Podpora malého rozsahu (de minimis)

21. 6. 2010 Autor: Ondřej Knotek

Informace příjemcům k dotacím poskytovaným v režimu de minimis.

Královéhradecký kraj, posuzuje každou schválenou žádost vzhledem k nařízení Komise (ES) č. 1998/2006, o použití článků 87 a 88 a dále v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje v platném znění a především v souladu s vyhláškou č. 465/2009 Sb., o údajích zaznamenávaných do centrálního registru podpor malého rozsahu zajišťuje řádné zaevidování takto poskytovaných finančních příspěvků. Na základě platných právních dokumentů pak poskytovatel, kterým je Královéhradecký kraj a příjemce veřejné podpory, kterým je úspěšný žadatel v dotačních programech, musí provést následující úkony:

Poskytovatel informuje příjemce, že projekt je podpořen a finanční prostředky mu budou přiděleny formou de minimis

Příjemce se rozhodne, zda dotaci formou de minimis příjme (především zda ji neodmítne z důvodů překroční limitu na již poskytnutých podporách)

Příjemce po dobu přechodného období do 31. 12. 2011 vyplní čestné prohlášení, které mu poskytovatel zašle po té již budou údaje čerpány z celostátního registru

Příjemce a poskytovatel podepíší smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního programu Královéhradeckého kraje, ve které bude jasně uvedeno, že poskytnutá dotace je poskytována v režimu de minimis.

Poskytovatel zaznamená poskytnutí veřejné podpory do celostátního registru

Podpora de minimis, tj. podpora malého rozsahu, ve smyslu čl. 2 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1998/2006, o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, se pod pojmem podpora de minimis rozumí taková veřejná podpora, jejíž celková výše poskytnutá jednomu subjektu nepřesahuje v období tří fiskálních let částku 200.000 EUR. Tento limit platí bez ohledu na formu podpory nebo její sledovaný cíl. Poskytovatel podpory je povinen před jejím poskytnutím upozornit na charakter podpory a vyžádat si od příjemce prohlášení o všech dosud obdržených podporách de minimis, které subjekt v předchozích dvou fiskálních letech a v současném fiskálním roce obdržel.

Podpory získané v režimu de minimis v korunách se přepočítávají dle kurzu vydaného Evropskou centrální bankou. Informace o platných kurzech jsou na www stránkách Evropské centrální banky:

http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=120.EXR.D.CZK.EUR.SP00.A

Základní informace k čestnému prohlášení:

Do tabulky obdržených finančních podpor de minimis se uvádějí pouze finanční prostředky takto poskytnuté. Poskytnutí musí být definováno ve smlouvě, pokud tomu tak není, nejedná se o podporu v režimu de minimis.

Tabulka účetních období se vyplňuje, pouze pokud je Vaše účetní období jiné než shodné s kalendářními roky.

Veškeré uvedené údaje se vztahují ke dni podpisu čestného prohlášení.

Soubory ke stažení