Centra odborného vzdělávání v Královéhradeckém kraji

21. 3. 2011

Královéhradecký kraj se v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje rozhodl vytvořit v rámci vybraných vyšších odborných a středních škol centra odborného vzdělávání (dále jen „COV“). Cílem projektů je vytvoření moderní infrastruktury v oblasti vzdělávání a využití potenciálu škol, který bude garantovat kvalitu procesu celoživotního vzdělávání občanů se zaměřením na progresivní metody a technologie a přípravu kvalifikovaných pracovníků v souladu s potřebami zaměstnavatelů regionu.

Školy díky financím z Evropské unie získají moderní vybavení pro výuku. Vzdělávat se v nich budou moci i žáci a studenti z ostatních středních škol v Královéhradeckém kraji. Rozšíření programů výuky celoživotního vzdělávání pomůže jednak dodat na trh práce například nedostatkové profese, jednak školám pomůže v příštích letech zmírnit očekávaný pokles žáků, kteří budou do středních škol přicházet. Královéhradecký kraj plně podporuje vznik center odborného vzdělávání jako jednu z variant řešení problematiky nezaměstnanosti v kraji.

V současnosti v devíti projektech center odborného vzdělávání je žadatelem o dotaci Královéhradecký kraj – čtyři projekty jsou ve fázi realizace, dalších pět projektů bylo schváleno Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod a připravuje se jejich realizace.

V květnu roku 2010 byla zahájena realizace čtyř center odborného vzdělávání. Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj za více než sto milionů korun. Královéhradecký kraj získal dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, Prioritní osa 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí, Oblast podpory 2.2 Rozvoj měst. Projekty v realizaci jsou:

Centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a OZE

Sídlo školy: SOŠ a SOU, Hradební 1029, 500 03 Hradec Králové

Zahájení projektu: červen/2008

Ukončení projektu: srpen/2011

Začátek fyzické realizace: 15. 05. 2010

Konec fyzické realizace: 25. 06. 2011

Celkové náklady projektu CZK: 25 mil. Kč

Centrum odborného vzdělávání pro automobilový průmysl a dopravu

Sídlo školy: SOŠ a SOU, Vocelova 1338, 500 02 Hradec Králové

Zahájení projektu: červen/2008

Ukončení projektu: říjen/2011

Začátek fyzické realizace: 15. 05. 2010

Konec fyzické realizace: 20. 08. 2011

Celkové náklady projektu CZK: 34 mil. Kč

Centrum odborného vzdělávání ve stavebnictví

Sídlo školy: VOŠ a SPŠ stavební arch. Jana Letzela, Pražská 931, 547 01 Náchod

Zahájení projektu: červen/2008

Ukončení projektu: prosinec/2011

Začátek fyzické realizace: 15. 05. 2010

Konec fyzické realizace: 24. 10. 2011

Celkové náklady projektu CZK: 29 mil. Kč

Centrum odborného vzdělávání v lesnictví

Sídlo školy: ČLA Trutnov - SŠ a VOŠ, Lesnická 9, 541 11 Trutnov

Zahájení projektu: červen/2008

Ukončení projektu: prosinec/2011

Začátek fyzické realizace: 15. 05. 2010

Konec fyzické realizace: 16. 10. 2011

Celkové náklady projektu CZK: 38 mil. Kč

Tyto projekty jsou v různé fázi stavebních prací a budou dokončeny během roku 2011.

Královéhradecký kraj ve spolupráci s Centrem EP v září roku 2010 podal v rámci 21. kola výzvy pět žádostí o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, Prioritní osa 4 Rozvoj podnikatelského prostředí, Oblast podpory 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit. Tyto žádosti byly v lednu 2011 předběžně schváleny Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod a měly by získat dotaci zhruba ve výši 75 milionu korun. Dotace činí 85% z celkově způsobilých výdajů projektu. Centrum EP v úzké spolupráci s krajem zahájil přípravu realizace těchto projektů:

Podpora praktické výuky technických oborů na střední škole – SPŠ Trutnov,

Centrum odborného vzdělávání pro elektrotechnický a strojírenský průmysl v Nové Pace,

Rekonstrukce pavilonu dřevařských oborů SŠ, ZŠ, MŠ Štefánikova 549, Hradec Králové,

Centrum odborného vzdělávání pro nejmodernější technologie obrábění dřeva v Hradci Králové,

Vytvoření podmínek pro výuku nového studijního zaměření veterinární technik laborant v Hradci Králové.

V rámci této výzvy byly úspěšné i další projekty podané vyššími odbornými školami a středními školami, které mají podporu Královéhradeckého kraje. Tyto projekty získají dotaci okolo 34 milionu korun.

Špičkově vybavených vzdělávacích odborných center by mělo v Královéhradeckém kraji do roku 2013 tímto způsobem fungovat více.

Logo ROP NUTSII Severovýchod, EU - investice do Vaší budoucnosti