Kraj hledá nového ředitele či ředitelku Domova V Podzámčí

3. 4. 2024

Královéhradecký kraj vypisuje výběrové řízení na ředitele či ředitelku Domova V Podzámčí v Chlumci nad Cidlinou. Nové vedení pro domov kraj hledá z důvodu rezignace stávající ředitelky. Uzávěrka přihlášek je 17. dubna 2024.

     OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

Královéhradecký kraj

Krajský úřad

odbor sociálních věcí

 

vyhlašuje

 výběrové řízení

                                                                                                     

na místo

 

druh práce:  ředitel/ka Domova V Podzámčí

                     příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje

místo výkonu práce: Palackého 165, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

platová třída*: 12.

pracovní poměr: na dobu neurčitou   

termín nástupu: 1.7. 2024, případně dle dohody

 

Předpoklady:

 • dosažení 18 let věku, svéprávnost, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka, státní občanství České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt

 

Požadavky:

 • dosažené vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
 • obor školního vzdělání: nestanoven
 • praxe s vedením pracovního kolektivu: minimálně 3 roky
 • znalosti oboru: sociální služby, ekonomika
 • trestní bezúhonnost

Uvítáme:

 • praxi v příspěvkové organizaci
 • znalosti zákonů:  
  • č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Další požadované dovednosti, znalosti a schopnosti:

 • dovednost pracovat na PC (Windows, MS Office – Word, Excel, internet a elektronická pošta)
 • umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti)
 • dobrá orientace v zákoníku práce
 • schopnost orientace v právních textech
 • ochota se dále vzdělávat

Osobnostní předpoklady:

 • schopnost vedení lidí
 • rozhodný/á, vysoce odolný/á proti stresu
 • cílevědomý/á, profesionální
 • spolehlivý/á
 • organizační a komunikační schopnosti
 • schopnost řešit problémy
 • empatický
 • flexibilní
 • schopnost analyticky a koncepčně myslet

Nabízíme:

 • samostatnou různorodou práci
 • motivující finanční ohodnocení
 • příjemné pracovní podmínky

Náplň práce:

 1. plní úkoly vyplývající z funkce statutárního orgánu organizace, ze zřizovací listiny, příslušných právních předpisů, z rozhodnutí orgánů kraje a z interních předpisů Královéhradeckého kraje,
 2. je statutárním orgánem organizace a nadřízeným všem zaměstnancům organizace v souladu s pracovněprávními předpisy,
 3. plní úkoly vyplývající ze schváleného rozpočtu organizace na příslušné rozpočtové období a zajišťuje dodržení závazných a specifických ukazatelů, dodržuje limity a věcná opatření, včetně odpisového a finančního plánu a plánu investic,
 4. zodpovídá za péči o svěřený majetek, hospodárně jej využívá v souladu s účelem, pro který byl organizaci svěřen, chrání jej a pečuje o jeho rozvoj, vede o něm účetní a majetkovou evidenci, z odpisů vytváří finanční zdroje k jeho reprodukci,
 5. zajišťuje nakládání se svěřeným majetkem kraje v souladu s příslušnými zákony, se zřizovací listinou a s dispozicemi orgánů kraje a interními předpisy kraje

Uzávěrka přihlášek:  17. 4. 2024 ve 12:00 hodin (v této lhůtě musí být přihláška doručena na podatelnu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje)

 

Náležitosti přihlášky jsou:

 • jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu zájemce, telefonický a elektronický kontakt, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis zájemce.

 

K přihlášce připojte:

 • stručný návrh koncepce řízení a rozvoje organice (v rozsahu max. 2 strany A4 strojopisu v českém jazyce)
 • strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se obsazované pozice (např. praxe s vedením pracovního kolektivu)
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nelze nahradit čestným prohlášením ani kopií žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů s datem podání žádosti); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), → Výpis z evidence Rejstříku trestů je možné na počkání získat v Informačním centru RegioCentra - Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • souhlas s nakládáním s osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

 

Přihlášky v písemné podobě s požadovanými doklady zasílejte na adresu:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Odbor sociálních věcí

Mgr. Jiří Altmann

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

 

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo.

Po ukončení výběrového řízení Vám bude Vaše přihláška vč. všech příloh zaslána doporučeně zpět.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče.

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Jiří Altmann

jaltmann@kr-kralovehradecky.cz

tel: 495 817 328

-----------------------------------------------------------------------------------

* zařazení do platové třídy je v souladu s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; odměňování se řídí nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Soubory ke stažení