Služby sociální prevence v kraji podpoří Evropský sociální fond

31. 10. 2012 Autor: Jiří Zeman

Královéhradecký kraj v říjnu zahájil projekt Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji II, který je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu. Díky projektu bude v příštích dvou letech zajištěno financování dvaadvaceti služeb pro téměř dvě tisícovky lidí, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci kvůli svému nepříznivému zdravotnímu stavu či špatným socioekonomickým podmínkám, ve kterých žijí.

V rámci projektu budou zajištěny především služby, které umožní lidem s mentálním postižením žít běžným způsobem života. Podporu tak získají služby terapeutických dílen, kde lidé s postižením vyrábí pečivo nebo květinové vazby. Ve velké míře budou také podpořeny služby sociální rehabilitace, které u lidí s postižením rozvíjí dovednosti potřebné pro samostatné bydlení nebo pracovní uplatnění. Cílem těchto služeb je snižování závislosti zdravotně postižených na pomoci druhých a zvyšování důstojnosti jejich života.

Projekt také posiluje služby pro rodiny pečující o děti. Hlavním cílem je vytvoření dostatečných institucionálních podmínek, které zabrání odchodu dětí do ústavní péče. Podpořeny tak budou služby, které posilují dovednosti rodičů v péči o své blízké i služby pro rodiny, které mají svěřeny děti do náhradní rodinné péče.

Část financí bude směřovat ke službám pro osoby, které se z důvodu nepříznivých událostí v jejich životě ocitly bez přístřeší. Podporu tak získají azylové domy, zejména ty určené matkám pečujícím o děti, ale také denní centra poskytující lidem dlouhodobě žijícím na ulici základní hygienické podmínky. Podporu získá i intervenční centrum, poskytující psychologickou a právní podporu obětem domácího násilí.

V listopadu budou zahájena výběrová řízení na dodavatele sociálních služeb. Poskytovatelé by mohli získat podporu již od ledna příštího roku. Podpora služeb skončí v prosinci 2014. Celkově prostřednictvím veřejných zakázek rozdělí Královéhradecký kraj částku téměř 86 milionů korun. Projekt je plně financován z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.