Probíhá další série školení pro žadatele a příjemce v programu Interreg V-A ČR – Polsko

12. 9. 2017

V současnosti probíhá několik školení pro žadatele a příjemce v programu Interreg V-A ČR – Polsko, která reagují na aktuální stav programu.

Minulý týden se v sálu zastupitelstva Krajského úřadu Královéhradeckého kraje uskutečnilo školení pro konečné uživatele (příjemce dotace) v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis, kterého se zúčastnilo 55 příjemců. „Cílem školení bylo předat příjemcům všechny nezbytné informace, potřebné pro bezproblémovou realizaci podpořených mikroprojektů,“ řekl krajský radní Pavel Hečko, zodpovědný za oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací a cestovního ruchu, který školení zahájil.

Dne 19. září se bude konat školení pro žadatele do Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis, které je určeno především pro nové žadatele, kteří plánují předložit projektovou žádost do 4. kola výzvy (do 31. října 2017).

Ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR (oddělení pro NUTS II Severovýchod) je připravováno i školení pro konečné uživatele u podpořených velkých projektů v prioritní ose 1 (Společné řízení rizik), mohou se ho ale zúčastnit i další zájemci.

Pravidelné pořádání školení přispívá k tomu, že úspěšnost subjektů z Královéhradeckého kraje v programu Interreg V-A ČR – Polsko je dlouhodobě velmi vysoká,“ doplnil radní Pavel Hečko.

V současnosti je kromě mikroprojektů možno připravovat velké projekty a to do prioritní osy 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti (alokace na otevřenou výzvu: 22 633 152 EUR - cca 590 mil. Kč), do prioritní osy 3 - Vzdělání a kvalifikace (alokace na otevřenou výzvu: 2 452 686 EUR - cca 65 mil. Kč) a do prioritní osy 4 – Spolupráce institucí a komunit (alokace na otevřenou výzvu: 5 317 109 EUR - cca 140 mil. Kč).

Podrobné informace ke školením, k aktuálním výzvám i dalším připravovaným akcím je možno získat na krajské webové stránce k programu Interreg V-A ČR - Polsko.

Uchazeči o dotace z Evropské unie v rámci programu Interreg V-A ČR – Polsko mohou získat bezplatně informace a potřebné konzultace ke svým projektovým záměrům na oddělení evropských grantů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (Ing. Roman Klíma – tel. 495 817 492, e-mail rklima@kr-kralovehradecky.cz).

Probíhá další série školení pro žadatele a příjemce v programu Interreg V-A ČR – Polsko

Probíhá další série školení pro žadatele a příjemce v programu Interreg V-A ČR – Polsko

Probíhá další série školení pro žadatele a příjemce v programu Interreg V-A ČR – Polsko

Probíhá další série školení pro žadatele a příjemce v programu Interreg V-A ČR – Polsko

text: Ing. Roman Klíma