Přestupky

1. 2. 2023 Autor: Roman Pavlíček

Přestupky dle ustanovení § 22a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (právní úprava platná od 1. 1. 2022)

- § 22a odst. 1

- Územní samosprávný celek, svazek obcí nebo městská část hlavního města Prahy se dopustí přestupku tím, že

 • a) v rozporu s § 2 odst. 1 nezpracuje střednědobý výhled rozpočtu,
 • b) v rozporu s § 10c odst. 1 nezveřejní program,
 • c) v rozporu s § 10d odst. 1 a 2 nezveřejní veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci včetně dodatků,
 • d) v rozporu s § 13 odst. 1 a 2 nehospodaří podle pravidel rozpočtového provizoria,
 • e) neprovede změny schváleného rozpočtu podle § 16 odst. 2 a 4,
 • f) zpracuje rozpočet v rozporu s § 12 odst. 1,
 • g) v rozporu s § 14 neprovede rozpis schváleného rozpočtu,
 • h) v rozporu s § 15 odst. 1 nevykonává kontrolu svého hospodaření, nebo
 • i) v rozporu s § 17 odst. 4 nezajistí přezkoumání svého hospodaření za uplynulý kalendářní rok.
 

- § 22a odst. 2

- Územní samosprávný celek nebo městská část hlavního města Prahy se dopustí přestupku tím, že v rozporu s

 • a) § 3 odst. 3 nezveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu,
 • b) § 3 odst. 4 nezveřejní střednědobý výhled rozpočtu,
 • c) § 11 odst. 2 zpracuje a schválí rozpočet,
 • d) § 11 odst. 3 nezveřejní návrh rozpočtu,
 • e) § 11 odst. 4 nezveřejní rozpočet,
 • f) § 13 odst. 6 nezveřejní pravidla rozpočtového provizoria,
 • g) § 16 odst. 5 nezveřejní rozpočtové opatření,
 • h) § 17 odst. 6 nezveřejní návrh závěrečného účtu, nebo
 • i) § 17 odst. 8 nezveřejní závěrečný účet.
 

- § 22a odst. 3

- Svazek obcí se dopustí přestupku tím, že v rozporu s

 • a) § 39 odst. 3 zpracuje a schválí rozpočet,
 • b) § 39 odst. 4 nezveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu,
 • c) § 39 odst. 5 nezveřejní střednědobý výhled rozpočtu,
 • d) § 39 odst. 6 nezveřejní návrh rozpočtu,
 • e) § 39 odst. 7 nezveřejní rozpočet,
 • f) § 13 odst. 7 nezveřejní pravidla rozpočtového provizoria,
 • g) § 16 odst. 5 nezveřejní rozpočtové opatření, 
 • h) § 39 odst. 9 nezveřejní návrh závěrečného účtu, nebo
 • i) § 39 odst. 10 nezveřejní závěrečný účet.
Důležitým ustanovením, které se vztahuje k výše uvedeným přestupkům je ustanovení § 22a odst. 4, ve kterém je uvedeno, "Za přestupek podle odstavců 1 až 3 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč".

 

 

Přestupky dle ustanovení § 14 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (právní úprava platná od 1. 7. 2017)

- § 14 odst. 1

- Územní celek se dopustí přestupku tím, že

 • a) do 15 dnů ode dne projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření auditorem v orgánech územního celku nepředá její stejnopis příslušnému přezkoumávajícímu orgánu podle § 12 odst. 2,
 • b) v rozporu s § 13 odst. 1 písm. b) do 15 dnů po projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zpracované přezkoumávajícím orgánem, nebo auditorem
 • 1. nepříjme opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření nebo v zápise z dílčího přezkoumání, anebo
 • 2. o tom nepodá písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu,
 • c) v informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření zpracované přezkoumávajícím orgánem, nebo auditorem neuvede lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření podle § 13 odst. 2, nebo
 • d) neposkytne auditorovi na jeho žádost veškeré jím vyžadované doklady, jiné písemnosti, informace nebo vysvětlení podle kontrolního řádu.
Důležitým ustanovením, které se vztahuje k výše uvedeným přestupkům je ustanovení § 14 odst. 2, ve kterém je uvedeno, "Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokuta do 50 000 Kč".