USNESENÍ z 25. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

10. 11. 2020 Autor: admin admin

Hlasování

bod název bodu jednání [link na záznam v *mp3]
poznámka
č.hl. č.usnesení  +   -  zdr.
návrhová komise [celý úvod ]
1 37 0 2
ověřovatelé zápisu
2 39 0 0
schválení programu 25. zasedání- návrh RSDr. Ing. Rumla
3 41 0 0
schválení programu 25. zasedání - návrh Ing. Uchytila
4 39 0 0
schválení programu 25. zasedání
5 41 0 0
1. Zpráva o činnosti Rady Královéhradeckého kraje
6 ZK/25/1704/2015 41 0 0
2. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
7 ZK/25/1705/2015 36 0 0
3. Vyřizování korespondence adresované Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje
8 ZK/25/1706/2015 39 0 1
4. Návrh rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2016
9 ZK/25/1707/2015 41 0 0
5. Návrh na 4. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2015
10 ZK/25/1708/2015 40 0 0
6. Návrh na poskytnutí ručitelského závazku Královéhradeckého kraje za úvěr společnosti ZOO Dvůr Králové a.s.
11 ZK/25/1709/2015 36 0 0
7. Odměna na dofinancování podílu k dotaci Ministerstva pro místní rozvoj za první místo v krajské soutěži Vesnice roku 2014 obci Sovětice
12 ZK/25/1710/2015 32 0 0
8. "Dotační program "" Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji""( Kotlíkové dotace )"
13 ZK/25/1711/2015 29 0 0
9. Dotační programy v oblasti životního prostředí a zemědělství pro rok 2016
14 ZK/25/1712/2015 32 0 0
10. Změny v projektech, podpořených dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje
15 ZK/25/1713/2015 30 0 0
11. Poskytnutí dotací na individuální účel
16 ZK/25/1714/2015 31 0 0
12. Prodloužení doby realizace projektů
17 ZK/25/1715/2015 29 0 0
13. "Žádost do dotačního programu MŠMT ""Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni"""
18 ZK/25/1716/2015 31 0 0
14. Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně u příjemců grantových projektů realizovaných v rámci globálních grantů Královéhradeckého kraje z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
19 ZK/25/1717/2015 31 0 0
15. Aktualizace Memoranda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Královéhradeckým a Pardubickým krajem
20 ZK/25/1718/2015 32 0 0
16. Dohoda mezi Libereckým krajem, Královéhradeckým krajem a Svazkem měst a obcí Krkonoše
21 ZK/25/1719/2015 33 0 0
17. Spolupráce na společném marketingu Labské stezky (smlouva o spolupráci)
22 ZK/25/1720/2015 35 0 0
18. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na zajištění regionálních funkcí knihoven v roce 2016
23 ZK/25/1721/2015 34 0 0
Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje na období 2016 - 2020
zpochybněné hlasování
24 22 4 15
Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje na období 2016 - 2020 [po přestávce]
25 ZK/25/1722/2015 23 6 13
20. Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace
26 ZK/25/1723/2015 36 0 0
21. Návrh na uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje s městem Opočno a s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Hradec Králové
27 ZK/25/1724/2015 36 0 0
22. Návrh na úpravu rozpočtu kapitoly 15 - zdravotnictví
28 ZK/25/1725/2015 35 0 0
23. Návrh na přijetí daru movitých věcí od Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s.
29 ZK/25/1726/2015 35 0 0
24. Návrh na optimalizaci speciálního školství
31 ZK/25/1728/2015 39 0 0
25. Informace o provedených rozpočtových opatřeních u státních dotací v rozpočtu školství pro rok 2015
32 ZK/25/1729/2015 37 0 0
26. Strategie rozvoje dostupnosti a kvality sociálních služeb Královéhradeckého kraje poskytovaných v komunitě pro osoby s postižením a duševním onemocněním staženo z programu
27. Aktualizace Plánu rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 – 2016 včetně Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje pro období 2015 – 2016
33 ZK/25/1730/2015 35 0 0
28. Návrh na schválení Zásad pro realizaci financování sociálních služeb zařazených do Sítě sociálních služeb KHK formou vyrovnávací platby
34 ZK/25/1731/2015 39 0 0
29. Přesunutí již schválené dotace v rámci dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který je financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdržel na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2015-Domov na Stříbrném vrchu
35 ZK/25/1732/2015 38 0 0
30. Návrh na přerozdělení příspěvků na provoz mezi 2 příspěvkovými organizacemi odvětví sociálních věcí na rok 2015
36 ZK/25/1733/2015 38 0 0
31. Revokace části usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/16/1016/2014 ze dne 15. 9. 2014
37 ZK/25/1734/2015 34 0 2
32. Investiční dotace obcím na rozvoj infrastruktury vodovodů a kanalizací v roce 2015 – V.
38 ZK/25/1735/2015 35 0 0
33. Proplacení žádostí o finanční příspěvek na hospodaření v lesích dle „Závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití“
39 ZK/25/1736/2015 35 0 1
34. Investiční dotace městu Nový Bydžov
40 ZK/25/1737/2015 32 1 0
35. Prodloužení termínu realizace projektu městyse Podhradí dle smlouvy o poskytnutí dotace č. ES04866
41 ZJ/25/1738/2015 32 0 0
36. "Realizace projektu ""Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod"" - souhrnná informace"
42 ZK/25/1739/2015 38 0 0
37. Návrh na pověření Rady Královéhradeckého kraje k uvolňování finančních prostředků z vratky předfinancování a z rezervy na kapitole 21 v roce 2016
43 ZK/25/1740/2015 34 0 0
38. Návrh na schválení aktualizace celkových výdajů projektů a finančních limitů
44 ZK/25/1741/2015 33 0 0
39. "Návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace Královéhradeckému kraji z rozpočtu Libereckého kraje, na projekt ""Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura"""
45 ZK/25/1742/2015 33 0 0
40. "Návrh plánovací smlouvy č. 1/2015 s Městem Vrchlabí na akci ""Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II. etapa - Přístupová komunikace do PZ/ trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953"""
46 ZK/25/1743/2015 33 0 0
41. "Návrh Smlouvy o spolupráci s ŘSD na akci ""Obchvat města Solnice I/14"" v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"
47 ZK/25/1744/2015 31 0 0
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 42 - 58
48 30 0 0
hlasování k bodům č. 42 - 58
49 32 0 1
42. Návrh Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup části pozemku a Smlouvy o právu provést stavbu s paní M. K. pro realizaci akce „Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
49 ZK/25/1745/2015 32 0 1
43. "Návrh na uzavření Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup části pozemku s panem P. N. pro realizaci akce ""Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)"" v rámci projektu ""Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"""
49 ZK/25/1746/2015 32 0 1
44. "Návrh smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup části pozemku s paní V. E. pro realizaci akce ""Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)"" v rámci projektu ""Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"""
49 ZK/25/1747/2015 32 0 1
45. "Návrh Smlouvy na uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup části pozemků a Smlouvy o právu provést stavbu s panem Karlem Kašparem pro realizaci akce ""Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)"" v rámci projektu ""Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"""
49 ZK/25/1748/2015 32 0 1
46. "Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkup části pozemku a na uzavření Smlouvy o právu provést stavbu s paní Z. Č., s paní Ing. V. M., s panem Ja. R., s panem Jo. R. a panem M. V. pro realizaci akce ""Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)"" v rámci projektu ""Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"""
49 ZK/25/1749/2015 32 0 1
47. "Návrh Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup části pozemku a Smlouvy o právu provést stavbu s paní R. M. pro realizaci akce ""Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno) v rámci projektu ""Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"""
49 ZK/25/1750/2015 32 0 1
48. "Návrh na uzavření Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup části pozemku a Smlouvy o právu provést stavbu s panem V. J., paní M. K. a paní L. V. pro realizaci akce ""Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)"" v rámci projektu ""Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"""
49 ZK/25/1751/2015 32 0 1
49. "Návrh Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup pozemků s LUNY, s.r.o., v rámci ""Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"""
49 ZK/25/1752/2015 32 0 1
50. "Návrh Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup části pozemku s paní L. S. v rámci ""Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"""
49 ZK/25/1753/2015 32 0 1
51. "Návrh Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup části pozemku s paní H.Ř. v rámci ""Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"""
49 ZK/25/1754/2015 32 0 1
52. "Návrh Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup části pozemku s panem P. K. v rámci ""Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"""
49 ZK/25/1755/2015 32 0 1
53. "Návrh na uzavření Smlouvy kupní na odkup části pozemku a Smlouvy o právu provést stavbu s paní J. K. a panem K. K. pro realizaci akce ""Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)"" v rámci projektu ""Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"""
49 ZK/25/1756/2015 32 0 1
54. "Návrh Smlouvy na uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup pozemku s Římskokatolickou farností Solnice v rámci projektu ""Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"""
49 ZK/25/1757/2015 32 0 1
55. "Návrh Smlouvy na uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup pozemku s paní Mgr. S. K. v rámci projektu ""Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"""
49 ZK/25/1758/2015 32 0 1
56. "Návrh Smlouvy na uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup pozemku a panem Ing. Z. D. v rámci projektu ""Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"""
49 ZK/25/1759/2015 32 0 1
57. "Návrh Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup pozemku s paní H. S. a panem J. S. v rámci projektu ""Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"""
49 ZK/25/1760/2015 32 0 1
58. "Návrh Smlouvy na uzavření budoucí kupní smlouvy na odkup části pozemků a Smlouvy o právu provést stavbu s městem Opočno pro realizaci akce ""Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)"" v rámci projektu ""Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu"""
49 ZK/25/1761/2015 32 0 1
návrh na sloučení úvodního slova, rozpravy a hlasování k bodům č. 59 - 86
50 34 0 0
hlasování k bodům č. 59 - 86
51 32 0 0
59. Dodatek č. 7 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení zástavního práva s ústavem Život bez bariér, z.ú.
51 ZK/25/1762/2015 32 0 0
60. Návrh dodatku č. 27 zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa silnic Královéhradeckého kraje
51 ZK/25/1763/2015 32 0 0
61. Návrh na prodej pozemku v k. ú. Volovka a obci Velká Jesenice, okr. Náchod
51 ZK/25/1764/2015 32 0 0
62. Návrh na prodej pozemku v k. ú. a obci Chvaleč, okr. Trutnov
51 ZK/25/1765/2015 32 0 0
63. Návrh na prodej pozemku v k.ú. a obci Vysokov, okr. Náchod
51 ZK/25/1766/2015 32 0 0
64. Návrh na výkup pozemku s objektem márnice včetně technologie v k.ú. a obci Jaroměř
51 ZK/25/1767/2015 32 0 0
65. Návrh na výkup pozemku p. č. 1018/9 a části pozemku p. č. 859/2 v k. ú. Věkoše
51 ZK/25/1768/2015 32 0 0
66. Návrh na výkup pozemku v k. ú. a obci Machov, okr. Náchod
51 ZK/25/1769/2015 32 0 0
67. Návrh na vykoupení pozemkové parcely v k. ú. Brtev a obci Lázně Bělohrad
51 ZK/25/1770/2015 32 0 0
68. Návrh na vykoupení pozemkové parcely č. 411/8 v k. ú. Vřesník u Tetína a obci Vřesník
51 ZK/25/1771/2015 32 0 0
69. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě kupní na část pozemku p. č. 378/5 a část pozemku p. č. 528/1 v k. ú. Horní Rokytnice
51 ZK/25/1772/2015 32 0 0
70. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku p. č. 206/2 k.ú. Albrechtice nad Orlicí
51 ZK/25/1773/2015 32 0 0
71. Nabídka na využití předkupního práva k pozemkům v k.ú. Jičín
51 ZK/25/1774/2015 32 0 0
72. Nabídka na využití předkupního práva k pozemkům ve výši spoluvlastnických podílů v k.ú. Vysoká nad Labem
51 ZK/25/1775/2015 32 0 0
73. Nabídka na využití předkupního práva k pozemku v k.ú. Rychnov nad Kněžnou
51 ZK/25/1776/2015 32 0 0
74. Návrh na darování pozemků v k.ú. Vysoké Veselí, okr. Jičín, do vlastnictví města Vysoké Veselí
51 ZK/25/1777/2015 32 0 0
75. Návrh na darování pozemků v k.ú. Libáň, okr. Jičín, do vlastnictví města Libáň
51 ZK/25/1778/2015 32 0 0
76. Návrh na darování pozemků v k. ú. Studnice u Náchoda a obci Studnice, okr. Náchod
51 ZK/25/1779/2015 32 0 0
77. Návrh na darování pozemků v k. ú. Opočno pod Orlickými horami a obci Opočno, okr. Rychnov nad Kněžnou
51 ZK/25/1780/2015 32 0 0
78. Návrh na darování pozemků v k. ú. a obci Dětenice, okr. Jičín
51 ZK/25/1781/2015 32 0 0
79. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí darovací na část pozemku p. č. 893/2 a část pozemku p. č. 893/4 v k. ú. Žďár nad Orlicí
51 ZK/25/1782/2015 32 0 0
80. Návrh na revokaci Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/23/1662/2011 ze dne 20.10.2011
51 ZK/25/1783/2015 32 0 0
81. Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
51 ZK/25/1784/2015 32 0 0
82. Návrh na vzájemnou směnu pozemku 522/2 a 411/10 v k. ú. Vřesník u Tetína a obci Vřesník, okr. Jičín, s finančním dorovnáním
51 ZK/25/1785/2015 32 0 0
83. Návrh na zřízení věcných břemen v k. ú. Nový Hradec Králové a obec Hradec Králové
51 ZK/25/1786/2015 32 0 0
84. Návrh na svěření nemovitého majetku k hospodaření příspěvkové organizaci
51 ZK/25/1787/2015 32 0 0
85. Návrh na svěření nemovitého majetku v k. ú. a obec Náchod k hospodaření příspěvkové organizaci
51 ZK/25/1788/2015 32 0 0
86. Návrh na svěření nemovitého majetku v k. ú. Hořice v Podkrkonoší a obec Hořice k hospodaření příspěvkové organizaci
51 ZK/25/1789/2015 32 0 0
87. Volba člena Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
52 ZK/25/1790/2015 34 0 0
88. Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
53 ZK/25/1791/2015 33 0 0
89. Stanovení paušální částky pro náhradu ušlého výdělku na rok 2016 neuvolněným členům Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
54 ZK/25/1792/2015 33 0 0
90. Návrh na poskytnutí finančního daru z kapitoly 18 – zastupitelstvo kraje – staženo z programu
91. Schválení Prodloužení termínu podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který bude financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2016
55 ZK/25/1793/2015 35 0 0
92. Návrh na přerozdělení příspěvků na provoz na rok 2015 mezi Domovem důchodců Albrechtice nad Orlicí a Domovem pro seniory Pilníkov
56 ZK/25/1794/2015 33 0 1
93. Úprava rozpočtu odvětví volnočasových aktivit - kapitola 9. pro rok 2015.
57 ZK/25/1795/2015 34 0 0
94. Návrh na navýšení příspěvku na provoz Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou v roce 2015
58 ZK/25/1796/2015 33 0 0
95. Informace ke sloučení krajem zřizovaných škol Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové a Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou od 1. 1. 2016 – projednávání předřazeno před bod č. 24
30 ZK/25/1727/2015 37 2 1
- Závěr
-

Soubory ke stažení