Moderní hasičské vybavení i přeshraniční cvičení, Evropská unie přidělila 50 milionů korun na řízení rizik v česko-polském pohraničí

3. 7. 2017

V přepočtu celkem 50 milionů korun bylo schváleno pro subjekty z Královéhradeckého kraje a jejich polské partnery na realizaci projektů, které umožní zvýšení přeshraniční akceschopnosti při řešení mimořádných událostí a krizových situací v příhraniční oblasti. V plánu je tak například modernizace techniky hasičských posádek i série cvičení a školení pro krizové situace.

V polském Jarnoltówku se 23. června 2017 uskutečnilo zasedání Monitorovacího výboru programu Interreg V-A ČR – Polsko, kde byly schvalovány projekty předložené do prioritní osy 1 – Společné řízení rizik. Celkem výbor podpořil devět projektů, z nichž čtyř se zúčastní subjekty z Královéhradeckého kraje.

V prioritní ose 1, zaměřené na společné řízení rizik, byla podstatná část finanční alokace z Evropského fondu pro regionální rozvoj přidělena na projekty s účastí subjektů z Královéhradeckého kraje, čeští partneři mají navíc nárok na další dotaci ze státního rozpočtu České republiky. To opět potvrzuje skutečnost, že Královéhradecký kraj je dlouhodobě na špici ve využívání dotačních prostředků z česko-polských přeshraničních programů,“ řekl Pavel Hečko, radní Královéhradeckého kraje zodpovědný za oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací a cestovního ruchu.

Nejlépe hodnocen v rámci celého česko-polského podporovaného území (pět českých krajů a tři polská vojvodství) byl projekt „Modernizace zařízení a vzájemné pomoci při mimořádných událostech v Orlických a Bystřických horách“. Vedoucím partnerem projektu je obec Orlické Záhoří, partnery projektu jsou: obec Deštné v Orlických horách, gmina Bystrzyca Kłodzka, gmina Międzylesie. Projekt spočívá ve vytvoření systému vzájemného informování, bude zakoupena speciální strojová technika a vybavení (speciální tahač s pohonem 4x4, vozidlo do špatně přístupných terénů, speciální záchranná hasičská vozidla, stany) a proběhnou společná cvičení a školení na obou stranách hranice. Pro usnadnění komunikace zasahujících osob bude vydán česko-polský kapesní slovníček pro hasiče. Přidělená evropská dotace na tento projekt je více jak 16 milionů korun.

Druhým nejlépe hodnoceným byl projekt „Společnými silami proti živelným pohromám“. Vedoucím partnerem projektu je město Meziměstí, partnery projektu jsou: obec Otovice, gmina Mieroszów, gmina Radków. Partneři v rámci projektu nakoupí požární, záchranářskou techniku i speciální techniku pro záchranné akce při povodních (terénní čtyřkolky, čluny s vybavením, plovací vesty, nafukovací stany s vybavením, plovoucí čerpadla apod.), pro potřebu zjišťování a předávání informací o stavu hladiny řeky Stěnavy na horním toku bude pořízeno měřící zařízení (protipovodňové čidlo), které bude napojeno na stávající systém. Realizována budou i školení a společná cvičení jednotek požární ochrany, vydáno bude i několik druhů propagačních materiálů. Přidělená evropská dotace na tento projekt je téměř 4,5 milionu korun.

Jako náhradní byl podpořen projekt „Společné řízení rizik - Hronov, Kudowa Zdrój“. Vedoucím partnerem projektu je město Hronov, partnerem projektu je gmina Kudowa Zdrój. Hlavní aktivitou projektu je realizace série školení na různá témata, týkající se legislativních předpisů, norem či pravidel, která zefektivní společný zásah. Ke zvýšení efektivity koordinace společných zásahů napomohou i jazykové kurzy. Zakoupená technika v podobě velkokapacitní cisterny na vodu o objemu 9 tisíc litrůa středního zásahového vozidla s vybavením pro speciální zásahy v případě úniku chemických látek či pro lokalizaci úniků plynů, napomohou dobrovolným hasičům snáze vyřešit krizové situace. Nakoupené vybavení a moderní technologie doplňuje celý koncept projektu postavený na zvýšení akceschopnosti hasičských sborů ve společném regionu. Přidělená evropská dotace na tento projekt je více jak 15,5 milionu korun.

Jako druhý náhradní byl podpořen projekt „Bezpečněji společně“. Vedoucím partnerem projektu je gmina Nowa Ruda, partnery projektu jsou: město Broumov, gmina miejska Nowa Ruda. Partneři společně vytvoří lokální systém spolupracujících hasičských jednotek v oblasti – společné specializované proškolení, pořízení zásahového vybavení (speciální vůz určený pro odstraňování chemických katastrof, terénní hasičský vůz, terénní dopravní vůz 4x4, protipovodňové stěny, čerpadla vody a nečistot, speciální obleky, komunikační vybavení apod.), uzavření dohody v oblasti společných zásahů. Přidělená evropská dotace na tento projekt je více jak 13 milionů korun.

Uchazeči o dotace z Evropské unie v rámci programu Interreg V-A ČR – Polsko mohou získat bezplatně informace, termíny aktuálních výzev pro podání projektů a mikroprojektů a rovněž potřebné konzultace ke svým projektovým záměrům na oddělení evropských grantů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (kontakt: Ing. Roman Klíma – tel. 495 406 939, e-mail rklima@kr-kralovehradecky.cz).

Moderní hasičské vybavení i přeshraniční cvičení. Evropská unie přidělila 50 milionů korun na řešení rizik v česko-polském pohraničí