Vyhláška o prohlášení MPZ Východočeského kraje

2. 2. 2004 Autor: Ing. Milan Smolik

Vyhláška o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje ze dne 17. října 1990

VYHLÁŠKA

VYHLÁŠKA

 

O prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje

 

 

 

 


            Plenární zasedání Východočeského krajského národního výboru v Hradci králové se usneslo dne 17. října 1990 vydat podle § 24 zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 6 zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a § 2 vyhlášky ministerstva kultury ČSR č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči, toto obecně závazné nařízení.

 

 

Čl. 1

Účel vyhlášky a rozsah působnosti

 

1)      Účelem prohlášení památkových zón je zajistit zachování kulturně historických a urbanisticko-architektonických hodnot vybraných historických jader při rozvoji těchto měst a obcí, aby jako organická součást životního prostředí sloužila kulturním, výchovným, společenským a hospodářským potřebám společnosti.

2)      Pro své mimořádné kulturní hodnoty se prohlašují za památkové zóny historická jádra měst a obcí: Broumov, Bystré, Dašice, Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Heřmanův Městec, Hostinné, Hradec Králové-část, Chrast, Chrudim, Jablonné nad Orlicí, Jaroměř, Jevíčko, Jilemnice, Králíky, Lanškroun, Letohrad, Luže, Náchod, Nový Bydžov, Opočno, Přibyslav, Police nad Metují, Polička, Skuteč-Předhradí, Sobotka, Svitavy, Trutnov, Turnov, Ústí nad Orlicí, Vrchlabí, Vysoké Mýto a Železnice.

 

 

Čl. 2

Vymezení hranic památkových zón

 

Hranice památkových zón jsou vyznačeny v plánech památkových zón uložených podle čl. 6, odst. 2 této vyhlášky.

 

 

Čl. 3

Předmět ochrany a péče

 

Předmětem ochrany a péče v památkových zónách jsou:

a)    historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba, městské interiéry včetně povrchu komunikací a historické podzemní prostory,

b)    panorama památkové zóny a hlavní dominanty v blízkých i dálkových pohledech,

c)    nemovité kulturní památky uvedené v ústředním seznamu kulturních památek ČR,

d)    objekty dotvářející charakter památkové zóny – tzv. objekty památkového zájmu, vyznačené v plánu památkové zóny,

e)    ostatní objekty v památkové zóně,

f)     veřejná a vyhražená zeleň,

g)    části území památkové zóny A, B, C odstupňované podle památkového významu a vyznačené barevným rozlišením v plánu památkové zóny.

 

 

Čl. 4

Podmínky pro stavební a další činnosti

 

Pro ochranu a regeneraci památkových zón se stanoví tyto podmínky:

a)    při pořizování územně plánovací dokumentace musí být vymezena vhodná základní funkce památkové zóny v prostorovém a funkčním uspořádání města a obce. V památkové zóně je nutno respektovat a zhodnocovat urbanistickou skladbu podle jednotlivých území, vyznačených v plánu zóny,

b)    využití jednotlivých částí památkové zóny, prostorů, souborů a objektů i ploch v památkové zóně musí být v souladu s jejich kulturní hodnotou, kapacitními i technickými možnostmi,

c)    veškeré úpravy prostorů, ploch, zeleně, kulturních památek a jejich souborů musí směřovat k jejich funkčnímu, technickému, estetickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter jednotlivých částí památkové zóny,

d)    při nové výstavbě musí být brán zřetel na charakter a měřítko zástavby a prostorové uspořádání památkové zóny. Míra nezbytné dostavby a přestavby musí být přiměřená památkovému významu jednotlivých částí památkové zóny,

e)    pro plnohodnotné využití území památkových zón je nezbytné stanovit a postupně realizovat koncepce účelných opatření pro krytí potřeb obyvatel a návštěvníků.

 

 

 

Čl. 5

Plánování

 

Příslušné národní výbory všech stupňů při sestavování a provádění plánu sociálního, kulturního a hospodářského rozvoje přihlížejí k mimořádným hodnotám památkových zón Východočeského kraje a vytvářejí pro regeneraci těchto území přiměřené ekonomické a organizačně technické podmínky.

 

 

 

Čl. 6

Evidence a dokumentace

 

1)    Postup při vyznačování památkových zón do ústředního seznamu kulturních památek ČR, do územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace, jakož i při zpracování územně plánovací dokumentace je podrobněji uveden v § 2 odst. 2 a 3 vyhlášky MK ČR č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

 

 

 

2)    Vyhláška o prohlášení památkových zón s plánem památkové zóny je uložena na příslušných národních výborech, odboru kultury a odboru výstavby a územního plánování ONV, odboru kultury VčKNV, dále na Krajském středisku státní památkové péče a ochrany přírody v Pardubicích a Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze.

 

 

Čl. 7

Opatření při porušení povinností

 

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou, jež je přestupkem podle zákona o státní památkové péči a obecných předpisů, projedná příslušný národní výbor.

 

 

Čl. 8

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1990.

 

 

 

 

 


Předseda Východočeského KNV                                             Tajemník Východočeského KNV

  Ing. Josef Hájek, v.r.                                          Jaroslav Dürrer, v.r.