Vyhláška Ministerstva kultury č. 208/1996 Sb.

18. 10. 2018 Autor: Ing. Milan Smolik

Vyhláška Ministerstva kultury ze dne 1. července 1996 o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny. Krajinná památková zóna Bojiště bitvy 1866, obecní úřad obce s rozšířenou působností: HRADEC KRÁLOVÉ

208/1996 Sb

 

208/1996 Sb.

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultury

ze dne 1. července 1996

o prohlášení území vybraných částí krajinných celků

za památkové zóny

 

Změna: 158/2002 Sb.

 

Ministerstvo  kultury stanoví  podle §  6 odst. 1 zákona České národní rady č.  20/1987 Sb., o státní  památkové péči, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb.:

 

§ 1

 

Území částí  krajinných celků Osovsko  (okres Beroun), Žehušicko (okres Kutná  Hora), Libějovicko-Lomecko  (okres Strakonice), Novohradsko  (okres  České  Budějovice), Orlicko (okres  Písek), Římovsko (okres České Budějovice), Chudenicko (okres  Klatovy a okres Domažlice), Plasko (okres Plzeň-sever),  Valečsko (okres Karlovy Vary a okres  Louny), Lembersko (okres Česká  Lípa), Zahrádecko (okres Česká Lípa), Slatiňansko-Slavicko (okres Chrudim),  Náměšťsko (okres  Třebíč) a  historická prostředí území bojiště bitvy u Přestanova, Chlumce  a Varvažova (okres Ústí nad Labem a okres  eplice) a  území bojiště  bitvy u  Hradce Králové (okres Hradec  Králové)

se prohlašují za  památkové zóny (dále jen "zóny").

 

§ 2

 

Hranice území zón  jsou vymezeny v příloze této  vyhlášky a jsou vyznačeny  v mapách,  které jsou  uloženy u  Ministerstva kultury, Státního ústavu památkové  péče v Praze a dále  u okresních úřadů, Památkového  ústavu  středních  Čech,  Památkového  ústavu v Brně, Památkového  ústavu  v  Českých  Budějovicích,  Památkového ústavu v Pardubicích,  Památkového  ústavu  v  Plzni,  Památkového ústavu v Ústí nad Labem podle jejich územní působnosti a současně u obcí, na jejichž území se zóny nacházejí.

 

§ 3

 

K  zajištění ochrany částí krajinného celku a historických prostředí, které se sídly, architektonickými soubory, jednotlivými památkovými objekty,  strukturou  pozemků, komunikacemi, vodními plochami, vodními toky, trvalými porosty a realizovanými kompozičními záměry v krajině  vykazují významné kulturní hodnoty, slouží rozhodnutí  a opatření orgánů státní  památkové péče, jakož i jiných  orgánů  státní  správy  podle  zvláštních předpisů,1) ve kterých se respektují:

a) výsledky stavebně historických, urbanistických, archeologických a památkových  průzkumů,  rozborů  a  výzkumů  území a výsledky rozborů biologické složky území,

b) výsledky  stavebně  historických  a  restaurátorských  průzkumů jednotlivých objektů,

c) hodnoty  historického  prostředí  zóny   ve  vztahu  k využití dotčených  objektů,  prostorů  a  částí  území  a  k zachování a obnově historických dřevin,

d) historický charakter, vzájemné  prostorové uspořádání, krajinné dominanty  a  měřítko  jednotlivých  objektů,  sídelních útvarů a krajiny,

e) ochrana archeologických nálezů.

------------------------------------------------------------------

 1) Např. zákon  č. 50/1976 Sb.,  o územním plánování  a stavebním

    řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR

    č.  114/1992  Sb.,  o  ochraně  přírody  a  krajiny,  ve znění

    pozdějších předpisů.

 

§ 4

 

Hranice zón uvedených v § 1 se vyznačí v příslušné územně plánovací dokumentaci a v územně plánovacích podkladech pro její pořízení, popřípadě při pořizování jejich změn a doplňků. 

 

§ 5

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

Ministr:

Tigrid v. r.

 

 

 

Příl.

 

 

OSOVSKO (okres Beroun)

Hranice  památkové  zóny  krajinného  celku  Osovsko  začíná  na severozápadě,   na   křižovatce   silnice   spojující  obce  Bykoš a Lážovice s  polní cestou do osady  Lážovičky. Od této křižovatky vede po  polní cestě do  Lážoviček a dál  do obce Všeradice.  Obec obchází   po  západním   a  severním   okraji  zastavěného   území a pokračuje až k silnici spojující  obce Všeradice - Nesvačily. Po silnici vede  k okraji zastavěného území  obce Nesvačily. Na jižní straně  obce  přechází  na  cestu  vedoucí  k  železniční zastávce Nesvačily.  Hranice dále  vede  po  železniční trati  k železniční zastávce Všeradice. Zde mění směr  k jihovýchodu a po silnici vede k rozcestí silnic  mezi obcemi Vižina  - Drahlovice a  po cestě až k rybníčku na kraji lesa. Po  okraji lesa směřuje hranice k západu a přechází na polní  cestu vedoucí pod obcí Vižina,  po které vede až k  železniční trati. Po  ní pokračuje k  můstku přes železniční trať  a podél  západní  hranice  katastrálních území  obcí Skřipel a Lážovice vede  do výchozího bodu  na křižovatce silnice  a polní cesty u osady Lážovičky.

zpět

 

ŽEHUŠICKO (okres Kutná Hora)

Hranice  památkové  zóny  krajinného  celku  Žehušicko začíná na severovýchodní  straně katastrálního  území obce  Svatý Mikuláš na silnici  Svatý  Mikuláš  -  Kobylnice  na  mostku přes Lanžhotský potok.  Vede   jihovýchodním  směrem  po   severovýchodní  hranici katastrálního území Svatý Mikuláš k silnici Habrkovice - Rohozec. Po silnici směřuje hranice k jihu na zastavěný okraj obce Rohozec. Podél  zastavěného  okraje  obce   pokračuje  hranice  po  silnici k přemostění  s  říčkou  Brslenkou.  Od  mostku  pokračuje korytem potoka směrem k východu k  soutoku s řekou Doubravou. Hranice mění směr k jihu,  korytem řeky Doubravy pokračuje k  můstku ke křížení silnice  ze  Žehušic  do   Borku.  Pokračuje  po  severní  hranici katastrálních území Žehušice, Bojmany a Vlačice před obec Zbyslav. Zde hranice mění směr a obrací se k západu podél silnice spojující obce Zbyslav  - Vlačice. Podél silnice  pokračuje směrem na západ ke  křižovatce   silnic  u  obce  Vlačice.   Pokračuje  po  cestě, severozápadním směrem, k obci  Druhanice. Po jižním okraji obchází Druhanice a  po překročení silnice Chotusice  - Druhanice směřuje k severozápadu  po  jižní  hranici  katastrálního  území  Žehušice k silnici,  která  vede  do  obce  Chotusice.  Obec  obchází podél severního  okraje a  po cestě  směřuje ke  křižovatce cest, kde se láme  jihozápadním směrem,  a dále   vede po  cestě k  okraji obce Jakub.  Podél  severního  okraje  osady  Jakub  pokračuje k západu k silnici směřující  k vodnímu toku Klejnárka.  Z rozcestí s polní cestou pokračuje  k Ovčáreckému rybníku.  Po hrázi ubíhá  k potoku přivádějícímu  vodu do  rybníka. Korytem  potoka směřuje  k severu k ústí  do  říčky  Klejnárka.  Po  silnici  327 pokračuje k severu k rozcestí. Z  rozcestí směřuje stále k  severovýchodu po silnici, která vede  směrem k obci  Svatá Kateřina. V  lokalitě Na Kačinách hranice mění směr k jihovýchodu a po silnici směřuje k zastavěnému okraji  obce  Svatý  Mikuláš.  Podél  severozápadního  okraje obce pokračuje  k  silnici  spojující  Svatý  Mikuláš  s obcí Kobylnice k výchozímu bodu zóny u mostku přes Lanžhotský potok.

zpět

 

LIBĚJOVICKO-LOMECKO (okres Strakonice)

Hranice  památkové  zóny  krajinného  celku  Libějovicko-Lomecko začíná  na  severovýchodě  u  křižovatky  silnice  Vodňany – České Budějovice se  silnicí do obce  Černěves. Hranice pokračuje  podél silnice směrem k Českým Budějovicím ke křížení s železniční tratí. Odtud  pokračuje jihozápadním  směrem podél  železniční tratě. Nad rybníkem Rabinec přechází do koryta potoka. Pokračuje proti proudu k silnici  spojující  Krtely  a  Truskovice.  Podél  silnice  vede k severozápadu, okolo  obce Krtely, k  rozcestí pod vrchem  Lomec. Hranice se zde odklání vlevo  a po silnici směřuje k severozápadu. Pod obcí Truskovice pokračuje  po silnici k východnímu zastavěnému okraji obce.  Po východním okraji  zastavěného území obce  směřuje k severu,  přechází na  silnici a  směřuje k obci Chelčice.  Obec obchází  západní  stranou  zastavěným  okrajem  obce  a po silnici severním  směrem  vede  do  Vodňan,  k  železniční  trati. Hranice památkové  zóny se  ztotožňuje  s  hranicí městské  památkové zóny Vodňany. Po železniční trati pokračuje ke křížení železniční tratě se silnicí  Vodňany - Újezd. Podél  silnice směřuje k jihovýchodu, obchází východním okrajem zastavěné území  obce Újezd a po silnici pokračuje k počátečnímu bodu, křižovatce cest u kóty 420.

zpět

 

NOVOHRADSKO (okres České Budějovice)

Hranice  památkové zóny  krajinného celku  Novohradsko začíná na jihu v  průsečíku státní hranice  s Novohradským potokem.  Po toku potoka  vede západním  směrem k  Zevlovu rybníku.  Probíhá po jeho jižním  břehu, při  styku  s  Veverským potokem  pokračuje korytem tohoto  potoka  jižním  směrem  do  místa  křížení s lesní cestou, severně  od   osady  Veveří.  Po   lesní  cestě  směřuje   hranice k jihovýchodu  k  lokalitě  Vyhlídky,  kde  se  napojuje  na jižní hranici  katastrálního území  Světví. Pokračuje  po jižní  hranici katastrálního území Svébohy k  silnici Horní Stropnice - Svébohy, po  které míří  k obci   Svébohy a  po jejím  zastavěném východním a severním okraji  pokračuje ke křížení s  polní cestou vedoucí po hrázi Nového  rybníka směrem k  severu. V místě  křížení s potokem vytékajícím  z  Nového  rybníka  pokračuje  hranice korytem tohoto potoka  k  rybníku  Kartáčník,  sleduje  jeho  jihozápadní břeh ke strouze  přitékající  od  obce  Božejov.  Korytem  strouhy hranice pokračuje  na okraj  obce Božejov,  kterou po  východní a  severní straně  obchází až  k silnici  spojující obce  Božejov -  Žár. Po silnici  hranice  směřuje  k  zastavěnému  území  obce Žár, kterou obchází po západním a severním  okraji zastavěného území ke korytu Žárského   potoka.   Hranice    pokračuje   po   severní   hranici katastrálního  území obce  Žár a  západní a  severní hranici  obce Údolí u Nových Hradů. Přechází železniční trať České Budějovice - České Velenice a pokračuje k  lesní cestě s názvem Třeboňská alej. Hranice probíhá ve vzdálenosti 20 m od paty stromů  Třeboňské aleje v celé délce  aleje lesním porostem  směrem k severu  až k severní hranici katastrálního  území Těšínov. Podél této  hranice se stáčí k východu ke  křížení se silnicí  Šalmovice - Jakule.  Po silnici směřuje k  jihovýchodu k železniční  trati v obci  Jakule. Hranice pokračuje po železniční  trati na jihovýchod, kde se  stáčí k jihu po východní hranici katastrálního území obce Nakolice, a dále vede ke státní hranici.  Probíhá po této hranici směrem  na západ až do výchozího bodu.

zpět

 

ORLICKO (okres Písek)

Hranice památkové zóny krajinného celku Orlicko začíná na severu u křižovatky silnice spojující obce Kožlí u Orlíka - Kozárovice se silnicí směřující k vodní nádrži Orlík. Hranice směřuje po silnici východním směrem. Po okraji lesa  v lokalitě V kopaninách se stáčí k jihovýchodu a  probíhá k vodní  hladině nádrže. Hranice  sleduje vodní  hladinu nádrže  jihovýchodním směrem.  V úrovni  obce Staré Sedlo pokračuje starou úvozovou,  dnes zčásti zatopenou cestou, na  východní okraj obce ke kótě  402. Dále pokračuje po okraji silnice směrem  k  severu,  vede  severně  od  obce  Staré Sedlo. Přechází silnici, směřuje k  obci a po jejím okraji vede  k cestě, po které pokračuje západním  směrem k okraji  lesa. Po okraji  lesa směřuje k západu k  rybníku Sáček. Ten  obchází na jižní  straně k hranici vodárenského  pásma. Po  hranici  pásma  probíhá k  okraji lesního celku  Sosnovec. Sleduje  zalesněný okraj  a pokračuje  ke křížení s lesní cestou. Dále hranice  pokračuje cestou směřující k západu, přechází  po hrázi  bezejmenného  rybníčku  a pokračuje  k rybníku Plzava. Rybník  hranice obchází po  jižním břehu, překračuje  jeho přítok  a napojuje  se  na  lesní cestu  směřující severovýchodním směrem k  okraji lesního celku  Vávrovky. Dál pokračuje  po okraji lesa  k silnici  spojující obec  Lety s  obcemi Kožlí  nad Vltavou a Orlík nad  Vltavou. Po překročení  silnice hranice pokračuje  po lesní cestě směrem k severozápadu. Lesní cestou hranice směřuje na severozápad. Před přítokem rybníka Bohce mění směr k severovýchodu a lesní cestou vede  k silnici mezi obcemi Kozárovice  - Kožlí nad Orlíkem.  V tomto  místě hranice   mění směr  k severozápadu  a po silnici se vrací do výchozího bodu.

zpět

 

ŘÍMOVSKO (okres České Budějovice)

            Hranice  památkové  zóny  krajinného  celku  Římovsko  začíná na severu,  u  mostku  na  silnici  spojující  obce Římov - Straňany. Potokem pokračuje  na jihozápadní břeh  řeky Malše, kde  mění směr k jihovýchodu,  a  směřuje  k  přemostění  řeky  mezi obcemi Římov - Pašinovice. Přechází po mostě na  pravý břeh řeky a pokračuje po jejím břehu  na jih. Dále  sleduje okraj lesa  ke křížení s polní cestou, po které pokračuje směrem na jih k silnici na hrázi údolní nádrže Římov.  Přechází po severní straně  silnice hráz, obrací se k severu a po hraně přepadového  kanálu pokračuje na okraj lesního porostu  pod obcí  Římov. Krátkým  úsekem po  okraji lesa  směřuje k jihu. Hranice  sleduje okraj lesa  k lesní cestě  (pod oplocením zahrad). Po této cestě směřuje na sever k uličce procházející mezi

zahradami.  Dále  pokračuje  směrem  na  západ  k západnímu okraji náměstí. Po západním okraji náměstí  probíhá k silnici na severním okraji  náměstí.  Po  této  silnici  směřuje  na  západ ke křížení s polní cestou. Po cestě směřuje k severu okolo Římovského rybníka k hrázi  Nového  rybníka.  Hranice  v  místě  potoka  vytékajícího z rybníka  mění směr  k východu  a pokračuje  dále korytem  potoka k výchozímu bodu.

zpět

 

CHUDENICKO (okres Domažlice a okres Klatovy)

Hranice  památkové zóny  krajinného celku  Chudenicko začíná  na severu obce Kaničky na silnici  Chocomyšl - Kaničky - Zichov. Před obcí Zichov se stáčí na východ podél jižního okraje obce, přechází potok a vede  k polní cestě a  po ní směrem k obci Výšensko ke kótě 476 (v lokalitě Karlovy). V  tomto místě hranice přechází na lesní cestu a směřuje k jihovýchodu k potoku,  po kterém  vede k severovýchodu k mostku přes Chudenický potok. Přechází do koryta potoka,  mění směr  k jihovýchodu a pokračuje  k mostku u silnice spojující Chudenice s Býšovem. Podél silnice směřuje k severovýchodu.  Za obcí  Býšov,  v  místě vyústění  lesní cesty, v lokalitě Farský les, přechází hranice na tuto cestu a směřuje po ní   k   hranici   katastrálního   území.   Pokračuje  po  hranici katastrálního území až k silnici Chudenice - Chlumská, přechází ji a podél  lesa  se  dostává  na  lesní  cestu.  Krátkým úsekem vede k východu a  korytem Bělýšovského potoka vede  k můstku na silnici Slatina -  Chudenice, po které  pokračuje až k  obci Slatina. Obec obchází  po  jejím  západním   okraji,  přechází  silnici  Slatina - Lučice a pokračuje jižním směrem  po polní cestě k Bezpravickému potoku. Jeho korytem směřuje k západu. Ze soutoku s dalším potokem pokračuje hranice  jeho korytem k jihozápadu  až k silnici vedoucí k obci  Lučice. Silnice  je  osázena  alejí stromů.  Hranice proto probíhá  ve vzdálenosti  20 m  od paty  stromů východním směrem od okraje silnice a míří k jihu.  Na rozcestí v lokalitě Farská hůrka obrací směr k  severozápadu a podél silnice míří  ke křižovatce se silnicí vedoucí do osady Pušperk. Obec obchází severním zastavěným okrajem, přechází na lesní cestu  pod zříceninou hradu Pušperk, po které  pokračuje  k  okraji  lesa.  Krátkým  úsekem po polní cestě pokračuje  k  okraji  lesního  celku  Zadní  polinky. Okrajem lesa směřuje  k  severu  a  severozápadu  k  silnici  vedoucí  do  obce Bezpravovice.  Podél  silnice  míří   k  zastavěnému  okraji  obce Bezpravovice,  kterou  obchází  podél  jejího  jižního, východního a severního  okraje. Ze  severního okraje  obce pokračuje  krátkým úsekem po silnici k rozcestí  s cestou, která probíhá podél okraje lesa (v lokalitě  Rovce). Okrajem lesa směřuje k  severu k silnici mezi obce Chocomyšl - Lučice. Přechází silnici a podél okraje lesa směřuje ke korytu bezejmenného  potoka. Přechází do koryta potoka, směřuje  k  severozápadu,  k  rybníku  v  lokalitě  Pod lískovcem. Obchází rybník a obec Kaničky po  východním okraji obce a vrací se do výchozího bodu.

zpět

 

PLASKO (okres Plzeň-sever)

Hranice památkové  zóny krajinného celku Plasko  začíná na jejím západním  okraji při  soutoku řeky  Střely s  potokem tekoucím  ze strže zvané Peklo na severozápadním okraji plaské kotliny. Hranice probíhá severním směrem proti toku  potoka k silnici Plasy – Horní Hradiště a po ní pokračuje ve směru na Horní Hradiště až do místa, kde se silnice odklání od lesa. Dále hranice sleduje západní okraj lesního porostu nad strží Peklo a pak vede severním směrem na kótu 481 Na hůrce. Z tohoto místa hranice pokračuje východním směrem po silnici  Horní  Hradiště  -  Zebnice.  Obec  Zebnici obchází podél západního zastavěného území obce a pokračuje dále po ní přes osady Sokolka  a Rouda  k pravostranné  odbočce na  lesní cestu. Hranice probíhá  po této  lesní cestě  jihovýchodním směrem  až ke křížení s lesní cestou vedoucí jižním směrem pod západním vrcholem Spálené hory (kóta  514) na silnici  k obci Babina.  Hranice vede dále  po silnici jižním  směrem k jejímu křížení  s Nebřezinským potokem na severním  okraji obce  Babina, kterou  obchází po  západním okraji zastavěného  území  zpět  k  Nebřezinskému  potoku. Dále pokračuje Nebřezinským potokem  před obec Nebřeziny.  Obec obchází po  jejím východním, severním a západním zastavěném území a vede zpět k řece Střele. Překračuje  řeku a po  jejím pravém břehu  pokračuje proti proudu  k začátku  sevřeného údolí  mezi vrchem  Špitál (kóta 410) a lesní vyvýšeninou  Panholec. Odtud hranice  směřuje jihozápadním směrem po  spádnici k železniční trati  a po ní ve  směru na Plzeň pokračuje  k lesní  cestě nad  strží před  železničním mostem přes Rybnický  potok. Hranice  vede lesní  cestou až  k silnici Rybnice - Plasy  a po  této silnici  směrem na  Rybnici k  odbočce, kterou pokračuje lesem na severní  okraj sportovního letiště. Zde hranice překračuje silnici spojující Plasy s  letištěm a pokračuje k lesu. Sleduje dále východní okraj lesa přes  kótu 405 a směřuje do místa křížení  Lomanského potoka,  železniční trati  (viadukt) a silnice Plasy  - Lomany.  Z tohoto  místa se  hranice po  východním okraji lesního  celku Bor  kolem místního  koupaliště vrací  do výchozího bodu.

zpět

 

 

VALEČSKO (okres Karlovy Vary a okres Louny)

Hranice  památkové  zóny  krajinného  celku  Valečsko  začíná na severozápadě  u hájovny  Sklárna. Po  hranici katastrálního území, které  se  později  napojuje  na  lesní  cestu, směřuje k východu, k okraji lesa. Okrajem lesa směřuje  k severozápadu k lokalitě pod Šibeničním vrchem. Přechází Mlýnecký potok a západním okrajem lesa podél  potoka míří  k jihovýchodu.  Od můstku  pokračuje přes vrch Jedliny do osady Ořkov. Z této lokality pokračuje východním směrem po polní cestě  k osadě Hlina a dále k  obci Vrbička. Obec obchází jižním zastavěným okrajem obce.  Na východním okraji obce přechází na  polní cestu  směřující k  osadě Dvorek.  Před obcí  mění směr, obchází  osadu po  jižní straně  a pokračuje  k jihu polní cestou, překračuje  Vrbičský  potok,  míří  k  silnici  Mlýnce  - Skýtaly, překračuje ji, vede k Mlýneckému potoku, podél kterého vede k obci Skýtaly. Východním okrajem zastavěného  území míří k jihozápadu po polní  cestě  k  obci  Dolní   a  Horní  Záhoří.  Podél  západního zastavěného  okraje území  obec obchází  a po  silnici vede k obci Nahořečice.  Podél  její  severní  a  západní  strany  se  dostává k Petrovu mlýnu a dále ke křižovatce silnic Nahořečice – Libkovice a Libkovice  - Kostrčany.  Zde mění  směr k  severozápadu a  podél silnice směřuje  k obci Kostrčany. Z  jižního okraje obce odbočuje na polní cestu a vede po ní  na severní kraj obce Vrbice k silnici Vrbice - Bělá. Podél silnice míří k severozápadu k osadě Bělá, kde přechází na místní cestu a vrací se po ní do počátečního bodu.

zpět

 

 

AREÁL BOJIŠTĚ BITVY U PŘESTANOVA,  CHLUMCE A VARVAŽOVA (okres Ústí nad Labem a okres Teplice)

Hranice památkové zóny krajinného celku Přestanov-Chlumec-Varvažov  začíná  v   obci  Varvažov  v místech křížení silnice  248 s potokem  a pokračuje jižně  podél potoka na křižovatku se  silnicí I/13, kterou  přetíná v prostoru  zástavby, pokračuje souběžně  s touto silnicí  až na západní  hranu bývalého lomu a po jeho západní hranici  směrem k obci Chlumec až k potoku. Pokračuje  podél něho  a severní  strany rybníka,  obchází zámecký rybník  po   jeho  východní  straně  a   pokračuje  jižním  směrem k oplocení  pozemku  areálu  zahradnictví,  který  sleduje    na křižovatku silnic. Odtud pokračuje jihovýchodním směrem po silnici

na  křižovatku silnice  E 442.  Zde se  lomí, dále sleduje silnici E 442  severozápadním  směrem,  na   křižovatce  se  silnicí  I/13 (Teplice - Děčín) se opět lomí a sleduje ji jihozápadním směrem až na východní  okraj obce Soběchleby v  okrese Teplice. Obec obchází po  severovýchodní  hranici  a   pokračuje  po  místní  komunikaci (Soběchleby  - Unčín)  severním směrem  k obci  Unčín. Vede  podél východní  strany  obce,  přetíná  silnici  253,  pokračuje dále po východní  straně  obce    k  železniční  trati Krupka - Telnice. Železniční trať tvoří dále severní hranici krajinné památkové zóny v celém  úseku až  ke Ždírnickému  potoku, kde  zahrnuje obchvatem pozemek  s pomníkem,  a dále  sleduje železniční  trať až  k polní cestě  před obcí  Varvažov. Zde  se hranice  lomí východním směrem a podél  potoka  pokračuje    na  silnici  248,  kde  se hranice památkové zóny uzavírá.

zpět

 

LEMBERSKO (okres Česká Lípa)

Hranice památkové  zóny  krajinného  celku  Lembersko začíná na východní okraji obce Kněžičky na silnici spojující Kněžičky s obcí Lvová.  Pokračuje východním  směrem  po  této silnici  (po hranici katastrálního území) a dále po  vrstevnici lesního porostu ke kótě 350, kterou obchází až k silnici Lvová - Rynoltice, a pokračuje po východní hranici  katastrálního území obce  Lvová a dále  po lesní cestě k osadě Kunová. Pokračuje jižně na kótu 411, dále po úvozové cestě ke kótě  388. Zde se ostře stáčí  západním směrem po účelové cestě  a  dále  severozápadně  k  hranici  lesa.  Z  této  hranice pokračuje  nejprve  jižním  a  následně  po  hranici lesa západním směrem  po okraji  lesa až  k Markvartickému  rybníku. Prochází po jeho hrázi, odbočuje na sever po jeho břehu cca 60 metrů, odbočuje

severozápadně  v   hranicích  zástavby     na  silnici  Jablonné v Podještědí  - Lvová.  Silnice tvoří  hranici zóny  až k propusti Kněžického  potoka.  Ten  tvoří  hranici  zóny  až k silnici Děčín - Liberec.  Po  této  silnici  probíhá  cca  50 metrů jihozápadním směrem, odbočuje na sever, obchází Černý rybník. Dále hranici zóny tvoří  Kněžický potok  a silnice,  po níž  prochází obcí Kněžičky, protíná silnici Lvová  - Kněžičky a stáčí se  východně k výchozímu místu, kde se hranice zóny uzavírá.

zpět

 

ZAHRÁDECKO (okres Česká Lípa)

Hranice  památkové  zóny   krajinného  celku  Zahrádecko  začíná v osadě  Nový  Dvůr  na  mostku  polní  cesty přes Robečský potok. Pokračuje  východním  směrem   po  hranicích  katastrálního  území Zahrádky, protíná silnici 291 Česká  Lípa - Zahrádky, pokračuje po hranicích  katastrálního  území  a  dále  po severovýchodním břehu Novozámeckého  rybníka     do  obce   Jestřebí-Provodín,  kterou prochází     k  silnici  Provodín   -  Jestřebí.  Zde   se  lomí k  jihozápadu a po této silnici  směřuje do Jestřebí. Na křižovatce se silnicí I/291  se lomí a pokračuje po ní  ve směru Zahrádky. Za kótou  261 se  opět lomí  a pokračuje  po hranicích  katastrálních území  Zahrádky  a  Šváby  k  osadě  Kozí  Roh. Odtud pokračuje po silnici do obce Holany. Obec  obchází po jižní hranici zastavěného území  a navazuje  na silnici  Holany -  Blíževedly. Sleduje  tuto silnici západním směrem, přetíná  potok napájející dolanský rybník a po  cca 50  metrech v  zatáčce silnice  odbočuje hranice  směrem severním.  Pokračuje po  hranici katastrálního  území Stvolínky na kótu  335, zde  se opětovně  stáčí po  polní  cestě směrem severním k obci Stvolínky, překračuje železniční  trať Stvolínky – Zahrádky po silnici k  mostku přes Bobří potok. Obchází  východní část obce až  k silnici  Stvolínky -  Zahrádky a  východním směrem pokračuje k Nebeskému rybníku. Sleduje jeho  severozápadní a severní břeh až ke vtoku  potoka v severovýchodní  části rybníka, prochází  skalní rozsedlinou  a   vrací  se  na  silnici,   kterou  kolmo  přetíná, a pokračuje  po silnici  směrem jihovýchodním.  V místech podchodu železniční  tratě  odbočuje  směrem  východním  a  sleduje  těleso železniční tratě  až před železniční  stanici Zahrádky na  hranici katastrálního území Zahrádky. Zde se  lomí k severu a pokračuje po hranici katastrálního území až do  osady Nový Dvůr, kde se hranice zóny uzavírá.

zpět

 

AREÁL BOJIŠTĚ BITVY U HRADCE KRÁLOVÉ (okres Hradec Králové)

Hranice památkové zóny krajinného  celku u Hradce Králové začíná na severozápadě  u obce Hněvčeves na  železničním mostu přes říčku Bystřici.  Podél  železniční  trati   hranice  směřuje  k východu k železniční stanici  Sendražice. Od železniční  stanice pokračuje směrem k  jihu ke kótě  259 a dále  po silnici k  obci Sendražice. Pokračuje dále  po silnici spojující  obce Sendražice -  Neděliště k jihozápadu.  Obec obchází  východním okrajem  zastavěného území. Z rozcestí silnic,  při jižním okraji  obce, hranice ubíhá  k jihu podél  silnice ke  křižovatce východně  od obce  Světí. Obec Světí obchází  východní  stranou.  Pokračuje k jihu  po silnici k obci Bříza. Obec Břízu obchází rovněž  východním okrajem a pokračuje po silnici směrem  k obci Chaloupky.  Podél západní strany  míjí obec Chaloupky a vede  k rozcestí u obce Charbuzice.  Vede k této obci, obchází  ji  podél  jižního  okraje  a  po  cestě pokračuje k obci Stěžírky. Směřuje  po silnici k  západu až k  rozcestí, odkud vede k obci  Horní Přím.  Tu obchází  podél jejího  jižního okraje a po cestě pokračuje k  silnici spojující obce Nový Přím  a Dolní Přím. Vede k  obci Dolní Přím, před  obcí se stáčí k  západu na silnici, která směřuje k  obci Lubno. Za můstkem přes  Radostovský potok se stáčí k severu a po cestě  pokračuje k obci Popovice. Obec obchází podél západní strany obce a po silnici pokračuje k obci Třesovice. Opět  obchází obec  podél  jejího  západního okraje,  pokračuje ke  křižovatce a  odbočuje na silnici  směrem k obci  Mokrovousy. Opět obchází obec podél západního zastavěného  okraje obce a po silnici směřuje  k  obci  Dohalice.  Přechází  železniční  trať a stáčí se k západu,  vede kolem  obce Sadová  k silnici  I/35 Hradec Králové - Jičín a podél západního a severního okraje obcí Sadová, Sovětice a Hněvčeves míří k výchozímu bodu  u železničního mostu přes říčku Bystřici.

zpět

 

 

SLATIŇANSKO-SLAVICKO (okres Chrudim)

Hranice  památkové  zóny  krajinného  celku Slatiňansko-Slavicko začíná na mostě, kde silnice mezi obcemi Svídnice a Lukavice kříží řeku Chrudimku.  Po této silnici  jde hranice východním  směrem ke křížení  se silnicí  I/37  Slatiňany  - Nasavrky.  Hranice směřuje k jihu podél  této silnice. Obec Vysonín  hranice obchází západním okrajem  a  na  jižním  okraji  opět  pokračuje  po státní silnici k jihu.  Obce Pila  u Libáně,  Libáň a  Drahotice hranice  obchází západním  okrajem obcí.  Před  obcí  Nasavrky přechází  ze silnice I/37 na  silnici, která vede kolem  bývalého pivovaru, na náměstí. Odtud Strádovskou ulicí  k potoku Debrný a dále  proti toku potoka Debrný až k silnici II/337  před obec Hodonín. Z východního okraje obce  pokračuje  podél  jižního  okraje  zastavěného  území k obci Libkov.  Před  obcí  Libkov  mění  směr  na severozápad po západní hranici  katastrálního   území  obce  České   Lhotice,  Licibořice a Smrkový Týnec. Po západním  okraji zastavěného území obce Lipina směřuje k severnímu kraji, kde  přechází na silnici spojující obce Lipina  -  Rabštejn.  Z   jižního  okraje  obce  Rabštejn  hranice pokračuje po  západním zastavěném okraji opět  k silnici směřující do obce Rabštejnská Lhota. Obec obchází severozápadním okrajem. Po silnici, ze  severního okraje obce, probíhá  hranice ke křižovatce silnic  mezi obcemi  Sobětuchy -  Slatiňany. Pokračuje  po silnici k řece Chrudimce a podél řeky Chrudimky vede až k mostu na silnici mezi obcemi Svídnice a Lukavice, kde je výchozí bod.

zpět

 

 

NÁMĚŠŤSKO (okres Třebíč)

Hranice  památkové  zóny  krajinného  celku  Náměšťsko začíná na severozápadním  okraji  v  Náměšti  nad  Oslavou  v  ohbí  silnice (u lokality Nad zámkem). Vede podél silnice směrem na severovýchod a dále  na  severozápad  ke  kraji  lesa  zv.  Baba,  mění směr na severovýchod a  vede ke kótě  461 na křižovatku  silnic Náměšť nad Oslavou - Jinošov. Pokračuje  podél silnice severovýchodním směrem a před obcí Jinošov mění směr na jihovýchod a pokračuje dále podél ohradní  zdi objektu  zámku s  parkem Schönwald.  Pokračuje jižním směrem  po cestě  kolem bažantnice  u zámku.  Napojuje se na další cestu v  lokalitě Na kopci  a pokračuje západním  směrem k silnici Jinošov - Kralice  nad Oslavou. Podél této silnice  směřuje k jihu k obci  Kralice nad  Oslavou. V  místě křížení  silnice s potokem vytékajícím  z rybníka  vede  hranice  krátce tímto  potokem. Dále obchází obec Kralice nad Oslavou východně podél zastavěného okraje

(mimo  areál  sloužící  zemědělským  činnostem).  V  místě křížení silnice  Náměšť  nad  Oslavou  -  Rapotice  s  Jinošovským potokem pokračuje hranice korytem tohoto potoka až ke křížení s železniční tratí  Brno -  Třebíč. Dále  pokračuje jižně  pod obcí Kralice nad Oslavou  západním směrem  podél železniční  trati. V  bodě křížení železniční tratě se silnicí Náměšť  nad Oslavou - Březník přechází hranice  na tuto  silnici, kterou  pokračuje směrem  k Náměšti nad Oslavou,  východně  míjí  Velkopolský  dvůr  s  alejemi a lokalitu U hájenky. Pokračuje západním směrem a při křížení se silnicí Brno - Třebíč pokračuje podél této  silnice, odbočuje na silnici, která východně  míjí náměšťskou  oboru, zámek   s parkem,  a v  lese Nad zámkem se napojuje k výchozímu bodu. 

zpět