český Krumlov, okres Český Krumlov                                   v příloze II.

Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec                            v příloze III.

Slavonice, okres Jindřichův Hradec                                         v příloze IV.

Tábor, okres Tábor                                                                v příloze V.

Žatec, okres Louny                                                                 v příloze VI.

Hradec Králové, okres Hradec Králové                                  v příloze VII.

Jičín, okres Jičín                                                                      v příloze VIII.

Josefov, okres Náchod                                                           v příloze IX.

Litomyšl, okres Svitavy                                                           v příloze X.

Pardubice, okres Pardubice                                                    v příloze XI.

Znojmo, okres Znojmo                                                           v příloze XII.

Nový Jičín, okres Nový Jičín                                                   v příloze XIII.

Olomouc, okres Olomouc                                                       v příloze XIV.

 

b) pro obec Kuks s přilehlým komplexem

býv. hospitálu a souborem plastik

v Betlémě, okres Trutnov                                                        v příloze XV.

 

c) pro soubor technických památek Stará

huť v Josefském údolí u Olomučan

okresy Brno-venkov, Blansko                                                 v příloze XVI.

 

d) pro archeologické lokality:

 

Libodřický mohylník, okres Kolín                                           v příloze XVII.

Slavníkovská Libice, okres Nymburk                                      v příloze XVIII.

Třísov, okres Český Krumlov                                                 v příloze XIX.

Tašovice, okres Karlovy Vary                                                v příloze XX.

Bílina, okres Teplice                                                                v příloze XXI.

České Lhotice, okres Chrudim                                                v příloze XXII.

Staré zámky u Líšně, okres Brno-město                                  v příloze XXIII.

Břeclav-Pohansko, okres Břeclav                                           v příloze XXIV.

 

§ 4

 (1) Předmětem státní památkové péče v historických jádrech měst, v obci Kuks s přilehlým komplexem bývalého hospitálu a souborem plastik v Betlémě a souboru technických památek Stará huť v Josefském údolí u Olomučan, prohlášených za rezervace, jsou:

a)      historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba,  městské interiéry  včetně povrchu  komunikací, plochy zvýšené ochrany, ostatní chráněné plochy a podzemní prostory,

b)      hlavní městské dominanty v dálkových i blízkých pohledech,

c)      vybrané nemovité kulturní památky uvedené v přílohách  I. - XVI./A tohoto výnosu,

d)      nemovité kulturní památky uvedené v přílohách I - XVI./B tohoto výnosu,

e)      ostatní objekty, soubory a prostory, dotvářející prostředí rezervace, u kterých z hlediska zájmů státní památkové péče lze závažné, podstatně měnící úpravy provádět pouze po dohodě s orgány státní památkové péče,

f)        veřejná zeleň.

 

     (2) Archeologické lokality, prohlášené za památkové rezervace a vymezené v přílohách XVII. -  XXIV. tohoto výnosu jsou předmětem státní památkové péče jako celek.

 

     (3) Obvody rezervací a chráněné památkové objekty v rezervacích se vyznačí při pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace   podle zvláštních předpisů.1)

Zaznamenají se také v mapových a evidenčních operátech.

 

 

§ 5

      (1) Pro stavební činnost v historických jádrech měst, obci Kuksu s přilehlým komplexem bývalého hospitálu a souborem plastik v Betlémě a souboru technických památek Stará huť v Josefském údolí u Olomučan, prohlášených za rezervace, se stanoví tyto podmínky:

a)      veškeré úpravy nemovitých kulturních památek i jejich souborů musejí být řešeny a prováděny se zřetelem k trvalému zabezpečení jejich existence, hmotné podstaty, k jejich přiměřenému využití a dalšímu zhodnocování jejich výtvarných a dokumentárních funkcí,

b)      úpravy terénní i sadové, stavby dopravní, vodohospodářské, energetické i podzemní a inženýrské sítě musejí být prováděny s ohledem na památkovou hodnotu objektů a území,

c)      při nové výstavbě a při vnějších úpravách nechráněných objektů je třeba dbát architektonických vztahů ke kulturním památkám a jejich souborům, navazovat na jejich objemovou a prostorovou skladbu i prostředí a dotvářet  jejich celky přiměřenými prostředky současné architektonické tvorby,

d)      všechny úpravy městských prostorů, zejména úpravy fasád, povrchů komunikací, veřejné osvětlení i reklamní zařízení, musí být v souladu s historickým prostředím rezervací,

e)      stavebně technické práce musejí směřovat k obnově a funkčnímu zhodnocení hlavních historických prostorů, památkových souborů a objektů, zároveň s odstraňováním nevhodné vnitroblokové zástavby,

f)        při stavebně udržovacích pracích je třeba soustředit pozornost především na zabezpečení technického stavu památkových objektů tak, aby byly uchráněny před dalším chátráním do doby, než bude přikročeno k jejich obnově,

g)      při plánování údržby a investic na obnovu města musí být věnována prvořadá pozornost ochraně památkových objektů v rezervacích, dbáno, aby nedocházelo ke zvyšování nákladů a kulturním i ekonomickým ztrátám zanedbáním jejich řádné údržby,

h)      hlášení o veškerých výkopových pracích na území rezervace musí být nejméně tři dny před zahájením doručeno okresnímu národnímu výboru, příslušnému podle lokality uvedené v § 1 (dále jen "příslušný národní výbor"), jako orgánu státní památkové péče.

 

     (2) Činnosti uvedené v odstavci 1 pod písmeny a) až f) mohou být prováděny jen v dohodě, popřípadě se souhlasem příslušného národního výboru, jako orgánu  státní památkové péče, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.2)

 

     (3) Pro činnost v archeologických lokalitách, prohlášených za rezervace, se stanoví tyto podmínky:

a) ve vymezeném území není dovoleno:

   - jakkoli měnit dochovanou konfiguraci terénu a jeho kulturu,

   - provádět stavební činnost jakéhokoli druhu, zejména na stavby rekreačních chat a technických zařízení, zřizovat nové cesty, stavět ploty, měnit přírodní a krajinný ráz rezervace a jakkoli jej poškozovat,

   - těžit a vybírat hlínu, písek, zeminu, štěrk, kopat jámy, zákopy, sondy, lámat kámen, dolovat, dobývat pařezy, sázet stromy, orat,

   - ukládat odpady nebo jiný materiál a znečišťovat tak rezervaci;

b) veškerou činnost, prováděnou na území rezervací, která není uvedena pod bodem a), je nutno projednat s příslušným národním výborem.

 

§ 6

 Tento výnos je uložen u ministerstva kultury České socialistické republiky, u Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze, u krajských národních výborů, u krajských středisek státní památkové péče a ochrany přírody a u okresních národních výborů příslušných podle územního vymezení rezervací.

 

§ 7

      Zrušují se:

 1. Výnos MŠK čj. 36 568/61-V/2 o prohlášení městské památkové rezervace v   Kutné Hoře, Táboře, Jindřichově Hradci, Slavonicích a Žatci a zřízení archeologické památkové rezervace Slavníkovská Libice (publ. Ú. l. částka 43/1961),

 2. Výnos MŠK čj. 50 570/1961-V/2 o prohlášení státní archeologické rezervace Třísov (publ. Věstník  MŠK – sešit 4/1961),

 3. Výnos MŠK čj. 4162/62-V/2 o zřízení městské památkové rezervace v Hradci Králové (publ. Věstník  MŠK – sešit 10/1962),

 4. Výnos MŠK čj. 22 446/63-V/2 o zřízení městské památkové rezervace v Českém Krumlově (publ. Věstník  MŠK – sešit 20/1963),

 5. Výnos MŠK čj. 20 602/1965-V/2 o zřízení státní archeologické rezervace České Lhotice, okres Chrudim,

 6. Výnos MŠK čj. 10 630/1964-V/2 o zřízení městské památkové rezervace v Pardubicích,

 7. Výnos MŠK čj. 47 779/65-V/2 o zřízení státní archeologické rezervace Břeclav-Pohansko,

 8. Výnos MŠK čj. 19 129/1965-V/2 o zřízení městské památkové rezervace v Litomyšli,

 9. Výnos MŠK čj. 17 684/66-V/2 o zřízení státní archeologické rezervace Bílina,

10. Výnos MŠK čj. 16 315/66-V/2 o zřízení státní archeologické rezervace Staré Zámky u Líšně,

11. Výnos MŠK čj. 16 316/66-V/2 o zřízení státní archeologické rezervace Tašovice,

12. Výnos MŠK čj. 11 126/66-V/2 o zřízení státní archeologické rezervace Libodřický mohylník,

13. Výnos MKI  čj. 4762/67-II/2 o zřízení městské památkové rezervace v Novém Jičíně,

14. Výnos MKI čj. 1476/67-II/2, o zřízení městské památkové rezervace v Jičíně,

15. Výnos ministra kultury ČSR čj. 2523/71-II/2 o prohlášení Staré Huti v Josefském údolí u Olomučan za památkovou rezervaci (publ. Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 2/1971),

16. Výnos ministra kultury ČSR čj. 4903/71-II/2 o prohlášení historického jádra města Josefova (dnešní Jaroměř II) za památkovou rezervaci (publ. Věstník MŠ a MK ČSR – sešit 5/1971),

17. Výnos ministra kultury ČSR čj. 6585/71-II/2 o prohlášení obce Kuksu s přilehlým komplexem bývalého hospitálu a souborem plastik v Betlémě za památkovou rezervaci (publ. Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 6/1971),

18. Výnos ministra kultury ČSR čj. 3038/71-II/2 o prohlášení historického jádra města Znojma za památkovou rezervaci (publ. Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 7/1971),

19. Výnos ministra kultury ČSR čj. 6489/71-II/2 o prohlášení historického jádra města Olomouce za památkovou rezervaci (publ. Věstník MŠ a MK ČSR - sešit 9/1971).

 

§ 8

      Tento výnos nabývá účinnosti dnem oznámení ve Sbírce zákonů.

 

Ministr:

Doc. ing. Kymlička, CSC. v. r.

 

  

Příl.I                                                                                                                                    

Kutná Hora

památková rezervace

      Prohlášením historického jádra města Kutné Hory za památkovou rezervaci se zabezpečuje zvýšená ochrana tomuto ojediněle dochovanému příkladu atypického urbanistického řešení středověkého horního města, svým hospodářským významem souměřitelného s Prahou, které na svém území zahrnuje evropsky významné díla  monumentální gotické architektury i vynikající příklady měšťanského domu.

      Rozsah památkové rezervace v Kutné Hoře je vymezen hranicí, která začíná na nároží ulic Husovy a v Mišpulkách, běží po vnější straně bývalého městského  příkopu parcelami č. 739/1, 740/1, 740/2, 771/4, 771/6 až k vyústění ulice  České, dále jde po severním okraji parcel 773/1 a 773/2 až k domu čp. 24 v ulici Hloušecké; běží pak ulicí Pod valy, Na příkopě, Antonína Zápotockého, Rudní a Sokolovskou k  východu, ulicí U nádraží pak k jihu, k západu odtud městskými  sady, Žižkovou branou k Vrchlici a po ní až po parcelu č. 692/I, po jejímž okraji jde vzhůru k opěrné zdi chrámu svaté Barbory, kterou sleduje do Táborské třídy a po ní se vrací k Husově ulici.

      Podrobně je rozsah rezervace vyznačen v plánu, který je uložen u Městského  národního výboru v Kutné Hoře, Okresního národního výboru v Kutné Hoře, Krajského národního výboru v Praze a u Střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Praze, u nichž lze do plánu nahlédnout.

 

Výnos

Příloha I/A

Kutná Hora

památková rezervace

 Vybrané nemovité kulturní památky

 

 1. pás gotického městského opevnění

 2. Vlašský dvůr, čp. 552

 3. Hrádek, čp. 26

 4. chrám sv. Barbory

 5. kostel sv. Jakuba

 6. kostel Matky Boží

 7. kostel sv. Jana Nepomuckého

 8. býv. kaple Božího těla

 9. býv. jezuitská kolej, čp. 51 - 54

10. býv. klášter Voršilek, čp. 287 - 288

11. Arciděkanský úřad, čp. 1

12. Kamenný dům, čp. 183

13. býv. kostel sv. Bartoloměje a špitál čp. 206

14. býv. kaple sv. Trojice

15. Tylův památník a obytný dům čp. 507

16. dům čp. 16

17. dům čp. 30

18. dům čp. 34

19. dům čp. 38

20. dům čp. 41

21. dům čp. 48

22. dům čp. 59

23. dům čp. 85

24. dům čp. 100

25. dům čp. 102

26. dům čp. 103

27. dům čp. 104 - 105

28. dům čp. 123

29. dům čp. 141

30. dům čp. 142

31. dům čp. 143

32. dům čp. 144

33. dům čp. 148

34. dům čp. 152

35. dům čp. 153

36. dům čp. 154

37. dům čp. 158

38. dům čp. 165

39. dům čp. 166

40. dům čp. 170

41. dům čp. 172

42. dům čp. 201

43. dům čp. 221

44. dům čp. 272

45. dům čp. 273

46. dům čp. 275

47. dům čp. 297

48. dům čp. 313

49. dům čp. 339

50. dům čp. 362

51. dům čp. 376 a 376-a

52. dům čp. 377

53. dům čp. 378

54. dům čp. 379

55. dům čp. 380

56. dům čp. Ž 15

57. dům čp. Ž 18

58. kamenná kašna

59. morový sloup

 

Příloha I/B

 

Kutná Hora

památková rezervace

 

Nemovité kulturní památky

 

  1. Kaple Srdce Páně při býv. klášteře Voršilek

  2. Českobratrský evangelický sbor

  3. budova Okresního soudu čp. 58

  4. dům čp. 2

 4a. dům čp. 3

 4b. dům čp. 5

  5. dům čp. 13

  6. dům čp. 15

  7. dům čp. 17

  8. dům čp. 24

  9. dům čp. 25

 10. dům čp. 29

 11. dům čp. 32

 12. dům čp. 35

 13. dům čp. 42

 14. dům čp. 49

 15. dům čp. 50

 16. dům čp. 56

 17. dům čp. 66

 18. dům čp. 77

 19. dům čp. 78

 20. dům čp. 79

 21. dům čp. 81

 22. dům čp. 82

 23. dům čp. 84

 24. dům čp. 86

 25. dům čp. 88

 26. dům čp. 89

 27. dům čp. 90

 28. dům čp. 91

 29. dům čp. 92

 30. dům čp. 93

 31. dům čp. 94

 32. dům čp. 95

 33. dům čp. 96

 34. dům čp. 97

 35. dům čp. 98

 36. dům čp. 99

 37. dům čp. 101

 38. dům čp. 106

 39. dům čp. 108

 40. dům čp. 109 - 110

 41. dům čp. 111

 42. dům čp. 112

 43. dům čp. 117

 44. dům čp. 139

 45. dům čp. 140

 46. dům čp. 146

 47. dům čp. 156

 48. dům čp. 156 - 185

 49. dům čp. 174

 50. dům čp. 175

 51. dům čp. 176

 52. dům čp. 179

 53. dům čp. 182

 54. dům čp. 184

 55. dům čp. 187

 56. dům čp. 191

 57. dům čp. 212

 58. dům čp. 213

 59. dům čp. 242

 60. dům čp. 246

 61. dům čp. 252

 62. dům čp. 253

 63. dům čp. 259

 64. dům čp. 271

 65. dům čp. 276

 66. dům čp. 289

 67. dům čp. 290

 68. dům čp. 299

 69. dům čp. 300

 70. dům čp. 320

 71. dům čp. 321

 72. dům čp. 333

 73. dům čp. 335

 74. dům čp. 336

 75. dům čp. 353

 76. dům čp. 369

 77. dům čp. 370

 78. dům čp. 373

 79. dům čp. 387

 80. dům čp. 421

 81. dům čp. 425

 82. dům čp. 437

 83. dům čp. 438

 84. dům čp. 439

 85. dům čp. 440 - 441

 86. dům čp. 444

 87. dům čp. 445

 88. dům čp. 446

 89. dům čp. 462 - 483

 90. dům čp. 470

 91. dům čp. 471

 92. dům čp. 475

 93. dům čp. 476

 94. dům čp. 478

 95. dům čp. 481

 96. dům čp. 487

 97. dům čp. 489

 98. dům čp. 490

 99. dům čp. 492

100. dům čp. 504

101. dům čp. 509

102. dům čp. 510

103. dům čp. 520

104. dům čp. 522

105. dům čp. 540

106. dům čp. 544

107. dům čp. 562

108. dům čp. V-32 (Pod Barborou)

109. dům čp. V-33 (Pod Barborou)

110. dům čp. V5-35 (Pod Barborou)

111. dům čp. V-36 (Pod Barborou)

112. dům čp. V-39 (Pod Hrádkem)

113. dům čp. V-40 (Pod Hrádkem)

114. opěrné a ohradní zdi

115. socha sv. Anny na Anenském náměstí

 

 

Příl.II                                                                                                                                    

Český Krumlov

památková rezervace

 

     Prohlášením historického jádra města Českého Krumlova za památkovou rezervaci se zabezpečuje zvýšená ochrana souboru středověkého města s mimořádně dochovanými středověkými a renesančními domy i s řadou významných monumentálních budov s unikátním areálem zámku. Celý dochovaný soubor tvoří mimořádně hodnotný a působivý doklad sociálního a kulturního života společnosti od středověku do současnosti.

 

     Rozsah památkové rezervace v Českém Krumlově je vymezen hranicí, která vede na severní straně města od křižovatky u Vošahlíkova mlýna Chvalšinskou silnicí, dále po severní straně Chvalšinského potoka, za jeho ohbím přechází západním směrem strání k severnímu nároží jízdárny a pokračuje cestou po obvodu zámeckého parku k jižnímu nároží a dále cestou po jižní straně parku, kde pokračuje cestou na Plešivecké předměstí, a pak po zadní hranici zahrad od čp. Plešivec  25 až k čp. 41. Sestupuje po schodech k nábřeží do středu Kájovského mostu a dále středem řeky proti proudu. Láme se směrem severovýchodním, prochází mezi čp. Horní Brána 33 a 37 a 32 a 34 na obchvatovou komunikaci, za které přechází za čp. 2 do středu řeky k mostu a křižovatce u Vošahlíkova mlýna, kde se obvod uzavírá.

 

     Podrobně je rozsah rezervace vyznačen v plánu, který je uložen u městského národního výboru v Českém Krumlově, u Okresního národního výboru v Českém  Krumlově, u Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích  a u  Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Českých Budějovicích, u nichž lze do plánu nahlédnout.

 

Výnos

Příloha II/A

 

Český Krumlov

památková rezervace

 

Vybrané nemovité kulturní památky

 

  1. Zámek se zahradou

  2. Kostel sv. Víta

  3. Vnitřní hradba opevnění

  4. Vnější hradba opevnění

  5. Sloup P. Marie

 

Město:

 

  6. Radnice čp. 1

  7. Dům čp. 2

  8. Dům čp. 3

  9. Dům čp. 4

 10. Dům čp. 7

 11. Dům čp. 8

 12. Dům čp. 9

 13. Dům čp. 10

 14. Dům čp. 11

 15. Zlatokorunský dům čp. 12, 13

 16. Dům čp. 14

 17. Dům čp. 15

 18. Dům čp. 16

 19. Dům čp. 17

 20. Dům čp. 18, 173

 21. Dům čp. 19

 22. Dům čp. 20

 23. Dům čp. 21

 24. Dům čp. 22

 25. Dům čp. 23

 26. Dům čp. 24

 27. Dům čp. 25

 28. Dům čp. 26

 29. Dům čp. 27

 30. Dům čp. 28

 31. Dům čp. 29

 32. Dům čp. 31

 33. Dům čp. 32

 34. Dům čp. 33

 35. Dům čp. 35

 36. Dům čp. 36

 37. Dům čp. 39

 38. Dům čp. 40

 39. Dům čp. 41

 40. Dům čp. 42

 41. Dům čp. 43

 42. Dům čp. 44

 43. Dům čp. 47

 44. Dům čp. 49

 45. Dům čp. 50

 46. Dům čp. 51

 47. Dům čp. 52

 48. Krčínův dům čp. 54

 49. Dům čp. 55

 50. Dům čp. 62

 51. Dům čp. 63

 52. Dům čp. 64

 53. Dům čp. 65

 54. Dům čp. 66

 55. Dům čp. 67

 56. Dům čp. 68

 57. Dům čp. 69

 58. Býv. městský pivovar čp. 71

 59. Dům čp. 72

 60. Dům čp. 74

 61. Dům čp. 75

 62. Dům čp. 76

 63. Dům čp. 77

 64. Dům čp. 79

 65. Dům čp. 80

 66. Zbrojnice čp. 86

 67. Dům čp. 88

 68. Dům čp. 89

 69. Dům čp. 93

 70. Dům čp. 94

 71. Dům čp. 105

 72. Dům čp. 107

 73. Dům čp. 108

 74. Dům čp. 109

 75. Dům čp. 110

 76. Dům čp. 124

 77. Dům čp. 130

 78. Dům čp. 132

 79. Dům čp. 133

 80. Dům čp. 134

 81. Dům čp. 136

 82. Dům čp. 146

 83. Dům čp. 147

 84. Dům čp. 148

 85. Dům čp. 149

 86. Dům čp. 150

 87. Dům čp. 151

 88. Dům čp. 152, Muzeum

 89. Býv. divadlo čp. 153

 90. Hotel Růže čp. 154

 91. Prelatura čp. 155

 92. Dům čp. 156

 93. Kaplanka čp. 159

 94. Dům čp. 162

 95. Dům čp. 164

 96. Dům čp. 169

 

Latrán:

 

 97. Dům čp. 2

 98. Dům čp. 4

 99. Dům čp. 5

100. Dům čp. 6, býv. kostel sv. Jošta

101. Dům čp. 11

102. Dům čp. 12

103. Dům čp. 14

104. Dům čp. 15

105. Dům čp. 17

106. Dům čp. 18

107. Dům čp. 19

108. Dům čp. 20

109. Dům čp. 21

110. Dům čp. 23

111. Dům čp. 25

112. Dům čp. 27, býv. zbrojnice

113. Dům čp. 36

114. Dům čp. 37

115. Dům čp. 39

116. Dům čp. 43

117. Dům čp. 44

118. Dům čp. 47

119. Dům čp. 48

120. Dům čp. 49

121. Klášter minoritů a bekyň s kostelem čp. 50

122. Dům čp. 52

123. Dům čp. 53

124. Dům čp. 54

125. Dům čp. 55

126. Dům čp. 56

127. Býv. klášter klarisek čp. 67

128. Dům čp. 68

129. Dům čp. 72

130. Dvorní trakt domu čp. 73

131. Hotel Vídeň čp. 77

132. Dům čp. 78

133. Dům čp. 80

134. Dům čp. 95

135. Dům čp. 100

136. Dům čp. 101

137. Dům čp. 102

138. Dům čp. 103

139. Českobudějovická brána čp. 104

140. Dům čp. 105

 

Plešivec:

 

141. Dům čp. 1

142. Dům čp. 2

143. Dům čp. 6

144. Dům čp. 7

145. Dům čp. 36

146. Dům čp. 37

147. Dům čp. 40

148. Dům čp. 41

 

Horní Brána:

 

149. Dům čp. 25

 

Příloha II/B

 

Český Krumlov

památková rezervace

 

Nemovité kulturní památky

 

  1. Lazebnický most s plastikami

  2. Most u Budějovické brány s plastikami

  3. Most u Muzea

  4. Kašny ve městě

  5. Kašny na Latráně

  6. Socha sv. Jana Nepomuckého u mostu na Plešivec

  7. Kaple u mostu u Muzea

 

Město:

 

  8. Dům čp. 30

  9. Dům čp. 45

 10. Dům čp. 46

 11. Dům čp. 48

 12. Dům čp. 53

 13. Dům čp. 56

 14. Dům čp. 60

 15. Dům čp. 61

 16. Dům čp. 78

 17. Dům čp. 85

 18. Dům čp. 90

 19. Dům čp. 91

 20. Dům čp. 92

 21. Dům čp. 95

 22. Dům čp. 96

 23. Dům čp. 97

 24. Dům čp. 98

 25. Dům čp. 99

 26. Dům čp. 100

 27. Dům čp. 102

 28. Dům čp. 103

 29. Dům čp. 104

 30. Dům čp. 106

 31. Dům čp. 111

 32. Dům čp. 112

 33. Dům čp. 113

 34. Dům čp. 114

 35. Dům čp. 115

 36. Dům čp. 116

 37. Dům čp. 117

 38. Dům čp. 118

 39. Dům čp. 123

 40. Dům čp. 125

 41. Dům čp. 126

 42. Dům čp. 128

 43. Dům čp. 129

 44. Dům čp. 135

 45. Dům čp. 138

 46. Dům čp. 139

 47. Dům čp. 140

 48. Dům čp. 141

 49. Dům čp. 142

 50. Dům čp. 143

 51. Dům čp. 144, 145

 52. Dům čp. 157

 53. Dům čp. 161

 54. Dům čp. 165

 55. Dům čp. 166

 56. Dům čp. 167

 57. Dům čp. 168

 58. Dům čp. 170

 

Latrán:

 

 59. Dům čp. 1

 60. Dům čp. 7

 61. Dům čp. 8

 62. Dům čp. 9

 63. Dům čp. 10

 64. Býv. špitál sv. Jošta čp. 13

 65. Dům čp. 16

 66. Dům čp. 22

 67. Dům čp. 24

 68. Dům čp. 26

 69. Dům čp. 29

 70. Dům čp. 31

 71. Dům čp. 32

 72. Dům čp. 33

 73. Dům čp. 34

 74. Dům čp. 35

 75. Dům čp. 38

 76. Dům čp. 40

 77. Dům čp. 42

 78. Dům čp. 69

 79. Dům čp. 74

 80. Dům čp. 75

 81. Dům čp. 76

 82. Dům čp. 84

 83. Dům čp. 85

 84. Dům čp. 92

 85. Dům čp. 96

 86. Dům čp. 99

 87. Dům čp. 106

 88. Dům čp. 107

 89. Dům čp. 147

 90. Dům čp. 148, Vošahlíkův mlýn

 91. Dům čp. 181

 

Plešivec:

 

 92. Dům čp. 3

 93. Dům čp. 4

 94. Dům čp. 5

 95. Dům čp. 8

 96. Dům čp. 28

 97. Dům čp. 34

 98. Dům čp. 38

 99. Dům čp. 39

 

Horní Brána:

 

100. Nová hospoda čp. 2

101. Dům čp. 26, 27

102. Dům čp. 28

103. Dům čp. 29

104. Dům čp. 30

 

Příl.III                                                                                                                                   

Jindřichův Hradec

památková rezervace

 

     Prohlášením historického jádra města Jindřichova Hradce za památkovou rezervaci se zabezpečuje zvýšená ochrana tomuto hodnotnému urbanistickému celku, který zahrnuje významný, v původním rozvrhu dochovaný, městský celek s řadou monumentálních budov a umělecky i urbanisticky cenných městských domů a rozsáhlý

areál zámku, prvořadé památkové i architektonické hodnoty.

 

     Hranice rezervace je vedena na severní straně města podél Husových sadů a po vnějším obvodu opevnění k Vajgaru a podél jeho břehu a Vajgarského mostu, přechází Jungmannovu ulici a po jihovýchodním břehu malého Vajgaru a zájezku k ústí do Nežárky. Po západním břehu Nežárky vede hranice k severozápadnímu okraji městského opevnění a podél čp. 114 a 113 zpět k Husovým sadům.

 

     Podrobně je rozsah rezervace vyznačen v plánu, který je uložen u Městského  národního výboru v Jindřichově Hradci, u Okresního národního výboru v Jindřichově Hradci, u Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích a u  Krajského střediska státní památkové péče a ochrany  přírody v Českých Budějovicích, u nichž lze do plánu nahlédnout.

 

Výnos

Příloha III/A

 

Jindřichův Hradec

památková rezervace

 

Vybrané nemovité kulturní památky

 

 1. Hradební pás s bránou, věžemi, hradbami, parkány, příkopy

 2. Vajgarský most

 3. Hráz, jez a zájezek Vajgaru

 4. Zámek s hospodářským příslušenstvím

 5. Kostel sv. Jana Křtitele se špitálem

 6. Proboštský kostel

 7. Radnice

 8. Jezuitská kolej

 9. Muzeum, býv. gymnázium

10. Stará škola s masnými krámy

11. Dům čp. 6

12. Dům čp. 7

13. Dům čp. 8

14. Dům čp. 86, 87

15. Dům čp. 109

16. Dům čp. 119

17. Dům čp. 136

18. Dům čp. 137

19. Dům čp. 138, 139

20. Dům čp. 140

21. Dům čp. 157

22. Dům čp. 158

23. Dům čp. 159

24. Dům čp. 162

25. Dům čp. 164

26. Dům čp. 174

27. Dům čp. 179

28. Sloup s kašnami

29. Plastiky Vajgarského mostu

 

Příloha III/B

 

Jindřichův Hradec

památková rezervace

 

Nemovité kulturní památky

 

 1. Husův sbor, býv. synagoga

 2. Škola

 3. Proboštství

 4. Zámecký pivovar čp. 2

 5. Dům čp. 3

 6. Dům čp. 4

 7. Dům čp. 5

 8. Dům čp. 13

 9. Dům čp. 14

10. Dům čp. 15

11. Dům čp. 16

12. Dům čp. 17

13. Dům čp. 18

14. Dům čp. 25

15. Dům čp. 39

16. Dům čp. 43

17. Dům čp. 46

18. Dům čp. 48

19. Dům čp. 63

20. Dům čp. 64

21. Dům čp. 65

22. Dům čp. 66

23. Dům čp. 68

24. Dům čp. 71

25. Dům čp. 72

26. Dům čp. 73

27. Dům čp. 75

28. Dům čp. 76

29. Dům čp. 81

30. Dům čp. 83

31. Dům čp. 84

32. Dům čp. 85

33. Dům čp. 89

34. Dům čp. 90

35. Dům čp. 92

36. Dům čp. 93

37. Dům čp. 94

38. Dům čp. 95

39. Dům čp. 97

40. Dům čp. 98

41. Dům čp. 99

42. Dům čp. 100

43. Dům čp. 101

44. Dům čp. 102

45. Dům čp. 103

46. Dům čp. 104

47. Dům čp. 114

48. Dům čp. 115

49. Dům čp. 116

50. Dům čp. 120

51. Dům čp. 127

52. Dům čp. 128

53. Dům čp. 141

54. Dům čp. 142

55. Dům čp. 143

56. Dům čp. 144

57. Dům čp. 145

58. Dům čp. 147

59. Dům čp. 148

60. Dům čp. 149

61. Dům čp. 150

62. Dům čp. 151

63. Dům čp. 152

64. Dům čp. 153

65. Dům čp. 154

66. Dům čp. 155

67. Dům čp. 160

68. Dům čp. 161

69. Dům čp. 163

79. Dům čp. 166

71. Dům čp. 169

72. Dům čp. 170

73. Dům čp. 171

74. Dům čp. 172

75. Dům čp. 173

76. Dům čp. 175

77. Dům čp. 176

78. Dům čp. 178

79. Dům čp. 180

80. Dům čp. 182

81. Dům čp. 183

81. Dům čp. 186

83. Dům čp. 187

84. Dům čp. 189

85. Dům čp. 4/IV

86. Dům čp. 5/IV

87. Dům čp. 6/IV

88. Dům čp. 7/IV

89. Dům čp. 8/IV

90. Dům čp. 9/IV

91. Dům čp. 11/IV

92. Dům čp. 12/IV

93. Dům čp. 124/VI

 

Příl.IV                                                                                                                                  

Slavonice

památková rezervace

 

     Prohlášením historického jádra města Slavonic za památkovou rezervaci se zabezpečuje zvýšená ochrana v mimořádné úplnosti dochovanému městskému celku 16. století s výjimečně architektonicky i umělecky hodnotnými objekty s unikátním souborem sgrafitem zdobených průčelí.

 

     Obvod památkové rezervace je vymezen hranicí, která vede komunikacemi, které obklopují městské jádro. Jedná se o ulice Jana Žižky, Na Potoku, Úvoz a  ulici Svatopluku Čecha. Hranice zahrnuje vždy celý prostor i plochu těchto komunikací.

 

     Podrobně je rozsah rezervace vyznačen v plánu, který je uložen u Místního národního výboru  ve Slavonicích, u Okresního národního výboru v Jindřichově Hradci, u Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích a u Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Českých Budějovicích, u nichž lze do plánu nahlédnout.

 

Výnos

 

Příloha IV/A

 

Slavonice

památková rezervace

 

Vybrané nemovité kulturní památky

 

 1. Městský kostel s městskou věží

 2. Městské opevnění s bránami, baštami a barbakánem

 3. Tři městské kašny

 4. Dům čp. 42 (476)

 5. Dům čp. 44 (478)

 6. Dům čp. 45 (479)

 7. Dům čp. 46 (480)

 8. Dům čp. 16 (451)

 9. Dům čp. 25 (459)

10. Dům čp. 136 (560)

11. Dům čp. 139 (563)

12. Dům čp. 85 (517)

13. Dům čp. 90 (522)

14. Dům čp. 29 (463)

15. Dům čp. 15 (450)

16. Dům čp. 34 (468)

17. Dům čp. 43 (477)

 

V závorce uvedena nová čísla popisná.

 

Příloha IV/B

 

Slavonice

památková rezervace

 

Nemovité kulturní památky

 

 1. Dům čp. 26 (460)

 2. Dům čp. 30 (464)

 3. Dům čp. 31 (465)

 4. Dům čp. 27 (461)

 5. Dům čp. 28 (462)

 6. Dům čp. 32 (466)

 7. Dům čp. 33 (467)

 8. Dům čp. 18 (453)

 9. Dům čp. 87 (519)

10. Dům čp. 106, 107 (536, 537)

11. Dům čp. 48 (482)

12. Dům čp. 88 (520)

13. Dům čp. 86 (518)

14. Dům čp. 108 (538)

15. Dům čp. 104 (534)

16. Dům čp. 151 (573, 574)

17. Dům čp. 37 (471)

18. Dům čp. 2 (440)

19. Dům čp. 19 (454)

20. Škola čp. 21, 22 (456)

21. Býv. panský dům čp. 39 (473)

22. Dům čp. 47 (481)

23. Dům čp. 79 (511)

24. Dům čp. 82 (514)

25. Dům čp. 95 (526)

26. Dům čp. 103 (533)

27. Dům čp. 109 (539)

28. Dům čp. 138 (562)

29. Kaple u čp. 191 (191)

30. Dvě zastavení křížové cesty u čp. 141 (141) a 169 (169)

 

V závorce uvedena nová čísla popisná.

 

                          

 

Příl.V                                                                                                                                     

Tábor

památková rezervace

 

     Prohlášení historického jádra města Tábora za památkovou rezervaci se zabezpečuje zvýšená ochrana tomuto prvořadému významnému historickému dokumentu husitského revolučního hnutí, dějišti prvního pokusu o vytvoření beztřídní společnosti i příkladu husitského fortifikačního  mistrovství, který ve své dochované urbanistické skladbě zahrnuje vynikající památky pozdně gotické a renesanční architektury.

 

     Obvod této památkové rezervace je vymezen středověkými hradbami, které probíhají parcelami č. čp. 236, 253, 254, od čp. 254 až čp. 1, 244, 340, 338, 337, 336, 334, 43, 77, od čp. 79 až k čp. 83, Bechyňská  brána čp. 186, vnější okruh  čp. 253, 254, 373, 327, 328, od čp. 42, čp. 78, čp. 80, bašta proti pivovaru a hradba k čp. 187 a proti čp. 216.

 

     Hranice rezervace, pokud je vedena ulicemi a vozovkami, zahrnuje vždy celý prostor nebo plochu těchto komunikací.

 

     Hranice městské památkové rezervace jsou podrobně vyznačeny na plánu městské památkové rezervace, který je uložen na Krajském národním výboru v Českých Budějovicích, Okresním národním výboru v Táboře a na Krajském středisku státní památkové péče a ochrany přírody v Českých Budějovicích.

 

Výnos

 

Příloha V/A

 

Tábor

památková rezervace

 

Vybrané nemovité kulturní památky

 

 1. Hradby

 2. Hrad Kotnov

 3. Kostel Proměnění na hoře Tábor s věží (čp. 297)

 4. Kostel P. Marie

 5. Kaple sv. Alžběty

 6. Kašna na Žižkově náměstí

 7. Socha Jana Žižky na Žižkově náměstí

 8. Plastiky sv. Floriána, Donáta a Piety na Žižkově nám.

 9. Kašna na náměstí Mikuláše z Husi

10. Kamenné stolce na Žižkově náměstí

11. Podzemí

12. Radnice čp. 1

13. Dům čp. 5

14. Dům čp. 6

15. Dům čp. 12

16. Dům čp. 13

17. Dům čp. 16

18. Dům čp. 17

19. Dům čp. 18

20. Dům čp. 19

21. Dům čp. 22

22. Dům čp. 23

23. Dům čp. 28

24. Dům čp. 30

25. Dům čp. 54

26. Dům čp. 63

27. Dům čp. 65

28. Dům čp. 76

29. Dům čp. 101

30. Dům čp. 106

31. Dům čp. 114

32. Dům čp. 119

33. Dům čp. 137

34. Dům čp. 138

35. Dům čp. 140

36. Dům čp. 144

37. Dům čp. 153

38. Dům čp. 155

39. Dům čp. 157

40. Dům čp. 159

41. Dům čp. 161

42. Dům čp. 165

43. Dům čp. 167

44. Dům čp. 179

45. Dům čp. 186

46. Dům čp. 204

47. Dům čp. 210

48. Dům čp. 220

49. Dům čp. 223

50. Dům čp. 243

51. Vodárna čp. 254

52. Dům čp. 261

53. Dům čp. 283

54. Dům čp. 284

55. Dům čp. 295

56. Dům čp. 296

57. Dům čp. 302

58. Dům čp. 306

59. Dům čp. 338

60. Dům čp. 344

 

Příloha V/B

 

Tábor

památková rezervace

 

Nemovité kulturní památky

 

 1. Mariánská brána

 2. Dům čp. 2

 3. Dům čp. 8

 4. Dům čp. 24

 5. Dům čp. 25

 6. Dům čp. 26

 7. Dům čp. 27

 8. Dům čp. 29

 9. Dům čp. 31

10. Dům čp. 33

11. Dům čp. 35

12. Dům čp. 38

13. Dům čp. 39

14. Dům čp. 42

15. Dům čp. 47

16. Dům čp. 50

17. Dům čp. 55

18. Dům čp. 57

19. Dům čp. 64

20. Dům čp. 66

21. Dům čp. 67

22. Dům čp. 69

23. Dům čp. 71

24. Dům čp. 74

25. Dům čp. 75

26. Dům čp. 89

27. Dům čp. 90

28. Dům čp. 91

29. Dům čp. 93

30. Dům čp. 94

31. Dům čp. 95

32. Dům čp. 97

33. Dům čp. 100

34. Dům čp. 102

35. Dům čp. 103

36. Dům čp. 104

37. Dům čp. 113

38. Dům čp. 115

39. Dům čp. 118

40. Dům čp. 120

41. Dům čp. 121

42. Dům čp. 126

43. Dům čp. 134

44. Dům čp. 139

45. Dům čp. 142

46. Dům čp. 150

47. Dům čp. 152

48. Dům čp. 154

49. Dům čp. 156

50. Dům čp. 158

51. Dům čp. 163

52. Dům čp. 177

53. Dům čp. 180

54. Dům čp. 181

55. Dům čp. 182

56. Dům čp. 203

57. Dům čp. 208

58. Dům čp. 209

59. Dům čp. 221

60. Dům čp. 222

61. Dům čp. 225

62. Dům čp. 226

63. Dům čp. 227

64. Dům čp. 234

65. Dům čp. 238

66. Dům čp. 244

67. Dům čp. 247

68. Dům čp. 264

69. Dům čp. 265

70. Dům čp. 268

71. Dům čp. 274

72. Dům čp. 275

73. Dům čp. 277

74. Dům čp. 279

75. Dům čp. 280

76. Dům čp. 285

77. Dům čp. 288

78. Dům čp. 289

79. Dům čp. 290

80. Dům čp. 300

81. Dům čp. 301

82. Dům čp. 305

83. Dům čp. 308

84. Dům čp. 314

85. Dům čp. 315

86. Dům čp. 324

87. Dům čp. 317

88. Dům čp. 326

89. Dům čp. 329

90. Dům čp. 335

91. Dům čp. 311

92. Dům čp. 312

93. Dům čp. 346

 

Příl.VI                                                                                                                                       

Žatec

památková rezervace

 

     Prohlášením historického jádra města  Žatce za památkovou rezervaci se zabezpečuje zvýšená  ochrana  tomuto  prvořadě významnému  urbanistickému  celku,  v  ranném středověku středisku slovanského kmenového knížectví, později  významnému příkladu gotického urbanismu, v jehož  architektonické skladbě se uplatňují významná díla monumentálního i civilního stavitelství, a  jehož historický význam zvyšuje i rozhodující  podíl města na  husitské revoluci.

 

     Rozsah památkové rezervace v  Žatci je vymezen hranicí, která vede  středověkými  hradbami,  které  probíhají  parcelami č. 282, 605/1, 2027, 1113, 7117, 612/2, 614/2, 616/1, 616/2, 279/2, 291/1, 354/6, 256/2, 6817/1, 20/1, 20/2,  49, 4368, 4385, 4400/2, 4401/1, 4403, 31/1, 135, 133, 128/2, 80/1, 64, 345, 359/3, 7089, 364.

 

     Hranice  rezervace,  pokud  je  vedena  ulicemi  a vozovkami, zahrnuje vždy celý prostor nebo plochu těchto komunikací.

 

     Podrobně  je  rozsah  rezervace  vyznačen  v  plánu, který je uložen u  Městského národního výboru v  Žatci, Okresního národního výboru v Lounech, Severočeského  krajského národního výboru v Ústí nad Labem a u Krajského  střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Labem, u nichž lze do plánu nahlédnout.

 

  Výnos

Příloha VI/A

 

Žatec

památková rezervace

 

Vybrané nemovité kulturní památky

 

 1. Městské opevnění

 2. čp. 1919, tzv. husitská bašta

 3. čp. 49, Libočanská brána

 4. čp. 73, Kněžská brána

 5. čp. 81, tzv. vodárenská věž

 6. čp. 243, bývalý most u Pražské brány

 7. čp. 1, radnice

 8. děkanský kostel

 9. Sloup sv. Floriána

10. Sloup N. Trojice

11. Dům čp. 7

12. Dům čp. 8

13. Dům čp. 9

14. Dům čp. 31

15. Dům čp. 32

16. Dům čp. 33

17. Dům čp. 34

18. Dům čp. 37

19. Dům čp. 40

20. Dům čp. 41

21. Dům čp. 42

22. Dům čp. 43

23. Dům čp. 46

24. Dům čp. 47

25. Dům čp. 48

26. Dům čp. 49

27. Dům čp. 52

28. Dům čp. 54

29. Dům čp. 55

30. Dům čp. 56

31. Dům čp. 57

32. Dům čp. 60

33. Dům čp. 64

34. Dům čp. 67

35. Dům čp. 69

36. Dům čp. 74

37. Dům čp. 75

38. Dům čp. 85

39. Dům čp. 102

40. Dům čp. 106

41. Dům čp. 107

42. Dům čp. 108

43. Dům čp. 121

44. Dům čp. 126

45. Dům čp. 128

46. Dům čp. 129

47. Dům čp. 133

48. Dům čp. 134

49. Dům čp. 135

50. Dům čp. 136

51. Dům čp. 149

52. Dům čp. 150

53. Dům čp. 151

54. Dům čp. 152

55. Dům čp. 153

56. Dům čp. 154

57. Dům čp. 155

58. Dům čp. 156

59. Dům čp. 157

60. Dům čp. 160

61. Dům čp. 161

62. Dům čp. 162

63. Dům čp. 163

64. Dům čp. 175

65. Dům čp. 180

66. Dům čp. 181

 

Příloha VI/B

 

Žatec

památková rezervace

 

Nemovité kulturní památky

 

 1. Dům čp. 10

 2. Dům čp. 11

 3. Dům čp. 13

 4. Dům čp. 14

 5. Dům čp. 17

 6. Dům čp. 18

 7. Dům čp. 27, divadlo

 8. Dům čp. 35

 9. Dům čp. 36

10. Dům čp. 53

11. Dům čp. 39

12. Dům čp. 58

13. Dům čp. 59

14. Dům čp. 61

15. Dům čp. 62

16. Dům čp. 63

17. Dům čp. 65

18. Dům čp. 66

19. Dům čp. 68

20. Dům čp. 70

21. Dům čp. 71

22. Dům čp. 84

23. Dům čp. 86

24. Dům čp. 87

25. Dům čp. 88

26. Dům čp. 93

27. Dům čp. 95

28. Dům čp. 97

29. Dům čp. 100

30. Dům čp. 103

31. Dům čp. 104

32. Dům čp. 109

33. Dům čp. 110

34. Dům čp. 118

35. Dům čp. 119

36. Dům čp. 124

37. Dům čp. 125

38. Dům čp. 131

39. Dům čp. 132

40. Dům čp. 137

41. Dům čp. 138

42. Dům čp. 139

43. Dům čp. 142

44. Dům čp. 144

45. Dům čp. 182

46. Dům čp. 185

47. Dům čp. 189

48. Dům čp. 190

49. Dům čp. 192

50. Dům čp. 193

51. Dům čp. 195

52. Dům čp. 199

53. Dům čp. 200

54. Dům čp. 202

55. Dům čp. 203

56. Dům čp. 204

57. Dům čp. 205

58. Dům čp. 206

59. Dům čp. 209

60. Dům čp. 211

61. Dům čp. 214

62. Dům čp. 216

63. Dům čp. 219

64. Dům čp. 220

65. Dům čp. 221

66. Dům čp. 222

67. Dům čp. 223

68. Dům čp. 224

69. Dům čp. 227

 

Příl.VII                                                                                                                                      

Hradec Králové

památková rezervace

 

Prohlášením historického jádra města Hradce Králové za památkovou rezervaci se zabezpečuje zvýšená ochrana  tomuto prvořadě významnému dokladu středověkého urbanismu, jehož postupná výstavba jako královského  města i  přirozeného centra východních Čech zahrnuje mimořádně hodnotná díla středověké i  barokní monumentální a měšťanské architektury doplněná o hodnotné příklady avantgardní architektury počátku 20. století.

 

Rozsah památkové rezervace v  Hradci Králové je vymezen hranicí, která je vedena ulicí Československé armády a ulicí Komenského.

 

Hranice rezervace, pokud  je vedena ulicemi a vozovkami, zahrnuje vždy celý prostor nebo plochu těchto komunikací.

 

Podrobně je rozsah rezervace vyznačen v plánu, který je uložen u  Městského národního výboru v Hradci Králové, Okresního národního výboru v Hradci Králové, Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové a u Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Pardubicích, u nichž lze do plánu nahlédnout.

 

Výnos

Příloha VII/A

 

Hradec Králové

památková rezervace

 

Vybrané nemovité kulturní památky

 

 1. Hradba městského opevnění

 2. Kostel sv. Ducha

 3. Kaple sv. Klimenta

 4. Bílá věž

 5. Kostel P. Marie

 6. Schodiště Bono publico

 7. Mariánský sloup

 8. Kašna se sochou sv. Jana Nepomuckého

 9. Dům čp. 1, radnice

10. Dům čp. 6

11. Dům čp. 10 - 11

12. Dům čp. 12

13. Dům čp. 13

14. Dům čp. 14

15. Dům čp. 25

16. Dům čp. 27

17. Dům čp. 28

18. Dům čp. 29

19. Dům čp. 32, jezuitská kolej

20. Dům čp. 33

21. Dům čp. 34, tzv. Špalákův dům

22. Dům čp. 35, biskupská rezidence

23. Dům čp. 36

24. Dům čp. 37

25. Dům čp. 44

26. Dům čp. 45

27. Dům čp. 46

28. Dům čp. 47

29. Dům čp. 48

30. Dům čp. 49

31. Dům čp. 50

32. Dům čp. 51

33. Dům čp. 52

34. Dům čp. 58

35. Dům čp. 63

36. Dům čp. 66

37. Dům čp. 67

38. Dům čp. 70

39. Dům čp. 71

40. Dům čp. 73

41. Dům čp. 74

42. Dům čp. 85

43. Dům čp. 87

44. Dům čp. 88

45. Dům čp. 91 - 94, býv. hrad, později kněžský seminář

46. Dům čp. 95, býv. vojenský špitál

47. Dům čp. 111

48. Dům čp. 112

49. Dům čp. 113

50. Dům čp. 116

51. Dům čp. 127

52. Dům čp. 128

53. Dům čp. 129

54. Dům čp. 133

55. Dům čp. 142

56. Dům čp. 145

57. Dům čp. 160

58. Dům čp. 163

59. Dům čp. 164

60. Dům čp. 166

61. Dům čp. 179

62. Dům čp. 210

63. Dům čp. 219

 

Příloha VII/B

 

Hradec Králové

památková rezervace

 

Nemovité kulturní památky

 

  1. Dům čp. 2

  2. Dům čp. 3

  3. Dům čp. 4

  4. Dům čp. 5

  5. Dům čp. 8

  6. Dům čp. 9

  7. Dům čp. 15

  8. Dům čp. 16

  9. Dům čp. 17

 10. Dům čp. 18

 11. Dům čp. 19

 12. Dům čp. 20

 13. Dům čp. 21

 14. Dům čp. 22

 15. Dům čp. 23

 16. Dům čp. 24

 17. Dům čp. 26

 18. Dům čp. 38

 19. Dům čp. 39

 20. Dům čp. 40

 21. Dům čp. 41

 22. Dům čp. 42

 23. Dům čp. 43

 24. Dům čp. 53

 25. Dům čp. 54 - 57, komplex pivovaru

 26. Dům čp. 59

 27. Dům čp. 62

 28. Dům čp. 64

 29. Dům čp. 65

 30. Dům čp. 68

 31. Dům čp. 69

 32. Dům čp. 72

 33. Dům čp. 75

 34. Dům čp. 76

 35. Dům čp. 77

 36. Dům čp. 78

 37. Dům čp. 79

 38. Dům čp. 81

 39. Dům čp. 84

 40. Dům čp. 86

 41. Dům čp. 89

 42. Dům čp. 90, býv. solný sklad

 43. Dům čp. 96

 44. Dům čp. 97

 45. Dům čp. 99

 46. Dům čp. 100

 47. Dům čp. 101 - 103

 48. Dům čp. 104

 49. Dům čp. 105

 50. Dům čp. 106

 51. Dům čp. 107

 52. Dům čp. 108

 53. Dům čp. 109

 54. Dům čp. 110

 55. Dům čp. 114

 56. Dům čp. 115

 57. Dům čp. 117

 58. Dům čp. 118

 59. Dům čp. 119

 60. Dům čp. 120

 61. Dům čp. 123

 62. Dům čp. 124 - 125

 63. Dům čp. 126

 64. Dům čp. 130

 65. Dům čp. 131

 66. Dům čp. 132

 67. Dům čp. 136

 68. Dům čp. 137

 69. Dům čp. 138

 70. Dům čp. 143

 71. Dům čp. 144

 72. Dům čp. 146

 73. Dům čp. 147

 74. Dům čp. 148

 75. Dům čp. 149

 76. Dům čp. 152, 155

 77. Dům čp. 156

 78. Dům čp. 157

 79. Dům čp. 158

 80. Dům čp. 159

 81. Dům čp. 161

 82. Dům čp. 162

 83. Dům čp. 163

 84. Dům čp. 172

 85. Dům čp. 173

 86. Dům čp. 174

 87. Dům čp. 178

 88. Dům čp. 180

 89. Dům čp. 183, 184, 192

 90. Dům čp. 186

 91. Dům čp. 187

 92. Dům čp. 188

 93. Dům čp. 189

 94. Dům čp. 194

 95. Dům čp. 196

 96. Dům čp. 197

 97. Dům čp. 198

 98. Dům čp. 201

 99. Dům čp. 205

100. Dům čp. 206

101. Dům čp. 209

102. Dům čp. 211

103. Dům čp. 212

104. Dům čp. 104

105. Dům čp. 229

106. Dům čp. 230

107. Dům čp. 680, býv. solnice

 

Příl.VIII                                                                                                                                       

Jičín

památková rezervace

 

     Prohlášením historického jádra města  Jičína za památkovou rezervaci se zabezpečuje zvýšená ochrana tomuto ojedinělému příkladu jednotně koncipované raně barokní výstavby i příkladu urbanistického a krajinného plánování v raném 17. století.

 

     Rozsah památkové rezervace v Jičíně je vymezen hranicí, která vede  ulicemi  Pod  Koštofránkem,  Podzámeckou ulicí,  ul. Zdeňka Nejedlého, ul.  Na Hrádku, ul. Boženy  Němcové, Nerudovou ul., ul. Příkopy a Tylovou ulicí, v Libosadě pak ohradní zdí parku letohrádku, vozovkou státní silnice Jičín  - Železnice na severu a železniční tratí Jičín - Turnov na jihu.

 

     Hranice  rezervace, pokud je vedena  ulicemi a vozovkami, zahrnuje vždy celý prostor nebo plochu těchto komunikací.

 

     Podrobně je rozsah rezervace vyznačen v plánu, který je uložen u Městského národního výboru v Jičíně, Okresního národního výboru  v  Jičíně, Východočeského  krajského národního  výboru v

Hradci  Králové a u Krajského  střediska státní  památkové péče a ochrany přírody v Pardubicích, u nichž lze do plánu nahlédnout.

 

Výnos

Příloha VIII/A

 

Jičín

památková rezervace

 

Vybrané nemovité kulturní památky

 

 1. Loggie s čestným dvorem

 2. Městské opevnění

 3. Valdická brána

 4. Kostel sv. Jakuba

 5. Kostel sv. Ignáce z Loyoly

 6. Kašna na náměstí

 7. Korunovační kašna

 8. Socha J. Á. Komenského

 9. Mariánský sloup

10. Dům čp. 1, zámek

11. Dům čp. 2, tzv. regentský dům

12. Dům čp. 3, tzv. Arnoštovský dům

13. Dům čp. 4, dům u Zlaté koruny

14. Dům čp. 8, dům Hollarovský

15. Dům čp. 9

16. Dům čp. 10, dům zemského hejtmana

17. Dům čp. 20

18. Dům čp. 22, býv. jezuitský klášter

19. Dům čp. 23, býv. jezuitské gymnázium

20. Dům čp. 24, 25, 26, býv. jezuitský seminář

21. Dům čp. 27, býv. jezuitská lékárna a nemocnice

22. Dům čp. 33, Starý rathaus - dům u Slunce

23. Dům čp. 34, U anděla

24. Dům čp. 35

25. Dům čp. 36

26. Dům čp. 38, Nová radnice - dům Harrachovský

27. Dům čp. 43

28. Dům čp. 57

29. Dům čp. 64, býv. valdštejnská mincovna

30. Dům čp. 71

31. Dům čp. 73, dům Valdštejnský

32. Dům čp. 75

33. Dům čp. 90

34. Dům čp. 94

35. Dům čp. 96, děkanství

36. Dům čp. 99, býv. masné krámy

37. Dům čp. 103

 

Příloha VIII/B

 

Jičín

památková rezervace

 

Nemovité kulturní památky

 

 1. Synagoga

 2. Dům čp. 5, U orla

 3. Dům čp. 6, U zlatého hroznu

 4. Dům čp. 11

 5. Dům čp. 12

 6. Dům čp. 13

 7. Dům čp. 14

 8. Dům čp. 15

 9. Dům čp. 17

10. Dům čp. 18, kancelářský dům

11. Dům čp. 19

12. Dům čp. 21, dům kleriků

13. Dům čp. 45

14. Dům čp. 58

15. Dům čp. 59

16. Dům čp. 61

17. Dům čp. 76

18. Dům čp. 77

19. Dům čp. 79

20. Dům čp. 88, Matyášovský dům

21. Dům čp. 89

22. Dům čp. 91

23. Dům čp. 92

24. Dům čp. 93

25. Dům čp. 101

 

Příl.IX                                                                                                                                     

Josefov

památková rezervace

 

Prohlášením historického města Josefova za  památkovou rezervaci se zabezpečuje zvýšená ochrana této ve střední Evropě ojedinělé pevnosti, dokládající vrcholné stádium obranného systému pevnostního stavitelství 18. století s městským stavebním útvarem, vybudovaným plně v intencích urbanistických a architektonických zásad a představ klasicismu.

 

Obvod rezervace Josefov je vymezen hranicí, která vede parcelami č.  495, 494, třídou  5. května k jihu, parcelami číslo 493, 635, 631, 632, 639, 415, 414, 389, 393, stezkami gen. Bláhy a Zdeňka Němečka, parcelami číslo 136, 450, 766, 768, a fortifikací parc. č. 455 k fortifikaci parc. č. 484.

 

Hranice  rezervace je  vyznačena v  plánu, který  je uložen u Městského národního výboru v  Jaroměři, Okresního národního výboru v Náchodě,  Krajského národního výboru v Hradci  Králové  a  u Krajského střediska státní památkové péče v Pardubicích, u nichž lze do plánu nahlédnout.

 

Výnos

 

Příloha IX/A                                                                                                                              

 

Josefov

památková rezervace

 

Vybrané nemovité kulturní památky

 

I. Vojenské objekty:

 

   A. Horní pevnost

 

 1. hlavní opevnění s baštami, muničními sklady a otevřenými jízdárnami. Bašty I, II, III, IV, IX, X, XI, XII, předbašty V, VIII, raveliny XIII, XIV, XVI, XVIII

 2. okruh jednoduchých a dvojitých  kasáren za baštami a kurtinami hlavního opevnění: jednoduchá kasárna č. X/221, XI/222, I/238, I/239, III/229,  IX/241, V/243, 313,  IX/224, XI/246, XII/247;     dvojitá kasárna č. I/34, II/35, III/240, IV/242, X/245, XI/36

 3. okruh  tzv. kryté cesty s valy, places d` armes, kasematy, podzemními chodbami, komorami, zbrojišti a tzv. jenerálkou

 4. býv. velitelská budova, čp. 1

 5. býv. hlavní strážnice, čp. 2

 6. býv. dělostřelecké kasárny, čp. 3

 7. vojenská nemocnice, čp. 4

 8. býv. zbrojnice, čp. 5

 9. býv. nový důstojnický pavilón, čp. 6

10. býv. stavební úřad, čp. 7

11. býv. zásobární úřad, čp. 9

12. býv. starý důstojnický pavilón, čp. 9

 

   B. Korunní pevnost

 

13. hlavní opevnění se zbytky SZ bašty  č. XIII, IV bašty č. XIV s jejich kurtinami, příchody a  protilehlými eskarpami a  s kurtinou SV  bašty; částečně zachovaný vodní příkop spojující     Labe s Metují

14. muniční sklad SV bašty čp. 39

15. západní parados čp. 34 - 37

16. severní parados č. 34 - 35

17. východní parados č. 35 - 36

18. JZ labský parados č. 37

19. vojenské skladiště č. 32/XIII

20. strážní domek č. 32/XIII

21. býv. vojenská věznice č. 33/XIII

22. opevnění břehů řek

 

II. Civilní objekty:

 

23. dům čp. 10

24. dům čp. 11

25. dům čp. 12

26. dům čp. 13

27. dům čp. 14

28. dům čp. 17

29. dům čp. 20

30. dům čp. 21

31. dům čp. 22

32. dům čp. 23

33. dům čp. 24

34. dům čp. 25

35. dům čp. 26

36. dům čp. 27

37. dům čp. 28

38. dům čp. 37

39. dům čp. 38 - 53

40. stará radnice čp. 40

41. dům čp. 44

42. dům čp. 46

43. dům čp. 47

44. dům čp. 48

45. dům čp. 49

46. dům čp. 50

47. dům čp. 51

48. dům čp. 52

49. dům čp. 54

50. dům čp. 56

51. dům čp. 57

52. dům čp. 59

53. dům čp. 60

54. dům čp. 65

55. dům čp. 70

56. dům čp. 73 - 74

57. dům čp. 80

58. dům čp. 81

59. dům čp. 82

60. dům čp. 84

61. dům čp. 85

62. dům čp. 87

63. dům čp. 88

64. dům čp. 89

65. nová radnice čp. 110 - 39

66. dům čp. 112

67. kašna

68. farní, pův. garnisonní kostel

 

Příloha IX/B

 

Josefov

památková rezervace

 

Nemovité kulturní památky

 

 1. dům čp. 19

 2. dům čp. 29

 3. dům čp. 45

 4. dům čp. 68

 5. dům čp. 69

 6. dům čp. 63

 7. dům čp. 75

 8. dům čp. 76

 9. dům čp. 77

10. dům čp. 79

11. dům čp. 83

12. býv. městský pivovar čp. 86 - 309

13. dům čp. 92

14. dům čp. 94

15. dům čp. 98

16. dům čp. 99

17. dům čp. 100

18. dům čp. 102

19. dům čp. 104

20. pův. špýchar čp. 105

21. dům čp. 106

22. dům čp. 107

23. býv. vojenský mlýn čp. 30/XIII

24. fragment Jaroměřské brány (při čp. 220) čp. II/35

25. pravoslavná kaple

26. býv. vojenské skladiště č. IV - X

27. čtyři kamenné kruhové kašny na náměstí

28. obelisk před kostelem

29. kruhová kamenná kašna na nám. B. Němcové

30. pomník Boženy Němcové

 

  

Příl.X                                                                                                                                      

Litomyšl

památková rezervace

 

Prohlášením historického jádra města Litomyšle spolu s areálem zámku za památkovou rezervaci se zabezpečuje zvýšená ochrana tomuto významnému dokladu středověké urbanistické kompozice ulicového typu, jehož charakter určují vývojově závažná monumentální architektonická díla z období gotiky, renesance a baroka i cenné příklady měšťanského domu s loubím a jehož kulturně historickou hodnotu zvyšuje i jeho mimořádně významná tradice z doby rozvíjejícího se národního probuzení a počátků novodobé české národní kultury.

 

Rozsah památkové rezervace v Litomyšli je vymezen hranicí, která vede od konce Smetanových  sadů  po  vnějším břehu proti toku  řeky Loučné, ulicí J. Mařáka přes  křižovatku do  tř. Zd. Nejedlého a lomí se k východu po obvodě parcely č. 7 a kolem domu čp. 135 přechází k zadním  traktům  hospodářských budov zámku, sleduje ohradní zeď zámecké zahrady a prochází ulici Podhradskou a dále přes křižovatku po vnější straně Smetanových sadů.

 

Hranice rezervace, pokud je vedena ulicemi a vozovkami, zahrnuje vždy celý prostor nebo plochu těchto komunikací.

 

     Podrobně je rozsah rezervace vyznačen v plánu, který je uložen  u  Městského národního výboru v Litomyšli,  Okresního národního výboru ve Svitavách, Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové a u Krajského střediska státní památkové péče a ochrany  přírody v Pardubicích, u nichž lze do plánu nahlédnout.

 

Výnos

 

Příloha X/A

 

Litomyšl

památková rezervace

 

Vybrané nemovité kulturní památky

 

 1. Zámek

 2. Hradby

 3. Kostel Povýšení sv. Kříže

 4. čp. 183, budova proboštství

 5. Kostel Nalezení sv. Kříže

 6. čp. 8, budova bývalé piaristické koleje

 7. čp. 6, budova Okresního muzea

 8. Kostel Rozeslání apoštolů

 9. Pomník Bedřicha Smetany

10. Mariánské sousoší

11. čp. 24

12. Dům čp. 25

13. Dům čp. 26

14. Dům čp. 28

15. Dům čp. 30

16. Dům čp. 31

17. Dům čp. 35

18. Dům čp. 36

19. Dům čp. 41

20. Dům čp. 42

21. Dům čp. 47

22. Dům čp. 49

23. Dům čp. 50

24. Dům čp. 53

25. Dům čp. 61

26. Dům čp. 62

27. Dům čp. 63

28. Dům čp. 64

29. Dům čp. 67

30. Dům čp. 73

31. Dům čp. 88

32. Dům čp. 96

33. Dům čp. 101

34. Dům čp. 104

35. Dům čp. 106

36. Dům čp. 110

37. Dům čp. 111

38. Dům čp. 113

39. Dům čp. 120

40. Dům čp. 124

41. Dům čp. 126

42. Dům čp. 130

43. Dům čp. 137

44. Dům čp. 139

45. Dům čp. 146

46. Dům čp. 148

47. Dům čp. 157

48. Dům čp. 166

49. Dům čp. 180

50. Dům čp. 181

51. Dům čp. 198

52. Dům čp. 200

53. Dům čp. 201

54. Dům čp. 203

 

 

Příloha X/B

 

Litomyšl

památková rezervace

 

Nemovité kulturní památky

 

 1. Kaple sv. Trojice

 2. Dům čp. 17, 18

 3. Dům čp. 19

 4. Dům čp. 20

 5. Dům čp. 21

 6. Dům čp. 23

 7. Dům čp. 27

 8. Dům čp. 29

 9. Dům čp. 32

10. Dům čp. 34

11. Dům čp. 39, 40

12. Dům čp. 43

13. Dům čp. 44

14. Dům čp. 45

15. Dům čp. 46

16. Dům čp. 48

17. Dům čp. 54

18. Dům čp. 55

19. Dům čp. 56

20. Dům čp. 57, 58, 59

21. Dům čp. 60

22. Dům čp. 69

23. Dům čp. 72

24. Dům čp. 74

25. Dům čp. 79

26. Dům čp. 80

27. Dům čp. 87

28. Dům čp. 92

29. Dům čp. 93

30. Dům čp. 94

31. Dům čp. 95

32. Dům čp. 97

33. Dům čp. 98

34. Dům čp. 99

35. Dům čp. 100

36. Dům čp. 102

37. Dům čp. 103

38. Dům čp. 105

39. Dům čp. 107

40. Dům čp. 108

41. Dům čp. 109

42. Dům čp. 114

43. Dům čp. 115

44. Dům čp. 116

45. Dům čp. 117

46. Dům čp. 121

47. Dům čp. 123

48. Dům čp. 125

49. Dům čp. 127

50. Dům čp. 129

51. Dům čp. 131

52. Dům čp. 132

53. Dům čp. 133

54. Dům čp. 134

55. Dům čp. 135

56. Dům čp. 140

57. Dům čp. 152

58. Dům čp. 159

59. Dům čp. 165

60. Dům čp. 179

61. Dům čp. 167

62. Dům čp. 169

63. Dům čp. 182

64. Dům čp. 175

65. Dům čp. 95

66. Dům čp. 11

67. Dům čp. 195

68. Dům čp. 196

69. Dům čp. 197

70. Dům čp. 199

71. Dům čp. 204

72. Dům čp. 202

73. Dům čp. 4, 5, 6

74. Dům čp. 3

75. Dům čp. 186

76. Dům čp. 187

77. Dům čp. 188

78. Dům čp. 189

79. Dům čp. 190

80. Dům čp. 191

81. Dům čp. 192

82. Dům čp. 193

83. Dům čp. 194

84. Dům čp. 12

85. Dům čp. 16

86. Dům čp. 33

87. Dům čp. 66

88. Dům čp. 118

89. Dům čp. 119

90. Dům čp. 128

91. Dům čp. 158

92. Dům čp. 161

93. Dům čp. 170

94. Dům čp. 176

95. Dům čp. 178

 

 

Příl.XI                                                                                                                              

Pardubice

památková rezervace

 

Prohlášením historického jádra města Pardubic spolu s areálem zámku za památkovou rezervaci se zabezpečuje zvýšená ochrana tomuto prvořadě významnému dokladu gotického a renesančního urbanismu, s charakteristickým spojením reprezentačního zámeckého sídla a poddanského města, jehož architektonickou podobu spoluurčují jak první příklady pronikání urbanistických koncepcí zralé  italské renesance na naše území, tak i bohaté formy vrcholného a pozdního baroka.

 

Rozsah  památkové rezervace v Pardubicích je vymezen hranicí, která vede na jihu města osou  třídy  Jahnovy v celé délce; u divadla se pak hranice lomí směrem severním a pokračuje přibližně osou náměstí Míru až na  hranici býv. zámeckého příkopu a chodníku přilehlé ulice. Tuto linii  sleduje rezervační hranice dále směrem severozápadním až do míst za  schodištěm - vstup do dnešního parku - kde těsně za  přízemním domkem se opět lomí a pokračuje severně po  hranici dna býv. zámeckého  příkopu a zahradních  parcel přilehlých na  mírném svahu západního příkopu. Rezervační hranice se v  severním  příkopu  vyhýbá  průmyslovému  závodu  a objektům kulturní vybavenosti parku tak, že  prochází po hranici dělící oba komplexy budov.  Ve styku s  jižní hranou silnice  vedoucí k mostu přes Labe a dále do Labské ulice, kde hranice rezervace  pokračuje východně po této hraně, přetíná cestu z křižovatky u mostu vedoucí příkopem k  zámku a napojuje  se na linii,  dělící dno příkopu  od stavebních  a  zahradních   parcel,  přilehlých  severovýchodně  k

příkopu  a   k  Labské  ulici.   Po  této  čáře   pokračuje  stále jihovýchodně, posléze  se zahýbá jižně  až jihozápadně, přibližuje se k "Přihrádku" a opět  se lomí  po hranici  parcely domu čp. 2 Bělobranského náměstí a prochází dvorem objektu čp. 1 kolmo k ulici  Hartmanově, kterou  přetíná a  napojuje se  na osu ulice Na Třísle. Po  této ose pokračuje  směrem jihovýchodním až  za budovy

vyšší průmyslové školy elektrotechnické, kde okruh uzavírá spojením se s počátkem hranice rezervace v ose Jahnovy třídy.

 

Hranice rezervace, pokud je vedena ulicemi a vozovkami, zahrnuje vždy celý prostor nebo plochu těchto komunikací.

 

     Podrobně je rozsah rezervace vyznačen v  plánu, který je uložen u Městského národního výboru v Pardubicích, Okresního národního výboru v Pardubicích, Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové a u Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Pardubicích, u nichž lze do plánu nahlédnout.

 

  Výnos

Příloha XI/A

 

Pardubice

památková rezervace

 

Vybrané nemovité kulturní památky

 

 1. Zámek

 2. Kostel sv. Bartoloměje

 3. Kostel Zvěstování Panny Marie

 4. Morový sloup

 5. Zelená brána

 6. Hradby městského opevnění

 7. Dům čp. 119

 8. Dům čp. 123

 9. Dům čp. 122

10. Dům čp. 81

11. Dům čp. 75

12. Dům čp. 63, 64, 58, 57, 56

13. Dům čp. 50

14. Dům čp. 47, 46

15. Dům čp.30

16. Dům čp. 22

17. Dům čp. 70

18. Dům čp. 77

19. Dům čp. 68

20. Dům čp. 60

21. Dům čp. 47

22. Dům čp. 50

23. Dům čp. 51

24. Dům čp. 116

25. Dům čp. 3

26. Dům čp. 78

27. Dům čp. 10

28. Dům čp. 15

29. Dům čp. 20

30. Dům vpravo od zámecké brány

31. Dům čp. 2

32. Zámecká brána

33. Brána Přihrádku do města

34. Dům čp. 97

35. Dům čp. 92

36. Dům čp. 91

 

 

Příloha XI/B

 

Pardubice

památková rezervace

 

Nemovité kulturní památky

 

 1. Masné krámy, vedle čp. 91

 2. Renesanční mlýn, za čp. 12 a 13

 3. Celá "městská strúha"

 4. Plocha celého zámeckého příkopu

 5. Dům čp. 75

 6. Dům čp. 73

 7. Dům čp. 71

 8. Dům čp. 63

 9. Dům čp. 58

10. Dům čp. 57

11. Dům čp. 56

12. Dům čp. 79

13. Dům čp. 80, 81

14. Dům čp. 117

15. Dům čp. 5

16. Dům čp. 6

17. Dům čp. 48

18. Dům čp. 49

19. Dům čp. 52

20. Dům čp. 46

21. Dům čp. 42

22. Dům čp. 41

23. Dům čp. 34

24. Dům čp. 12, 13

25. Dům čp. 16

26. Dům čp. 7

27. Dům čp. 9

28. Dům čp. 30

29. Dům čp. 33

30. Dům čp. 27

31. Dům čp. 26

32. Dům čp. 25

33. Dům čp. 23

34. Dům čp. 22

35. Dům čp. 17

36. Dům čp. 18

37. Dům čp. 19

38. Dům čp. 21

39. Dům čp. 82

40. Dům čp. 83

41. Dům čp. 85

42. Dům čp. 86

43. Dům čp. 87

44. Dům čp. 88

45. Dům čp. 89

46. Dům čp. 90

47. Dům čp. 111

48. Dům čp. 113

49. Dům čp. 8

50. Dům bez čp. - hospodářská budova přiléhající ke vstupní bráně

51. Dům čp. 93

52. Dům čp. 94

53. Dům čp. 96

54. Dům čp. 98

55. Dům čp. 99

56. Dům čp. 100

57. Dům čp. 101

58. Dům čp. 102

59. Dům čp. 103

60. Dům čp. 105

61. Dům čp. 108

 

Příl.XII                                                                                                                                     

Znojmo

památková rezervace

 

Prohlášením historického jádra města Znojma za památkovou rezervaci se zabezpečuje zvýšená ochrana tomuto vynikajícímu urbanistickému útvaru, který dokládá vývoj sídlištní aglomerace již od 11. století a který v  mimořádně  působivém prostředí uchovává architektonicky významné soubory monumentálních budov, měšťanských domů, církevních staveb i souvislá pásma hradeb městského opevnění.

 

Rozsah památkové rezervace ve Znojmě se vymezuje hranicí, která  sleduje vnější  stranu městského opevnění. Od polygonového bodu č. 134, před Hlavní bránou na náměstí Svobody směřuje k PB-293, kde na parcele č. 2157 navazuje na parkovou cestu Husových sadů a jižním směrem protíná  PB-292, PB-291, PB-290, PB-289, prochází Komenského náměstím a  pokračuje  parkovou  cestou  na parcele číslo 1589 směrem na  PB-53, přes Leninovu ulici dále parkovou cestou na parcele číslo 1536 k PB-229. Na náměstí Republiky se hranice odklání západním směrem, sleduje jižní stranu parcel čísla 456, 457, 783, 466, 467, 469 a u bašty městského opevnění  na  parcele číslo 470 přechází na Dyjskou  ulici. Komunikační spojkou na parcele číslo 5318 odbočuje k PB-234, odkud směrem k severu  pokračuje  Koželužskou ulicí, protíná PB-232, PB-231, PB-230, PB-39, PB-375 a PB-374, kde navazuje na komunikaci U obří hlavy, pokračuje přes PB-373,  PB-372 až k PB-371, odkud se odklání potokem Granice k severovýchodu,  protíná PB-152, PB-153, PB-154,  PB-155, pokračuje Franickou ulicí  přes PB-138, PB-137, PB-136,  PB-135 zpět na náměstí  Svobody k  PB-134, kde se obvod památkové rezervace uzavírá.

 

     Hranice rezervace, pokud je vedena ulicemi a vozovkami, zahrnuje vždy celý prostor nebo plochu těchto komunikací.

 

     Podrobně je rozsah rezervace vyznačen v plánu, který je uložen u Městského národního výboru ve Znojmě, Jihomoravského krajského národního výboru v Brně a u Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Brně, u nichž lze do plánu nahlédnout.

 

Výnos

Příloha XII/A

 

Znojmo

památková rezervace

 

Vybrané nemovité kulturní památky

 

 1. Městské opevnění

 2. Morový sloup na náměstí

 3. Kašna na náměstí

 4. Kašna se sochou sv. Václava

 5. Pieta před čp. 50

 6. Barokní kaplička před kostelem sv. Mikuláše

 7. Barokní kaplička před kostelem sv. Michala

 8. Socha sv. Antonína Paduánského před čp. 422

 9. Boží Muka před čp. 511

10. Kaple sv. Václava

11. Farní kostel sv. Mikuláše

12. Rotunda sv. Kateřiny

13. Kostel sv. Michala a zvonice při čp. 184

14. Radnice čp. 1

15. Dům čp. 2

16. Dům čp. 3

17. Dům čp. 4

18. Dům čp. 8

19. Palác čp. 9

20. Dům čp. 11

21. Dům čp. 19

22. Dům čp. 20

23. Dům čp. 22

24. Dům čp. 23

25. Dům čp. 25

26. Dům čp. 26

27. Dům čp. 27

28. Dům čp. 32

29. Dům čp. 62

30. Zámek čp. 84

31. Dům čp. 124

32. Dům čp. 125

33. Klášter čp. 130

34. Palác čp. 138

35. Dům čp. 143

36. Dům čp. 156

37. Dům čp. 163

38. Dům čp. 164

39. Dům čp. 165

40. Dům čp. 166

41. Jezuitská kolej čp. 172

42. Dům čp. 197

43. Dům čp. 225

44. Dům čp. 228

45. Dům čp. 237

46. Dům čp. 264

47. Dům čp. 272

48. Dům čp. 274

49. Dům čp. 275

50. Dům čp. 281

51. Dům čp. 282

52. Dům čp. 283

53. Dům čp. 284

54. Dům čp. 285

55. Dům čp. 303

56. Dům čp. 309

57. Klášter čp. 313

58. Dům čp. 315

59. Dům čp. 325

60. Dům čp. 326

61. Dům čp. 328

62. Dům čp. 331

63. Dům čp. 333

64. Dům čp. 334

65. Dům čp. 351

66. Dům čp. 488

67. Dům čp. 389

68. Dům čp. 393

69. Dům čp. 436

70. Palác čp. 445

71. Dům čp. 446

72. Dům čp. 447

73. Dům čp. 448

74. Dům čp. 450

75. Dům čp. 456

76. Dům čp. 459

77. Dům čp. 460

78. Dům čp. 464

79. Dům čp. 484

80. Dům čp. 485

 

Příloha XII/B

 

Znojmo

památková rezervace

 

Nemovité kulturní památky

 

 1. Dům čp. 6

 2. Dům čp. 10

 3. Dům čp. 12

 4. Dům čp. 14

 5. Dům čp. 17

 6. Dům čp. 24

 7. Dům čp. 33

 8. Dům čp. 39

 9. Dům čp. 47

10. Dům čp. 48

11. Dům čp. 58

12. Dům čp. 83

13. Dům čp. 122

14. Dům čp. 123

15. Dům čp. 124

16. Dům čp. 12

17. Dům čp. 128

18. Dům čp. 134

19. Dům čp. 135

20. Dům čp. 139

21. Dům čp. 140

22. Dům čp. 141

23. Dům čp. 149

24. Dům čp. 150

25. Dům čp. 152

26. Dům čp. 184

27. Dům čp. 187

28. Dům čp. 190

29. Dům čp. 196

30. Dům čp. 198

31. Dům čp. 207

32. Dům čp. 212

33. Dům čp. 215

34. Dům čp. 231

35. Dům čp. 234

36. Dům čp. 235

37. Dům čp. 236

38. Dům čp. 240

39. Dům čp. 241

40. Dům čp. 244

41. Dům čp. 246

42. Dům čp. 252

43. Dům čp. 253

44. Dům čp. 255

45. Dům čp. 257

46. Dům čp. 258

47. Dům čp. 259

48. Dům čp. 260

49. Dům čp. 261

50. Dům čp. 266

51. Dům čp. 278

52. Dům čp. 280

53. Dům čp. 286

54. Dům čp. 287

55. Dům čp. 292

56. Dům čp. 296

57. Dům čp. 300

58. Dům čp. 307

59. Dům čp. 310

60. Dům čp. 311

61. Dům čp. 327

62. Dům čp. 329

63. Dům čp. 330

64. Dům čp. 332

65. Dům čp. 335

66. Dům čp. 343

67. Dům čp. 356

68. Dům čp. 357

69. Dům čp. 388

70. Dům čp. 422

71. Dům čp. 442

72. Dům čp. 443

73. Dům čp. 449

74. Dům čp. 455

75. Dům čp. 457

76. Dům čp. 461

77. Dům čp. 462

78. Dům čp. 465

79. Dům čp. 473

80. Dům čp. 471

81. Dům čp. 483

82. Dům čp. 491

83. Kaplička mezi domy čp. 522 a čp. 523

 

Příl.XIII                                                                                                                            

Nový Jičín

památková rezervace

 

Prohlášením historického jádra města Nového Jičína za památkovou  rezervaci se zabezpečuje  zvýšená ochrana tomuto významnému historickému a uměleckému souboru jako charakteristickému dokladu vyzrálého středověkého urbanismu i příkladu jednotné renesanční  výstavby, přinášející do našeho prostředí nové principy urbanistické a architektonické tvorby.

 

Rozsah památkové rezervace v Novém Jičíně je vymezen hranicí, která vede od náměstí  Československé  armády  ulicí  Tyršovou, Poděbradovou, N. Belojanise a Sokolovskou.

 

Podrobně je rozsah rezervace vyznačen v plánu, který je uložen u Městského národního výboru v Novém Jičíně, Okresního národního výboru v  Novém Jičíně, Severomoravského  krajského národního výboru v Ostravě a u Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Ostravě, u  nichž lze do plánu nahlédnout.

 

  Výnos

Příloha XIII/A

 

Nový Jičín

památková rezervace

 

Vybrané nemovité kulturní památky

 

 1. Hradba městského opevnění s baštou

 2. Věž děkanského kostela

 3. Dům čp. 6

 4. Dům čp. 7

 5. Dům čp. 9

 6. Dům čp. 22

 7. Dům čp. 24

 8. Dům čp. 32

 9. Dům čp. 33

10. Dům čp. 34

11. Dům čp. 35

12. Dům čp. 36

13. Dům čp. 40

14. Dům čp. 44

15. Dům čp. 45

16. Dům čp. 49

17. Dům čp. 50

18. Dům čp. 51

19. Dům čp. 62

20. Dům čp. 78

 

Příloha XIII/B

 

Nový Jičín

památková rezervace

 

Nemovité kulturní památky

 

 1. Morový sloup na náměstí

 2. Sloup s Ukřižovaným

 3. Socha u čp. 722

 4. Děkanský kostel

 5. Dům čp. 1

 6. Dům čp. 2, 3

 7. Dům čp. 4, 5

 8. Dům čp. 8

 9. Dům čp. 15

10. Dům čp. 17

11. Dům čp. 25

12. Dům čp. 26

13. Dům čp. 27

14. Dům čp. 28

15. Dům čp. 37

16. Dům čp. 38

17. Dům čp. 41

18. Dům čp. 42

19. Dům čp. 52

20. Dům čp. 53

21. Dům čp. 55

22. Dům čp. 56

23. Dům čp. 60

24. Dům čp. 61

25. Dům čp. 63

26. Dům čp. 64

27. Dům čp. 69

28. Dům čp. 77

29. Dům čp. 79

30. Dům čp. 85

31. Dům čp. 91

32. Dům čp. 92

33. Dům čp. 93

34. Dům čp. 105

35. Dům čp. 116/117

 

Příl.XIV

Olomouc

památková rezervace

 

 

Prohlášením historického jádra města Olomouce za památkovou rezervaci se zabezpečuje zvýšená ochrana tomuto historicky nejvýznamnějšímu a nejlépe dochovanému urbanistickému  souboru na Moravě, který ve své bohaté prostorové skladbě zahrnuje vynikající soubory monumentální architektury, opevnění, měšťanských  domů i plastik dokládajících jeho tisíciletý stavební vývojod raného středověku až po vysoce hodnotná díla architektury 20. století.

 

Rozsah památkové rezervace v Olomouci je vymezen hranicí, která vede na severní straně třídami Lidových milicí a Dobrovského, na východní straně třídou Jiřího z Poděbrad, na jižní straně sleduje bastion a ravelin tereziánského opevnění, překračuje rameno Moravy a pokračuje Partyzánskou ulicí a na západní straně probíhá Leninovou ulicí.

 

            Hranice rezervace, pokud je vedena ulicemi a vozovkami, zahrnuje vždy celý prostor nebo plochu těchto komunikací.

 

Podrobně je  rozsah  rezervace vyznačen v  plánu, který je uložen u Městského  národního výboru v Olomouci, Okresního národního výboru v Olomouci, Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě a u  Krajského střediska státní památkové péče  a ochrany přírody v Ostravě, u nichž lze do plánu nahlédnout.

 

Výnos

Příloha XIV/A

 

Olomouc

památková rezervace

 

Vybrané nemovité kulturní památky

 

 1. Přemyslovský hrad - národní kulturní památka

 2. Dóm sv. Václava

 3. Kaple sv. Anny

 4. Chrám sv. Mořice

 5. Kostel sv. Michala

 6. Kostel sv. Kateřiny

 7. Kostel Neposkvrněného početí P. Marie

 8. Kostel P. Marie Sněžné

 9. Trojiční sloup

10. Sloup P. Marie

11. Caesarova kašna

12. Herkulova kašna

13. Neptunova kašna

14. Jupiterova kašna

15. Merkurova kašna

16. Kašna Tritonů

17. Socha sv. Floriána

18. Socha sv. Jana Nepomuckého

19. Městské hradby a tereziánská pevnost

20. Tereziánská brána

21. Dům čp. 19

22. Dům čp. 20

23. Dům čp. 27

24. Dům čp. 54

25. Dům čp. 55

26. Dům čp. 117

27. Dům čp. 149

28. Dům čp. 153

29. Dům čp. 167

30. Dům čp. 170

31. Dům čp. 172

32. Dům čp. 174

33. Dům čp. 183

34. Dům čp. 192

35. Dům čp. 193

36. Dům čp. 194

37. Dům čp. 198

38. Dům čp. 199

39. Dům čp. 200

40. Dům čp. 201

41. Dům čp. 202

42. Dům čp. 205

43. Dům čp. 214

44. Dům čp. 215

45. Dům čp. 220

46. Dům čp. 225

47. Dům čp. 230

48. Dům čp. 244

49. Dům čp. 256

50. Dům čp. 284

51. Dům čp. 285

52. Dům čp. 295

53. Dům čp. 323

54. Dům čp. 361

55. Dům čp. 367

56. Dům čp. 371

57. Dům čp. 393

58. Dům čp. 408

59. Dům čp. 409

60. Dům čp. 410

61. Dům čp. 422

62. Dům čp. 425

63. Dům čp. 502

64. Dům čp. 505

65. Dům čp. 511

66. Dům čp. 513

67. Dům čp. 514

68. Dům čp. 526

69. Dům čp. 537

70. Dům čp. 562

71. Dům čp. 577

72. Dům čp. 583

73. Dům čp. 588

74. Dům čp. 811

75. Dům čp. 820

76. Dům čp. 822 - 823

77. Dům čp. 842

78. Dům čp. 853

 

Příloha XIV/B

 

Olomouc

památková rezervace

 

Nemovité kulturní památky

 

  1. Bývalý kapucínský klášterní kostel (Zvěstování P. Marie)

  2. Kaplička P. Marie Ochranitelky

  3. Čtyři plastiky Herkulů v Bezručových sadech

  4. Dům čp. 1

  5. Dům čp. 6

  6. Dům čp. 13

  7. Dům čp. 16

  8. Dům čp. 17

  9. Dům čp. 21

 10. Dům čp. 22

 11. Dům čp. 25

 12. Dům čp. 26

 13. Dům čp. 28

 14. Dům čp. 29

 15. Dům čp. 30

 16. Dům čp. 31

 17. Dům čp. 41 - 42

 18. Dům čp. 44

 19. Dům čp. 45

 20. Dům čp. 48

 21. Dům čp. 49

 22. Dům čp. 52

 23. Dům čp. 53

 24. Dům čp. 56

 25. Dům čp. 60

 26. Dům čp. 67

 27. Dům čp. 83

 28. Dům čp. 98

 29. Dům čp. 101

 30. Dům čp. 102

 31. Dům čp. 104

 32. Dům čp. 105

 33. Dům čp. 106

 34. Dům čp. 107

 35. Dům čp. 108

 36. Dům čp. 111

 37. Dům čp. 112

 38. Dům čp. 118

 39. Dům čp. 120

 40. Dům čp. 121

 41. Dům čp. 132

 42. Dům čp. 152

 43. Dům čp. 154

 44. Dům čp. 155

 45. Dům čp. 156

 46. Dům čp. 158

 47. Dům čp. 165

 48. Dům čp. 166

 49. Dům čp. 169

 50. Dům čp. 171

 51. Dům čp. 177

 52. Dům čp. 181

 53. Dům čp. 186

 54. Dům čp. 188

 55. Dům čp. 189

 56. Dům čp. 190

 57. Dům čp. 203

 58. Dům čp. 204

 59. Dům čp. 206

 60. Dům čp. 211

 61. Dům čp. 212

 62. Dům čp. 213

 63. Dům čp. 216

 64. Dům čp. 217

 65. Dům čp. 218

 66. Dům čp. 219

 67. Dům čp. 226

 68. Dům čp. 228

 69. Dům čp. 229

 70. Dům čp. 232

 71. Dům čp. 233

 72. Dům čp. 237

 73. Dům čp. 240

 74. Dům čp. 241

 75. Dům čp. 249

 76. Dům čp. 250

 77. Dům čp. 252

 78. Dům čp. 253

 79. Dům čp. 254

 80. Dům čp. 255

 81. Dům čp. 257

 82. Dům čp. 283

 83. Dům čp. 291

 84. Dům čp. 292

 85. Dům čp. 294

 86. Dům čp. 298

 87. Dům čp. 305

 88. Dům čp. 307

 89. Dům čp. 308

 90. Dům čp. 309

 91. Dům čp. 310

 92. Dům čp. 311

 93. Dům čp. 324

 94. Dům čp. 333

 95. Dům čp. 342

 96. Dům čp. 356

 97. Dům čp. 362

 98. Dům čp. 363

 99. Dům čp. 364

100. Dům čp. 374

101. Dům čp. 380

102. Dům čp. 383

103. Dům čp. 391

104. Dům čp. 394

105. Dům čp. 402

106. Dům čp. 403

107. Dům čp. 404

108. Dům čp. 405

109. Dům čp. 414

110. Dům čp. 423

111. Dům čp. 432

112. Dům čp. 433

113. Dům čp. 441

114. Dům čp. 445

115. Dům čp. 450

116. Dům čp. 452

117. Dům čp. 453

118. Dům čp. 454

119. Dům čp. 455

120. Dům čp. 457

121. Dům čp. 459

122. Dům čp. 461

123. Dům čp. 469

124. Dům čp. 475

125. Dům čp. 477

126. Dům čp. 483

127. Dům čp. 484

128. Dům čp. 485

129. Dům čp. 491, 592

130. Dům čp. 497

131. Dům čp. 498

132. Dům čp. 499

133. Dům čp. 503

134. Dům čp. 504

135. Dům čp. 516

136. Dům čp. 519

137. Dům čp. 520

138. Dům čp. 521

139. Dům čp. 522

140. Dům čp. 524

141. Dům čp. 550

142. Dům čp. 551

143. Dům čp. 578

144. Dům čp. 579

145. Dům čp. 582

146. Dům čp. 586

147. Dům čp. 587

148. Dům čp. 589

149. Dům čp. 614

150. Dům čp. 618

151. Dům čp. 803

152. Dům čp. 807

153. Dům čp. 808

154. Dům čp. 810

155. Dům čp. 811

156. Dům čp. 812

157. Dům čp. 813

158. Dům čp. 814

159. Dům čp. 818

160. Dům čp. 821

161. Dům čp. 827

162. Dům čp. 829

163. Dům čp. 830

164. Dům čp. 833

165. Dům čp. 835

166. Dům čp. 836

167. Dům čp. 837

168. Dům čp. 839

169. Dům čp. 843

170. Dům čp. 847

171. Dům čp. 848

172. Dům čp. 849

173. Dům čp. 850

174. Dům čp. 851

175. Dům čp. 854

176. Dům čp. 855

177. Dům čp. 941

178. Dům čp. 945

 

Příl.XV

Kuks a Betlém

památková rezervace

 

Obec Kuks s přilehlým komplexem bývalého hospitálu a souborem plastik v Betlémě.

 

Prohlášením obce Kuksu s přilehlým komplexem bývalého hospitálu a souborem plastik Matyáše Bernarda Brauna v Betlémě za památkovou rezervaci se zajišťuje zvýšená ochrana tomuto vynikajícímu urbanisticko-krajinářskému celku jako evropsky významnému dokladu barokního kompozičního  umění,  spojujícího krajinný reliéf  a přírodní prostředí  s mistrovskými díly  dobové

architektury a volné plastiky.

 

Rozsah památkové  rezervace obce Kuksu s přilehlým komplexem bývalého hospitálu je vymezen  hranicí, která vede po vnějším obvodu parcel č. 534, 431, 432, 420 na levém břehu Labe, vnějším obvodem  parcel č. 9, 31 na pravém břehu Labe, na jižní straně cestou vedoucí do obce Slotova, železniční  tratí Dvůr Králové - Jaroměř, cestou kolem hospitálního  hřbitova, polní  cestou

směřující na západ, vnějším obvodem parcel č. 617, 590, 564, 377, 384, 383, v návaznosti cesty  směřující k severozápadu parcelou č. 538/4, dále cestou č. kat.  350 směrem severovýchodním a č. kat. 542 v směru východním a napojuje  se na silnici č. kat. 362 směrem k Jaroměři.

 

Rozsah památkové rezervace souboru plastik v Betlémě je vymezen hranicí, která vede parcelami katastru Stanovice č. 114/5, 357, 115/1, 115/2, 335/2, 352/2 a 352/1.

 

Podrobně je rozsah rezervací vyznačen v  plánech, které jsou uloženy u Místního národního výboru v  Kuksu, Okresního národního výboru v Trutnově, Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové a u Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Pardubicích, u nichž lze do plánů nahlédnout.

 

Výnos

Příloha XV/A

 

Kuks a Betlém

památková rezervace

 

Vybrané nemovité kulturní památky

 

Obec Kuks

 

 1. Komplex hospitálu s kaplí a zahradou

 2. Soubor plastik Ctností

 3. Soubor plastik Neřestí

 4. Soubor plastik terasy

 5. Soubor plastik dvora

 6. Sousoší Polyféma a čtyř ročních období

 7. Soubor plastik zahrady

 8. Dva obelisky

 9. Hospodářská budova

10. Špitální hřbitov s kaplí sv. Jana z Boha

11. Socha sv. Salvátora

12. Socha Davida

13. Socha Herkomana (Goliáše)

14. Terasa býv. zámku s kaskádovým schodištěm

15. Dům čp. 26

16. Dům čp. 3

17. Dům čp. 4

18. Dům čp. 5

19. Dům čp. 10

20. Dům čp. 15

21. Dům čp. 19

22. Dům čp. 20

23. Dům čp. 21

24. Dům čp. 24

25. Dům čp. 44

26. Dům čp. 50

27. Dům čp. 53

28. Dům čp. 56

29. Dům čp. 57

30. Dům čp. 58

31. Dům čp. 59

32. Dům čp. 60

33. Boží muka, na cestě do Brodců

34. Inundační most přes Labe

 

Betlém

 

35. Reliéf stigmatisace sv. Františka

36. Narození Páně, plastická skupina

37. Plastická skupina Tří králů

38. Reliéf Zjevení sv. Huberta

39. Plastika sv. Máří Magdalény

40. Studně Jakobova

41. Socha sv. Jana Křtitele

42. Socha sv. Onufria - poustevníka

43. Socha sv. Garina - poustevníka

 

Příloha XV/B

 

Kuks a Betlém

památková rezervace

 

Nemovité kulturní památky

 

Obec Kuks

 

 1. Dům čp. 8

 2. Dům čp. 16

 3. Dům čp. 17

 4. Dům čp. 25

 5. Dům čp. 41

 6. Dům čp. 42

 7. Dům čp. 54

 8. Dům čp. 61

 9. Socha sv. Salvátora na náměstí před čp. 5

10. Kašna na rozcestí proti čp. 17

 

 

 

Příl.XVI

Stará Huť v Josefském údolí u Olomučan

památková rezervace

 

Prohlášením souboru  technických památek ve Staré Huti v Josefském údolí u Olomučan  za památkovou rezervaci se zabezpečuje zvýšená ochrana tomu  ojediněle dochovanému historickému výrobnímu provozu, dokládajícímu dodnes technologii železářské výroby v 18. a 19. století v našich zemích.

 

Rozsah památkové rezervace v  Josefském údolí je vymezen hranicí,  která  probíhá po obou stranách komunikace Adamov - Křtiny, v  lesních parcelách jde vrstevnicí  v nadmořské výšce 320 m, na západě přetíná uvedenou komunikaci 320 m od hlavního památkového objektu a na východě ve vzdálenosti 480 m.

 

Podrobně je uložen u Místního  národního výboru v  Babicích, Okresního národního výboru v Brně-venkov, Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, u  Krajského střediska státní  památkové péče a ochrany přírody Jihomoravského kraje a Technického muzea a Brně, u nichž lze do plánu nahlédnout.

 

Výnos

Příloha XVI/A, B

 

Stará Huť

v Josefském údolí u Olomučan

památková rezervace

 

A. Vybrané nemovité kulturní památky

 

1. Vysoká pec

2. Pec malá

3. Pec malá

4. Rampy pecí

5. Rudiště

6. Dům čp. 120

7. Vodní náhon

 

B. Nemovité kulturní památky

 

1. Dům čp. 117

2. Dům čp. 118

3. Dům čp. 119 s přilehlým seníkem a kuželnou

 

 

Příl.XVII

Libodřický mohylník

památková rezervace

 

Prohlášením archeologické lokality Libodřický mohylník za památkovou rezervaci se zabezpečuje zvýšená ochrana tomuto mohylovému pohřebišti kultury lužické z mladší doby bronzové, konce 2. tisíciletí př. n. l., je významné nejen svým výjimečným způsobem úpravy hrobů  v této době, ale i z hlediska rozšíření kultury lužické ve středních Čechách na levém břehu Labe.

 

Památková rezervace Libodřický mohylník leží na katastrálním území obce Libodřice a zahrnuje parcelní číslo 400/1.

 

Podrobně je rozsah rezervace vyznačen v plánu, který je uložen u Místního národního  výboru v Libodřicích, Okresního národního výboru v Kolíně, Středočeského krajského národního výboru v Praze, Střediska státní  památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje v Praze a  u Archeologického ústavu ČSAV v Praze, u nichž lze do plánu nahlédnout.

 

Výnos

 

Příl.XVIII

Slavníkovská Libice

památková rezervace

 

Prohlášením archeologické lokality Slavníkovská Libice za památkovou rezervaci se zabezpečuje zvýšená ochrana tomuto významnému slovanskému hradišti, jehož osídlení začíná na rozhraní 8. a 9. století n. l. V polovině 10. století n. l. se stalo sídlem knížete Slavníka a středem posledního knížectví v rámci již sjednoceného raně středověkého přemyslovského českého státu. Po vyvrácení Slavníkovců roku 995 trvalo další osídlení hradiště až do počátku 12. století n. l.

 

Památková rezervace Slavníkovská Libice leží na katastrálním území obce Libice nad Cidlinou a má dvě části:

 

a) hlavní hradiště, které zahrnuje tato parcelní čísla: 100/2, 90, 101/1, 101/2, 104/8, 89/1, 89/2,  646, 640,  87, 86/2,  836/1 část,

b) předhradí východně od hlavního hradiště, jehož rozsah je vymezen hranicí, která vede po  jihozápadní a západní  hranici parcely č. 86/1, jižní hranici parcely č. 86/2, západní a jižní    hranici  parcely  č.  829/1,  jižní  hranici jihovýchodní části parcely č.  829/1 a parcely  č. 639/37 a  jižní hranici, pravým břehem řeky  Cidliny od silničního  mostu až k západní hranici    parcely  č. 888/1, západní hranici  této parcely, odtud čarou jdoucí  na  sever  přes  parcelu  č.  888/10,  dále  východními hranicemi parcel č. 497/13  a  497/15, východními  hranicemi  parcel č.  487/1 a 499/43, severní hranicí parcely  č. 497/17, jižní hranicí parcely č. 497/16, čarou jdoucí od jihozápadního rohu parcely č. 497/16 před cestu parcelu č. 839/2 k jihovýchodnímu rohu  parcely  č. 149/1,  jižní  hranicí  této parcely, východní hranicí parcely  č.  114/1,  východní, jihovýchodní  a   jižní  hranicí  parcely   č.  114/2,  jižními hranicemi parcel 113 a 107  a severovýchodní hranicí parcely č. 86/1. Z toho  parcely č. 888/1, větší východní  část parcely č.    888/10,  parcely č.  497/16, severní  část parcely  č. 839/2, a parcely  č. 149/1,  114/1, 114/2,  113 a  107 leží vně, ostatní jmenované parcely uvnitř rezervace.

 

Podrobně  je  rozsah  rezervace vyznačen v plánu, který je uložen u Místního národního   výboru v Libici nad Cidlinou, Okresního národního výboru v Nymburce, Středočeského krajského národního výboru v Praze, Střediska státní památkové  péče a ochrany přírody  Středočeského kraje v Praze a u  Archeologického ústavu ČSAV v Praze, u nichž lze do plánu nahlédnout.

 

     V části b) rezervace - předhradí, s výjimkou parcely 49/1, je možno zřizovat jakékoliv další  stavby a další technická zařízení, jakož i  plošně rozšiřovat dosavadní stavby  a provádět výkopy pro instalaci, jen se souhlasem příslušného národního výboru.

 

Výnos

Příl.XIX

Třísov

památková rezervace

 

Prohlášením archeologické lokality Třísov za památkovou rezervaci se zabezpečuje  zvýšená ochrana tomuto  významnému keltskému opevněnému městu,  tzv. oppidu, které vzniklo v 1. století př. n. l. v oblasti  jihočeských tuhových nalezišť. Město bylo  střediskem výroby tuhové keramiky, železářství a důležitým obchodním centrem  na cestě z  Podunají do Čech. Oppidum má dosud dochováno původní  opevnění  s  nejlépe  zachovanou branou tohoto druhu vůbec na našem území.

 

Památková rezervace Třísov  leží na  katastrálním území obce Holubov  a zahrnuje  tato parcelní  čísla: 627,  700, 703/4,  699, 698/3, 698/4, 691,  703/3, 703/2, 705, 103/1, 707,  708, 709, 711, 698/5, 698/6, 712, 710/1, 715, 719,  733, 734, 737, 736, 741, 742, 743, 747, 748,  748, 750, 756, 757, 758, 759,  692, 731, 732, 735, 760, 763, 761, 1850/3, 768/1, 768/2, 766, 767, 755, 752, 753, 727, 726, 725,  724, 722, 723, 827,  830/3, 626, 850/1 část,  978, 984, 987,  988, 994,  995, 996,   997, 1001,  1011/2, 1015,  1016, 625, 623/2, 623/1, 622,  617, 629/4, 693, 696, 694,  697, 695/2, 698/2, 698/7,  698/1,  690/1,  688/1,  690/2,  690/3,  688/3, 684, 681/1, 681/2,  683,  780/1,  782/2,  780/2,  780/3,  779/1, 779/2, 776/1, 777/1, 772/1, 772/2,  770, 769, 771, 777/3, 818,  775/2, 774, 773, 819, 820,  830/1, 823, 824,  825, 826, 830/2,  1901/4 část, 1850/2 část, 80.

 

 

Podrobně je rozsah rezervace vyznačen v plánu, který je uložen u Místního národního výboru v Holubově, Okresního národního výboru v Českém Krumlově, Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, Krajského střediska  státní památkové péče a ochrany přírody v Českých Budějovicích a u Archeologického ústavu ČSAV v Praze, u nichž lze do plánu nahlédnout.

 

Výnos

 

 

Příl.XX

Tašovice

památková rezervace

 

Prohlášením archeologické lokality Tašovice za památkovou rezervaci se zabezpečuje  zvýšená ochrana tomuto významnému slovanskému hradišti z  9.  -  10. století  n.  l., které bylo pravděpodobně  kmenovým hradištěm Sedličanů.  Bylo na  něm také zjištěno mezolitické osídlení z doby 8000  - 6000 let př. n. l. se vzácnými pozůstatky obytných staveb.

 

Památková rezervace Tašovice leží  na katastrálním území obce Tašovice a zahrnuje tato parcelní čísla:  57/1, 176/1 část, 197/1 část, 211/1, 212/1, 206 část, 211/9 část, 298 část.

 

Podrobně  je  rozsah  rezervace  vyznačen  v  plánu, který je uložen  u  Místního  národního   výboru v Tašovicích,  Okresního národního výboru v Karlových Varech, Západočeského  krajského národního výboru v Plzni, Krajského střediska státní  památkové péče  a ochrany  přírody v  Plzni, Archeologického  ústavu ČSAV v Praze, u nichž lze do plánu nahlédnout.

 

Výnos

 

Příl.XXI

Bílina

památková rezervace

 

Prohlášením archeologické lokality Bílina za památkovou rezervaci se zabezpečuje zvýšená ochrana  tomuto slovanskému přemyslovskému hradišti z konce 10. století, které bylo založeno k zabezpečení českého státu a v této funkci trvalo až do počátku 13. století,  kdy v  bezprostředním sousedství vznikl ve 13. století gotický hrad. V 17. století  byl přestavěn na monumentální barokní zámek. Areál rezervace je dokladem historického a stavebního vývoje od hradiště doby slovanské až po barokní zámek.

 

Památková  rezervace Bílina  leží na  katastrálním území obce Bílina  a zahrnuje  tato parcelní  čísla: 157/1,  153, 155, 151/1, 2376,  59, 48,  49, 2650,  151/2, 150,  2373, 2651,  2122/2, 2746, 149/1, 60, 61, 47/2, 2374, 2372, 2122, 2123.

 

Podrobně  je  rozsah  rezervace  vyznačen  v  plánu, který je uložen u Městského národního  výboru v Bílině, Okresního národního výboru  v Teplicích,  Severočeského krajského  národního výboru  v Ústí  nad  Labem,  Krajského  střediska  státní  památkové  péče a ochrany přírody v Ústí nad Labem a u Archeologického ústavu ČSAV v Praze, u nichž lze do plánu nahlédnout.

 

Výnos

 

Příl.XXII

České Lhotice

památková rezervace

 

Prohlášením archeologické lokality České Lhotice za památkovou  rezervaci se zabezpečuje zvýšená ochrana tomuto významnému keltskému opevněnému městu, tzv. oppidu, založenému v 1. století př. n. l., které dokládá vyspělost  keltské kultury na našem území.

 

Památková rezervace České Lhotice leží na katastrálním území obce České Lhotice a zahrnuje tato parcelní čísla: 41, 42, 81, 86, 895, 897, 898/1, 900, 901, 902, 903, 981, 984, 985, 982, 983, 987, 988/1, 988/2,  988/4, 989, 991,  995/1, 995/2, 999,  1000, 1001/2, 1004/5,  1006, 1014,  1007, 1008,  1010, 1015,  1016, 1019,  1020, 1023, 1022,  1025, 1026, 1027,  1028, 1032, 1033,  1034/1, 1034/2, 1036/2,  1036/3,  1039/1,  1038/4,  1040,  1044/1, 1045/1, 1049/1, 1049/2, 1050/1,  1050/2, 1050/3, 1052,  1053, 1055/1, 1054,  1056, 1063, 1216,  1217, 1218, 1219, 1220/3,  1221, 1226,1232 část, 871, 873,  877, 880,  883, 886/2,  886/3, 887/1,  887/2, 890, 892, 893, 894, 898/2, 899, 910, 911, 1215.

 

Podrobně  je  rozsah rezervace  vyznačen v  plánu, který je uložen u Místního národního  výboru v Českých Lhoticích, Okresního národního výboru v Chrudimi, Východočeského  krajského národního výboru v Hradci Králové, Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Pardubicích a  u Archeologického ústavu ČSAV v Praze, u nichž lze do plánu nahlédnout.

 

 

Výnos

Příl.XXIII

Staré Zámky u Líšně

památková rezervace

 

Prohlášením archeologické lokality Staré Zámky u Líšně za památkovou rezervaci se  zabezpečuje zvýšená ochrana jednomu z nejstarších a nejvýznamnějších slovanských hradišť. Hradiště leží na cestě z blanenské oblasti do jihomoravské nížiny a  jeho území bylo s menšími přestávkami osídleno již  od pátého tisíciletí př. n. l. až do konce 11. století n. l., přičemž  slovanské osídlení zde začíná již koncem 7. století n. l.

 

 

Památková rezervace Staré Zámky  u Líšně leží na katastrálním území Líšeň, Brno  IV a zahrnuje tato parcelní  čísla: 5496, 5497, 5498, 5494 část, 5559 část, 5982 část.

 

Podrobně je  rozsah  rezervace  vyznačen v  plánu, který je uložen  u Obvodního  národního výboru Brno IV,  Národního výboru města  Brna,  Jihomoravského  krajského  národního  výboru v Brně, Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Brně a u  Archeologického ústavu  ČSAV v   Brně, u  nichž lze  do plánu nahlédnout.

 

Výnos

Příl.XXIV

Břeclav-Pohansko

památková rezervace

 

Prohlášením archeologické lokality Břeclav-Pohansko za památkovou rezervaci se zabezpečuje zvýšená ochrana tomuto rozsáhlému velkomoravskému hradišti, které je dalším významným dokladem nejen starobylosti slovanského osídlení jižní Moravy, ale také hospodářské, politické a kulturní vyspělosti Velké Moravy.

 

Památková rezervace Břeclav-Pohansko leží na katastrálním území obce Břeclav  a zahrnuje  tato parcelní  čísla: 624,  3739, 3510, 3506,  3521, 3517, 3515,  3478, 3473 část,  3479, 3477, 3450 část, 3481, 3480, 3740, 3485/1 část, 3486/6, 3497, 3523/1, 3523/2, 3522,  3469/3 část,  3546/2,  3546/6,  3546/4, 3546/3,  3524 část, 3486/5 část, 3490 část, 3738, 3737.

 

Podrobně je rozsah rezervace  vyznačen  v  plánu, který je uložen  u   Městského  národního  výboru v Břeclavi,  Okresního národního výboru v  Břeclavi, Jihomoravského  krajského národního výboru v Brně, Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Brně a u Archeologického ústavu ČSAV v Brně, u nichž lze do plánu nahlédnout.

 

Výnos

------------------------------------------------------------------

1) Zákon  č. 50/1976 Sb., o  územním plánování a  stavebním   řádu  (stavební zákon).

   Vyhláška  č. 84/1976  Sb.,  o  územně plánovacích  podkladech a územně plánovací dokumentaci.

2) Např.:  Zákon  č. 50/1976 Sb., o  územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).