Dotační program přeshraniční spolupráce mezi Českem a Polskem bude pokračovat

9. 7. 2021

Členové monitorovacího výboru přeshraničního programu Interreg V-A ČR - Polsko podpořili celkem pět projektů s účastí partnerů z Královéhradeckého kraje, zejména v oblasti digitalizace či podpory přeshraniční spolupráce mezi oběma státy po pandemii covid-19, na které lze čerpat dotaci v celkovém objemu za zhruba 17,5 milionu korun. S blížícím se koncem současného dotačního programu současně vrcholí přípravy nového programu, ze kterého bude možno získat finanční prostředky v dalším období.

Podpora budování páteřní síť cyklotras bude pokračovat

Nejlepšího hodnocení dosáhl projekt Dokumentační centrum Krkonoš online, které bude sloužit k prohloubení a posílení spolupráce komunit pomocí interaktivního, online přístupného a uživatelsky vstřícného virtuálního prostředí pro pořádání vzdělávacích akcí, sdílení informací a materiálů o Krkonoších i pro vzájemný kontakt jednotlivých partnerů.

Propojení a zvýšení spolupráce škol, vzdělávacích organizací a odborných pracovišť v přeshraničním regionu zajistí projekt trutnovské zdravotnické školy. Ten spočívá ve vytvoření online digitální česko-polské platformy pro sdílení informací a komunikaci nejen v době krizového režimu, ale i v běžném provozu. Platforma bude obsahovat digitální materiály z různých oblastí a odborného zaměření s příklady dobré praxe z oblasti krizového řízení škol.

Spolek Podzvičinsko uspěl s žádostí o finanční podporu při přípravě projektu Infomost mezi Českem a Polskem. Ten přispěje k rozvoji spolupráce české a polské neziskové organizace destinačního managementu prostřednictvím webových stránek, sdíleného kalendáře akcí a úložiště dat obou destinací nebo e-learningových kurzů polštiny a češtiny.

Zřízením informačního střediska, organizací webinářů a setkáváním pracovních skupin se zaměřením na vytvoření silné a stabilní spolupráce v příhraničním území, umožňující odbourat negativní dopady současné situace se zabývá projekt V kontaktu – přeshraniční spolupráce navzdory překážkám z dílny Evropského seskupení pro územní spolupráci NOVUM. Jedním z partnerů je také Euroregion Glacensis.

V reakci na dynamicky se měnící situaci v česko-polském pohraničí a pro podporu podnikatelského prostředí přišla s novým projektem Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje. Ta se svými partnery kromě organizace webinářů či vydávání informačních balíčků vytvoří místa rychlé informace se zacílením na podnikatelské prostředí v přeshraničních lokalitách.

Na posledním zasedání Regionálního kongresu Euroregionu Glacensis zazněly mimo jiné informace k Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci programu Interreg V-A ČR - Polsko. Aktuální stav ohledně výzev na realizaci mikroprojektů můžete sledovat zde.

Současný dotační program Interreg V-A Česká republika-Polsko je žadatelům k dispozici od roku 2014 až do letoška. Pozornost potenciálních zájemců o dotace na česko-polské projekty se nyní začíná zaměřovat na nový přeshraniční program, ze kterého bude možné čerpat finanční prostředky v letech 2021-2027.

„Nový program bude opět podporovat širokou škálu přeshraničních aktivit v oblastech životního prostředí, integrovaného záchranného systému, dopravy, podnikání nebo vyšší efektivnosti veřejné správy. Vysoké finanční sumy se dočká také oblast cestovního ruchu, neboť toto odvětví zásadním způsobem doplatilo na pandemií covid-19. Kraj již například začíná koordinovat připravované projektové záměry pro výstavbu nových i navazujících přeshraničních cyklostezek a cyklotras,“ uvedl radní pro oblast regionálního rozvoje, evropských grantů a dotací Adam Valenta.

Uchazeči o dotace z Evropské unie v rámci programů Interreg ČR-Polsko i dalších mezinárodních programů a fondů mohou získat bezplatně informace a potřebné konzultace ke svým projektovým záměrům na oddělení evropských grantů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (Ing. Roman Klíma - tel. 495 817 492, e-mail rklima@kr-kralovehradecky.cz).

Dotační program přeshraniční spolupráce mezi Českem a Polskem bude pokračovat