Odborná způsobilost

15. 6. 2023 Autor: Jana Šafářová

Termíny zkoušek odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby - 2023

Zkoušky se uskuteční v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Regiocentrum Nový pivovar, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové v počítačové učebně (místnost N1.22).

Zkoušku skládá žadatel před příslušným dopravním úřadem v místě trvalého (pobytu) bydliště žadatele.

Termín je stanoven jednou měsíčně, začátek od 8.00 hodin.

Termíny konání zkoušky:

 • 17. ledna 2023
 • 14. února 2023
 • 14. března 2023
 • 11. dubna 2023
 • 9. května 2023
 • 6. června 2023
 • 19. září 2023
 • 10. října 2023
 • 7. listopadu 2023
 • 5. prosince 2023
Přihláška musí mít písemnou formu, podaná osobně nebo zaslaná na adresu dopravního úřadu dopisem (adresa: Královéhradecký kraj, oddělení dopravy, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové), faxem (fax: 495 817 336) nebo emailem na posta@kr-kralovehradecky.cz a musí obsahovat: jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu, rodné číslo, místo trvalého pobytu, druh silniční dopravy a předměty, z kterých chce uchazeč zkoušku skládat. Přihlášku je nutné opatřit datem podání a vlastnoručním podpisem a telefonním číslem.

Přihlášku lze při splnění požadovaných obsahových náležitostí formulovat volně nebo použít formulář (viz Soubory ke stažení).

Uchazeč je povinen přihlásit se ke zkoušce tak, aby písemná přihláška měla datum podacího razítka podatelny úřadu nejméně 10 dnů před termínem zkoušky. Pokud tento termín nebude ze strany uchazeče dodržen, případně přihláška nebude obsahovat všechny uvedené náležitosti, dopravní úřad si vyhrazuje právo, že nemusí být ke zkoušce připuštěn.

Další informace o zkouškách lze získat telefonicky, či osobně na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, odboru dopravy.

Odborná způsobilost dopravce

U nákladní dopravy se prokazování odborné způsobilosti vztahuje na dopravu provozovanou vozidly, jejichž celková hmotnost přesahuje 3,5 tuny a u nákladní mezinárodní dopravy provozované vozidly, jejichž celková hmotnost přesahuje 2,5 tuny a nepřesahuje 3,5 tuny.

U osobní dopravy se prokazování odborné způsobilosti vztahuje na dopravu provozovanou vozidlem určeným pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče.

Odbornou zůsobilost k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby prokazuje žadatel osvědčením o odborné způsobilosti pro provozování dopravy, které vydává příslušný dopravní úad na základě úspěšného složení zkoušky z předmětů stanovených Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 a vypracováním případové studie.

Kdo musí splňovat podmínku odborné způsobilosti

U právnické osoby musí podmínku odborné způsobilosti splňovat osoba zaměstnaná dopravním podnikem nebo určená prostřednictvím smlouvy, tato osoba musí mít skutečnou vazbu jakožto zaměstnanec, ředitel, nebo vlastník.

Ufyzické osoby musí podmínku odborné způsobilosti splňovat fyzická osoba sama nebo odpovědný zástupce, je-li ustanoven.

Jak se splní podmínka odborné způsobilosti

Žadatel skládá zkoušky před příslušným dopravním úřadem v místě trvalého pobytu žadatele. Osvědčení o odborné způsobilosti pro provozování dopravy se předkládá živnostenskému úřadu.

Kdo může být odpovědným zástupcem pro dopravu dle čl. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)č.1071/2009?

Je to fyzická osoba, která má dobrou pověst a požadovanou odbornou způsobilost, tato osoba účinně a nepřetržitě řídí dopravní činnost podniku, má bydliště ve Společenství, k podniku má skutečnou vazbu jakožto zaměstnanec, ředitel, vlastník, akcionář, nebo jej spravuje, nebo je – li podnikem fyzická osoba. Nebude-li tuto vazbu mít, bude moci tuto činnost odpovědný zástupce vykonávat pro 50 vozidel a zároveň nejvíce pro 4 podnikatele v silniční dopravě. Toto omezení platí též pro odpovědné zástupce, kteří budou tuto činnost vykonávat pro více podnikatelů.

Průběh zkoušky k prokázání odborné způsobilosti

Zkouška se skládá ze dvoučástí, kterými jsou test a případová studie.

První část je tvořena testem s písemnými otázkami se 4 navrženými odpověďmi, z nichž pouze jedna je správá.

Názvy oborů:

 • 1. Občanské právo
 • 2. Obchodní právo
 • 3. Sociální právo
 • 4. Daňové právo
 • 5. Obchodní a finanční správa podniku
 • 6. Přístup na trh
 • 7. Technické normy a technická hlediska provozu
 • 8. Bezpečnost silničního provozu

Test je tvořen celkem 60 otázkami tak, aby obsahoval otázky z každého oboru. Z každého z oborů uvedených pod body 1, 3, 6 a 7 přílohy I bodu I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 musí test obsahovat 10 otázek, přičemž správná odpověď na každou z těchto otázekbude hodnocena 2 body. Ze zbývajících oborů 2, 4, 5, 8 musí test obsahovat celkem 20 otázek, přičemž správná odpověď na každou z těchto otázek bude hodnocena 1 bodem.

Druhou část tvoří případová studie, při níž žadatel prokazuje schopnost praktického uplatnění svých znalostí. Jedná se o praktické cvičení, kdy žadatel u požadovaného druhu dopravy vyhodnotí zadanou přepravu z hlediska výběru vozidla, dokladů potřebných k přepravě, věku řidiče, organizace přestávek apod. zvolením správné odpovědi.

Upřípadové studie lze dosáhnout nejvýše 100 bodů, přičemž k úspěšnému složení této části zkoušky je nutné dosáhnout nejméně 50% bodů.

U zkoušky prospěl zkoušený, který úspěšně složil test a případovou studii a dosáhl nejméně 60% z celkového možného počtu bodů za test a případovou studii.

Odkaz na aktuální otázky odborné způsobilosti naleznete zde.

 

 

Soubory ke stažení