Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (individuální projekty)

25. 8. 2017 Autor: Roman Klíma

Program se zaměřuje na zlepšování kvality vzdělávání v celé šíři, tedy jak na úrovni základních a středních škol, tak na vysokých školách a univerzitách. Tyto instituce jsou podporovány při aktivnější vědecko-výzkumné činnosti. Úroveň vzdělanosti a praxe si zvyšují i pedagogové a vědečtí pracovníci.

Globální grant Královéhradeckého kraje realizovaný v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je uveden v samostatné sekci "OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - globální grant".

 

Příklady typových aktivit, které je možné financovat

 

- rozvoj základního a středního vzdělávání - školy smějí žádat o podporu při zavádění nových vyučovacích metod, při rozšiřování nabídky výuky cizích jazyků, informačních technologií i podnikatelských znalostí a dovedností. Podpořeno je vytváření podmínek pro dlouhodobá hostování zahraničních učitelů na českých školách, také rozšiřování poradenských a speciálních pedagogických služeb, které dopomohou k prosazování rovných příležitostí všech žáků (pomoc sociálně slabším, žákům s jinou národností, hůře vzdělatelným, předčasně opouštějícím vzdělávací systém apod.)

- zkvalitnění vysokoškolského vzdělání - instituce terciárního vzdělávání dostanou dotace na projekty zkvalitňování výuky, např. zaváděním nových studijních oborů, které v nabídce těchto institucí chybí. Podpora je určena i na lepší praktickou přípravu studentů (stáže v soukromém a veřejném sektoru) nebo na zapojení regionálních partnerů do tvorby studijních programů.

- větší nabídka dalšího vzdělávání - podpora je určena především na motivaci škol a organizací zabývajících se dalším vzděláváním, k vytvoření uceleného systému dalšího vzdělávání v ČR. Dotčené vzdělávací instituce mohou díky dotacím rozšiřovat svou nabídku kurzů a školení pro dospělé.

- lidské zdroje ve výzkumu a vývoji - podpora je zaměřena na vytváření kvalitních týmů výzkumu a vývoje nebo na zlepšení pracovních podmínek v oblasti výzkumu a vývoje. Dotují se činnosti jedinců a týmů, kterými se zapojí do mezinárodních projektů. V neposlední řadě je aktivně podporována mobilita výzkumných pracovníků mezi jednotlivými pracovišti pro lepší přenos znalostí.

 

Příklady subjektů, které mohou být žadateli

 

Kraje, města a obce; školy a školská zařízení; instituce vědy a výzkumu; vývojová a inovační centra; nestátní neziskové organizace; profesní organizace zaměstnavatelů; organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství; organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže.

 

Kde získáte bližší informace a koho můžete kontaktovat

 

Řídícím orgánem OP VK je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Odbor řízení strukturálních fondů EU

Internetové stránky: www.msmt.cz, www.strukturalni-fondy.cz

Kontaktní email: opvzdelavani@msmt.cz

 

Kolik peněz je k dispozici

 

Alokace pro programovací období 2007 - 2013: 1 829 mil. EUR (cca 51,2 mld. CZK*) ze zdrojů Společenství; 330 mil. EUR (cca 9,2 mld. CZK*) z národních zdrojů.

 

* přepočteno dle kurzu 1 EUR = 28 CZK