Činnost odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Činnost odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu.   Činnost odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu.   Činnost odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Královéhradecký kraj se nachází na severovýchodě Čech. Díky své velikosti je možné na jeho území najít širokou škálu historických památek, kulturních akcí a tradičních řemesel. Existují zde nejrůznější muzea a galerie, archeopark i skanzen lidové architektury. Své zástupce tu mají profesionální i amatérské divadelní soubory. V kraji je dochovaná řada sakrálních památek a k nalezení jsou pozůstatky z prusko-rakouské války roku 1866 a doklady pevnostního stavitelství. Z přírodních krás se zde nachází nejvyšší hora Sněžka. Za návštěvu stojí i skalní města nebo důlní památky na Žacléřsku.

Aktuální novinky z oblasti kultury a KKO najdete také na webových stránkách prokreativitu.cz nebo na facebookových stránkách Prokreativitu - podpora kultury v Královéhradeckém kraji.

 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu KHK

vedoucí odboru: Mgr. Kateřina Churtajeva
e-mail: kchurtajeva@kr-kralovehradecky.cz, mob.: +420 737 997 977

Odbor je umístěn v budově Galerie moderního umění v Hradci Králové (Tomkova 139/9, 500 03 Hradec Králové).

Kraj zřizuje 11 příspěvkových organizací a je spoluzakladatelem 4 obecně prospěšných společností. V oblasti cestovního ruchu existuje 7 destinačních společností. Na území kraje se nachází 34 národních kulturních památek.


Oddělení kultury a památkové péče

vedoucí oddělení: Ing. Milan Smolík
e-mail: msmolik@kr-kralovehradecky.cz, mob.: +420 601 325 879

Oddělení kultury a památkové péče zajišťuje tyto činnosti:

Oblast kultury

 • zpracovává návrhy a dokumenty koncepčního charakteru týkající se rozvoje kultury v kraji
 • zajišťuje a podílí se na naplňování krajské strategie v oblasti kultury a dalších strategických dokumentů
 • pro rozhodování orgánů kraje zabezpečuje úkoly pro plnění funkce zřizovatele muzeí, galerií, hvězdáren, knihoven a dalších zřizovaných organizací
 • předkládá orgánům kraje návrhy na jmenování a odvolávání ředitelů muzeí, galerií, hvězdáren, knihoven a dalších příspěvkových organizací
 • spolupracuje a zajišťuje přípravu, konzultace a hodnocení dotačních programů v oblasti kultury
 • zajišťuje komunikaci a spolupráci s dalšími subjekty v oblasti kultury 
 • podílí se na přípravě a realizaci projektů podporovaných z evropských, národních a krajských zdrojů
 • podílí se na přípravě, realizaci a propagaci projektů podporujících tradiční lidovou kulturu v Královéhradeckém kraji
 • další činnosti vyplývající z Organizačního řádu Krajského úřadu KHK
 • vede krajský seznam evidence válečných hrobů a zajišťuje koordinaci péče o válečné hroby na území KHK a pečuje o válečné hroby ve vlastnictví kraje

Oblast památkové péče

 • vykonává přenesenou působnosti v oblasti péče o movité i nemovité kulturní dědictví na území Královéhradeckého kraje
 • řídí, sjednocuje a kontroluje výkon státní správy prováděný obecními úřady obcí s rozšířenou působností podle zákona o státní památkové péči a je odvolacím orgánem pro řízení vedená těmito úřady
 • vykonává rozhodovací i kontrolní roli při obnovách národních kulturních památek, včetně rozhodování o podmínkách nebo zákazu činností fyzické nebo právnické osoby, které ohrožuji národní kulturní památku, a působí nebo by mohly způsobit nepříznivé změny jejího stavu nebo jejího prostředí
 • vydává souhlas s přemístěním stavby, která je kulturní památkou, a movité věci, která je kulturní památkou, z veřejně přístupného místa a rozhoduje o podmínkách přenechání kulturní památky nebo národní kulturní památky k dočasnému užívání pro účely vědeckého výzkumu nebo účely výstavní
 • je sankčním orgánem, kdy ukládá pokuty právnickým a fyzickým osobám za porušení zákona o státní památkové péči
 • v oblasti archeologie rozhoduje o povinnostech vlastníka nemovitosti strpět provedení archeologických výzkumů a o podmínkách, za nichž mohou být provedeny a poskytuje odměnu nálezci archeologického nálezu a náhradu nutných nákladů, které vznikly v souvislosti s archeologickým nálezem
 • rozhoduje o výši náhrady za majetkovou újmu, která vznikne vlastníku nemovitosti prováděním archeologického výzkumu nebo opatřeními na ochranu archeologického nálezu
 • spolupracuje a zajišťuje přípravu, konzultace a hodnocení dotačních programů v oblasti památkové péče

Oddělení kulturních a kreativních odvětví (KKO) a cestovního ruchu

vedoucí oddělení: Ing. Martin Karas
e-mail: mkaras@kr-kralovehradecky.cz, mob.: +420 724 870 776

 • podílí se na analýzách a mapování kulturních a kreativních odvětví kraje a analýzách marketingového prostředí kraje v oblasti kultury, kulturního dědictví a cestovního ruchu
 • vede a udržuje databáze aktérů KKO v kraji
 • podílí se na realizaci a projektové podpoře záchovných opatření v oblasti kulturního dědictví a jejich využití pro oblast KKO
 • podílí se na podpoře a iniciuje projekty v oblasti inovativních řešení v oblasti kultury, kulturního dědictví a udržitelného a kreativního cestovního ruchu
 • zajišťuje informační a podpůrný fundraisingový servis pro organizace a aktéry v oblasti kultury, kulturního dědictví a cestovního ruchu v kraji, sleduje a sdílí informace o vypsaných dotačních příležitostech a dle možností napomáhá při podávání projektových žádostí
 • spolupracuje a zajišťuje přípravu, konzultace a hodnocení dotačních programů v oblasti kultury a cestovního ruchu 
 • sleduje přípravu národních operačních programů v oblasti kultury, památkové péče, cestovního ruchu a kulturních a kreativních odvětví a připravuje podklady pro jejich maximální využití pro kraj
 • podílí se na zajištění prezentace kulturních a kreativních odvětví v kraji
 • zajišťuje marketingové aktivity spojené se strategickými dokumenty – připravuje podklady pro krajské webové stránky a sociální sítě v oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu
 • propaguje krajem udělované ceny v oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu
 • propaguje úspěšné produkty a aktivity, které byly podpořeny krajem prostřednictvím dotačních programů a napomáhá prezentaci top kulturních akcí, podpořených trvalou záštitou rady kraje
 • podílí se na přípravě zadání architektonických soutěží kraje, administrativně připravuje architektonické soutěže, podílí se na práci přípravných pracovních skupin
 • podílí se na iniciaci diskuse o kvalitní architektuře, urbanismu a veřejném prostoru v kraji
 • podílí se na zajištění a koordinaci zpracování rozvojových a koncepčních materiálů v oblasti kultury, památkové péče a v oblasti cestovního ruchu a turismu a další dílčí strategie v těchto oblastech a podílí se na jejich naplňování a realizaci
 • zajišťuje a podílí se na přípravě akčních krátkodobých plánů, vyplývajících ze strategických dokumentů, a zajišťuje průběžný a závěrečný monitoring plnění strategických opatření a podílí se na vyhodnocení strategických dokumentů
 • úzce spolupracuje s krajem zřizovanými organizacemi v oblasti kultury, kulturního dědictví a cestovního ruchu v oblasti jejich propagace
 • zajišťuje komunikaci a spolupráci s ostatními kraji, městy, obcemi, organizacemi, DSO a MAS a dalšími partnery v oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu
 • pro rozhodování orgánů kraje sleduje aktivity v oblasti managementu a marketingu cestovního ruchu a obecně nové trendy v oblasti kultury a cestovního ruchu