Vyhláška Ministerstva kultury č. 413/2004 Sb.

23. 12. 2004 Autor: Ing. Milan Smolik

Vyhláška Ministerstva kultury ze dne 24. června 2004 o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných obcích a jejich částech za památkové zóny a určení podmínek pro jejich ochranu

413/2004 Sb

413/2004 Sb.

VYHLÁŠKA

ze dne 24. června 2004

o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných obcích

a jejich částech za památkové zóny a určení podmínek

pro jejich ochranu

 

Ministerstvo  kultury po  projednání s  příslušnými krajskými úřady stanoví  podle § 6 odst. 1 zákona č. 20/1987  Sb., o státní památkové  péči,  ve znění  zákona  č.  132/2000  Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.:

 

§ 1

 

Území s historickým  prostředím obsahujícím dochované soubory lidové  architektury v částech obcí Debrník  (Hlavatce) (okres Tábor), Dlouhý Důl (Krásná  Lípa) (okres Děčín), Dolní Vernéřovice (Jívka) (okres Trutnov),  Hrutkov  (Hospříz)  (okres  Jindřichův Hradec), Chanovice (okres Klatovy), Chotěborky (Vilantice) (okres Trutnov), Karlova Studánka (okres Bruntál),  Kleštěnice (Komárov) (okres Beroun), Kojetín (Petrovice)  (okres Příbram), Kruh (Doksy) (okres Česká Lípa),  Kryštofovo  Údolí  (okres Liberec), Kychová (Huslenky)  (okres  Vsetín), Lhota pod Radčem (okres Rokycany), Libeň  (Měník) (okres Hradec   Králové), Lochousice (okres Plzeň-sever), Losiny (Petroviče II) (okres Kutná Hora), Malíkov nad  Nežárkou (Horní  Pěna) (okres  Jindřichův Hradec), Merboltice (okres  Děčín),  Modrý Důl (Pec pod Sněžkou) (okres Trutnov), Petrovice  (okres Bruntál), Piskořov (Město Albrechtice) (okres Bruntál), Porešín (Petrovice) (okres Příbram), Praskolesy (Mrákotín)  (okres  Jihlava), Radvanice (okres Trutnov), Rejvíz (Zlaté Hory) (okres  Jeseník), Rojšín   (Brloh) (okres Český Krumlov), Rostěnice (Rostěnice-Zvonovice) (okres Vyškov), Rousínov (Slabce) (okres Rakovník), Salajna (Dolní  Žandov) (okres Cheb), Skalka (Česká Metuje)  (okres Náchod), Skryje (okres  Rakovník), Soběchleby (Blšany) (okres Louny), Střešovičky    (Praha 6-Střešovice)  (Hlavní  město  Praha), Šímovy  Chalupy (Malá Úpa) (okres  Trutnov), Štidla  (Střevač) (okres  Jičín), Telecí  (okres Svitavy), Údolí (Zlaté  Hory) (okres Jeseník), Újezdec (Syřenov) (okres Semily),  Velké Tippeltovy Boudy  (Pec pod Sněžkou) (okres Trutnov), Vojetín (Doksy) (okres Česká Lípa), Vrbno (Hořín) (okres Mělník), Vysočany (Nový  Bydžov) (okres Hradec Králové), Vysoká (Javorník) (okres Ústí nad Orlicí), Zděchov  (okres Vsetín), Zhoř (Pacov) (okres  Pelhřimov), Zlatá Koruna (okres Český Krumlov) a Železný Brod (okres Jablonec nad Nisou) se prohlašují za památkové zóny (dále jen "zóna").

 

§ 2

 

(1) Hranice území zón jsou vymezeny v příloze k této vyhlášce a budou  graficky vyznačeny  na kopiích  katastrálních map,  které budou  uloženy do 90 dnů  ode dne  nabytí účinnosti této vyhlášky u Ministerstva kultury, odborné  organizace státní památkové péče, příslušných krajských úřadů  a obecních úřadů obcí  s rozšířenou působností, a obcí, na jejichž území se zóny nacházejí.

 

(2)  Hranice území zón se vyznačí při pořizování územně plánovací dokumentace a jejích změn v této dokumentaci.

 

§ 3

 

K zajištění památkové ochrany zóny a jejího historického prostředí, které s architektonickými soubory, jednotlivými nemovitými kulturními památkami, uspořádáním pozemků, pozemními komunikacemi, vodními plochami, vodními toky, trvalými porosty a realizovanými  kompozičními  záměry vykazují  významné kulturní hodnoty, se stanovují tyto podmínky ochrany:

a) při pořizování územně plánovací dokumentace a jejích změn, jakož i při přípravě dalších opatření musí být respektováno prostorové a funkční uspořádání území a jeho dochovaná urbanistická skladba,

b) využití venkovních prostorů a ploch a jednotlivých staveb musí být v souladu s jejich historickým charakterem a kapacitními a technickými možnostmi,

c) veškeré úpravy venkovních prostorů a ploch a jednotlivých staveb a objektů musí směřovat  k estetickému, funkčnímu a technickému zhodnocení zóny a k zachování jejích kulturních hodnot a

d) při nové výstavbě, přestavbě a modernizaci objektů musí být respektován charakter a měřítko dochované zástavby a její prostorové uspořádání.

 

§ 4

 

     Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

 

Ministr:

Dostál v. r.

 

Příl.

 

Hranice území zón

 

Debrník (Hlavatce) (02488), okres Tábor, Jihočeský kraj

     Zóna   začíná  na   východním  okraji   zastavěného  území  u komunikace p.  p. č. 462,  v severovýchodním rohu  p. p. č.  52/2. Pokračuje ve směru hodinových ručiček  po hranicích p. p. č. 52/2, 52/3, opět p. p.  č. 52/2, 54, st. p. č. 1, p.  p. č. 56, 62, 507, st. p. č. 2, p. p. č. 64,  66/1, 67, st. p. č. 5/1, 5/2, opět 5/1, p. p. č.  75, 76, st. p. č. 11,  p. p. č. 527/2, 85, 87  a 510. Ze severního rohu p. p. č. 510 překračuje komunikaci p. p. č. 462 na jihozápadní roh st. p. č. 29. Pokračuje po hranicích st. p. č. 29, 28, p. p.  č. 3, st. p. č. 35,  p. p. č. 2, 1, 8,  9, 10, 476, 23, 24, 25, 477,  26, 27, 479, 37/1, 37/2, 37/3, opět 37/2, 36/2, 39, 41, 42/1, 42/2, st. p. č. 26, p. p. č. 483/1, st. p. č. 27 a p. p. č. 50. Z  jihovýchodního rohu p. p. č. 50  se překročením p. p. č. 484 a komunikace p. p. č. 462 vrací do výchozího bodu.

 

Dlouhý Důl (Krásná Lípa) (07359), okres Děčín, Ústecký kraj

     Hranice památkové zóny začíná v  k. ú. Vlčí Hora u komunikace p. p. č. 1527, odkud pokračuje východním směrem  podél p. p.  č. 263, 250, st. p. č. 117, opět  p. p.č. 250, 245, 244, 243, 1448/2, st. p.  č. 112, p. p. č. 242, 1524/1, 217/1,  217/2, 214, 1447 až k p. p.  č. 215/1, kolem které se stáčí k jihu  a pokračuje podél východních hranic p. p. č. 215/2, 206, 207, podél komunikace p. p. č. 1447, dále podél p. p. č. 765/2, 767/2 a 767/1 až ke komunikaci p. p. č. 1446, kterou přetíná a  pokračuje podél p. p. č. 768 k p. p. č. 1578, kterou opět překračuje  a směřuje podél st. p. č. 135, p. p.  č. 771/1, 1413/3,  774, 775/1, 797,  799 a 797  k p. p.  č. 1574,  podél které  pokračuje jihovýchodně  až k  hranici p. p. č. 800,  u které  komunikaci  přetíná  a  po  jejíž  východní straně pokračuje k jihu podél p. p.  č. 804, 806, 807/2,  829, 834, 859, 858/1, 862, 896, 898, 1308, 1307, 1308  a 901, přes p. p. č. 1568, podél  p.  p.  č.  940, 1301/2  a  1301/1.  Přetíná p. p. č. 1580 a pokračuje podél p. p. č. 1300/1,  1273/1 a 1267 ke komunikaci p. p.  č. 1537/1,  kterou překračuje a dále  směřuje podél  p. p. č. 1263, 1280/2, 1261, 1280/5, 1259,  1255, 1254/1, 1251/1, 946, 947, 950, 949 a  1072 k p. p. č. 1556,  podél které pokračuje východním směrem až k p. p. č. 707 v k. ú. Kyjov u Krásné Lípy. Tuto parcelu obchází  a pokračuje  dále v  k. ú.  Kyjov u  Krásné Lípy  k jihu. Přetíná  komunikaci p.  p. č.  738 a  potok p.  p. č. 574/1, podél něhož pokračuje po  jeho toku západním směrem až  na hranici k. ú. Kyjov u Krásné  Lípy s k. ú. Vlčí Hora.  Překračuje potok p. p. č. 574/1. Zde  se hranice lomí  k severu a  pokračuje podél p.  p. č. 643,  642, 653,  641/2 a  641/1.  Přetíná  p. p.  č. 638  a nadále pokračuje  podél p.  p. č. 640,  662,  630, 627,  620, 676,  672, 613/1, 613/2, 679, 728, 591, 589, 590, 587, 588 a 586, kde opouští k.  ú.  Kyjov  u  Krásné  Lípy.  Podél komunikace  p.  p. č. 1531 pokračuje  dále v  k. ú.  Vlčí Hora  podél p. p. č.  1530, 851/3, 855/1, 857/3, 828/1, 818 a st. p.  č. 249. Překračuje p. p. č. 824 a pokračuje podél p. p. č. 821. Přetíná p. p. č. 1515 a dále podél p. p.  č. 820 a 817  směřuje zpět k průjezdní  komunikaci p. p. č. 1528/1. Dále  obchází p. p. č.  809, st. p. č.  250 a 251. Směřuje opět podél silnice p. p. č. 1528/1.  Obchází st. p. č. 254 a vrací se zpět  na p. p.  č. 1528/1.  Pokračuje  podél p. p.  č. 778, st. p. č. 255, 256, p. p. č. 775/1  a opět podél p. p. č. 1528/1. U p. p.  č. 764/1  se stáčí západním směrem  a pokračuje  podél jižní hranice p.  p. č. 759,  756, 753, 747  a 745, dále  podél p. p. č. 742,  742/3,  269/3,  st.  p.  č.  301, p.  p.  č.  269/3,  270/5 a komunikace p. p. č. 1527 k výchozímu bodu.

 

Dolní Vernéřovice (Jívka)  (06135), okres Trutnov, Královéhradecký kraj

     Hranice zóny začíná v k. ú. Horní Vernéřovice u komunikace p. p. č. 67,  v severním rohu st. p. č.  443. Pokračuje k jihovýchodu po  severní straně  st.  p.  č.  443.  Vstupuje  do  k.  ú. Dolní Vernéřovice. Pokračuje k  jihu po  hranicích p.  p. č.  10, 11/1, 19/2, st.  p. č. 11, p. p. č.  780, 36/2, 58/1,  58/2, 63, 76/3 a 78/1. Překračuje komunikaci p. p. č. 258/9. Pokračuje po hranicích p. p. č. 78/2, komunikace p. p. č. 778/1, p. p. č. 122, 785, 136, opět komunikace p.  p. č. 778/1, p. p. č. 243, opět komunikace p. p. č. 778/1, p. p. č. 240/1, 240/2 a opět komunikace p. p. č. 778/1. Překračuje kolmo komunikaci p. p. č. 778/1 na severovýchodní roh p. p. č.  171. Pokračuje po východní hranici p. p. č.  171. Překračuje vodoteč p.  p. č. 870. Lomí  se k západu po její jižní  straně. Dále sleduje hranici  p. p. č. 172,  168, 167, 164/2, 158, 870, st. p. č. 55,  p. p. č. 142/2, 142/3, 143, st. p. č. 50, p. p. č. 139/1, st. p. č.  49, p. p. č. 132, 131, st. p. č. 100/3,  100/1, 100/4,  opět 100/1,  p. p.  č. 629/1, 629/2, 629/4, 580/3, 107/2, 94/2,  82, 72, 71/1, 71/2 a  483/1. Překračuje p. p. č. 823. Pokračuje po hranicích st. p. č. 88, p. p.  č. 45, st. p. č. 16,  p. p. č.  44/2 a 403. Překračuje kolmo p.  p. č. 817/1 na jižní roh p.  p. č. 405. Pokračuje po hranicích  p. p. č. 405, st. p. č.  85, p. p.  č. 399/2, 776/1,  7/1 a vodoteče  p. p. č.  882. Překračuje ji kolmo na severozápadní roh  p. p. č. 6. Pokračuje po hranici p. p. č. 6. Vstupuje do k. ú. Horní Vernéřovice. Pokračuje po hranicích p.  p. č. 439. Překročením komunikace p.  p. č. 67 se hranice uzavírá.

 

Hrutkov (Hospříz) (04559), okres Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj

     Hranice zóny začíná na východě  vesnice u komunikace p. p. č. 395/3, v severním rohu p. p. č. 2/2. Pokračuje ve směru hodinových ručiček  po hranicích  p. p.  č. 2/2,  2/4, 1,  401/7, 37/3, 37/4, 37/1, 36/1, 35/4, 35/5, st. p. č. 25/1, 25/2, p. p. č. 34/2, 33/2, 25/2, 78/2, 76/1 a 79/3. Překračuje  kolmo p. p. č. 400/1 a 400/2. Pokračuje po hranicích p. p. č. 92/4,  23, 22, st. p. č. 47, p. p. č. 21, 19, 109/2, 109/3, 112/2, 112/3, 115/1, 18/1, 15 a 14. Kolmo překračuje komunikaci p.  p. č. 399. Pokračuje po  hranicích p. p. č.  125/4, 11,  8/1, 8/2,  9/1, 5/5,  5/1, 3,  158 a 395/3. Kolmým překročením  této komunikace  se hranice  zóny vrací  do výchozího bodu.

 

Chanovice (05063), okres Klatovy, Plzeňský kraj

     Hranice zóny začíná severozápadně od obce na komunikaci p. p. č. 704/1, v severozápadním bodě p.  p. č. 190. Obchází ze severu a západu p. p. č. 190. Přechází kolmo k východu přes tuto parcelu na severozápadní  roh p.  p. č.  192/4. Sleduje  ze  severu  p. p. č. 192/4 a  193. Lomí se  k jihu po  východní straně p.  p. č. 193. Z jihovýchodního rohu této parcely přechází  přes p. p. č. 210/12 na severní bod p. p. č. 210/15. Pokračuje k východu po severní straně p. p. č.  210/15. Lomí se k jihu po  východních hranicích p. p. č. 210/15,  210/16, 210/17,  210/23, 210/18,  52/2 a  52/4. Lomí se k východu po severní  straně p. p. č. 722/1  a 711/1. Přechází kolmo přes p. p. č. 711/1 na severní roh p. p. č. 42/1. Pokračuje k jihu po východních stranách p. p. č.  42/1, 41, 40, 39/1, 513/1 a 39/2. Z jihovýchodního bodu p. p. č. 39/2 přechází přes p. p. č. 39/3 na severovýchodní bod p. p. č. 39/4.  Obchází p. p. č. 39/4 z východu a jihu. Lomí se k jihu po východních  stranách p. p. č. 17/1 a st. p. č.  13. Sleduje jižní  strany st. p.  č. 13, p.  p. č. 722/1  a 15/1. Lomí se po východní a jižní  straně p. p. č. 14/1 a po jižní straně p. p. č. 12. Přechází kolmo přes komunikaci p. p. č. 704/1. Lomí  se k  jihu po východní straně  p. p.  č. 695/2.  Lomí se  k severozápadu po jižních stranách p. p. č. 695/1, st. p. č. 56 a p. p. č. 698/1. Ze západního rohu p. p. č. 698/1 se ostře lomí k jihu po východní  hranici komunikace p.  p. č. 723.  Přechází přes tuto komunikaci kolmo na jihovýchodní bod p. p. č. 700/12. Pokračuje po jižní a západní  hranici p. p. č. 700/12.  Ze severozápadního rohu p. p. č. 700/12 překračuje kolmo  komunikaci p. p. č. 701. Lomí se k jihozápadu a pak k severu po hranici p. p. č. 1/1 a pak p. p. č. 66  a 67/2.  Lomí se  ostře k  východu po  hranici p.  p. č. 67/2. Přechází kolmo přes  komunikaci p. p. č. 67/23  na západní bod st. p. č. 87. Lomí se krátce  k severovýchodu po hranici této parcely. Lomí se  k severozápadu po  hranici p. p.  č. 67/10. Obchází  tuto parcelu i ze severu. Lomí  se k severozápadu po hranici komunikace p. p. č. 704/1. Přechází kolmo tuto komunikaci do výchozího bodu.

 

Chotěborky  (Vilantice)  (18186),  okres  Trutnov, Královéhradecký kraj

     Hranice zóny  začíná u hřbitova v  severovýchodním rohu p. p. č. 1089/5.  Pokračuje ve směru hodinových  ručiček po hranicích p. p.  č. 1089/5,  1080/4,  1080/2  a  1080/3.  Přechází  kolmo přes komunikaci  p. p.  č.  1251/1  na  východní  roh  p.  p. č. 1246. Pokračuje po hranicích  p.  p.  č.  1246,  1044, 1041/1, 1041/2, 1243/1,  1029/2  a  1018/4.  Ze západního  rohu  p.  p. č. 1018/4 přechází kolmo p. p. č. 1244. Pokračuje po hranicích p. p. č. 1244 a 719. Překračuje kolmo p. p. č. 1203/2. Pokračuje po hranicích p. p. č. 684/4, 1200/1, 1085, 1086 a 1245/1 až do výchozího bodu.

 

Karlova Studánka (06330), okres Bruntál, Moravskoslezský kraj

     Hranice zóny začíná na východě obce u komunikace p. č. 137, v severním rohu p.  č. 50. Pokračuje ve směru  hodinových ručiček po hranicích p. č. 50, 141, 53/1, 59, 66, 63,  opět 53/1, 139, 86/1, 87, 108, 90/1,  90/3, 93, 96, 97/2, 97/4, 98,  100, 102, 104, 103, 105 a 98. Přechází kolmo přes komunikaci p. č. 108 na severní roh p. č.  86/1. Pokračuje po hranicích  p. č. 86/1, 86/2,  85 a 86/1. Přechází kolmo přes komunikaci p. č. 139. Sleduje k severu hranici p. č. 119.  Lomí se k východu přes p.  č. 119 na severozápadní roh p. č. 121/1. Sleduje severní hranice p.  č. 121/1 a 127. Lomí se k severu přes p. č.  119 a Bílou Opavu p. č. 140.  Lomí se k východu po hranicích p.  č. 140, 130, 14/9, 14/8, 10,  14/6, 15, 16 a 135. Přechází komunikaci p. č. 136/1.  Pokračuje po hranici p. č. 18/1. Přechází kolmo komunikaci p. č. 137 do výchozího bodu.

 

Kleštěnice (Komárov) (06863), okres Beroun, Středočeský kraj

     Hranice  zóny  začíná  v  k.   ú.  Kleštěnice  v  lokalitě  U transformátoru v  severním bodě p. č.  39/2. Sleduje k jihovýchodu severovýchodní   hranice  p.  č.  39/2,  70/2  a  72/2.  Lomí se k jihozápadu po hranicích p. č. 72/2, 71/1, 70/1, 73 a 47/1. Obchází z východu p.  č. 117, 118, 120,  121, 47/1, 124 a  129. Stáčí se k západu a sleduje  jižní  hranice p. č.  129. Krátce se lomí k jihu  po  hranici  p. č.  47/1.  Pokračuje  k západu po jižních stranách  p. č.  47/1, 146, 107/1, 127  a 126.  Vstupuje do k. ú. Jivina u  Hořovic. Pokračuje k západu po jižní straně p.  č. 330. Lomí se k jihu proti proudu Jalového potoka p. č. 327. Přechází na jeho levý břeh  a pokračuje po jihovýchodní hraně p. č. 365. Lomí se  po západní  straně p.  č. 365,  361, 362,  363, 364, 368, 373, 372, 376 a Jalového potoka p. č. 327. Přechází kolmo na jeho pravý břeh a  pokračuje po severní straně  p. č. 329 až  k hranici k. ú. Kleštěnice. Lomí se k severu po této hranici, která je zde zároveň západní stranou p. č. 96 v k.  ú. Kleštěnice. Lomí se k východu do k. ú. Kleštěnice po severní  straně p. č.  96, 98, 96,  95 a opět 96.  Lomí se k  severu  po  západní  straně  p.  č.  82. Lomí se k jihovýchodu  po severovýchodních  stranách p.  č. 82,  60, 62/1, 62/2, 63 a 64. Lomí se krátce k jihozápadu po jihovýchodní straně p. č. 64.  Kolmo přechází přes komunikaci p.  č. 47/1 do výchozího bodu.

 

Kojetín (Petrovice) (11985), okres Příbram, Středočeský kraj

     Zóna leží v k. ú. Kojetín  u Petrovic. Hranice zóny začíná na východě vesnice  u komunikace p.  p. č. 647,  v jihovýchodním rohu st. p. č.  16. Pokračuje ve směru hodinových  ručiček po hranicích st. p.  č. 16, p.  p. č. 28  a 32. Překračuje  komunikaci p. p. č. 649. Pokračuje po hranicích p. p. č. 470/2, 67/1, st. p. č. 13, p. p. č. 650 a 63/1. Překračuje kolmo komunikaci p. p. č. 652/1. Lomí se k severu  po její západní straně. Pokračuje  po hranicích p. p. č. 5  a 635. Kolmo přechází  přes vodoteč p. p.  č. 656. Pokračuje proti jejímu proudu a pak po hranicích p. p. č. 7/1, 11/1, 11/2, 9 a komunikace p. p. č. 647.  Kolmým překročením komunikace p. p. č. 647 se vrací do výchozího bodu.

 

Kruh (Doksy) (19512), okres Česká Lípa, Liberecký kraj

     Zóna leží v  k. ú. Kruh v Podbezdězí.  Hranice zóny začíná na severu obce u  komunikace p. p. č. 695, v  severním bodě st. p. č. 52. Obchází tuto parcelu ze severu a východu. Lomí se k východu po hranicích p. p. č. 96, 95/1, 690  a 661/2. Lomí se k jihozápadu po hranici p.  p. č. 661/2. Kolmo  přechází přes komunikaci p.  p. č. 701/1. Krátce se lomí po  její jihozápadní straně k severozápadu. Lomí  se k  jihozápadu po  hranicích p. p. č.  701/1, 77,  545/3, 465/6, 465/7 a  694/7. Lomí se k západu po  jižní hranici p. p. č. 694/7. Lomí se po hranici p. p. č. 717/3 a stáčí se s ní k západu. Překračuje  kolmo p.  p. č.  717/3  na  jižní roh  p. p.  č. 60/1. Pokračuje k  severu po západní  hranici komunikace p.  p. č. 60/5. Obchází po  jižní a západní  hranici p. p.  č. 60/8. Pokračuje  po hranicích p. p. č. 60/5, 59/2 a 53/1. Lomí  se k severovýchodu po hranicích  p. p.  č. 53/1,  st. p.  č. 16/2  a p.   p. č.  54. Ze severního bodu p. p. č. 54 přechází  přes výběžek p. p. č. 46/1 na jižní roh p. p. č. 694/4. Pokračuje k severozápadu po hranicích p. p. č. 694/4, 694/3, st. p. č. 20  a p. p. č. 43. Ze západního rohu p. p. č. 43 přechází přes p. p.  č. 723 na jižní roh p. p. č. 41/2 a pokračuje k severu. Lomí se k západu po hranicích p. p. č. 41/2, 402/2, 403/3 a 402/1. Lomí se k východu po hranici p. p. č. 252/2. Přechází kolmo přes komunikaci p. p.  č. 739 na jihozápadní roh p. p.  č. 725.  Obchází tuto  parcelu ze  západu a  severu. Lomí se k severu  po západní  hranici p.  p.  č.  118/1 a  731/1. Lomí  se k východu  po hranicích  p.  p.  č.731/1,  st.  p.  č. 48/1 a 48/3. Přechází kolmo přes p. p. č. 727/1. Lomí se  po západní straně p. p. č. 112/1 k severu. Lomí se k východu po hranách p. p. č. 112/1, 110  a 107/3.  Ze severovýchodního rohu p.  p. č.  107/3 přechází kolmo přes  komunikaci p. p. č.  695. Lomí se k  severu po hranách st. p. č. 30, p. p. č. 106/3 a st. p. č. 52 až do výchozího bodu.

 

Kryštofovo Údolí (07547), okres Liberec, Liberecký kraj

     Hranice  zóny  začíná  na  severu  k.  ú.  Kryštofovo Údolí v severním bodě p. p. č.  323. Pokračuje ve směru hodinových ručiček po hranicích p. p. č. 323,  319, 1221/1, 317/3, 327, 308/2, 306/1, 303/2,  341/1, 298/1, 343/2, 292,  289/1, 289/2,  285, 1222, 283, 1171/2,  1170/2,  1170/3, 1170/5  a  1170/6.  Překračuje p. p. č. 1219/2. Pokračuje po hranicích p. p. č. 1173, 1155/1, 1147/1, 1137, 1136,  1132/1,  1131/1, 1124, 1123/1, 1243/2, 1114/1, 1111/2, 1110/2, 1104,  1103/5, 1099, 1098/2,  1097/2, 1092/1, 1091,  1086, 1085, 1084, st. p. č. 114, 115, p. p. č. 33/2 a 1075/1. Překračuje kolmo komunikaci  p. p. č. 1075/1  na severovýchodní roh p.  p. č. 55/1.  Pokračuje  po  hranicích  p.  p.  č.  55/1, 1072/1, 1071/3, 1049/1,  1044/3, 1038/1,  1037/1, 1036/1,  1035/2, 1034/2, 1030/1, 1029, 1028, 1025/1, 1018/2, 1015/2, 1015/1 a 83.  Ze severovýchodního  rohu p.  p. č.  83 překračuje  p. p.  č. 1300 na severozápadní roh p. p. č. 1198/1. Pokračuje po hranicích p. p. č. 1198/1, 1201 a  1203/2. Překračuje  komunikaci p.  p. č.  1218/2. Pokračuje po hranicích  p.  p.  č.  1213/5,  1213/3  a 1213/4. Z jihozápadního rohu  p. p. č.  1213/4 překračuje p.  p. č. 1300  na jihovýchodní roh p. p. č. 1213/2.  Pokračuje po hranicích p. p. č. 1213/2,  1215/2,  108,  07/3,  122/3,  117/1,   122/4  a  122/5. Překročením  vodoteče p.  p. č.  1295 vstupuje  do k.  ú. Novina u Liberce. Pokračuje  po hranici p.  p. č. 738/3.  Překračuje kolmo komunikaci p. p.  č. 755/1. Pokračuje po hranicích  p. p. č. 17/3, 17/1  a 17/4.  Vrací se  do k.  ú. Kryštofovo  Údolí. Pokračuje po hranicích  p. p.  č. 1008/3,  1007/1, 1007/2,  131/1, 1294, 135/1, 137/1,  992/3,  992/2,  opět  992/3,  987/4,  987/1, 984/1, 980/1, 977/2,  961/1,   961/2,  961/3,  962/2,  960   a  959.  Překračuje komunikaci p. p. č. 1266. Pokračuje  po hranicích p. p. č. 958/14, 955, 954,  950 a 1276.  Překračuje kolmo tuto  komunikaci na jižní roh  p. p. č. 802.  Pokračuje po  hranicích p.  p. č. 802, 780/2, 780/3,  780/1, 773/1  a  726/1.  Překračuje  komunikaci  p. p. č. 1261/2.  Pokračuje  po hranici  p.  p.  č.  759/3. Přechází kolmo vodoteč p. p. č. 1289/1 a komunikaci p. p. č. 1264/2. Pokračuje po hranicích  p. p.  č. 1264/2, 759/4, 1264/3,  169, 633,  opět 169, 181/2,  181/3,  627/2,  182,   183, 185/1,  624/3,  605/3,  602/8 a 602/9. Překračuje  kolmo p. p. č.  137/2. Pokračuje po hranicích p. p. č. 600/1 a 528.  Překračuje kolmo p. p. č. 1236/1. Pokračuje po  hranici  p.  p.  č.  522/1.  Překračuje  kolmo  p. p. č. 1235. Pokračuje po hranicích p. p. č. 516/2 a 469/1. Překračuje p. p. č. 1234. Pokračuje po  hranicích p. p. č. 462/4,  462/2, 260/1 a 261. Překračuje kolmo  p. p. č. 1230.  Pokračuje po hranicích p.  p. č. 262/1, 417/1 a  416/1. Překračuje   p. p.  č. 1229.  Pokračuje po hranicích  p. p.  č.  386,   381/2,  371/1,  372/2,  366/2,  1227 a 1455/2.  Překračuje p.  p.  č.  1477.  Pokračuje  po  hranicích p.  p. č.  1448, 1445/2, 1436/4, 1436/7,  1436/2, 1426/1, 1430/2, 1412, 1411/2, 1405/1, 1407/2, 1406/1,  1394/1, 1370 a 1368. Kolmým překročením komunikace p. p. č. 1486/1 a vodoteče p. p. č. 1485 se vrací do výchozího bodu.

 

Kychová (Huslenky) (04977), okres Vsetín, Zlínský kraj

     Hranice zóny začíná  u potoka Kychová, v severním  bodě p. p. č. 8115/6.  Pokračuje  krátce  k  jihu  po  hranici této parcely. Překračuje po  severní hraně mostu potok p. p. č. 15904/1. Lomí se k jihu  po  jeho východní  hranici.  Překračuje  ho zpět kolmo na jihovýchodní roh  p. p. č. 8234/1. Pokračuje ve  směru hodinových ručiček  po hranicích  p. p.  č. 8234/1,  8325/1, 8237/4,  8235/1, 8237/3, 8237/2, 8248/2, 8220/1 a 8220/3.  Překračuje  kolmo komunikaci p. p. č. 15720. Obchází z  jihu a západu p. p. č. 8218. Pokračuje  po hranicích  p. p.  č. 8222  a 8115/6  až do výchozího bodu.

 

Lhota pod Radčem (08113), okres Rokycany, Plzeňský kraj

     Hranice zóny začíná na severovýchodě  obce u komunikace p. p. č. 1414, v  severním rohu  p.  p.  č. 615/4.  Pokračuje ve  směru hodinových ručiček po  hranicích p.  p. č.  615/4, 615/1,  189/2, 189/3, 187, 1373, 99/1, st. p. č. 65,  p. p. č. 103, 1375  a 108. Překračuje p. p. č. 180/8. Pokračuje  po hranicích p. p. č. 113/2, 149/1,  113/1,  118,  122  a  134. Z  jižního  rohu  p. p. č. 134 překračuje p. p. č. 1381 na východní roh p. p. č. 136/3. Pokračuje po hranicích p. p. č. 136/3, 136/5, 136/2, 140, 141/3, 144, 145/1, 1383, 160, 1384, 2, 3, 1394, 4, 1397, 12, 1398, 19/1, 19/3, 19/5 a 1092/1.  Ze  severozápadního  rohu  p.  p.  č.  1092/1 překračuje komunikaci  p. p.  č. 1400/1  na  jihozápadní  roh st.  p. č. 31. Pokračuje po  hranicích st. p. č.  31, p. p. č.  25/1, 25/2, 25/3, 27/1, 27/2, 33/1, 1078/2, 37/1 a  39/1. Ze severního rohu p. p. č. 39/2 přechází přes komunikaci p. p.  č. 1414 na jihozápadní roh p. p.  č. 42/2. Pokračuje po  hranicích p.  p. č.  42/2, 45/2, 45/1, 1408, 51,  1409, 58/1, 1410, 1411,  64, 70, 1416, 1417,  76/1, 80, 1418, 87  a 90/1. Přechází kolmo  přes komunikaci p. p.  č. 1420 a lomí se po její severovýchodní straně k jihovýchodu. Pokračuje po hranicích st. p. č.  2, 1, p. p. č.

92/3, st. p.  č. 114, p. p. č. 92/6, 92/5, 845/4, 845/3 a 92/4. Kolmým přechodem komunikace p. p. č. 1414 se vrací do výchozího bodu.

 

Libeň (Měník) (09306), okres Hradec Králové, Královéhradecký kraj

     Hranice zóny začíná  u komunikace p. p. č.  840/1, v severním rohu  p. p. č. 695/1.  Pokračuje ve  směru hodinových  ručiček po hranicích p. p. č. 695/1, 736/2, 737, 738 a 739. Lomí se k jihu po hranici komunikace p. p. č. 819. Přechází ji kolmo na jihovýchodní roh p. p. č. 762. Pokračuje po hranicích p. p. č. 762, 761, 840/6, 767/1,  766  a  723/3.  Přechází  kolmo  vodoteč  p.  p. č. 777/2. Pokračuje po  hranicích p. p. č.  723/2, 723/1, 722, opět  723/1 a 720/1.  Ze  západního  rohu  p.  p.  č.  720/1 přechází kolmo přes komunikaci p.  p. č. 840/1. Lomí  se k východu po  severní hranici této komunikace. Pokračuje po hranicích p. p. č. 840/3, 725, 697/2 a obchází z východu  a jihu st. p. č. 66  až k jihovýchodnímu rohu p. p. č. 695/2. Překročením komunikace  p. p. č. 840/1 se vrací do výchozího bodu.

 

Lochousice (08644), okres Plzeň-sever, Plzeňský kraj

     Hranice  zóny  začíná  na  severovýchodě  obce  u  křižovatky komunikací p. p.  č. 2298/2 a 2284/6, v  jihovýchodním rohu st. p. č. 59. Přechází  po severní hranici komunikace p.  p. č. 2284/6 na západní roh p. p. č. 68. Obchází ze  severu p. p. č. 68 a 69. Lomí se  k jihozápadu  po hranici p. p.  č. 69.  Z jejího  jižního rohu přechází přes  p. p. č. 303/1, vodoteč  p.  p. č. 2296,  p. p. č. 129/3 a 129/10 na severní roh  p. p. č. 12. Pokračuje po hranicích p. p.  č. 12, 14,  15, 16/1, 17,  18, 22/2, 22/1,  23, 27 a  28/1. Přechází kolmo přes komunikaci p. p.  č. 2294/1 na východní roh p. p.  č. 2085/6.  Pokračuje po  hranicích p.  p. č.  2085/6, 2085/5, 2085/1, 2083/4,  2083/2 a 36/5.  Ze západního rohu  p. p. č.  36/5 přechází  kolmo přes  p. p.  č. 36/1.  Pokračuje k severozápadu po hranici p. p. č. 2327/1.  Z jejího severozápadního rohu překračuje komunikaci p. p. č. 2311/2 na západní roh p. p. č. 37/1. Pokračuje po hranicích p. p. č. 37/1, 2059/6 a 1013/3. Překračuje vodoteč p. p. č.  51. Pokračuje po hranicích  p. p. č. 1011,  49/2, 2293, 52, 54, 2291/1, 55/1, 58/1, 60, 63/1, st. p. č.  2338, p. p. č. 63/2, 65/1, 953/2 a st. p. č. 59 do výchozího bodu.

 

Losiny (Petrovice II) (12026), okres Kutná Hora, Středočeský kraj

     Hranice zóny začíná na  severním okraji obce. Sleduje severní hranice p.  p. č. 1515, 38,  84/1, 82/1,  84/2 a  85/1. Stáčí se k jihu po hranicích  p. p. č. 85/1, 85/5  a 1531/1. Překračuje kolmo komunikaci p. p. č. 1531/6  a sleduje východní  hranici p. p.  č. 1517. Z jižního bodu této parcely  se krátce lomí k jihovýchodu po severní  hranici p.  p. č. 93. Překračuje  kolmo tuto  parcelu na severovýchodní roh  st. p. č. 184. Obchází st. p. č.  184 po její východní  a jižní  hraně až  do jejího jihozápadního rohu.  Odtud kolmo překračuje p. p. č.  1518. Sleduje jihozápadní hranici p. p. č. 1518 k severozápadu. Lomí se  podle jižních hranic st. p. č. 14 a p. p. č. 52/1. Z jihozápadního  rohu p. p. č. 52/1 překračuje p. p. č.  51/2 přímo k západu.  Sleduje jihozápadní hranici p. p. č. 51/2 k severozápadu.  Pokračuje po jižních hranicích st.  p. č. 15 a p.  p. č.  19/2. Obchází  z východu  p. p.  č. 1/3.  Lomí se  po hranicích p. p.  č. 1/3  a 1/2.  Překračuje kolmo  p. p. č. 1499. Obchází z jihu a západu p. p. č. 2/1. Obchází ze  západu p. p. č. 3.  Překračuje  kolmo p. p.  č.  1505.  Pokračuje  po  západních hranicích p.  p. č. 13  k severu. Lomí  se k východu  po severních hranicích p. p. č. 1508, 14, st. p. č. 22/3 a p. p. č. 33/6. Lomí se k severu po západní  hranici  p.  p.  č. 1514 a 1515 až do výchozího bodu.

 

Malíkov  nad  Nežárkou  (Horní  Pěna)  (04367),  okres  Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj

     Hranice  zóny  začíná  na  severozápadě  obce  u  silnice  do Jindřichova Hradce u p. p. č.  41. Obchází tuto parcelu ze západu. Lomí se k východu  po hranicích p. p. č. 41, st.  p. č. 139, p. p. č. 40, st. p. č. 54, p. p. č. 1133/26, 1133/43, 1133/36, st. p. č. 56, p. p.  č. 38/2, 1133/48, 1133/46, 1133/36, 35,  st. p. č. 1/1, p. p. č. 651/3, 653/3 a 653/2.  Přechází kolmo přes p. p. č. 1188. Lomí se  k severu po  hranicích p. p.  č. 32/1 a  1231. Lomí se  k východu  po severní  hranici p.  p. č. 1231. Přechází  kolmo přes komunikaci p.  p. č. 1189 a  1190/1. Lomí se k východu po severní hranici p. p. č. 1190/1. Přechází kolmo přes p. p. č. 1193/2. Lomí se k  jihozápadu po  hranicích  této parcely až  k p. p.  č. 13/2. Lomí se  k jihovýchodu po  hranicích p. p.  č. 13/2, 13/1  a 12/3. Ostře  se lomí  zpět po  hranici  p.  p. č.  11/1. Přechází  kolmo jihovýchodní výběžek  této parcely a  komunikace p. p.  č. 1195 na východní bod  komunikace  p.  p.   č.  1199.  Pokračuje  po  její jihovýchodní straně.  Přechází  kolmo   přes  p.  p.  č.  1201/3. Pokračuje po hraně p. p. č.  813/2. Z jejího jižního rohu přechází přes p.  p. č. 1202/2,  1202/1 a 1202/4  na východní roh  p. p. č. 1250/1. Pokračuje k jihozápadu po jihovýchodní hraně této parcely. Přechází  přes  ni  kolmo  na  jihozápadní  roh  p.  p. č. 1216/2. Pokračuje po hranicích p. p. č. 1216/2, 259 a 260/2. Překračuje p. p. č.  1168/2. Pokračuje po hranicích  p. p. č. 99, 98/2, 1167/4, 95/2, 94/3, 92/2,  91 a 1220. Překračuje tuto  komunikaci na jižní roh p.  p. č. 88/1. Pokračuje  po hranicích p. p.  č. 88/1, 88/3 a komunikace  p.  p.  č.  1230.  Překračuje  kolmo  tuto komunikaci. Pokračuje po hranicích p. p. č. 1182 a 46/1. Kolmým překročením p. p. č. 1133/40 a 1255 se vrací do výchozího bodu.

 

Merboltice (09311), okres Děčín, Ústecký kraj

     Hranice zóny začíná v k. ú.  Merboltice u komunikace p. p. č. 2234/1, v severním  rohu  p.  p.  č.  245.  Pokračuje  ve  směru hodinových ručiček po  hranicích p. p. č. 245, st.  p. č. 162 a p. p. č.  243.

Přechází kolmo p.  p. č. 2390. Pokračuje  po hranicích st. p.  č. 163, p. p.  č. 248/2, 249/6, 249/5,  257, 255/2, 251/9, 253, 261/1, 261/2, st. p. č. 168,  p. p. č. 2248, 230/1, 2250, st. p. č.  169, p. p. č.  326/1, 330/2, 2256/2, 331/2,  346/2, 341/1 a 403. Přechází kolmo p. p. č.  2259/1. Pokračuje po hranicích p. p. č. 2259/1, st. p. č. 173 a  p. p. č. 406/1. Přechází kolmo přes p. p.  č. 2260/1.  Pokračuje po  hranicích  p.  p. č. 2260/1 a  423. Přechází kolmo přes p. p. č.  2264/1. Pokračuje po hranicích p. p. č. 476/1,  476/2, 2265/2, 477,  466/21, 466/22, 2266,  479, 547/1, 2264/1, 2278, st.  p. č. 92/3, 192/2, p. p.  č. 787/6, 787/7, st. p. č. 105,  p. p. č. 781/5, 791/1 a  790/2. Přechází kolmo přes p. p. č. 2284/1. Pokračuje po hranicích p.  p. č. 794, st. p. č. 196, p. p. č. 797/2, 797/1, 938, 940 a 941/1. Přechází kolmo přes p. p. č. 2287/1. Pokračuje po hranicích p.  p. č. 942, 943/4, 949 a 953. Přechází kolmo přes p. p. č. 2290. Pokračuje po hranicích p. p. č. 2290, 965/2, 958/2, st. p. č.  329, p. p. č. 2298, 1055/5, 1055/2, 1050/2, 1051,  st. p. č. 201,  p. p. č. 1060/2,  1146/1, st. p. č. 202/2,  p. p.  č. 1145/1,  1145/2, 2300,  57/1, 57/3,  57/2, 56/1, 1149/1, 1149/4,  1149/3, st. p. č.  203, p. p. č. 2303, 55, 54/2, 53,  2216, 1217  a st.  p. č.  206. Přechází  kolmo přes  p. p. č. 2311.  Pokračuje  po  hranicích  p.  p.  č.  2311,  1218/2, 1218/1 a 1257.  Přechází  kolmo  přes  p.  p.  č.  2313/2.  Pokračuje  po hranicích p. p.  č. 2313/2  a 1266/1.  Překračuje p.  p. č. 2315. Pokračuje po hranicích p. p. č. 1318/3 a 1322. Překračuje kolmo p. p. č. 2337. Pokračuje po hranicích  p. p. č. 1331, 1329/2, 1329/1, 1445/1,  2322/1,  1448, 1449/2,  1449/3,  1446/4,  1453,  1452/2, 1452/1  a 2327/1.  Překračuje kolmo  p. p.  č. 2327/1  a 2328/1 na jihovýchodní roh p. p. č. 1484/2. Pokračuje po hranicích p. p. č. 1484/2 a  1503/1. Překračuje kolmo  p. p.č.  2343/1. Pokračuje po hranicích p. p.  č. 223, 1493/1, 1604/2, 2389  a 2388. Vstupuje do k. ú. Valkeřice. Pokračuje po  hranici p. p. č. 2825/2. Překračuje kolmo tuto vodoteč na západní roh  p. p. č. 1823. Odtud překračuje kolmo komunikaci  p. p. č.  2760. Lomí se  po její severní straně k východu    k  hranici  k.  ú.  Valkeřice.  Vrací  se  do k. ú. Merboltice.  Pokračuje  po  hranicích  p.  p.  č.  2234/1, 1610/1, 1610/2,  2345,  1636,  1635/2,  2346/2,  1637/2,  1637/1,  2236/2, 1609/2, st. p. č.  228, p. p. č. 1641, 2347/1, st.  p. č. 228, 375 a 374. Ze severního rohu st. p.  č. 374 překračuje p. p. č. 1609/1 na  západní roh  p. p.  č. 70/2. Pokračuje po  hranicích p. p. č. 70/2,  2236/1, 1667/1,  st. p.  č.  229, p. p.  č. 1665,  1674/1, 1674/2, 1676, 1681, 2350/1,  1723/1, 1717/12 a 1717/10. Překračuje kolmo p.  p. č. 1733/4.  Pokračuje po hranicích  p. p. č.  1733/4, 1728/2,  2351/2, 1729,  1731 a  1732/3. Překračuje  kolmo p. p.

č. 2352.  Pokračuje po  hranicích p.  p. č.  1759/1, 1759/2,  1757/2, 1765/5, 1765/3,  st. p. č. 237,  p. p. č. 1770,  1774/4, st. p. č. 238/1, p.  p.  č.  1778/3,   1778/2,  2357/2,  1807/2  a  1801/1. Překračuje kolmo p. p. č. 2358.  Pokračuje po hranicích p.  p. č. 2358,  1814, 1816  a 1827/1.   Překračuje kolmo  p. p.  č. 2359/2. Pokračuje  po hranicích  p. p.  č. 2359/2,  1833/3, 1833/2,  1846, 2360/3, 1850,  st. p. č.  241, p. p. č. 2234/1, 153,  154, 155/5, 155/1, 155/6,  st. p. č.  242, p.  p.  č. 155/2, st.  p. č. 243/2, 243/1,  p. p.  č. 1909/1,  166 a  167. Překračuje p. p.  č. 2244. Pokračuje po hranicích  p. p. č. 171/3, 171/4,  172/1, 172/2, 173, 175, 174,  st. p. č.  125, opět  p.  p. č. 175,  180/1, 180/2, st. p. č.  126/2, p. p.  č. 181/1 a  181/2. Překračuje kolmo  p. p. č. 2362.  Pokračuje po  hranicích p.  p. č.  185/3, 185/2,  st. p. č. 135, p. p. č. 2234/1,  st. p. č.  314, p. p.  č. 200, 201/1, 202, 204, 2363/2, 213, 211, 216 a 218/1. Přechází kolmo  přes p. p. č. 2364. Pokračuje  po hranicích p.  p. č. 220/1,  220/2, 221, 2034/2 a 2004/1.  Překračuje  kolmo p.  p.  č.  2366/2.  Lomí se po její hranici k  jihu. Pokračuje po hranicích p. p.  č. 2013/4, 2013/2, 2013/5,  2234/1,  239/1,  st.  p.  č. 160,  p.  p.  č.  240,  241 a komunikace p. p. č. 2234/1.  Kolmým přechodem této komunikace se vrací do výchozího bodu.

 

Modrý   Důl   (Pec   pod    Sněžkou)   (11863),   okres   Trutnov, Královéhradecký kraj

     Hranice  zóny  začíná  na  jihovýchodě  u  Modrého  potoka, v jihozápadním bodě p. p. č.  582/2. Překračuje kolmo Modrý potok p. p. č. 785. Sleduje jeho  pravý břeh proti proudu. Překračuje kolmo p. p. č. 785 a 630/1 na  jihozápadní bod p. p. č. 608/2. Pokračuje ve směru  hodinových ručiček po  hranicích p. p.  č. 608/2, 608/1, 610/1,  609/8 a  609/5. Překračuje   kolmo vodoteč  p. p.  č. 786. Pokračuje po hranicích p. p. č. 786, 623/1, 622, opět 623/1, 629 a 628. Ze  severovýchodního rohu p.  p. č. 628  překračuje p. p.  č. 630/1 na severovýchodní roh p. p. č. 630/8. Pokračuje po hranicích p. p. č. 630/8, 630/9, 583, 582/1 a 582/2 do výchozího bodu.

 

Petrovice (05698), okres Bruntál, Moravskoslezský kraj

     Zóna leží v  k. ú. Petrovice ve Slezsku.  Její hranice začíná na severovýchodě obce  u komunikace  p. p.  č. 1919/1, v severním rohu  p. p. č. 1919/3.  Pokračuje ve  směru hodinových ručiček po hranicích p. p. č. 1919/3, 1986, 1987/1, 300/1, 302, st. p. č. 16, p. p. č. 290/1, 1921, 336/2, 336/1, 353, Petrovického potoka p. p. č. 1987/1, p. p.  č. 216/3, 216/1, st. p. č. 67,  p. p. č. 443/1, 443/2, Petrovického potoka  p. p. č. 1987/1, p.  p. č. 139, 131/2, 131/5, 131/6, 131/3, 130, st. p. č. 114, 115, p. p. č. 129, 128/2, 128/1, st. p.  č. 118, Petrovického potoka p. p.  č. 1987/1, p. p. č. 111/6, 111/5, 111/3, 111/2, 111/8, 93,  st. p. č. 136, p. p. č. 92, 91/2, 91/3, 90/1, 76, 502, 503/2, 503/3, 504, komunikace p. p. č. 1928, p. p.  č. 55, 54, 53, 52/1, st. p. č.  216, opět p. p. č. 52/1, 549/5, st. p. č. 168/2  a 168/1. Přechází přes komunikaci p. p. č.  1934. Pokračuje po hranicích  p. p. č. 580,  581, st. p. č. 217, p. p. č.  20/1, 32/3, st. p. č. 185, p.  p. č. 19/2, opět st. p. č. 185, p. p. č. 19/1, 18, st. p. č. 186, p. p. č. 17/2, 17/1, 16, 11 a 20/2, na jejímž jižním hrotu se lomí k severu. Překračuje po  východní  straně  mostu  Petrovický  potok p.  p.  č. 1987/1. Pokračuje po hranicích  p. p. č. 15, st.  p. č. 189, p. p.  č. 21, 32/1, st.  p. č. 184,  opět p. p.  č. 32/1 a  30. Překračuje kolmo komunikaci p.  p. č. 1910 a  p. p. č. 43/3  na jižní roh p.  p. č. 25/2. Pokračuje  po hranicích p.  p. č. 25/2,  1054/2, 28, 1098/3, 2007, 1060/3,  1115,  45/4,  1114/1,  1114/4,  st.  p.  č. 159/1, p. p. č. 62, 68/2, 68/3, 1122, 1123,  82, 83, st. p. č. 138, p. p. č. 70/3, 99/1,  st. p. č. 134, p.  p. č. 101, 106, 108,  116, 107, st. p. č. 125,  p. p. č. 121/1, 1961/2, 135, 2004,  st. p. č. 109, p. p. č. 2005, 1278/1, 143,  145, st. p. č. 104/1, 100, komunikace p. p. č. 1911, p. p. č. 153/2,  st. p. č. 98, opět p. p. č. 153/2, st. p. č. 96, 95/1, 95/2, p. p. č. 157/1, st. p. č. 94/1, p. p. č. 157/2, 170/1, 173/2, 173/5, 182/2, 183/1 a 183/2.  Ze severozápadního rohu p. p. č. 183/2 překračuje komunikaci p. p. č. 1973/1 na jihozápadní roh p. p. č. 1620/3. Pokračuje po hranici p. p. č. 1620/3. Překračuje vodoteč p. p. č. 1992 a lomí se k východu po její  severní straně. Pokračuje  po hranicích p.  p. č. 1922/1, 1922/2, 204/1, 206/2, 206/1, 1677/2,  1677/3, 1679/4 a 1658/12. Ze severního  rohu p.  p. č.  1658/12  překračuje  p. p.  č. 1716  na severozápadní roh p.  p. č. 2011. Pokračuje po  hranicích p. p. č. 2011, 222/1, 223/1, 224/4 a  225/4. Přechází kolmo přes komunikaci p. p.  č. 1915/3. Lomí  se po hranicích  st. p. č.  221, p. p.  č. 249/3, 249/1, 247/5, komunikace p. p.  č. 1990, p. p. č. 282, 283, 286, 287/1, 288/1,  292/3, 295 a st. p. č.  1. Po východní hranici p. p. č. 1919/1 se vrací do výchozího bodu.

 

Piskořov    (Město    Albrechtice)    (09340),    okres   Bruntál, Moravskoslezský kraj

     Hranice zóny začíná na severu obce  u komunikace p. č. 204, v severním bodě p. č. 101. Směrem k jihu obchází východní hranici p. č. 101. Lomí se k východu po  severní hranici p. č. 100. Lomí se k jihu  po hranicích  p. č. 100, 99/1,  98, 97  a 106.  Pokračuje k jihozápadu  po hranicích  p. č. 104/2, 105/2,  103, 96, 90, 89/1, 89/3, 89/2, 88, 85, 84, 80,  79/1, 79/2, 77/3, 77/1, 76, 74, 73/2, 72/1, 68, 66/3,  66/1, 64/1, 64/2 a 61. Lomí  se k severozápadu po hranici  p.  č.  61.  Přechází  kolmo  přes  komunikaci p. č. 204. Pokračuje k  severozápadu po hranicích  p. č. 57  a 70. Lomí  se k severovýchodu po hranicích p. č. 55, 54/2, 50/2, 44, 37/1, 14, 12, 5, 3/1, 3/3 a  4/2. Stáčí se k jihu po hranici  p. č. 4/3. Obchází severozápadní   a  severovýchodní   hranici  p.   č.  4/1.  Kolmým překročením komunikace p. č. 204 se vrací do výchozího bodu.

 

Porešín (Petrovice) (11989), okres Příbram, Středočeský kraj

     Zóna  leží  v  k.  ú.  Ratiboř  I.  Hranice  zóny  začíná  na severovýchodě,  v místě,  kde komunikace  p. p.  č. 1590 hraničí s komunikací p. p. č. 1598/1.  Pokračuje ve směru hodinových ručiček po hranicích komunikací  p. p.  č. 1598/1  a 1609. Přechází kolmo přes komunikaci p.  p. č.  1609 na  východní roh  p. p.  č. 58/1. Pokračuje po hranicích p. p. č.  58/1, 472/1, 390/1, 43, st. p. č. 12/1 a p. p. č. 37. Přechází  kolmo přes komunikaci p. p. č. 1605. Pokračuje po hranici  p. p. č. 25. Přechází  kolmo přes komunikaci p. p. č.  1604. Pokračuje po hranicích st.  p. č. 5, p. p.  č. 23, 22/1,  21  a  20.  Překračuje  kolmo komunikaci  p.  p.  č. 1600. Pokračuje  po  hranicích  p.  p.  č.  18  a 1599. Překračuje kolmo komunikaci  p.  p.  č.  1599  na  severozápadní  roh p. p. č. 17. Pokračuje po hranicích p.  p. č. 17, 9/1, 6, st. p.  č. 2/1, p. p. č. 7, 3, 175/3, st. p. č. 1 a p. p. č. 2 až do výchozího bodu.

 

Praskolesy (Mrákotín) (10006), okres Jihlava, Kraj Vysočina

     Zóna leží v k. ú. Praskolesy u Mrákotína. Hranice zóny začíná na východě  obce u komunikace  p. p. č.  334/10, v severovýchodním rohu p. p. č. 41. Vede podél p. p. č. 41 k jihu. Lomí se východním směrem podél  cesty p. p. č.  323. Kolmo ji přechází  k východnímu rohu p. p.  č. 24/4. Vede po hranicích p.  p. č. 24/4, 24/2, 20/2, 20/1, 16/1,  st. p. č. 12,  p. p. č. 16/2  a opět st. p.  č. 12 ke komunikaci p. p. č. 335/1. Pokračuje  po hranicích p. p. č. 335/1, 301/6,  321/1 a  301/15. Lomí  se k  západu po hranicích p. p. č. 301/4, a dále k severozápadu po  hranicích p. p. č. 301/10 a 244/1 k cestě  p. p.  č. 319.  Překračuje ji  a vede  podél její severní hranice k p. p.  č. 239. Podél západní hranice p. p.  č. 239 a 238 vede ke komunikaci p. p. č.  334/5 a 334/14, které kolmo přetíná a pokračuje podél  severní hranice komunikace p.  p. č. 334/14. Lomí se k severu po západní straně p.  p. č. 236/1. Překračuje p. p. č. 332/2 a 233 na jihozápadní roh p. p. č.  231/2. Pokračuje po její severozápadní hranici k severovýchodu a v prodloužení této hranice pokračuje až k p. p. č.  4/1. Překračuje kolmo jižní výběžek p. p. č. 4/1.  Vede podél cesty  p. p. č. 331 k severozápadu.  Kolmo ji přetíná a pokračuje  po hranicích p. p. č. 5/3, 62/1, 61/5, podél východní strany p. p. č. 61/3, přetíná p. p. č. 57, 328, 51 a 75/3 na severozápadní roh p.  p. č. 52. Dále vede mezi p.  p. č. 75/3 a 52. Kolmo přechází p. p. č.  53/2 a 324/1. Lomí se západním směrem podél p. p. č. 38/2, st. p. č. 2, p. p. č. 38/3, 325, 43, 20 a 42. Kolmým překročením  komunikace  p.  p.  č.  334/10  se  vrací  do výchozího bodu.

 

Radvanice (13883), okres Trutnov, Královéhradecký kraj

     Hranice zóny začíná na  severu obce, na křižovatce komunikací p. č. 763 a 768, v severním rohu p. č. 768. Pokračuje k východu po hranicích p. č. 768, 309, 313,  315, 319/4 a 317.  Přechází kolmo přes komunikaci p. č. 321. Lomí  se k jihu po hranicích komunikace p. č. 321, p.  č. 332, 333, 768, 371/2, 339, opět  768, p. č. 353, p. č.  369, 354, opět 369,  358  a p. č.  357. Přechází kolmo přes komunikaci p. č. 14 a lomí se po její jižní hraně k severozápadu a západu. Pokračuje po hranicích komunikací p. č. 10/1 a 27/3, p. č. 45, p. č. 47, p. č. 48, p. č. 50, p. č. 51, 10/1, 42, 41/2 a p. č. 40/1. Přechází kolmo přes komunikaci p.  č. 763 na jižní roh p. č. 263. Pokračuje  po hranicích p.  č. 264, p.  č. 263, p.  č. 266/2, 266/1, 273, 718, p. č. 274, p. č. 275, 284, 286 a 292. Překročením komunikace p. č. 763 se vrací do výchozího bodu.

 

Rejvíz (Zlaté Hory) (19316), okres Jeseník, Olomoucký kraj

     Hranice  zóny   začíná  na  komunikaci   p.  p.  č.   400,  v severovýchodním rohu p.  p. č. 135/2. Pokračuje k  jihu po hranici p.  p. č.  135/2.  Z  jejího  jihovýchodního  rohu  přechází přes komunikaci p. p. č. 373/1 na  severovýchodní roh p. p.  č. 218/4. Pokračuje ve směru hodinových ručiček po hranicích p. p. č. 218/4, 373/1, 215,  st. p. č.  43, p. p.  č. 217/7, 217/6,  217/5, 217/2, 217/1, 382, st. p. č. 40, p.  p. č. 237/2, 223/1, 225, 229/3, 230, 232/2, 237/5, 240/1,  241, 247/1, 385, 248, st. p.  č. 19, opět p. p. č. 248, 255, 237/14, 262/1,  237/12, 400, st. p. č. 17/1, 14/2, p. p. č. 269, st. p. č. 118, p.  p. č. 276, 271, 285/1 a st. p. č. 10. Přechází kolmo  přes p. p. č. 386.  Pokračuje po hranicích st. p. č. 7. Přechází kolmo přes komunikaci p. p. č. 387. Pokračuje po hranicích p. p.  č. 296/1 a 400. Překračuje  kolmo tuto komunikaci na jihozápadní roh p. p. č. 7.  Pokračuje po hranicích p. p. č. 7, st. p. č. 1/1,  p. p. č. 9/3, 8, st. p. č.  81, p. p. č. 9/2, 400, 10/4, st. p. č. 5,  p. p. č. 11, st. p. č. 6, p.  p. č. 13, st. p. č. 8,  p. p. č.  19/2, 20/2, st.  p. č. 11,  12/1, p. p.  č. 30/2, 30/1, 36/1, 36/2, 36/3, 42/2, 43, st.  p. č. 20, opět p. p. č. 43, 51/1, 51/2, 52/2,  52/1, 56/2, 56/3, st. p. č.  29, p. p. č. 65/3, 66, 74/1, 77, 79, st. p. č. 84, opět p. p. č. 79, 369, 81/1, 83/1, 83/6 a 368.  Překračuje výběžek p. p. č.  69 na severovýchodní roh p. p. č.  84/2. Pokračuje po hranicích p. p.  č. 84/2, 84/3, 84/4, 84/5 a st. p. č. 103.  Překračuje kolmo komunikaci p.  p. č. 400. Lomí se  k východu po hranicích  p. p. č. 217/5,  373/1, st. p. č. 45, 46, p. p. č. 133, 135/3 a 135/2 až do výchozího bodu.

 

Rojšín (Brloh) (14062), okres Český Krumlov, Jihočeský kraj

     Hranice začíná  na severovýchodě obce  u komunikace p.  p. č. 2808,  v severním  rohu  st.  p.  č.  12/3.  Přechází  kolmo přes komunikaci  p. p.  č.  2808  a  lomí  se  po její hranici k jihu. Pokračuje po hranici p. p. č. 26 a 2807. Přechází kolmo přes p. p. č. 2807. Pokračuje ve směru hodinových ručiček po hranicích p. p. č.  697/1, 670/1,  670/2, 2804/4, 544/7, 30,  2803, 39/5 a 437/3. Přechází  kolmo komunikaci  p. p.   č. 2799/1.  Lomí se  k západu. Pokračuje po hranicích p. p.  č. 2893 a 221/16. Ze severozápadního rohu p.  p. č. 221/16 přechází  přes p. p. č.  2798 na jihozápadní roh p. p.  č. 209/4. Pokračuje po hranicích p.  p. č. 209/4, 45/1, 45/2,  2796, 49/2,  49/3, opět  2796 a  2795. Přechází  kolmo přes p. p. č. 2793/1. Lomí se k jihu až do výchozího bodu.

 

Rostěnice (Rostěnice-Zvonovice) (14139), okres Vyškov, Jihomoravský kraj

     Hranice  zóny začíná  na východě  obce u  komunikace p. p. č. 452,  v severovýchodním  rohu p.  p. č.  17/3. Pokračuje  ve směru hodinových ručiček po hranicích p. p.  č. 17/3, 12/2, 12/1, 10, 9, 8, 7, 5,  st. p. č. 6 a  p. p. č. 11/1. Překračuje  kolmo p. p. č. 450/2, 64/2 a 64/1 na jihovýchodní  roh st. p. č. 99. Pokračuje po hranicích st. p. č. 99, p. p. č.  100, 99/2, 98, 96, st. p. č. 95, p. p. č. 95, 94, 93/1, 92, 91, st.  p. č. 87, 91, p. p. č. 90, 89, 74/2, 74/1, 73/1,  st. p. č. 80, p.  p. č. 72/3, 72/1 a  st. p. č. 78/1. Překračuje kolmo p. p. č. 64/1 a lomí se k severu po hranici p. p. č. 64/2. Ze severního  rohu této parcely překračuje p. p. č. 455 na jihozápadní roh st. p.  č. 40. Obchází tuto parcelu po její severozápadní  a severovýchodní  straně. Z  jejího východního rohu kolmo překračuje p. p. č. 26 a 450/1. Pokračuje po hranicích p. p. č. 40/3, 40/2, 39/1, 38, 37 a 130. Překračuje kolmo p. p. č. 130 a 18/13 na severní  roh p. p. č. 18/3. Pokračuje  po hranicích p. p. č. 18/3, 18/12, st.  p. č. 116 a p. p. č.  18/2. Z jižního rohu p. p. č. 18/2  kolmo překračuje p. p. č. 18/11  a komunikaci p. p. č. 452. Po hranici komunikace p. p. č. 452 se lomí do výchozího bodu.

 

Rousínov (Slabce) (14191), okres Rakovník, Středočeský kraj

     Zóna leží v  k. ú. Rousínov u Rakovníka.  Hranice zóny začíná na severovýchodě, v  západním bodě  p. p.  č. 1678.  Pokračuje ve směru hodinových ručiček  po hranicích p. p. č.  1678, 72/4, 72/5, 72/6,  77, 79/2,  82/1, 83,  88/2, 88/1,  146, 212/3,  212/5, 140, 139/2,  94,  95, 136/13,  99,  136/11,  133/2, 111/2, 114, 115/1, 136/8,  121, 125/1  a 125/2. Z jihozápadního rohu  p. p.  č. 125/2 přechází přes p. p. č. 212/11,  1682/1 a 965/1 na jihovýchodní roh p. p. č.  965/2. Pokračuje po hranicích st.  p. č. 111 a p.  p. č. 1008/2.  Ze severozápadního  bodu p.  p. č. 1008/2 přechází  přes komunikaci  p.  p.  č.  1714/1  na  jihozápadní  roh p.  p. č. 3. Pokračuje po hranicích p. p. č. 3, 8/3, 8/1, 8/2, st. p. č. 81, p. p. č.  956/1, 21/3, 21/2,  21/1, st.  p.  č. 97, p.  p. č. 858/10, 858/13, st. p.  č. 109 a opět p. p.  č. 858/13. Ze severozápadního rohu p. p.  č. 858/13 přechází přes komunikaci p.  p. č. 1709/2 na jihozápadní roh p. p. č. 809/2.  Pokračuje po hranicích p.  p. č. 809/2, 842/4,  840, 857/1 a  857/2. Přechází kolmo  přes p. p.  č. 1707/1. Pokračuje po  hranicích st. p. č. 100, p.  p. č. 43/1, st. p.  č. 101,  p. p.  č. 43/2,  51/2, 51/4,  713/1, 713/2, 711, 700, 698/2, 698/3,  63, 68 a 69/2.  Z východního rohu p.  p. č. 69/2 se přes p. p. č. 155/1 vrací do výchozího bodu.

 

Salajna (Dolní Žandov) (10954), okres Cheb, Karlovarský kraj

     Hranice zóny začíná u Štibořského  potoka v severním rohu st. p. č. 10.  Pokračuje ve směru hodinových ručiček  po hranicích st. p. č. 10  a komunikace p. p. č.  1070. Překračuje kolmo komunikaci p. p. č.  1070 na severovýchodní roh p. p.  č. 256/1. Pokračuje po hranicích p. p. č. 256/1, 251, 236/5, 236/6, 236/1, 115/4, 115/3, 115/2, 115/1 a  108. Překračuje kolmo komunikaci p.  p. č. 1063 na západní  roh st.  p. č.  38. Obchází tuto parcelu ze severozápadu a severovýchodu. Přechází na severní roh p. p. č. 102/1. Pokračuje po hranicích p.  p. č. 102/1, st. p.  č. 68, opět p. p.  č. 102/1, komunikace p. p. č.  1063, p. p. č. 97, 96/2, opět  97, 85 a 20/2. Lomí se k  severu po hranici komunikace p. p.  č. 1131/1. Z jejího severního konce přechází  kolmo přes p. p. č. 19.  Lomí se po její hranici k jihu a pak k  severu. Pokračuje po hranici komunikace p. p. č. 1060/1. Přechází kolmo přes tuto komunikaci  na severní roh p. p. č. 13. Pokračuje po hranicích  p. p. č. 13, komunikace p. p. č.  1053 a  p. p.  č. 25/1. Přechází přes  Štibořský potok  p. č. 1137/1. Sleduje jižní hranici p. p. č. 34. Ze západního rohu této parcely přechází přes  komunikaci p. p. č. 1079/1  na východní roh p. p. č. 38/6. Lomí se  k severozápadu po hranici komunikace p. p. č.  1079/1.  Lomí  se  po  hranici  p.  p.  č.  42. Přechází přes komunikaci p. p. č. 1056/6. Obchází z jihu p. p. č. 660. Pokračuje po  hranicích p.  p. č.  56, 633,  73/1 a  73/2. Ze západního rohu p. p. č.  73/2 překračuje komunikaci p. p. č.  1117/2 na jižní roh p. p. č. 1117/3. Lomí se po hranicích p. p. č. 625/1 a 630/3. Ze západního rohu  p. p. č. 630/3 přechází přes  p. p. č. 625/1 na západní roh p. p. č. 625/2.  Pokračuje po hranicích p. p. č. 625/2 a 128. Ze západního  rohu p. p. č. 128 přechází  přes p. p. č. 570 na  jižní roh  p. p.  č. 131/1. Pokračuje po  hranicích p.  p. č. 131/1, 1111/2, 134, 1033, 139, 1056/7, 1056/8, st. p. č. 77, p. p. č.  149,  1056/1,  514/1,  157/1,  157/3  a 157/2.  Přechází přes komunikaci p. p.  č. 1102. Pokračuje po hranicích  p. p. č. 166/1, 451/2  a 451/1.  Přechází kolmo  přes komunikaci  p. p. č. 1016/1. Pokračuje po hranicích p. p.  č. 445/1, 445/2, 435/2, 434/1, 1093, 415, 1090, 291/3, 291/4, 277 a  komunikace p. p. č. 1079/1. Kolmým překročením této  komunikace a Štibořského potoka  p. p. č. 1137/1 se vrací do výchozího bodu.

 

Skalka (Česká Metuje) (02163), okres Náchod, Královéhradecký kraj

     Zóna leží v k. ú. Skalka  u České Metuje. Hranice zóny začíná u komunikace p. p. č. 800/1, v severním rohu p. p. č. 200. Hranice z tohoto bodu kolmo překračuje komunikaci  p. p. č. 800/1. Obchází ze západu, severu a východu p.  p. č. 184. Pokračuje po hranici p. p. č. 183/1.  Překračuje kolmo komunikaci p. p.  č. 810. Pokračuje po hranicích p. p. č. 179 a 178/1. Lomí se k jihu po hranicích p. p. č. 178/1,  804, 138, 114/1, 114/3, 114/2, 87,  86, 77, 792, 75, 72, 29, 2, st. p. č. 1 a  p. p. č. 789/1. Přechází přes vodoteč p. p. č. 853.  Pokračuje po hranicích p. p. č. 10/4, 10/2, 10/1, 13, st. p. č. 4, p. p. č. 16, 784, 778 a komunikace p. p. č. 785. Lomí se k východu a pak k severu  po hranicích komunikace p. p. č. 785, p. p.  č. 64/1, 67  a komunikací  p.  p. č. 798  a 787. Překračuje komunikaci p. p. č. 799. Pokračuje po hranicích p. p. č. 134, 569, 525 a st.  p. č. 80/2. Překračuje kolmo komunikaci  p. p. č. 825 a lomí se k východu po  její severní hranici. Pokračuje po hranicích p.  p. č.  524, 150  a 154.  Překračuje komunikaci  p. p.  č. 478. Sleduje jižní hranici p. p. č. 448. Kolmo překračuje komunikaci p. p. č. 822. Lomí se k východu po její severní hranici. Pokračuje po hranicích st. p. č.  79/1, p. p. č. 166, 809, st.  p. č. 76, p. p. č.  435, st.  p. č.  75, opět  p.  p.  č. 435, st. p.  č. 74/1  a komunikace p.  p. č. 817.  Přechází kolmo přes  tuto komunikaci na severní  hranici komunikace  p. p.  č. 370.  Lomí se  k východu po hranicích p. p. č. 369, 191 a 200 do výchozího bodu.

 

Skryje (14879), okres Rakovník, Středočeský kraj

     Zóna leží v k. ú.  Skryje nad Berounkou. Začíná na křižovatce komunikací  p. p.  č. 949  a 945/3.  Pokračuje ve směru hodinových ručiček po  hranicích p. p. č.  949, 254/3, 67/4, 67/1,  71 a 955. Překračuje kolmo komunikaci  p. p. č. 955 na  jihovýchodní roh st. p. č. 51. Pokračuje po hranicích st. p. č. 51, p. p. č. 913/4, st. p.  č.  49,  p.  p.  č.  115, 113/1,  988,  108, 110, 82/2, 82/1, komunikace p. p. č. 913/1, p. p. č. 85, st. p. č. 14, p. p. č. 88, st. p. č. 13, opět komunikace p. p. č. 913/1, st. p. č. 3/1, p. p. č. 7,  10/2 a 10/1.  Překračuje kolmo komunikaci  p. p. č.  935/2. Pokračuje po západní  hranici komunikace p. p. č.  935/2. Kolmo ji překračuje na severní hranu p. p. č. 524/5. Pokračuje po hranicích p. p. č.  524/5 a st. p. č. 27.  Překračuje kolmo komunikaci p. p. č.  915.  Pokračuje  po  hranicích  p.  p.  č.  21/1  a  21/2.  Ze severovýchodního rohu p. p. č. 21/2  přechází přes p. p. č. 2/1 na severozápadní roh p.  p. č. 32/1. Pokračuje po  hranicích p. p. č. 32/1, 29/1,  58/1, komunikace p. p. č. 949  a komunikace p. p. č. 939. Přechází  tuto komunikaci kolmo na západní roh p. p.  č. 42. Pokračuje po hranicích p. p. č.  42, 64 a 942. Přechází kolmo přes komunikaci  p. p.  č. 949.  Vrací se  po její  východní straně  do výchozího bodu.

 

Soběchleby (Blšany) (15156), okres Louny, Ústecký kraj

     Zóna leží v k. ú.  Soběchleby u Podbořan. Hranice zóny začíná na severu u Zlatého potoka p. p.  č. 1723/1, v západním rohu p. p. č. 1322/1. Pokračuje ve směru hodinových  ručiček po hranicích p. p.  č.  1322/1, 1300/6,   1322/2,  1323/2,  1325,  1327,  1341/36 a 1341/39.   Překračuje kolmo   p.  p.   č.  1714/1   a  lomí  se k jihovýchodu.  Pokračuje po hranicích p.  p. č.  1714/1, 1547/4, 1547/1 a 1721/1. Přechází přes tuto parcelu kolmo na jižní roh p. p. č. 1550/3. Odtud přechází kolmo  přes p. p. č. 1723/1 a 1663/1. Lomí se  k severozápadu po hranici  p. p. č. 1663/1. Pokračuje po hranicích st.  p. č. 27/2,  p. p. č.  92, 91, 90  a 89/2. Přechází kolmo přes p. p. č. 110/2.  Pokračuje po hranicích p. p. č. 103/7. Přechází kolmo  přes p. p.  č. 1664  na  jižní roh p.  p. č. 1665. Pokračuje po hranicích  p. p. č. 1665 a 1658/9.  Lomí se k jihu po hranicích p.  p. č. 1674.  Přechází kolmo přes  tuto komunikaci na jihovýchodní  roh  p.  p.  č.  521/54.  Sleduje jižní hranici této parcely. Přechází  kolmo přes p.  p. č. 521/2.  Lomí se k  severu. Pokračuje po hranicích p. p. č. 521/2 a 590/1. Přechází kolmo přes p. p. č. 1682/1. Lomí se k severu. Pokračuje po hranicích p. p. č. 1682/1, st. p. č. 107, opět p.  p. č. 1682/1, 1690/2, 94/1, st. p. č. 94/3, p. p. č. 714/1 a st. p. č. 1/1. Přechází kolmo přes p. p. č.  1727 a  pokračuje k  severovýchodu. Sleduje  hranice p.  p. č. 1727,  st. p.  č. 157,  p. p.  č. 1283/2,  1284/6, 1284/7, 1284/8, 1284/4, st. p. č. 715, 714, p.  p. č. 60/2, 60/1, 1321/3 a 1734/2. Přechází kolmo Zlatý potok p. p. č. 1723/1 do výchozího bodu.

 

Střešovičky (Střešovice) (40042), Praha 6, Hlavní město Praha

     Hranice zóny začíná v k.  ú. Střešovice na křižovatce ulic Ve Střešovičkách a Pod Andělkou, v severním rohu p. č. 336. Pokračuje ve směru hodinových ručiček po hranicích p. č. 336, 335, 333, 331, 329  a  327.  Z jihovýchodního  rohu  p.  č. 327 překračuje kolmo komunikaci p. č.  2192/1 a lomí se k západu  po její jižní straně. Vstupuje do  k. ú. Břevnov. Pokračuje po hranicích  p. č. 3661/2, 537,  536, 535,  534 a  opět 3661/2. Dále pokračuje  k severu  po západní  hranici  p.  č.  2188/1,  která  zde tvoří hranici k. ú. Střešovice. Hranice zóny pokračuje v k. ú. Střešovice po hranicích p. č. 2188/1,  2189, 278, 383, 381, 379, 380,  375, 372, 366, 365, 361, 359, 358,  357, 356, 355, 354, 353,  352/2, 352/1, komunikace p. č.  2191/2,  p.  č.  351  a  opět  komunikace  p.  č.  2191/2. Z jihovýchodního  rohu  p.  č.  349  překračuje  komunikaci  p. č. 2191/1 do výchozího bodu.

 

Šímovy Chalupy (Malá Úpa)  (09036), okres Trutnov, Královéhradecký kraj

     Zóna  leží v  k. ú.  Dolní Malá  Úpa. Hranice  zóny začíná na severu, v severovýchodním bodě p.  p. č. 227/1. Pokračuje ve směru hodinových ručiček po  hranicích p. p. č. 227/1,  490, 227/2, 233, 236/1, 236/2, 242/2, 248/2, 249,  253/3, 255/5, 250,  255/1, 251, opět 255/1, 257, 247/1, 246/3,  246/1, 248/1, 242/1, 242/2, 239/1, 231/3, 230/1, 227/2, 490 a 227/1 až do výchozího bodu.

 

Štidla (Střevač) (15757), okres Jičín, Královéhradecký kraj

     Zóna  leží v  k. ú.  Nadslav. Její  hranice začíná  na severu zastavěného území u komunikace p. p. č. 566, v západním rohu p. p. č. 589. Sleduje  hranice p. p. č. 589 ze  západu a severu. Lomí se přes ni kolmo na východní roh  p. p. č. 595/2. Pokračuje krátce po hranici p. p. č. 595/2. Dále  sleduje hranici p. p. č. 286/2. Lomí se k východu po hranici p.  p. č. 596. Sleduje ve směru hodinových ručiček hranici  p. p. č. 596,  285/2 a 230/3. Obchází  ze severu, východu a jihu p. p. č. 284. Pokračuje po hranicích p. p. č. 281 a 259. Přechází  kolmo přes komunikaci  p. p. č. 588/1. Lomí se  po její jižní straně k západu. Pokračuje  po hranicích st. p. č. 36/3 a 594/6.  Překračuje  komunikaci  p.   p.  č.  566.  Pokračuje po hranicích p.  p. č. 594/7,  st. p. č.  35, p. p.  č. 265, 614, 342 a komunikací p. p. č. 599,  600, 601 a 611. Překročením komunikace p. p. č. 566 se vrací do výchozího bodu.

 

Telecí (16570), okres Svitavy, Pardubický kraj

     Hranice zóny  začíná u komunikace  p. p. č.  2387, v severním rohu p. p. č. 1067/2. Pokračuje po hranici této parcely k východu. Přechází přes p. p. č.  2467/10. Pokračuje po  hranici st. p.  č. 125. Překračuje vodoteč p. p. č. 2467/1. Pokračuje po hranicích p. p. č. 1047/4, 1058, 2394, 1054/2, 1046/2, 1047/2, 1047/1, 2395/2, 899,  898/2, 2305/2,  899, 898/2, 2305/2, 901  a 2399/2. Přechází kolmo přes komunikaci p. p. č. 2399/2 na severní roh p. p. č. 940. Pokračuje po hranicích p. p. č. 940, 941/1, 945, 1033, 951, st. p. č. 148, p. p. č. 949, 949/2, st.  p. č. 147 a opět p. p. č. 949/2. Přechází kolmo  přes komunikaci p.  p. č. 2398/1.  Lomí se k jihu po její  východní straně. Pokračuje  po hranicích p.  p. č. 955  a 1026. Přechází kolmo  přes komunikaci  p. p. č.  2404/1. Lomí se k jihozápadu po její jihovýchodní  straně. Pokračuje po hranicích p. p. č. 994, 995/2, 1147 a  vodoteče p. p. č.  2489. Přechází kolmo přes p.  p. č. 2489  na severní roh  p. p. č.  990/7. Pokračuje po hranicích p. p. č. 990/7,  990/1, 982/2, 982/3, opět 990/1, 1162/3 a 1162/5. Z jižního rohu p.  p. č. 1162/5 přechází přes komunikaci na východní  roh p. p.  č. 2414. Pokračuje  po hranicích p.  p. č. 2414, 1244/1, 1244/2, 2472/2,  2489, 1255/2, 1255/1, 1256, 1258/2, 1258/1,  2467/15, 1264/1,  1264/4,  1278, 1275, 1283/2  a 1283/4. Překračuje kolmo komunikaci  p. p. č. 2275 a lomí se k  severu po hranici této parcely a p. p.  č. 1286. Překračuje komunikaci p. p. č.  2418. Pokračuje  po hranicích  p. p.  č. 1288/2, 1293/2, 1336, 1339 a  komunikace p. p. č.  2420. Překračuje komunikaci p. p. č. 2421.  Pokračuje po  hranicích p.  p. č.  1347/2, 1347/1,  1349/4, 1349/3, 1385/1 a 1390. Překračuje kolmo komunikaci p. p. č. 1351/4 na jižní roh p. p. č. 1390.  Pokračuje po hranicích p. p. č. 1390, 1428, 2427, 1427/1,  1426/3, 1451 a 1452. Ze  západního rohu p. p. č.  1452 překračuje kolmo komunikaci  p. p.  č. 2429  a lomí se k východu. Pokračuje po hranicích p. p. č. 2429,  2273, 1484, 1481, 1087/2  a 1087/3.  Ze severního  rohu p.  p. č.  1087/3 překračuje komunikaci p. p. č. 2387 a vrací se do výchozího bodu.

 

Údolí (Zlaté Hory) (19313), okres Jeseník, Olomoucký kraj

     Hranice zóny začíná  v k. ú. Dolní Údolí  na komunikaci p. p. č. 1093/44,  v severním bodě mostu  přes vodoteč p. p.  č. 1158/3. Pokračuje ve  směru  hodinových  ručiček  po  hranicích  p. p. č. 1158/3, 468, opět 1158/3, 465, st. p. č. 61, opět p. p. č. 1158/3, 451,  454, opět  451, 423 a  1161.  Překračuje p.  p. č.  1130/1. Pokračuje po hranicích p. p. č. 427, 436/3 a 1160. Vstupuje do k. ú. Horní Údolí. Pokračuje po hranicích p. p. č. 232, 231, 1557/18, 230, 229/1, 229/2, st.  p. č. 13, p. p. č. 1557/18,  st. p. č. 14, opět p. p. č. 1557/18, 221/2, 219/2, st. p. č. 28, p. p. č. 219/1, 214, 216, 217/2, 217/1 a st. p. č. 32. Překračuje p. p. č. 298/2 a 1570 na severní  roh p. p. č. 204/2. Pokračuje  po hranicích p. p. č. 204/2, st. p. č. 35, p. p. č.  199, 198, st. p. č. 56, p. p. č. 196, 179, 178,  177, 174,  172/3, 1557/18,  161 a 160. Překračuje kolmo komunikaci p. p. č. 1567/1.  Pokračuje po hranicích p. p. č. 149, 148/1, 338/2, st. p.  č. 91, p.  p. č. 341/2,  380/3, 139/1, 136,  st.  p.  č. 118,  opět  p.  p.  č.  136, 125/1 a 126. Kolmo překračuje komunikaci p. p. č. 1566  na severní roh st. p. č. 125. Pokračuje po hranicích st. p. č. 125. Z jižního rohu této parcely přechází kolmo komunikaci p. p.  č. 1572/2. Pokračuje po hranicích p. p. č. 1557/1,  1557/19, 122, 121, 120, st. p. č.  136, p. p. č. 119,  118 a  st. p.  č. 135.  Z jihovýchodního rohu této  parcely překračuje p.  p. č. 1557/1  a 1642 na severní roh p. p. č. 110. Pokračuje po hranicích p. p. č. 110 a st. p. č. 131. Překračuje p. p. č. 1559/3  kolmo na severovýchodní roh p.  p. č. 109. Pokračuje po hranicích p. p. č. 109 a  108. Kolmo překračuje p. p. č. 541/2. Pokračuje po  hranicích p. p.  č. 105/2, 559/2,  103, 1576 a  101. Kolmo překračuje p. p. č. 1579.  Pokračuje po hranicích p.  p. č. 92, 90,  79 a st.  p. č. 78.  Kolmo překračuje p.  p. č. 1580/1 na jihovýchodní roh p. p. č. 75. Pokračuje po hranicích p. p. č. 75, 69, 1581/2, 65/2, 64/1, 1584, 57, st. p. č. 46, p. p. č. 1584, st. p. č. 44, p. p. č.  49, 1572/1, 1572/8, 797/2, 1572/1, 40/2, 39/2, 1572/1, 39/3, 37, 35/1,  st. p. č. 9/1,  p. p. č. 31/3, st. p. č. 9/2, p.  p. č. 30/2, 30/1,  25/1, 25/2, 24/2, 12/3,  19, st. p. č. 25/2, p.  p. č. 16,  2 a 1572/1.  Vrací se do  k. ú. Dolní Údolí. Pokračuje po hranicích  p. p. č. 416/1, 1122,  69, opět 1122, 406, 405/2, opět 406,  404, 71, opět 404, 400/2, st.  p. č. 72, opět p. p.  č. 400/2,  1122, 395,  st. p.  č. 74,  p. p.  č. 1095/6, 1122, 381/2,  st. p. č. 75,  p. p.  č. 381/1,  380, 340,  77, 341, 339, 1095/2, 336, st. p. č. 80, p. p. č. 334 a 1095/1. Lomí se k severu přes vodoteč p. p. č. 1158/3 do výchozího bodu.

 

Újezdec (Syřenov) (16186), okres Semily, Liberecký kraj

     Zóna leží  v k. ú. Syřenov.  Její hranice začíná na  severu u komunikace p. p. č. 1058/1, v severozápadním rohu p. p. č. 1041/1. Pokračuje k severovýchodu po hranici p.  p. č. 1041/1. Stáčí se ve směru

hodinových  ručiček  po  hranicích  p.  p. č. 1041/1, 1040, komunikace  p. p.  č. 1058/1,   p. p.  č. 1038/2,  1023/1, 1076/1, 1024/1, st. p.  č. 86/2, p. p. č.  1024/1, 1019/4, 1017/1, 1009/1, 1085, 1007,  986/2 a 983/3. Z  jihovýchodního rohu p. p.  č. 983/3 přechází přes p.  p. č. 974 a 1071 na  severovýchodní roh p. p. č. 977. Pokračuje  po hranicích p.  p. č. 977, 940/1, 939/1 a  1069. Přechází kolmo komunikaci  p. p. č. 1069 na východní  roh p. p. č. 938/2. Pokračuje po hranicích p. p.  č. 938/2, 938/1, 947/2, 932 a 1058/1. Přechází  kolmo přes komunikaci  p. p. č.  1058/1 na jižní roh p. p. č. 926/3. Pokračuje  po hranici p. p. č. 926/3. Přechází kolmo přes komunikaci  p. p. č. 759. Pokračuje  po hranicích p. p. č.  751, 750/7,  728/1, 750/1,  750/6, 746,  750/8, 747/2,  924/2, 745/1, 749/2, 749/1, opět 749/2,  916, 917, 896, 895, 897/2, 1064, 878/2 a 879. Přechází přes p. p. č. 873 a 872 na západní roh p. p. č. 871/3. Pokračuje po hranicích p.  p. č. 871/3 a 871/2. Přechází kolmo  přes p.  p. č.  862 a 1060/1 na  jižní roh  p. p.  č. 861. Pokračuje  po hranicích  p. p.  č. 861,  845/1, 845/2  a 1059.  Ze severního  rohu  komunikace  p.  p.  č. 1059  se  přechodem  přes komunikaci p. p. č. 1058/1 vrací do výchozího bodu.

 

Velké Tippeltovy  Boudy (Pec pod Sněžkou)  (11863), okres Trutnov, Královéhradecký kraj

     Zóna leží v k. ú. Velká Úpa. Hranice zóny  začíná  na severovýchodě u Tippeltova potoka p.  p. č. 628/2, v severním bodě p. p. č. 425/1. Pokračuje ve směru hodinových ručiček po hranicích p. p. č. 425/1, 407/1 a 407/2. Překračuje Tippeltův potok p. p. č. 628/2.  Pokračuje po hranicích p.  p. č.  408, 441/5, 411/1, opět 441/5, 441/3,  438, 440/2, 441/4  a 440/4. Překročením  Tippeltova potoka p. p. č. 628/2 se vrací do výchozího bodu.

 

Vojetín (Doksy) (19513), okres Česká Lípa, Liberecký kraj

     Hranice  zóny začíná  na východě  obce u  komunikace p. p. č. 412/1, v  severním  bodě  p.  p.  č.  15/1.  Pokračuje  ve  směru hodinových ručiček po hranicích p. p. č. 15/1, 18/1, 19, 23, 24/1, 26/1, 27/2, 30/1, 32, 98, 431/1 a 108.  Přechází kolmo komunikaci p. p.  č. 432 na severovýchodní  roh p. p. č.  333/2. Pokračuje po hranici p. p.  č. 333/2. Z jejího západního  rohu kolmo překračuje komunikaci p. p. č. 431/1. Pokračuje  po hranicích p. p. č. 431/1, 430, 85/1,  85/3, 65/1, 144/3, 68/1, 69, 54/3,  54/2, 54/1, 48/1, 48/2, 50/2, st. p. č. 32, opět p. p. č. 50/2, 404/3, 3, 5/1, 222/2 a 11. Překročením komunikace p. p.  č. 412/1 se vrací do výchozího bodu.

 

Vrbno (Hořín) (04534), okres Mělník, Středočeský kraj

     Zóna  leží v  k. ú.  Vrbno u  Mělníka. Hranice  zóny začíná u křižovatky  na  severu  návsi,  v  severním  rohu  st. p. č. 28/1. Pokračuje ve směru hodinových ručiček po hranicích st. p. č. 28/1, 28/2, 32/3,  32/2, p. p.  č. 50/1, 640/10,  640/2, 640/5 a  247/2. Přechází kolmo  přes p. p.  č. 247/2  na  jižní roh p.  p. č. 236. Pokračuje po hranicích p. p.  č. 236,  4/1, 5,  17/1, 18,  19/1, 620/2, 620/3  a st. p. č. 9/2. Dále pokračuje po  severní hranici komunikace p. p.  č. 639/1 až na její jižní bod. Odtud překračuje tuto komunikaci do výchozího bodu.

 

Vysočany   (Nový   Bydžov)    (19032),   okres   Hradec   Králové, Královéhradecký kraj

     Zóna  leží v  k. ú.  Vysočany u  Nového Bydžova. Hranice zóny začíná na  severovýchodě zastavěného území  u komunikace p.  p. č. 371, v severozápadním  rohu p. p. č. 37/1.  Pokračuje k východu po hranicích p. p. č. 37/1.  Dále obchází ve směru hodinových ručiček p. p. č. 37/1, 40/1, komunikaci p. p. č. 345/2, st. p. č. 34, opět p. p. č.  345/2, st. p. č. 52/2,  52/1, p. p. č. 1/2,  347/2, 2/1, 3/1, 6, 411, 7, 347/3, st. p.  č. 10/1, p. p. č. 345/2, 10/4, 10/2 a st. p.  č. 13. Ze  severovýchodního rohu st.  p. č. 13  přechází přes komunikaci p. p. č. 371 a  345/1 na jihovýchodní roh p. p. č. 406. Pokračuje po hranicích p. p.  č. 345/1, 14/1, 14/2, 16, 20/2, 23,  346, 386/1  a 33/5.  Z jihovýchodního  rohu p. p. č. 33/5 se vrací přes komunikaci p. p. č. 371 do výchozího bodu.

 

Vysoká (Javorník) (05789), okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj

     Hranice  zóny  začíná  v  k.  ú.  Javorník  u Vysokého Mýta u komunikace  p. p.  č. 1183,  ve  východním  rohu p.  p. č.  406/2. Překračuje kolmo komunikaci p. p. č. 1183. Lomí se po její hranici k jihozápadu. Vstupuje do k. ú. Příluka a obchází z východu a jihu p. p. č. 419. Vrací se do k. ú. Javorník u Vysokého Mýta. Pokračuje ve směru hodinových ručiček po hranicích p. p. č. 1181/1 a 1075. Překračuje  kolmo komunikaci p.  p. č. 1186.  Pokračuje po hranicích  p. p.  č. 1074,  1066, 1065,  1057, 1056/1, 1043, 1042, 1027  a 1026.  Překračuje komunikaci  p. p.  č. 1184. Pokračuje po hranicích  p. p.  č. 1018  a 1011.  Vstupuje do k. ú. Podhořany u Nových  Hradů  a  kolmo  překračuje  komunikaci  p.  p. č. 409 na jihovýchodní roh  st. p. č. 52.  Pokračuje po hranicích st.  p. č. 52, p. p. č. 372/5, opět st. p. č. 52 a p. p. č. 409. Pokračuje po hranici k. ú.  Javorník u Vysokého Mýta, kterou  zde tvoří hranice p. p. č. 1181/1 a  1010. Lomí se  k východu do  k. ú. Javorník  u Vysokého Mýta. Pokračuje v něm po hranicích p. p. č. 1010, 1000/2, 993/2,  988/2, 982/3  a 982/4.   Překračuje kolmo  p. p.  č. 1147. Pokračuje  po hranicích  p. p. č. 402/2,  961/3, 936/2, 934, 933, 406/1 a 406/2 až do výchozího bodu.

 

Zděchov (19222), okres Vsetín, Zlínský kraj

     Hranice zóny začíná  na severu u komunikace p.  p. č. 4692, v severovýchodním rohu  p. p. č.  4506/3. Překračuje kolmo  p. p. č. 4692 a pokračuje ve směru hodinových ručiček po hranicích p. p. č. 4692,  4515/2, st.  p.  č.  316,  opět  p.  p.  č. 4692 a 4397/2. Překračuje kolmo  p. p. č. 4692.  Pokračuje po hranicích p.  p. č. 4300  a  4295/1.  Překračuje kolmo  p.  p.  č. 4688. Pokračuje po hranici p. p. č. 4289/2. Překračuje kolmo p. p. č. 4288 a 4686/1. Lomí se k  západu. Pokračuje po hranicích p. p.  č. 4686/1 a 4684. Překračuje  kolmo p.  p. č.  4684 na  jižní roh  p. p.  č. 4538/2. Pokračuje po hranicích p. p.  č. 4538/2, 4686/1, 4495, 4499, 4500, 4503/1 a 4506/3 až do výchozího bodu.

 

Zhoř (Pacov) (19295), okres Pelhřimov, Kraj Vysočina

     Zóna  leží v  k. ú.  Zhoř u  Pacova. Hranice  zóny začíná  na severu u komunikace p. p. č.  934, v severním rohu  p. p. č. 1/2. Přechází  kolmo přes  p. p.  č.  934.  Pokračuje k  jihu ve  směru hodinových ručiček  po hranicích p.  p. č. 934,  92/1, 92/2, 91/3, 81/3,  81/5, 847/1,  55, st. p. č.  28, p.  p. č.  853/5 a 846/1. Překračuje kolmo  komunikaci p. p. č. 934. Pokračuje po hranicích p. p. č. 59/2, 48/2, 50/1, 843/1, 49/1, 491/2, 45/6, 853/1, st. p. č. 17,  opět p. p. č.  853/1, 39/1, st. p.  č. 14, p. p.  č. 39/2, opět  st. p.  č. 14,  opět p.  p. č.  39/1, 33/1  a st.  p. č. 13. Překračuje kolmo  p. p. č.  837. Pokračuje po  hranicích p. p.  č. 31, 30/1,  276/1, 280/2, 275,  st. p.  č.  9, p. p.  č. 853/1, st. p. č. 35, 7, p. p. č. 12/1, 10/1,  st. p. č. 3, p. p. č. 831/1, 7, 1/1 a 1/2 až do výchozího bodu.

 

Zlatá Koruna (19304), okres Český Krumlov, Jihočeský kraj

     Hranice  zóny  začíná  v  severním  bodě  p.  p.  č.  15/5 na hranicích k. ú. Zlatá Koruna. Hranice pokračuje do k. ú. Štěkře po hranicích p. p. č. 238/2, 214/1 a 218/5. Překračuje p. p. č. 207/4 na severní  roh p. p.  č. 218/6. Pokračuje  po hranicích p.  p. č. 218/6 a 139/7. Přechází kolmo přes  p. p. č. 334/3.  Pokračuje po hranicích p. p. č. 140/7,  140/1, 140/11, 119/2 a 140/13. Přechází kolmo  přes p. p. č. 140/13  na  severní  roh  p. p. č. 119/3. Pokračuje  po hranici  p. p.  č. 119/3.  Vstupuje do  k. ú. Rájov. Pokračuje  po hranicích  p. p.  č. 278/3, 271, 242/5,  opět 271 a 241/3.  Pokračuje  po  hranici  k.  ú.  Zlatá Koruna, kterou tvoří hranice p. p. č. 18/1, 19/4, 19/8, 19/19, 19/18, 19/7, 19/5, 19/6, 259 a řeka  Vltava p. p. č. 276/1.  Hranice překračuje řeku Vltavu p.  p. č.  276/1 po  jezu směrem   k p.  p. č.  174. Pokračuje  po hranicích p. p.  č. 174 a 173/5. Překračuje kolmo  p. p. č. 257/1. Pokračuje  po hranicích  p. p.  č. 172/1,  106/1 a 107. Překračuje kolmo p.  p.  č.  261/4.  Lomí  se  po  hranici  této  parcely  k severovýchodu. Pokračuje  po hranicích p. p.  č. 260, 110, 122/3, 125/4, 121/1, 112/1, 143/6, 143/33 a  118. Ze západního rohu p. p. č.  118 překračuje  p. p.  č. 143/1  na jihozápadní  roh p.  p. č. 48/28.  Pokračuje  po   hranicích  p. p.  č.  48/28   a  279.  Ze severozápadního rohu p. p. č.  279 překračuje kolmo řeku Vltavu p. p. č. 276/1. Lomí se k severovýchodu po její hranici. Pokračuje po hranici p.  p. č. 4/1. Kolmo  přechází p. p. č.  252. Pokračuje po hranicích p. p. č. 15/7, 6, 15/4 a 15/5 až do výchozího bodu.

 

Železný Brod (40829), okres Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj

     Hranice  zóny začíná  na levém  břehu potoka  Žernovník p. č. 3309,  v severním  rohu p.  č. 292.  Pokračuje ve směru hodinových ručiček  po hranicích  p. č.  292,  291,  289, 288,  287 a  286. Z jižního rohu  p. č. 286 přechází  přes komunikaci p. č.  3240/1 na severozápadní  roh p.  č. 270.  Pokračuje po  hranicích p. č. 270, 265, 264, 266 a komunikace p.  č. 3240/1. Přechází kolmo přes tuto komunikaci na  jihovýchodní roh p. č. 224. Pokračuje po hranicích p. č. 224, 229, 226, 227  a 199. Přechází kolmo přes komunikaci p. č. 3259/1  na východní roh p.  č. 189. Pokračuje po hranici p. č. 189 a z jejího jižního rohu kolmo překračuje potok Žertovník p. č. 3309. Lomí  se k jihu  po hranicích p.  č. 181 a  komunikace p. č. 3261/1.  Lomí  se  k  západu  po  hranici komunikace p. č. 3261/1. Pokračuje  po hranicích  p. č.  162, 161,  1075, 1070,  1069, opět 1070, 1077/1, 1076, 1078, 1083,  1084, 1089, 1092, 1091/2, 1091/1, 1102, 1099/1, 1099/3, 1104 a 1099/2.  Ze severovýchodního rohu p. č. 1099/2  se vrací přes potok  Žernovník p. č. 3309  do výchozího bodu.

 

Poznámka:  Číslo  uvedené  v  závorce  za  názvem  obce  je číslem základní sídelní jednotky  podle Územně  identifikačního  registru základních sídelních jednotek.