Na česko-polské projekty přidělila EU více než čtyři sta milionů korun

16. 12. 2016

Dalších více než 432 milionů korun z Evropské unie bylo přiděleno na projekty, které budou realizovat subjekty z Královéhradeckého kraje spolu s polskými partnery. Dotace podpoří cestovní ruch, hospodářský rozvoj, vzdělávání i kulturu v česko-polském příhraničí.

Od letošního roku bude Hořické sochařské sympozium jako bienále

Ve dnech 8. - 9. prosince 2016 se konalo významné zasedání Monitorovacího výboru programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, kde byly schvalovány projekty předložené do prioritních os zaměřených na podporu cestovního ruchu a spolupráci institucí a komunit.

Celkem bylo podpořeno 26 projektů s účastí subjektů z Královéhradeckého kraje s objemem evropské dotace převyšující 432 milionů korun, čeští partneři mají navíc nárok na další dotaci ze státního rozpočtu ČR. „Jedná se o jednoznačně nejvyšší objem přidělené dotace v rámci celého česko-polského podporovaného území, které zahrnuje 5 českých krajů a 3 polská vojvodství - téměř polovina dotace byla přidělena na projekty s účastí subjektů z Královéhradeckého kraje,“ řekl krajský radní Pavel Hečko, který je zodpovědný za oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací a cestovního ruchu.

Na Náchodsku budou realizovány aktivity, které podnítí rozvoj zdejší lázeňské tradice. Konkrétně v Náchodě bude obnoven areál tzv. Starých lázní s dlouholetou historií a výhodnou polohou v těsné blízkosti státní hranice. Citlivě rekonstruována bude historická vila Komenský, kde vznikne mj. expozice o historii lázeňství v příhraničním území, vybudována bude zcela nová moderní kolonáda, kde vznikne důstojný prostor se čtyřmi vřídly apod. V Hronově bude revitalizován park A. Jiráska, kde vznikne promenáda, která bude ukončena novým prameníkem a bude doplněna i ozdravným prvkem, který bude využívat zbytkovou vodu. Další zajímavé aktivity budou realizovány v polských partnerských lázních Kudowa Zdrój a Duszniki Zdrój. Projekt byl podpořen částkou 58 milionů korun.

V dalším samostatném projektu vznikne naučná stezka Evropským městem Náchod - Kudowa Zdrój, určená pro pěší i cykloturisty. Povede zejména podél řeky Metuje a přímo propojí centra měst Náchod a Kudowa Zdrój. V jeho případě se dotace rovná částce 14 milionů korun.

Na Broumovsku dojde k doplnění a propojení sítě cyklistických a turistických tras přes státní hranici i k vybudování zázemí pro turisty. Díky tomu bude zpřístupněno mnoho atraktivit, jako např. unikátní Broumovský klášter na české straně nebo dřevěný kostel na hoře Sv. Anny v Polsku. Budované části trasy umožní napojení na cyklostezku vedoucí z Radkowa do Vambeřic jako poutního místa evropského významu. Existující turistická značená trasa, vedoucí z polské Nové Rudy a končící na státní hranici, bude prodloužena na českém území přes Broumov až na vrchol Hvězda, který rovněž představuje významnou turistickou destinaci. V centru Broumova také vznikne cyklodům, nabízející informační servis a zázemí v podobě odpočinkové zóny, sociálních zařízení a úschovny zavazadel a kol. Evropská podpora se zde blíží 39 milionům korun.

V regionu Broumovska, Valbřišska a Radkowska bude navíc s podporou dotace 24 milionů korun realizován projekt, jehož cílem je příprava podmínek pro zřízení nového Geoparku.

Potenciál cestovního ruchu v oblasti Podkrkonoší a Dolního Slezska značně rozšíří unikátní Cesta kamene: „Propojí město Hořice s polským městem Strzegom. V Hořicích dojde k významné rekonstrukci muzea, kde vznikne mj. česko-polská multimediální místnost, ve které budou návštěvníci moci využít moderních a interaktivních prostředků pro poznávání přírodního a kulturního dědictví,“ řekl dále radní.

Obdobná místnost a venkovní alej soch vznikne podle jeho slov i ve Strzegomi. Sít turistických tras bude mapovat významné kamenné památky v daném regionu (na české straně např. v areálu barokního hospitalu Kuks, přehrada Les Království apod.), zlepší jejich prezentaci a přístup k nim. Tento projekt obdržel nejvyšší hodnocení v rámci všech předložených projektů a zajistil si podporu dosahující 46 milionů korun.

V oblasti Orlických a Bystřických hor dojde k využití potenciálu v současnosti pro veřejnost nepřístupných významných kulturních památek, nacházejících se v bezprostřední blízkosti státní hranice - kostela sv. Jana Křtitele v Orlickém Záhoří, kostela Nanebevzetí Panny Marie v Neratově a Kladské věže v polské Kladské Bystřici, která je součástí městského opevnění z dob Jana Lucemburského. Ve všech objektech vzniknou nová vyhlídková místa a budou realizovány i další související aktivity - např. v kostele v Neratově dojde k nahrazení dočasného zastřešení obou věží obnovenými barokními cibulemi. Projekt získal evropskou podporu ve výši 24 milionů korun.

ZOO Dvůr Králové, kterou si oblíbilo mnoho polských návštěvníků, bude rekonstruovat několik pavilonů, v polském Valbřichu bude rekonstruován unikátní historický palmový skleník. Mezi partnery dojde ke vzájemnému předání různých druhů zvířat a rostlin, bude realizována i společná marketingová kampaň, zahrnující jednotnou vstupenku, vícedenní turistické balíčky, mobilní aplikaci, virtuální newsletter apod., což přinese ještě lepší servis pro návštěvníky a celkově podpoří další zvýšení návštěvnosti na obou stranách hranice. Společný projekt přinesl oběma partnerům přes 26 milionů korun.

I další podpořené převážně neinvestiční projekty budou mít velmi pozitivní dopady na rozvoj cestovního ruchu v příhraniční oblasti. Na Trutnovsku budou rozvíjena tradiční Krakonošova řemesla, v regionu Kladského pomezí bude realizována rozsáhlá kampaň nazvaná Festival zážitků, cílící na zvýšení využití společného kulturního dědictví prostřednictvím zážitkového cestovního ruchu jako moderní a vyhledávané formy cestovního ruchu apod.

Mimo oblast cestovního ruchu byly podpořeny např. projekty na podporu hospodářského rozvoje (se zapojením Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové), vzdělávání (společné vzdělávání pracovníků Správy KRNAP a KPN), kulturu, sport a volnočasové aktivity. V Meziměstí navážou na dlouhodobou spolupráci s polským Mieroszówem v rámci společného projektu „Pod jednou střechou“.

Partneři budou společně realizovat celou řadu různých kulturních, sportovních a volnočasových aktivit. Tímto dojde k posílení již tak pevných kořenů přeshraniční spolupráce v tomto regionu. Dalším příkladem pokračující spolupráce v této oblasti je projekt partnerských měst Nová Paka - Bohuslavice nad Metují – Pieszyce. Podpořeny byly i projekty cíleně zaměřené na děti nebo seniory,“ dodal radní Pavel Hečko.

Tyto projekty navazují na již dříve podpořené projekty a mikroprojekty v programu Interreg V-A ČR – Polsko pro období 2014-2020, do kterých jsou zapojeny subjekty jako např. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov a řada obcí, svazků obcí, kulturních a sportovních organizací apod. (celkem 31 projektů a mikroprojektů s účastí subjektů z Královéhradeckého kraje s objemem evropské dotace cca 262 mil. Kč), ale i na projekty a mikroprojekty podpořené v předchozím česko-polském přeshraničním programu pro období 2007-2013, kde subjekty z Královéhradeckého kraje byly zapojeny do celkově 420 projektů a mikroprojektů s objemem evropské dotace cca 2,4 mld. Kč.

V současnosti je možno připravovat další projekty do všech prioritních os programu Interreg V-A ČR – Polsko, na aktuálně vyhlášené výzvy je k dispozici finanční alokace dosahující téměř 1,2 mld. Kč. Rovněž je možno připravovat i česko-polské mikroprojekty.

Evropská podpora dosahuje v tomto programu 85 procent. Čeští partneři mají navíc nárok na dalších pět procent ze státního rozpočtu, jejich spoluúčast je tak desetiprocentní.

Uchazeči o dotace z Evropské unie v rámci programu Interreg V-A ČR – Polsko mohou získat bezplatně informace a potřebné konzultace ke svým projektovým záměrům na oddělení evropských grantů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (Ing. Roman Klíma – tel. 495 817 492, e-mail rklima@kr-kralovehradecky.cz).