V programu Interreg Česko–Polsko 2021–2027 uspěly další projekty

3. 4. 2024

Na březnovém zasedání Monitorovacího výboru programu Interreg Česko–Polsko 2021–2027, který se konal v polském lázeňském městě Kudowa-Zdrój, byly podpořeny další projekty s účastí partnerů z Královéhradeckém kraji, a to ve dvou prioritách – Cestovní ruch a Spolupráce institucí a obyvatel. V prioritě Cestovní ruch bylo podpořeno sedm projektů, z toho tři projekty se zapojením partnerů z Královéhradeckého kraje.

V programu Interreg Česko–Polsko 2021–2027 uspěly další projekty

Podpořeným čtyřem projektům s účastí partnerů z Královéhradeckého kraje byly již tradičně přiděleny vysoké evropské dotace – celkem 2 370 721 eur, tedy zhruba 60 milionů korun, ke kterým je ještě třeba připočíst národní dotace pro české partnery ze státního rozpočtu ČR ve výši 5 % až 10 % z celkových způsobilých výdajů projektů. Tyto projekty rozšiřují dlouhý seznam podpořených přeshraničních projektů, realizovaných v našem regionu,“ uvedl krajský radní Adam Valenta, odpovědný za oblast regionálního rozvoje, evropských grantů a dotací.

Vůbec nejlepší bodové hodnocení v rámci celého česko-polského podporovaného území obdržel projekt „Mlynářovo turistické a přírodovědné putování“ (vedoucí partner – Město Špindlerův Mlýn, partneři projektu – Gmina Podgórzyn, Nadleśnictwo Śnieżka). Na české i polské straně Krkonoš navštěvují turisté většinou pouze několik málo míst, tím dochází k přetížení turistických tras k nim vedoucích, se všemi negativními důsledky. Cílem projektu je proto rozložit koncentraci turistů rovnoměrněji v území i čase. Vytvořením nové pěší stezky spojující obě partnerské obce bude podpořen rozvoj opomíjených lokalit, které mají velký potenciál pro rozvoj cestovního ruchu z hlediska přírodních hodnot, zároveň dojde k odlehčení turisticky exponovaných a přetížených míst. V rámci nově vzniklé turistické trasy bude zrekonstruován historický Bílý most a dřevěný most v obci Špindlerův Mlýn a po celé trase dojde k obnově a doplnění turistického mobiliáře a dřevěných soch. V obci Podgórzyn bude dovybaveno informační centrum, které bude jedním z výchozích/cílových bodů trasy. Koordinovaná společná propagace zvýší povědomí o existenci nově vytvořené turistické trasy. Obdržená evropská dotace = 719 507 eur.

Druhým nejlépe hodnoceným je projekt „Hrady a zámky nás spojují II“ (vedoucí partner – Dolnośląska Organizacja Turystyczna, partneři projektu – Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu, Destinační společnost Východní Čechy, Centrála cestovního ruchu Olomouckého kraje, Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna). Cílem projektu je zintenzivnit a zlepšit propagaci hradů a zámků v České republice a Polsku, které budou jako zásadní prvky nového přeshraničního produktu zařazeny do projektu Evropská kulturní cesta za účelem zvýšení cestovního ruchu na společném území. Partneři z Dolního Slezska a Východních Čech společně již dříve realizovali projekt „Hrady a zámky nás spojují“, vzniklý produkt Evropská cesta hradů a zámků Polsko – Česká republika se rozšíří do dalších příhraničních oblastí (Královéhradecký kraj, Olomoucký kraj, Opolské vojvodství). Rozšířený turistický produkt v kombinaci s plánovanými marketingovými aktivitami v příhraniční oblasti přispěje ke zvýšení turistického ruchu v příhraničním regionu, což bude mít dopad na rozvoj cestovního ruchu, růst zaměstnanosti a zlepšení ekonomické situace v česko-polském pohraničí. Obdržená evropská dotace = 597 228 eur.

Vysoké bodové hodnocení obdržel i projekt „Broumovsko a Valbřišsko - smysluplné stezky“ (vedoucí partner – Společnost pro destinační management Broumovska, partneři projektu – Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM, Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracja Wałbrzyska). Partneři tohoto projektu navazují na aktuálně realizovaný projekt "Rozvoj cykloturistiky na území Broumovska a Valbřišska" s cílem nadále rozvíjet přeshraniční turismus a propojit Bike resort Broumovsko s novým obdobným produktem na polské straně (Aglomeracja Wałbrzyska Rowerem), pro který byl Bike resort inspirací. Nabídka produktů cestovního ruchu bude návštěvníka motivovat přijet do regionu na vícedenní a opakovaný pobyt, rozmanitý výběr vytyčených a popsaných tras s komplexní nabídkou turistických i praktických informací osloví nejen cykloturisty, ale také další potenciální návštěvníky. Podpoří zájem o dlouhodobější pobyty a tím zvýší návštěvnost ubytovacích zařízení. Marketingové kampaně v různých formách budou z velké části realizovány mimo hlavní sezónu s cílem přilákat návštěvníky také v tomto období a podpořit příliv finančních prostředku z cestovního ruchu do regionu po celý rok. Obdržená evropská dotace = 550 326 eur.

V prioritě Spolupráce institucí a obyvatel byly podpořeny dva projekty, z toho jeden projekt se zapojením partnera z Královéhradeckého kraje. Další projekt byl podpořen jako tzv. hraniční.

Podpořen byl projekt „Zanikne komunita pod Sněžkou“ (vedoucí partner – Paměť Krkonoš, z. ú., partner projektu – Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach). Krkonoše, a především okolí Sněžky, čelí problému masového rozvoje turismu včetně tzv. overturismu. To s sebou přináší řadu problémů pro místní obyvatele. Střídání náporu turistů a vylidnění způsobuje nestabilitu v místní ekonomice, ztěžuje přizpůsobení služeb místní komunitě. Masový růst rekreačních objektů včetně apartmánového bydlení mění krajinný ráz a zvyšuje ekonomické a sociální napětí. V obdobích, kdy turisté nepřijíždějí, se místa vylidňují. Ekonomické důsledky – narůstající ceny služeb a nemovitostí z důvodu orientace na turisty, bydlení se pro místní stává obtížně dostupným, rostoucí ekonomická a sociální nerovnost. Situaci doprovází i větší dopravní zátěž a negativní dopad na životní prostředí a péči o krajinu. Místní obyvatelé zažívají pocit frustrace a vysunutí na okraj, pocit vykořenění a ztráty motivace zde dále zůstat. Projekt chce na tuto situaci reagovat prostřednictvím posilování vazeb mezi obyvateli na obou stranách hranice, přispět k upevnění (či znovunabytí) pocitu sounáležitosti k regionu a spoluzodpovědnosti za jeho trvale udržitelný rozvoj. Vytvoří prostředí pro sdílení zkušeností a dobré praxe, spojí místní komunitu a utuží její vztah k regionu díky bližšímu poznání např. i dříve nepoznaných míst a subjektů. Posílí a prohloubí spolupráci nejen obyvatel, ale i institucí na obou stranách hranice. Zároveň projektové aktivity otevřou prostor pro zapojení návštěvníků oblasti tak, aby vznikla platforma pro vzájemné porozumění, pochopení a rozvoj udržitelné spolupráce. Obdržená evropská dotace = 503 660 eur.

Více informací o programu Interreg Česko–Polsko 2021–2027 naleznete na stránkách programu www.cz-pl.eu/ nebo v prezentaci zde.

Uchazeči o dotace z Evropské unie v rámci programu Interreg Česko – Polsko 2021-2027 i mnoha dalších mezinárodních programů a fondů mohou získat bezplatně informace a potřebné konzultace ke svým projektovým záměrům na oddělení evropských grantů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (Ing. Roman Klíma - tel. 602 488 137, e-mail rklima@kr-kralovehradecky.cz).