Období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru platí pro celý kraj. Za porušení zákazu hrozí sankce

7. 8. 2015

Zákaz rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně, zákaz kouření, odhazování hořících nebo doutnajících předmětů, a to v lesních porostech a jejich bezprostředním okolí, na suché trávě nebo na polích. O tom hovoří Rozhodnutí o vyhlášení období mimořádných klimatických podmínek, které vydal hejtman Lubomír Franc vzhledem k přetrvávajícímu suchu a nepříznivým meteorologickým předpovědím.

Rozhodnutí o vyhlášení období mimořádných klimatických podmínek na celém území Královéhradeckého kraje vydávám na základě doporučení krajského ředitele Hasičského záchranného sboru, a to z důvodu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru kvůli přetrvávajícímu suchu. Toto rozhodnutí nahrazuje preventivní opatření, které jsme vydali 3. srpna a platí až do odvolání. Vzhledem k nepříznivým předpovědím meteorologů i pro příští dny apeluji na obyvatele kraje, aby dodržovali veškerá bezpečností pravidla. Za porušení zákazu totiž hrozí sankce podle přestupkového zákona,“ uvedl hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc.

ROZHODNUTÍ

hejtmana Královéhradeckého kraje

č. 1/2015 ze dne 07. 08. 2015

O VYHLÁŠENÍ POČÁTKU OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK

V souladu s ustanovením článku 1, § 3 odst. 3) Nařízení Královéhradeckého kraje č. 3/2002 ze dne 9. října 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen „nařízení kraje“) a na základě posouzení situace a návrhu ředitele Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje

pro celé území Královéhradeckého kraje

OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK

dle článku 1, § 2 písm. a) nařízení kraje

na dobu ode dne vyhlášení do odvolání z důvodu mimořádných klimatických podmínek způsobených obdobím bez déletrvajících dešťových srážek a s mimořádně teplým a suchým počasím.

Omezení a opatření

Po dobu účinnosti tohoto rozhodnutí se ve smyslu článku 2, § 3 odst. 2 nařízení kraje se nařizuje dodržování přílohy č. 1 nařízení kraje a zakazuje se zejména:

1. kouření na lesních pozemcích, rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně na lesních pozemcích do vzdálenosti 50 m od okraje lesního pozemku,

2. rozdělávání a udržování otevřeného ohně v přírodním prostředí,

3. táboření na lesních pozemcích a ve volné přírodě mimo vyhrazená místa,

4. odhazování hořících nebo doutnajících předmětů na lesních pozemcích a ve volné přírodě,

5. spalování odpadů a dalších hořlavých látek na volném prostranství, jakož i jejich hromadění v blízkosti lesních porostů, polí s obilovinami a pícninami,

6. jízda parních lokomotiv bez přijatých protipožárních opatření,

7. vlastníkům, správcům a osobám zajišťujících nebo provádějících hospodářskou činnost pro vlastníky lesů:

a. pálení klestí a dřevních zbytků na lesních pozemcích a ve volné přírodě,

b. při lesních pracích používání mechanizačních prostředků, které nejsou opatřeny lapači jisker nebo jiným zařízením zabraňujícím úletu karbonu u výfukových potrubí.

Vlastníkům, správcům a osobám zajišťujících nebo provádějících hospodářskou činnost pro vlastníky lesů a obcím se nařizuje zajistit podmínky uvedené v příloze č. 1 nařízení kraje.

Sankce

Při porušení podmínek stanovených rozhodnutím a nařízením kraje bude postupováno v souladu s článkem 3 § 6 nařízení kraje.

Účinnost

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti vyvěšením na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a vplném rozsahu nahrazuje preventivní opatření hejtmana Královéhradeckého kraje ze dne 03. 08. 2015.

Rozhodnutí končí dnem ukončení období mimořádných klimatických podmínek.

Dotčené obecní úřady zveřejní toto rozhodnutí na úředních deskách.

Vyvěšeno dne 07. 08. 2015 v9 hod. na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Rozhodnutí se vyvěšuje na úředních deskách dotčených obecních úřadů vKrálovéhradeckém kraji.

Soubory ke stažení