Zdravotnická škola v Trutnově dosáhla velkého úspěchu

22. 7. 2016

V polském lázeňském letovisku Duszniki Zdrój se konalo 5. zasedání Monitorovacího výboru programu Interreg V-A ČR – Polsko pro období 2014-2020, jehož hlavním bodem bylo schvalování projektů předložených do prioritní osy „Vzdělávání a kvalifikace“. Uspěly pouze dva přičemž jeden z nich předložila zdravotnická škola v Trutnově.

Zdravotnická škola v Trutnově dosáhla velkého úspěchu

Do první otevřené výzvy v rámci uvedené prioritní osy s alokací 2 554 513 EUR bylo předloženo 36 předběžných záměrů s požadavkem na evropskou dotaci ve výši 13 043 776 EUR, následně bylo předloženo 23 podrobných projektových žádostí s požadavkem na evropskou dotaci ve výši 8 607 286 EUR.

Z těchto 23 žádostí byly na MV schváleny k financování pouze 2 projekty. Prvním podpořeným projektem je projekt „Přeshraniční vzdělávání studentů zdravotnických oborů“, kde vedoucím partnerem je Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov. Projekt reaguje na aktuální témata, zejména na dlouhodobý nedostatek středního zdravotnického personálu ve zdravotnických a sociálních zařízeních v obou spolupracujících regionech (Královéhradecký kraj a Jelenohorský podregion). Projekt obdržel vysoké bodové ohodnocení a byla schválena evropská dotace ve výši 257 764,99 EUR (vedoucí partner má navíc nárok na dotaci ze státního rozpočtu ČR ve výši 5% celkových způsobilých výdajů). Potřebnou bodovou hranici ještě splnil projekt „Praktický program vzdělávání personálu rozvíjejícího nízkouhlíkové hospodářství v pohraničí“ (vedoucí partner: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava), který ale obdržel již nižší bodové ohodnocení. Všechny ostatní projekty neprošly buď hned úvodním hodnocením přijatelnosti (cca polovina všech projektů) nebo nesplnily potřebnou bodovou hranici a na MV ani nebyly projednávány.

Jedná se o velký úspěch Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy Trutnov, neboť do velkého počtu neúspěšných projektů byly zapojeny významné vzdělávací subjekty z celého česko-polského podporovaného území (5 českých krajů a 3 polská vojvodství) a konkurence tedy byla značná.